12
Vavine Ka Vahitau Unununa Ai Yau 7
Ka wahuma aitam iaiaya vinꞌ‑omo, ka iaiayana dewa ananina. Aitam vavine adueyei, ka ana kwama vivane babau, ka wahava aena ipuna mamaei, ka unununa wayahina a kunu‑nabanaba weteweteni, vivane wadima ai yau 12. Ka vavinena amwanainahei, ka konukonua, iuna tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina, vi‑natuna. Mik 4:10.
Ka kadu aitam iaiaya vinꞌ‑omo wahuma, ka iaiayana vahitau amane ani‑vainena ka yabebenina, mwata deina. Ka mwata‑nana unununa ai yau 7, ka tonana ai yau 10, ka kunu‑nabanaba ai yau 7 unununa hetaia imamaei. Dan 7:7. Ka aituhu wahuma katana‑vewani papani aitonu wayahia, mwata‑nana hiuna wayahina wadima habuhabui papani aitamoata nihenina onei iopu tanopia. Ka mwata‑nana omo vavine‑nana amwanainahei wayahina, ka tauna vavine‑nana matana mini‑potapota, e avi babau vi‑natuna, akanai tauna ana pata natuna nꞌ‑ania. Dan 8:10.
Ka vavine‑nana vi‑natuna, e tevana onotona. Ka munia, tauna papani habuhabui ai tau veimea bagibagina, ka ya veimea toyoina, kainumu deina. Ka Yaubada vo‑kwayavonina, tevanana si‑nemei ivane wahuma tauna ya pai manuena ahihi‑vaine‑nana wayahina. Sam 2:9; SiV 19:15. Ka vavine‑nana inovo‑tawanei papani anata wayahina. Ka tanoi wayahina Yaubada avaha aitam pai maꞌ vo‑vi‑aiaia vavine‑nana wayahi, e tanoi tauna dune‑vi‑avini a itoava auyewa ai yau 1,260 ina‑iakwa wayahina.
Ka havia vi‑putu wahuma nihenina. Ka anelose ana wava Mikaeli tauna yanꞌ anelose nui mwata‑nana inau‑haviei, ka mwata‑nana tauna yanꞌ anelose nui Yaubada yanꞌ anelose inau‑haviei. Iud 9. Kate mwata‑nana ya bagibagi eha ana pata, e Yaubada yanꞌ anelose mwata‑nana ivi‑peui. Wayahina, mwata‑nana tauna yanꞌ anelose nui habuhabui yai pai maꞌ wahuma ivo‑haini. E Yaubada yanꞌ anelose mwata ani‑vaine‑nana wahuma wayahina ihaponei iopu. Ka mwata‑nana ana wava Satana, ka tuta nonova wayahina tauna vivane nua goyogoyonata, ka ya nuanua tau maꞌ tanopi habuhabui na‑nonoi, na‑eta‑naonaoi ini‑panipani, e dewa goyogoyoi idedewei. Ka Yaubada yanꞌ anelose mwata‑nana tauna yanꞌ anelose nui ihaponei iopu tanopia. Nao 3:1, 14; Luk 10:18; 22:31; SiV 20:2.
10 Ka dewaia iakwa, e wahuma movi ananina anononi, ivona,
 
“Tuta ataina wayahina
dewa ahiahina avaha ivi‑putu,
vivane yaka Yaubada ya ito‑yavuha,
ka tauna ya bagibagi,
ka tauna ya pai veimea.
Ka kadu Tau Ito‑yavuha
ya pai veimea avaha vi‑putu.
Iuna Yaubada yanꞌ anelose
avaha vavaneika
yai tau apa‑goyogoyo
ihaponei iopu akanai.
Nonova tauna yaka Yaubada
matana mimini,
ka auyewa ka ioyoma
vavaneika apa‑goyogoyoei. Iob 1:9-11; Sek 3:1.
11 Ka vavaneika tauna ya dewa goyona
ivane‑tawanei Lami‑nanaV
dayahina wayahina,
kadu ivane‑tawanei taui yai hae
tunutunuhina wayahina.
Taui eha yawai ita‑nua‑tania
ka eha ita‑matamatauta
aniga wayahina.
Kate taui yawai iawaehei ianiga
yai vitumahana wayahina.
12 Wayahina, itomi tau maꞌ wahuma habuhabumi
kadu dewaia habuhabumi wahuma umamaei
nau‑wawanimi udewa‑haiawa ananina!
Kate aioi tanopi ka hawana wayahimi.
Iuna Satana avaha iopu wayahimia!
Ika, ka tauna nua‑goyo ananina,
iuna tauna avaha anamanei
tuta kutakutana na‑iakwa wayahina,
e yana tuta ya paisewa wayahina
na‑iakwa.” Isa 44:23; 49:13.
 
13 Ka tutana mwata‑nana nua‑haui vivane Yaubada yanꞌ anelose wahuma ihaponei iopu, e tauna tanopia mamaei, akanai mwata‑nana vi‑putu vavine‑nana naunau‑nene wayahia na‑kamoi. Nonova vavine‑nana tevana onotona ivi‑natunei. 14 Kate vavine‑nana manubada ananina papena ainua vaniahei. E papena wayahina iyaveha iomo yai pai maꞌ anata nihenina wayahina. Pai maꞌ tanoi nihenina mwata‑nana eha ana pata na‑vaniahe, ka tenoke anata nihenina vavine‑nana ai maꞌ kadu ivaita ivaniahei tuta aitamoata kadu tuta ainua kadu tuta tupwana wayahia. Dan 7:25; 12:7.
15 Akaka, mwata‑nana awana wayahina daudau ananina nau‑vunevunei, aitam daudau taitaina deina. Iuna tauna ya nuanua daudau‑nana ananina wayahina vavine‑nana na‑vo‑vi‑anue. 16 Kate tanopi vavine‑nana ivaitei, e tanopi awana waei, e daudau‑nana habuhabuna tononi. 17 Wayahina, mwata‑nana maga‑bawe ani‑vainena vavine‑nana wayahia. Ka tauna ine, e vavine‑nana natunatui itupwa nau‑haviei. Natunatui tanoi tomotaui Yaubada ya veimea ivi‑ateteyei, kadu Iesu yana hae ivitumahanei toyoina. SiV 11:7.
18 Ka mwata‑nana omo tania, e tenoke mimini.

12:2: Mik 4:10.

12:3: Dan 7:7.

12:4: Dan 8:10.

12:5: Sam 2:9; SiV 19:15.

12:7: Iud 9.

12:9: Nao 3:1, 14; Luk 10:18; 22:31; SiV 20:2.

12:10: Iob 1:9-11; Sek 3:1.

12:12: Isa 44:23; 49:13.

12:14: Dan 7:25; 12:7.

12:17: SiV 11:7.