2
2:1-7 Kolea Epesas Taon-na Krais-nga Yambumandu Nimba Mundurum Ungele
⸤Yi akili-ni aku nimba kene penga nandu nimba mele:⸥ “Kolea Epesas taon-na Krais-nga yambu-talapeliinga angkellalendu pepá tokunu i-siku nikunu mundui:
“⸤Ung pepána tokur ili⸥ yi kombukantupu angere yupuku-guli ki-bokundu ambulupa, ku-gollu-ni tili tepi-llam angere yupuku-guli lelemúna andolemú yili-ni ‘angkella akilindu ni.’ nimba, nimba mundukum. Yu-ni nimba mele:
“Nu-ni tellu mele pali na kanoliu. Kongunale tondulu munduku teku, bunima wendu olemú kene munduku naa kelku tondulu munduku molemele mele kanoliu. Ulu-pulu-kis telemele yima kanuku aima kis piliiku tiluna naa anduku molemele mele kanoliuko. Yi mare-ni “Oliu Yesos-ni liipa mundurum yima molemulu.” nilimele akiliinga-pe gólu tolemele yima nu-ni ‘Sikanje.’ nikunu apurukunu piliiku kanukunu kene ‘Enini gólu tokomele.’ nikunu kanollu mele kanoliu. Nanga bili ambolollaliinga yambuma-ni nu teku kis-silimele akiliinga-pe nu buni kanuma we mekunu nanga kongunale munduku naa kelellu akili na kanoliu.
“Akili teku kaí monjullu akiliinga-pe na-ni nu-kene ung te pelemále niambu: Nu-ni ui pulu monjukunu na monjuku piliikunu kene aima numanu munjurunu mele ekupu aku-sikunu na numanu naa monjullu. Ui-pulu-pulu na numanu monjukunu nanga ungele ambulurunu akiliinga-pe ekupu enembu tolemú mele piliikunu numanu topele tokunu, ui tirinu mele piliikunu alsuku aku-siku ti. Mola aku naa tinu lem nu mulunina ombu kene nunga tepi-llamele lelemú koleana wendu liimbu. Akiliinga-pe ulu kaí te tellále-ni nu liipa tapunjilimú: Nu yi Nikollas lumbili pulimelé yambuma-ni telemele uluma aima kanukunu kis piliillu. Na-ni kepe Nikollas-nga talapena-yambuma-ni telemele uluma kanupu kis piliiliuko.
“Yambu te kum angiliimbale-ni Mini Kake Tiliele-ni Krais-nga yambu-talapemandu nimba sikem ungele piliipili. Yambu te tondulu mundupa ele-túli kamu topa mania mundumbale ‘Taki-taki molupa mindi puli ulu-pulele pelemú unjeliinga monguma nupili.’ nimbú. Unji akili Pulu Yili-nga puniena angiliimú.” nikunu pepá tokunu Epesas-yambumanga nokulemú angkellale si.” niker.” ⸤nirim.⸥
2:8-11 Kolea Simena Taon-na Krais-nga Yambumandu Nimba Mundurum Ungele
⸤Yili-ni alsupa nimba mele:⸥ “Kolea Simena taon-na Krais-nga yambu-talapeliinga angkellalendu i-sikunu pepá toku mundui:
“Ung pepána tokur ili ui kumbi-lepa mulurum penga aelepa molumba yilinga ungele. Ui kulurum penga lomburupa ola mulurum we molemú akili-ni ung ili nimba mundukum. Yu-ni nimba mele:
“Eni mindili noku korupa pupili molemele mele kanoliu. ⸤Sika kangikundu korupa pupili molemele akiliinga-pe numanukundu kamakoma molemele.⸥ Yambu mare-ni ‘Juda-yambuma molemulu.’ nilimelema-ni eninga ung-taka tonjuku ung-bulkundu ninjilimele mele kanoliu. Yambu kanuma aima sika Juda-yambuma mólu. Enini ⸤kurumanga nuim⸥ Seten-nga talapena molemele yambuma. 10 Eni mindili nungí mele piliiku mini-wale naa mundai. ⸤Kurumanga nuim⸥ depollale-ni eni yambumanga mare ‘Na munduku kelangi.’ nimba ka-lkuna panjimba kene ena engkaki pambusele-pipi eni mindili nungí. Penga na munduku naa kelku nanga yambuma molku kene kamu kulung lem na-ni ‘Eni méle kaluli sambu.’ nimbu taki-taki molku konjuku mindi pungí ulu-pulele simbu.
11 “Yambu te kum angiliimbale-ni Mini Kake Tiliele-ni Krais-nga yambu-talapemandu nimba sikem ungele piliipili. Tondulu mundupa ele-túli kamu topa mania mundumba yambale ‘Yambuma wale tale-siku kolangi.’ nimbú kene
yu-kene ulu te aima naa pemba.” nikunu pepá tokunu Simena-yambumanga nokulemú angkellale si.” niker.” ⸤nirim.⸥
2:12-17 Kolea Pekamam Taon-na Krais-nga Yambumandu Nimba Mundurum Ungele
12 ⸤Yili-ni alsupa nimba mele:⸥ “Kolea Pekamam taon-na Krais-nga yambu-talapeliinga angkellalendu i-sikunu pepá toku mundui:
“Ung pepána tokur ima ele tili lu-koya ekendu-ekendu nánga molemále nosupa molemú yili-ni angkella akilindu nimba mundukum. Yu-ni nimba mele:
13 “Nu mollu koleale na piliiker. Nu ⸤kurumanga nuim⸥ Seten yi nuim kingele molupa nokulemú koleana mollu. Akiliinga-pe na ambolku konjukunu, na monjuku piliirinu mele ‘Naa piliambu.’ nikunu na munduku naa kilurunu. Nanga ungma mundu-mong naa tepa yambuma nimba sirim yi Andipas eninga kolea Simena, Seten akuna nokupa molemú kolea kanuna toku kunjuring enale kene kepe na munduku naa kelku ‘Krais yu Auliele mólu.’ ni naa nirinu.
14 “Akiliinga-pe na-ni nu-kene kanupu kis piliiliu ung mare pelemú, akuma i-sipa mele: Nu-ni na Krais-nga yambu nokollu talapeliinga yi mare yi Bellam-ni ung-bo tunjurum mele tondulu munduku piliiku molemele. Bellam-ni yi nuim king Bellak ung-bo tunjurum akili i-sipa mele: “Nu-ni ‘Isrel-yambuma molku kis-sangi.’ nikunu enini kundi tokunu, we-mélema ‘Oliunga pulu yima.’ niku popu toku kalemele langima noku, waperanale tingí mele kupulanum te liiku ora sani.” nirim. 15 Aku-sikuko nu-kene molemele yambu mare yi Nikollas lumbili pulimelé yambuma ungma piliiku liilimele mele aku-siku ungma piliiku liiku kene teku kis-siku molemele. 16 Akiliinga, nu akili kanukunu kis piliikunu numanu topele tui. Naa tinu lem na-ni nu mulunina ombu nanga ele tili lu-koya kerina pelemále-ni nu-kene ombu ele tembu.
17 “Yambu te kum angiliimbale-ni Mini Kake Tiliele-ni Krais-nga yambu-talapemandu nimba sikem ungele piliipili. Yambu te tondulu mundupa ele-túli kamu topa mania mundumba yambale na-ni langi-maana mo topa lelemále simbu. Ku kake tili te, akuna bi kona te tombu kene molumbále, yambu te aima manda naa kanupa bi simba, ku simbu liimba yambale mindi bi tombu kanili kanupa bi simba.” nikunu pepá tokunu Pekamam-yambumanga nokulemú angkellale si.” niker.” ⸤nirim.⸥
2:18-29 Kolea Tayataira Taon-na Krais-nga Yambumandu Nimba Mundurum Ungele
18 ⸤Kanu-kene yili-ni alsupa nimba mele:⸥ “Kolea Tayataira taon-na Krais-nga yambu-talapeliinga angkellalendu pepá toku mundukunu i-siku mele ni:
“Ung pepána tokur ima Pulu Yili-nga Málu, tepi nolemú mele yunga mongale tondulu talang pupa, kopa kona kariyapa mele min-mana telemú mele aku-sipa kimbu talang pulimú yi akili-ni nimba mundukum. Yu-ni nimba mele:
19 “Nu ulu telluma kanoliu. Nu numanu monjukunu, na monjuku piliikunu, nanga kongun tenjikunu, bunima wendu olemú kene tondulu munduku molkunu, nu ui tirinu mele mandupa, ekupu tellu mele ola-kilia, akili na-ni kanoliu.
20 “Aku sika akiliinga-pe na-ni nu kanupu kis piliiliu akili i-sipa mele: Gólu topa “Pulu Yili-nga ung mare “Yambuma nikunu si.” nimu ungma piliipu nimbu siliu.” nilimú ambu Jesepell, yu-ni nanga kendemande-yambuma kundi topa ung-bo tonjupa kene nimba mele: “Waperanale teku, we-mélemandu ‘Oliunga pulu yima.’ niku popu toku langi kalemele langima nungí kene kapula.” nilimú ambu kanili ung-mura sikunu “Pui.” naa nikunu we mulupili kelellu. 21 ‘Yu wapera tolemú mele kanupa kis piliipa numanu topele tupili.’ nimbu ena mare we mulurundu akiliinga-pe yu ‘Numanu topele naa tombu.’ nimba tepa kis-sirim mele we tepa molemú. 22 Akiliinga, na-ni ‘Yu kuru auli-tepa tupili.’ nimbú. Yu-kene wasie waperanale telemele yima yu-ni ulu telemúma kanuku kis piliiku numanu topele naa túngi lem ‘Mindili lakuku nangi.’ nimbúko. 23 ⸤Jesepell⸥ yunga kangambulama aima topu konjumbuko. Aku tembu kene na Krais-nga talapena-yambuma-ni kanuku kene, ‘Nanga yambuma-ni numanuna piliilimili mele kepe ulu te tingíndu numanu monjulemele mele kepe yu-ni apurupa kanupa kene, eninga ulu telemelemanga lupa-lupa méle kalomba.’ niku piliingí.
24 “Eni na Krais-nga yambu mare Tayataira taon-na molku, ambu kaniliinga ung nilimúma yambu mare-ni “Ung akuma ⸤kurumanga nuim⸥ Seten-nga ung tonduluma.” nilimele ung akuma naa piliiku liilimele yambumandu ung te nimbú teker. Buni te wasie ‘eni meangi.’ naa nimbú. Ulu tilu mendepulu teangi niambu: 25 “Eni méle ambolkomelema tondulu munduku ambolku molangi na wambu.” niker.
26 “Yambu te tondulu mundupa ele-túli kamu topa mania mundupa, na-ni “Ti.” niliu ungma piliipa tepa mulupili enale pora nimbá kene na-ni aku temba yambale ‘Yambu-talapema nukupili.’ nimbu namba simbu. 27 Tata-ni na ‘Yambuma nokambu.’ nimba namba sirim mele yambu kanili simbu kene
‘Yu-ni yambu-talape kanuma
tondulu mundupa nokumba.
Ma-ni telemele mingima
kimbulu-ni tondulu toku nurupalu tolemele mele
yu-ni aku-sipa tondulu mundupa nokumba.’ Konana 2:9
28 Kombukantupu kolea tangumbandu ipulam-ui angiliimú akili kepe yu simbu.
29 “Yambu te kum angiliimbale-ni Mini Kake Tiliele-ni Krais-nga yambu-talapemandu nimba sikem ungele piliipili.”
nikunu pepá tokunu Tayataira-yambumanga nokulemú angkellale si.” niker.” ⸤nirim.⸥