5
Pai Ginuma Nunumina
Ka tauna pai manuena ahihi‑vaine‑nana hetana manuena nimana ateina nihenina pai ginuma nunumina adueyei. Ka iginuma mamaei nihenina kadu upuna, ka pai bou‑pota ai yau 7 ibou‑potei. Isa 29:11; Ese 2:9-10. Ka aitam anelose bagibagina adueyei, ka tauna movina ananina vivi‑hone, vi‑tanatanai, “Koiaka Yaubada awaehei pai bou‑pota taina na‑bwege‑yavunei, e pai ginuma nunumina na‑yaveni?” Kate eha aitam koiaka ana pata. Tau maꞌ wahuma, ka tau maꞌ tanopi, ka kadu tau maꞌ tanopi nihenina eha ai pata pai ginuma nunumina iyaveni. Taui eha ai pata nihenina idune‑nuie. Wayahina yauke anua‑vita ananina kadu avi‑mohai, iuna eha aitam koiaka ita‑vaniahe ana pata pai ginuma nunumina na‑yaveni o na‑dune‑nuie.
Ka aitam ononotoi anani wayahia voneu, ivona, “Eha evi‑mohai! Edueyei! Dede Iuda yai LioniV, vivane Davida Wanohina, vane‑tawanei. Wayahina, tauna ana pata pai ginuma nunumina a pai bou‑pota na‑bwege‑yavunei, kadu ana pata pai ginuma nunumina na‑yaveni.” Nao 49:9; Isa 11:1, 10; SiV 22:16.
Ka pai manuena ahihi‑vaine‑nana niwanina aitam LamiV mimini adueyei. Ka vahitau yawayawai na nau‑punina kadu ononotoi anani ai yau 24 imimini‑vivinei. Ka Lami‑nanaV ana dune vivane aviyaivia avaha inau‑vi‑anigi. Ka tauna tonana ai yau 7, kadu matana ai yau 7. Ka mata‑nana vivane Yaubada nuana ai yau 7, ka Yaubada vi‑tunei iomo tanopi habuhabuna wayahina, e ini‑keyekeyei. Sek 4:10; Ioni 1:36; SiV 13:8. Ka Lami‑nanaV omo, ka pai ginuma nunumina tauna pai manuena ahihi‑vaine‑nana hetana manuena nimana ateina wayahina epei. Ka avaha epei, e vahitau yawayawai na nau‑punina ka ononotoi anani ai yau 24 nui ivi‑tupa‑gum Lami‑nanaV matana. Ka aitamoata aitamoata wayahia yai pai viam‑toutou ipoyꞌ‑avini, ka kadu gaeba goulaV ipoyꞌ‑avini, ka pai mau dibidibina gaebaia nau‑vi‑anai, ka pai mau vivane tau ekalesia yai viama. SiV 8:3-4; Sam 141:2. Ka ahe vovouna iaheahei, ivona,
 
“Vona ahiahina, wamke am pata
pai ginuma nunumina enꞌ‑epei,
kadu am pata a pai bou‑pota
ebwege‑yavunei eyaveni.
Iuna wamke avaha eawaehei
inau‑vi‑anigim,
ka dayahim wayahina tomotau evi‑maiei
Yaubada wayahina.
Ka tomotaui vivane dede
aitamoata aitamoata wayahia,
ka movi
aitamoata aitamoata wayahia,
ka yoko
aitamoata aitamoata wayahia,
ka kadu papani
aitamoata aitamoata wayahia. Sam 96:1; 98:1.
10 Ka evi‑nua‑dadani evevewanei‑neiei
ivi‑tau maꞌ wahuma
Yaubada ya pai veimea nihenina,
kadu evevewane‑neiei ivi‑tau vi‑nomu
Yaubada wayahina.
Ka apaina tanopia iveimeyei.” NiT 19:6; Isa 61:6; SiV 1:6; 20:6.
 
11 Ka adune‑havine ka anelose habu‑vainei movi anononi, taui ai yau kaiwadi, 100,000,000 deina, o kadi ai vi‑am 1,000,000 hetana. Ka pai manuena ahihi‑vaine‑nana ka vahitau yawayawai, ka kadu ononotoi anani imini‑vivinei. Dan 7:10; Ebe 12:22. 12 Ka taui movi anani wayahia iaheahe, ivonavona,
 
“LamiV taina inau‑vi‑anigi.
Ka tauna nau‑wawani pai veimea,
ka gugua patai ani‑vainena,
ka nua‑uya, ka bagibagi,
ka apa‑vidovidoha, ka didiga,
ka kadu yama awa‑dava vaniahei!”
 
13 Iakwa, e tau maꞌ wahuma habuhabui, ka tau maꞌ tanopi habuhabui, ka tau maꞌ tanopi ipuna habuhabui, ka tau maꞌ hawana habuhabui, ka vahitau habuhabui hawana nihenia imamaei nui iaheahe, anononi, ivonavona,
 
“Tauna pai manuena ahihi‑vaine‑nana wayahina
kadu Lami‑nanaV wayahina
ainua nau‑wawani awa‑dava,
ka apa‑vidovidoha, ka didiga, ka pai veimea
ivaniahei tuta eha a ito‑vewana wayahina.”
 
14 Ka vahitau yawayawai na nau‑punina ivona, “Ika. Ana pata deina.” Ka ononotoi anani ivi‑tupa‑gum iaiwaodu.

5:1: Isa 29:11; Ese 2:9-10.

5:5: Nao 49:9; Isa 11:1, 10; SiV 22:16.

5:6: Sek 4:10; Ioni 1:36; SiV 13:8.

5:8: SiV 8:3-4; Sam 141:2.

5:9: Sam 96:1; 98:1.

5:10: NiT 19:6; Isa 61:6; SiV 1:6; 20:6.

5:11: Dan 7:10; Ebe 12:22.