21
Wahuma Vovouna Kadu Tanopi Vovouna
Ka wahuma vovouna kadu tanopi vovouna adueyei. Iuna wahuma naona kadu tanopi naona avaha imaiova, ka kadu eha aitam hawana ta‑mamae. Isa 65:17; 2Pi 3:13. Ka Meagai Ahihinata adueyei, vivane Ierusalem Vovouna, Yaubada wayahina wahuma wayahina opupu‑me. Ka meagai‑nana avaha vaivanei, tau tavine vavinena ivaivanei yana onoto vovouna wayahina deina. Isa 52:1; 61:10; Ebe 11:16; 12:22; SiV 3:12. Ka aitam movi a nonona ananina pai manuena ahihi‑vaine‑nana wayahina vinꞌ‑omo anononi, ivona,
“Ataina tuta wayahina Yaubada ya pai maꞌ tomotau wayahia mamaei. Ka taui vivane tauna ya tomotau, ka tauna vivane taui yai Yaubada, ka Yaubada‑hoina nui imaꞌ‑vavaha. Lev 26:11-12; Ese 37:27; Sek 2:10; 2Ko 6:16. Ka tauna taui mata‑inui aitamoata aitamoata mataia na‑nau‑wohi‑yavunei. Eha kadu aitam tuta aniga, o vi‑mohai, o toutou, o viha ita‑vaniahe, iuna dewaia tutuaina avaha iakwa.” Isa 35:10; 65:19; SiV 7:17.
Ka tauna pai manuena ahihi‑vaine‑nana wayahina manuena ivona,
“Vevewana habuhabui avevewane‑havinei, vivane vovoui!”
Ka ivona,
“Yau vona eginumi, iuna yau vona vivane vona‑vavaha kadu vona tunutunuhina.” 2Ko 5:17.
E tauna voneu, ivona,
“Ana pata deina! Avaha iakwa. Yauke taua Pai Vi‑putu kadu Pai Nau‑yehata. Aituhu aviyaivia magai ayaya, akanai daudau awawaehina Yawai A Daudau a tovoha wayahina awaehei inimnim. Isa 55:1; Ier 2:13; Ioni 7:37; SiV 1:8, 17; 22:17. Ka aituhu aviyaivia ai vita ivane‑tawanei, akanai dewaia habuhabui tanoi ivaniahei, ka Yauke taua vivane taui yai Yaubada, ka taui vivane yauke natunatu. 2Sa 7:14; 1Va 17:13; Sam 89:26-27.
Kate mani tomotau, taui eha yai ate‑vatu, ka taui eha ita‑vitumahaneu, ka taui manimanini, ka tau nau‑vi‑aniga, ka tau kenekenene, ka taui banauma o nei o pohavu idedewei, ka taui yaubada vitupu yai itupwana wayahia iaiwaodu, ka tau vitupu habuhabui, aituhu aviyaivia dewaia idedewei, taui yai pai maꞌ vivane Navu‑nana sulipuraV ananata. Aniga‑nana vivane aniga vꞌ‑inuana.” Mat 25:41; SiV 20:15; 22:15.
Meagai Ahihinata
Ka aitam anelose anelose‑naia ai yau 7 na gaebai ai yau 7 na vitai pai nau‑yehata ai yau 7 wayahia omo wayahiua, e voneu, ivona,
“Enꞌ‑omoi, e tau tavine vavinena aviwavenem, vivane Lami‑nanaV ya vavine.”
10 Ka Nuana Ahihinata ya bagibagi wayahina tauna omaneu avane oya ani‑vainena hetana, e Meagai Ahihinata, vivane Ierusalem, wahuma opupu‑me Yaubada wayahina viwaveneu adueyei. Ese 40:2. 11 Ka meagai‑nana Yaubada didigana wayahina tapatapa, ka vo‑vi‑namanamani hanu patai ananina deina, vivane iasiperaV deinake, ka mahemaheina. Isa 60:1-2, 19. 12 Ka meagai‑nana ana gani ani‑vainena, vivane badobadona ka mamanaina, ka awai habuhabui ai yau 12, ka awai aitamoata aitamoata a tau dune‑vi‑avina vivane anelose aitam. Ka awai wayahia me Isiraeli yai dede ai yau 12 ai wava iginumi mamaei. Ese 48:30-35. 13 Gani‑nana a tana‑vewana na nau‑punina. Aitam papani ponimanea, ka awai aitonu imamaei. Ka aitam papani yavanatea, ka awai aitonu imamaei. Ka aitam papani nawanahea, ka awai aitonu imamaei. Ka aitam papani babau a onuonu a papani wayahina, ka awai aitonu imamaei.
14 Ka meagai‑nana anꞌ avutu ai yau 12 imamaei. Ka avutu hetaia Lami‑nanaV a tau hae anani ai yau 12 ai wava iginumi imamaei.
15 Ka anelose‑nana ama inua aipuipupu, tauna nimana pai toava goulaV vo‑vi‑avini, e wayahina ya paisewa vivane meagai‑nana ana gani kadu anꞌ awa na‑ito‑viwavei. Ese 40:3; SiV 11:1. 16 Ka meagai‑nana ana yona vivane papani na nau‑punina, ka a vi‑manamana ka a vi‑bababa aitamoata. Ka anelose‑nana ya pai toava wayahina meagai‑nana a vi‑manamana ito‑pwapwei vivane 2220 kilomitaV deina. Ka kadu a vi‑bababa 2220 kilomitaV, ka kadu a vi‑manamana hetana 2220 kilomitaV deina. 17 Ka tauna gani a badobado ito‑viwavei, e vaniahei 65 mitaV deina. Pai toava taina vivane tomotau yai pai toava, ka anelose‑nana ya pai toava vivane aitamoata deina. 18 Ka meagai‑nana ana gani hanu yabebenina patana ananina ana wava iasiperaV wayahina iyonei. Ka meagai‑nana goulata wayahina iyonei, ka goulata vivane mahemaheina. Isa 54:11-12. 19 Ka meagai‑nana ana gani anꞌ avutu hanu patai ananina tunina tunina wayahina ivaivanei. Avutu naona iasiperaV, ka vꞌ‑inuana sapireV, ka vꞌ‑itonuna kalikedoniV, ka vi‑nau‑punina emeralidaV, 20 ka avutu vi‑5‑na saridonikisiV, ka vi‑6‑na karinelianiV, ka vi‑7‑na kirisoliteV, ka vi‑8‑na berilaV, ka avutu vi‑9‑na topasaV, ka vi‑10‑na kirisopiraseV, ka vi‑11‑na iasinitaV, ka vi‑12‑na ametisitaV. Aitamoata aitamoata wayahia ai dune tunina.
21 Ka meagai‑nana anꞌ awa ai yau 12 yano wayahia ivevewanei. Ka aitamoata aitamoata wayahia vivane yano ananina aitamoata wayahina ivevewanei. Ka meagai‑nana etawana ananina goulata wayahina ivevewanei, vivane mahemaheina.
22 Ka meagai‑nana nihenina eha aitam manua vito‑pota ata‑dueye. Iuna Kauvea Yaubada Bagibagi‑vavaha kadu Lami‑nanaV vivane a manua vito‑pota.
23 Ka meagai‑nana eha nau‑wawani babau na‑vana wayahina o wahava na‑tapa wayahina. Iuna a maheta vinꞌ‑omo Yaubada didigana mahemaheina wayahina, ka Lami‑nanaV vivane meagai‑nana a lampaV. Isa 60:19-20; SiV 22:5.
24 Ka maheta‑nana ana pata tau maꞌ papani habuhabui ivenavenau, ka kiniV tanopia imamaei taui yai gugua kaikaiwabo ai dune ahiahina iomanei nihenina ibouni. Isa 60:3, 5. 25 Ka tuta tuta meagai‑nana anꞌ awa waewaei, iuna meagai‑nana nihenina ioyoma eha. Isa 60:11. 26 Ka aviani tau maꞌ papani habuhabui iapa‑vidovidohei, o aviani didigai vo‑vi‑natei, akanai guguaia iomaomanei meagai‑nana nihenina ibouni, imamaei.
27 Kate eha aitam aviani gawagawamina ana pata meagai‑nana na‑nu. Gugua ahihinata ana heta. Ka aituhu aviyaivia dewa goyona idedewei, taui ini‑yauyau ivaniahei dewaia wayahia, o aituhu aviyaivia ivitupu, akanai taui eha ai pata meagai‑nana ina‑nu.
Kate aituhu aviyaivia ai wava Yawai ana Buki nihenina imamaei, vivane Lami‑nanaV yana buki, akanai taui ai pata meagai‑nana nihenina inuinu. Isa 52:1; Ese 44:9; 1Ko 6:9-10.

21:1: Isa 65:17; 2Pi 3:13.

21:2: Isa 52:1; 61:10; Ebe 11:16; 12:22; SiV 3:12.

21:3: Lev 26:11-12; Ese 37:27; Sek 2:10; 2Ko 6:16.

21:4: Isa 35:10; 65:19; SiV 7:17.

21:5: 2Ko 5:17.

21:6: Isa 55:1; Ier 2:13; Ioni 7:37; SiV 1:8, 17; 22:17.

21:7: 2Sa 7:14; 1Va 17:13; Sam 89:26-27.

21:8: Mat 25:41; SiV 20:15; 22:15.

21:10: Ese 40:2.

21:11: Isa 60:1-2, 19.

21:12: Ese 48:30-35.

21:15: Ese 40:3; SiV 11:1.

21:18: Isa 54:11-12.

21:23: Isa 60:19-20; SiV 22:5.

21:24: Isa 60:3, 5.

21:25: Isa 60:11.

21:27: Isa 52:1; Ese 44:9; 1Ko 6:9-10.