6
Itomi Tau Ekalesia Eha Uvi‑kotukotumi
Aituhu aitam tau ekalesia wayahimia enua‑vita mani tau ekalesia wayahina, eha nau‑wawanim am niam evi‑kotu tau vaneneha gabemaniV mataia wayahia. Iuna tau vaneneha‑naia eha tau ekalesia, wayahina taui eha Yaubada ya etawana itꞌ‑anamane. Ka Yaubada ya nuanua aituhu yam pai vona yavuha vinꞌ‑omo, akanai tauna ya tomotau vita‑nana ivi‑nua‑dadani, e ami inua uvidoha deinake. Kaiwadi, avaha uanamanei o eha? Apaina, itoka Yaubada ya tomotau tau maꞌ tanopi habuhabui kanau‑yanahi, ka kadu ai dewa‑yaiyai kavi‑nua‑dadani. Wayahina, aituhu apaina paisewa ananina deinake ami pata, akanai tuta ataina itomi ami pata yami pai vona yavuha kikitui unau‑yanahi, a? SiV 20:4. Kaiwadi, avaha uanamanei o eha? Apaina wahuma nihenina kadu anelose kanau‑yanahi, ka kadu ai dewa‑yaiyai kavi‑nua‑dadani. Wayahina, avi dewaia ivinꞌ‑omo tanopi taina wayahina eha aitam aviani ananina. Wayahina, nau‑wawanimi avi tau ekalesia ai wava kikitui uvi‑nua‑dadanei, ka yai paisewa vivane avi tuta pai vona yavuha ivinꞌ‑omo ekalesia nihenina, akanai taui ina‑nau‑yanahi. Iuna aituhu aviyaivia ai wava kikitui ekalesia nihenina, akanai taui avaha avi tomotau ekalesia upuna imamaei ianamane‑tawanei. Avonemi deina iuna yau nuanua ini‑yauyau avenemi, uvaniahei. Kaiwadi, aitam koiaka wayahimia am pata pai vona yavuha tau ekalesia wayahi enononi, ena‑nau‑yanahi tunuhina, o eha? Avonemi, ika. Kate ataina tuta yami dewa goyona, iuna uvi‑kotukotumi taui eha ita‑vitumahane mataia.
Ia! Tutana yami dewa goyo‑nana vaneana anononi, vivane uvi‑kotukotumi, akaka anamanemi avaha uvito‑paine upeu, udaudauva yawaimi Tau Ito‑yavuha nihenina. Ka avi tuta tomotau idewa‑goyomi, aituhu yai dewa uawaehei, kadu aituhu utoha‑vi‑anaimi, ka aituhu eha uvi‑vonavona wayahina, akanai uvidoha deina. O avi tuta yami gugua ivainaui, aituhu utoha‑vi‑anaimi, ka aituhu eha uvi‑vonavona wayahina, akanai, uvidoha deina. Kate ataina itomi yami dewa tunina. Ataina mani tau ekalesia yai gugua uvainaui, kadu dewa goyona udedewei wayahia. Vona ahiahina, tau goyogoyoi eha ai pata Yaubada ya pai veimea inuinu.
Kaiwadi, avaha uanamanei deina o eha? Eha unonomi. Aituhu aviyaivia ikenekenene, o yaubada vitupu iawa‑davedavei, o itavine‑tamanei, o aituhu avi onoto kina iepepei ikenekenene, o avi onoto mani onoto nui ikenekenene, e Yaubada ya veimea itana‑bwegebwegei deina, Gal 5:19-21; Epe 5:5; SiV 22:15. 10 o aituhu aviyaivia ivainau, o inua‑tania, o daudau bagibagina inimnim ivi‑kwavakwava, o aituhu aviyaivia mani tomotau iapa‑goyogoyoei, o aituhu aviyaivia tomotau inonoi, e yai kina ivainaui, eha aitam koiaka wayahia Yaubada ya pai veimea na‑vaniahe. 11 Ka nonova tupwami tau goyogoyomi deina. Kate Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha a wavea uvitumahanei, kadu Yaubada tauna Nuana Ahihinata ya bagibagi vo‑patami. Ka yawaimi nau‑vunahi, kadu bou‑keyemi tauna ya paisewa ana heta wayahina, kadu yaka Yaubada vo‑vi‑tunutunuhimi kadu apa‑vidovidohemi matana. Tit 3:3-7.
Kenene Wayahina
12 Tupwai ononotoi inuanua Yaubada ya veimea habuhabui avaha iakwa. Wayahina ivonavona, “Eha aitam dewa vito‑potana wayahiai,” kate avonemi, dewa aitamoata aitamoata eha na‑ivaitemi uvidoha. Taui ivonavona, “Eha aitam dewa vito‑potana wayahiai,” kate eha yau nuanua aitam dewa na‑yohoniu, e yawaiu na‑veimeye. 1Ko 10:23. 13 Kadu aitam vona tomotau wayahia anononi, vivane vona baimina, ivonavona, “Aniani mamaei madika wayahi, kadu madika mamaei aniani wayahi,” kate avonemi, apaina Yaubada ainua na‑vita‑vovoni. Yaubada ininika veneka, kate eha ya nuanua wayahia kakenene. Tauna ya nuanua ininika kawaehei Kauvea wayahina, ka kadu Kauvea nau‑wawani ininika veimeyei. 1Te 4:3-5. 14 Ka Yaubada tauna ya bagibagi wayahina Kauvea anigea si‑vi‑mini‑havinei, ka kadu apaina tauna ya bagibagi wayahina itoka anigea na‑si‑vi‑mini‑havineka aitamoata deina. Rom 8:11; 1Ko 15:20; 2Ko 4:14. 15 Ininika vivane Tau Ito‑yavuha hutana. Kaiwadi, uanamanei o eha? Aituhu deina, eha nau‑wawaniu Tau Ito‑yavuha hutana awaehe tau kenekenene vavinena wayahina. Aioi, eha‑ohota! Epe 5:30. 16 Aituhu aviyaivia tau kenene nui ikenekenene, akanai ainuai inini avaha ivi‑aitamoata. Iginuma voneka tavine wayahina deina, ivona,
 
“Inini ainua ivo‑vinei akanai ininina aitamoata.”
 
Kate avonemi iginumana anꞌ anamana deina. Aituhu aviyaivia nui idaudauva, akanai inini ivi‑aitamoata deina. Nao 2:24. 17 Ka aituhu aviyaivia Kauvea wayahina inau‑tamoia, akanai taui nuai ka tauna nuana vivane aitamoata deinake. Ioni 17:21-23; Rom 8:9-11. 18 Avi tuta kenene na‑nau‑dadanimi, itomi nau‑wawanimi una‑novo‑tawanei. Dewa goyona habuhabui tomotau idedewei inini eha ivi‑goyo, kate aituhu aviyaivia ikenekenene, dewana inini vi‑goyoi. 19 Vona ahiahina, ininimi vivane Nuana Ahihinata ya Manua Vito‑pota. Tauna nihenimia mamaei, iuna Yaubada awaehemi uvaniahei. Kaiwadi, avaha uanamanei, o eha? Aituhu deina, itomi ami heta eha nau‑wawanimi yawaimi uveimeye, iuna Kauvea nau‑wawani yawaimi veimeyei. 20 Iuna tauna patana ananina wayahina vi‑maiemi ya tomotau. Wayahina, nau‑wawanimi ininimi wayahia Yaubada ana wava uvo‑vi‑natei. 1Ko 7:23; 1Pi 1:18-19.

6:2: SiV 20:4.

6:9: Gal 5:19-21; Epe 5:5; SiV 22:15.

6:11: Tit 3:3-7.

6:12: 1Ko 10:23.

6:13: 1Te 4:3-5.

6:14: Rom 8:11; 1Ko 15:20; 2Ko 4:14.

6:15: Epe 5:30.

6:16: Nao 2:24.

6:17: Ioni 17:21-23; Rom 8:9-11.

6:20: 1Ko 7:23; 1Pi 1:18-19.