20
Ponimana Ai Yau 1000
Iakwa, e aitam anelose adueyei wahuma opupuei. Ka tauna wayahina Guba‑nana anꞌ awa‑pota a pai yavuha, ka nimana manawa kainumu ani‑vainena vo‑vi‑avini. SiV 9:1. E tauna mwata‑nana poyꞌ‑avini. Ka mwata‑nana vivane Satana, ka tuta nonova wayahina mamaei. Ka anelose‑nana mwata‑nana yohoni, ka nau‑wawani yohoyohonina mamaei a itoava ponimana ai yau 1000 ina‑iakwa wayahina. Nao 3:1; SiV 12:9. Ka anelose‑nana mwata‑nana haponei iopu Guba‑nana nihenina, e Guba‑nana anꞌ awa‑pota gudui, e pai gudu hetana pai ainana boui. Wayahina mwata‑nana eha ana pata tau maꞌ papani habuhabui na‑nonoi a itoava ponimanaia ai yau 1000 ina‑iakwa wayahina. Ka ponimanaia munia, e Yaubada nꞌ‑awaehei anelose‑nana Satana na‑yavuhi tuta kutakutana wayahina.
Ka pai manuena ahiahi adueyei, ka hetaia kadu tau vaneneha imanuena adueyei. Ka Yaubada avaha veimea awaehe‑neiei, e taui tomotau inau‑yanahi, e ai dewa‑yaiyai ivi‑nua‑dadani. Ka kadu tau ekalesia nuai adueyei. Nonova tau ekalesia‑naia Iesu ivitumahanei, ka tauna ihaehaeyei, ka Yaubada yana vona inaunau‑waheyei. Wayahina, ai havia tanopia magai iaupwaupwa‑honoi. Tau ekalesia‑naia eha vahitau simai‑nana wayahina ita‑iwaodu, ka eha tauna ya itupwana wayahina ita‑iwaodu, ka eha tauna ana wava a pai ainana iginumina ita‑vaniahe tepaia o nimaia. Taui imini‑havine, ka Tau Ito‑yavuha nui iveimeyei ponimanaia ai yau 1000 nihenia. Dan 7:9, 22, 27; 1Ko 6:2; SiV 13:17.
Mini‑havine tanoi vivane mini‑havine naona. (Mani tomotau anianigai eha imini‑havine a itoava ponimanaia ai yau 1000 ina‑iakwa wayahina.) Aituhu aviyaivia mini‑havine naona nihenina imini‑havine, taui ahihinata ka avaha nau‑iaiava ivaniahei. Aniga vꞌ‑inuana eha aitam aviani taui wayahia, iuna taui eha ai pata inꞌ‑aniga‑havine. Taui avaha ivi‑tau vi‑nomu Yaubada wayahina kadu Tau Ito‑yavuha wayahina, ka Tau Ito‑yavuha nui iveimeyei ponimanaia ai yau 1000 nihenia. SiV 1:6.
Ka avaha ponimanaia ai yau 1000 iakwa, anelose‑nana Satana tauna ya manua yohona wayahina na‑yavuhi. Ka Satana na‑ni‑ubau na‑ni‑keyekeyei tanopi a papani habuhabui wayahia, vivane papani Goga kadu papani Magoga wayahia. Ka ya nuanua tau maꞌ tanopi inau‑hohoni havia wayahina. Ka tomotau‑naia ai yau ani‑vainena, magama tania deina. Ese 38:2, 9, 15-16. Ka tau nau‑havia‑naia tanopi ya vi‑bababa itutu‑honotei ivinꞌ‑omo Yaubada ya tau nau‑havia yai megeia, e imini‑vivinei. Ka Yaubada meagai‑nana dune‑nuanuaiei, ka Satana ya tau nau‑havia nui imini‑vivinei. Kate ai ananata wahuma wayahina opu‑me, e atuatuna wayahia, e tau nau‑havia‑naia anata‑yehai. 2Ki 1:10. 10 Satana tomotaui habuhabui nonoi, ka avaha habuhabui ianai‑yehai, e Yaubada Satana poyꞌ‑avini haponei inu navu‑nana sulipuraV ananata nihenina. Navu‑nana nihenina vahitau simai‑nana kadu tau apa‑taputapu vitupu‑nana avaha imamaei. Ka navu‑nana nihenina viha ani‑vainena wayahina ihidahida‑vavaha, auyewa kadu ioyoma wayahia. Eha ai pata ivi‑yawai. Sam 11:6; SiV 19:20; 21:8.
Pai Manuena Ahihi‑vainena Kavukavuna
11 Ka aitam pai manuena ahihi‑vainena kavukavuna ani‑vainena adueyei, ka kadu tauna hetana manuena adueyei. Ka tanopi kadu wahuma ainua tauna matana inovo‑tawanei, kate eha kadu aitam papani ta‑mamae ainuai wayahi. 12 Ka tau anianiga habuhabui adueyei, taui ai wava ananina kadu taui ai wava kikituna, ka pai manuena ahihi‑vaine‑nana matana imimini.
Ka buki habuhabui iwaei. Ka kadu aitam buki iwaei, vivane Yawai ana Buki. Ka buki‑naia nihenia tau anianiga yai dewa iginumi. Wayahina, taui ai nau‑yanahi ivaniahei yai dewaia wayahi. Dan 7:9-10; Mat 25:31-46; Dew 17:31; 2Ko 5:10; SiV 13:8. 13 Ka avi tau anianiga hawana nihenina imamaei iomo, ka kadu avi tau anianiga Aniga nihenina imamaei o kadi HadesiV nihenina imamaei iomo. Ka aitamoata aitamoata wayahia nau‑yanahi ivaniahei yai dewa wayahi deina. Rom 2:6; 1Pi 1:17; SiV 2:23; 22:12. 14 Iakwa, e Yaubada Aniga kadu HadesiV ainua haponei inu Navu‑nana Ananata nihenina. Navu‑nana Ananata vivane aniga vꞌ‑inuana. 15 Ka aituhu aviyaivia eha ai wava Yawai ana Buki nihenina, akanai kadu taui haponei inu Navu‑nana Ananata nihenina.

20:1: SiV 9:1.

20:2: Nao 3:1; SiV 12:9.

20:4: Dan 7:9, 22, 27; 1Ko 6:2; SiV 13:17.

20:6: SiV 1:6.

20:8: Ese 38:2, 9, 15-16.

20:9: 2Ki 1:10.

20:10: Sam 11:6; SiV 19:20; 21:8.

20:12: Dan 7:9-10; Mat 25:31-46; Dew 17:31; 2Ko 5:10; SiV 13:8.

20:13: Rom 2:6; 1Pi 1:17; SiV 2:23; 22:12.