4
Me Wahuma Iaiwaodu Yaubada Wayahina
Dewaia habuhabui tanoi iakwa, e adunedune, e tepaua aitam awa waewaena wahuma adueyei. Ka kadu movi‑nana naona anononi wayahiua ipuipupu bwegigi deina, movi‑nana ivona, “Baina evane‑mei, e avi dewa nau‑wawani apaina ivinꞌ‑omo, dewaia aviwavenem edueyei.” SiV 1:1, 10. Ka tuta aitamoata wayahina Nuana Ahihinata epau avane wahuma. Ka tepaua aitam pai manuena ahihi‑vainena adueyei, ka aitam koiaka hetana manuena. Isa 6:1. Ka tauna manuena ana dune vivane yabebenina, hanu ahiahina ainua deina, vivane iasiperaV ka karinelianiV. Ka pai manuena awaniana aitam boa mini‑vivini, ana dune ananawina, hanu aitam ana wava emeralidaV deina. Ese 1:28. Ka pai manuena ahihi‑vaine‑nana awaniana kadu mani pai manuena ai yau 24 imaꞌ‑vivinei, ka ononotoi anani ai yau 24 hetaia imanuena. Taui ai kwama kavukavuna, ka ununuia ai kunu‑nabanaba goulaV iweteweteni. SiV 3:18. Ka pai manuena ahihi‑vaine‑nana wayahina dewa ivinꞌ‑omo‑nananena, vivane vonaina, ka dududui, ka anitana. Ka kadu pai manuena ahihi‑vaine‑nana tepana lampaV ai yau 7 iyabeyabena, vivane Yaubada nuana ai yau 7. Ese 1:13; Sek 4:2; SiV 1:4; 8:5; 11:19; 16:18. Ka kadu pai manuena ahihi‑vaine‑nana tepana aitam amane mamaei, ana dune navu gelasi deina, ka mahemaheina, wei deina.
Ka amanena nihenina ka kadu pai manuena ahihi‑vaine‑nana awaniana vahitau yawayawai na nau‑punina imini‑vivinei. Ka matai habuhabui inini ibwaei, akanai tepaia kadu munia. Ese 1:5-10, 22; 10:14. Ka vahitau yawayawaina naona ana dune lioniV deina, ka vꞌ‑inuana ana dune bulumakauV deina, ka vꞌ‑itonuna tepana onoto tepana deina, ka vi‑nau‑punina ana dune manubada yaveyaveha deina. Ka vahitau aitamoata aitamoata papei ai yau 6, ka matai habuhabui awaniai ibwaei, kadu matai papei ibwaei, vivane hetaia kadu ipuia. Ka tuta habuhabuna wayahina, ika auyewa kadu ioyoma, vahitau‑naia ivonavona,
 
“Ahihinata, ahihinata, ahihinata!
Kauvea Yaubada Bagibagi‑vavaha ahihinata.
Tauna nonova mamaei,
ka ataina mamaei,
ka kadu tuta tepakaia wayahina na‑omo.” Isa 6:2-3; Ese 1:18; 10:12.
 
Ka avi tuta vahitau‑naia yawayawai Tau Maꞌ‑vavaha pai manuena ahihi‑vainena hetana manuena iawa‑davedavei, o avi tuta iapa‑vidovidohei, o avi tuta inau‑kaiwei, 10 akanai, ononotoi anani ai yau 24 ivi‑tupa‑gum tauna matana, ka kadu taui Tau Maꞌ‑vavaha iawa‑davedavei. Ka taui ai kunu‑nabanaba goulaV iepei, ka pai manuena ahihi‑vaine‑nana matana ibou‑opuei, ka ivonavona, SiV 7:10; 19:4.
 
11 “Wamke yama Kauvea kadu yama Yaubada,
ka nau‑wawaniai didigam avo‑vi‑natei,
ka awa‑davedavem,
ka kadu wamke nau‑wawanim
bagibagi evaniahei.
Iuna wamke dewa habuhabuna evevewanei.
Taum am heta yam nuenuea evevewanei,
ka taui imamaei kadu taui yawai
ivinꞌ‑omo taum am heta wayahima.”

4:1: SiV 1:1, 10.

4:2: Isa 6:1.

4:3: Ese 1:28.

4:4: SiV 3:18.

4:5: Ese 1:13; Sek 4:2; SiV 1:4; 8:5; 11:19; 16:18.

4:6: Ese 1:5-10, 22; 10:14.

4:8: Isa 6:2-3; Ese 1:18; 10:12.

4:10: SiV 7:10; 19:4.