Pita
Ya Iginuma
Naona
Buki Taina Wayahina
Buki taina a tau ginuma vivane Pita, Iesu a tau hae ananina aitam, ka Aniduru vaneina. Pita kadu aitam buki ginumi Awaeha Vovouna taina nihenina.
Ka leta taina nihenina Pita yana ipupu habuhabuna inahe wayahina kana‑iavi. Inahe nihenina dewa aitonu kadueyei. (1) Inahe wayahina Kauvea ya nuanua kaivaitei. (2) Inahe ivaiteka yaka vitumahana kavo‑patei mani tomotau wayahia. (3) Inahe wayahina nau‑dadana kavaniahei, ka dewana yaka vitumahana vo‑vi‑natei.
Pita tau ekalesia vonei Iesu aniga taui wayahi, ka mini‑havine wayahi, ka kadu tuta tepakaia wayahina tauna na‑mavi‑havine wayahi. Ka dewaia tanoi wayahi, taui nau‑wawani idewa‑haiawa ai inahe niwania. Iuna yai nua‑vaniaha nui ipotapota auyewana wayahina. Ka avaha ianamanei avi tuta Iesu na‑mavi‑havine, taui ai nau‑pata ahiahina kadu nau‑iaiava ivaniahei tauna wayahina.
Ka Pita ya nuanua, itoka tau ekalesia yawaika ahiahina mani tomotau kaviwavenei, tauka vivane Tau Ito‑yavuha ya tomotau.
1
Nau‑kaiwa
Yauke Pita, Iesu Tau Ito‑yavuha a tau hae ananina aitam. Ka yami leta taina omomo wayahiua. Itomi vivane Yaubada ya tomotau, ka nonova aka havia ivo‑tahomi uneine papani tunina tunina wayahia, vivane Ponitusi, ka Galatia, ka Kapadosia, ka Asia, ka kadu Bitinia. Ka tuta ataina wayahina papani‑naia nihenia umamaei. Nonova Yaubada Amaka dewa habuhabuna mai‑anamanei. Wayahina, tauna vi‑nua‑dadanemi Iesu Tau Ito‑yavuha yana vona uvi‑ateteyei. Kadu tauna Nuana Ahihinata vi‑tunei omo wayahimia, e tauna Yaubada ya paisewa nuami nihenina na‑nau‑yehai. Akaka, Nuana Ahihinata ivaitemi Iesu dayahina unꞌ‑awaehei yami goyona nꞌ‑epa‑yavunei. Wayahina, anau‑kaiwemi, ka yau nuanua Yaubada am‑venena awawaehina kadu nua gomagomanina na‑venemi inatanata nihenimia. Rom 8:29; 2Te 2:13.
Vitumahana Iesu Tau Ito‑yavuha Wayahina
Nau‑wawanika Yaubada, yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha Amana, kanꞌ‑awa‑vidovidohei! Iuna tauna ate‑nuanuaieka ananina. Ka tauna Iesu anigea si‑vi‑mini‑havinei, e ya bagibagi kadueyei deinake. Dewana wayahina ate‑nuanuai kavaniahei tauna wayahina, vivane yaka tupua vovouna. Ka ataina, yaka nua‑vaniaha nui kapotapota a itoava tauna na‑si‑vi‑mini‑havineka aitamoata deina wayahina. Ka tanoi wahuma wayahina kaikaiwabo ahihinata imamaei, vivane yana gabu imaꞌ‑vavaha. Tauna bou‑vidovidohei wayahimi, ka eha ana pata kaikaiwaboi idavudavuna, ka eha ana pata ina‑iakwa. Kol 1:12. Ka itomi Yaubada uvitumahanei, ka ya bagibagi ana pata goyona na‑bou‑potei wayahimia tuta ataina a itoava auyewa pai nau‑yehata wayahina. Ka auyewa pai nau‑yehata wayahina, Yaubada yaka ito‑yavuha na‑si‑vinꞌ‑omanei kadueyei kadu kavaniahei. Ioni 10:28; 17:11. Wayahina, dewaia wayahi udewa‑haiawa ananina. Kate vona ahiahina, tuta nonova a itoava tuta ataina wayahina, inahe habuhabuna uvaniahei nau‑dadana tunina tunina wayahia. Ka avonemi, inahe‑naia uvaniahei yaka tuta tanopia kutakutana ana heta nihenina. 1Pi 5:10; Iam 1:2. Nau‑dadanaia tanoi habuhabui ivinꞌ‑omo, iuna Yaubada awaehei deina. Tauna ya nuanua habuhabuka aka pata yami vitumahana kadueyei eha vitupu, kate vitumahana‑hoina. Itoka tomotau yaka dewa vivane goulaV kabou‑anai, ka aviani nihenina eha goulaV nꞌ‑anai na‑iakwa, ka goulata ana heta na‑maei. Vona ahiahina, goulata patana ananina, kate udu! Auyewa pai nau‑yehata wayahina goulaV habuhabuna na‑iakwa. Kate auyewana wayahina yami vitumahana Iesu wayahina eha na‑iakwa. Wayahina, eha aitam patana mamae ana pata yami vitumahana wayahina. Yaubada ya nuanua auyewana wayahina, Iesu Tau Ito‑yavuha ya mavi‑havine kadueyei, e auyewana wayahina Yaubada nꞌ‑awa‑davedaveka, nꞌ‑awa‑vidovidoheka, kadu didigaka na‑veneka. V.T 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Iam 1:3. Itomi eha Iesu matamia uta‑dueye, ka dewana eha aitam aviani wayahimia, akanai tauna udewa‑vidovidohei. Ka ataina tuta wayahina, kadue eha matamia uta‑dudueye, ka akanai, tauna uvitumahanei, ka yami dewa‑haiawa tauna wayahina ananina. Ka eha ana pata vona wayahia dewa‑haiawana kavo‑vi‑mahete mani tomotau wayahia. Ka dewa‑haiawana didigaka omaneka kavaniahei. Ioni 20:29; 2Ko 5:7. Udewa‑haiawa deinake, iuna avaha uvitumahanei, kadu nuami a ito‑yavuha avaha vi‑putu, ka avaha uanamanei, apaina kadu ito‑yavuha‑nana a pai nau‑yehata uvaniahei.
10 Ito‑yavuha‑nana vivane dewa ani‑vainena. Nonova tau apa‑taputapu habuhabui inaunau‑nene‑wayohe ito‑yavuha‑nana anꞌ anamana ivaniahe, inꞌ‑anamane ahiahina. Ka taui habuhabui iginumi, e apaina am‑venena awawaehina Yaubada wayahina uvaniahei. Mat 13:16-17. 11 Taui iginumi deinake, iuna Tau Ito‑yavuha Nuana taui nihenia mamaei, ka Nuana mai‑viwavenei, apaina Tau Ito‑yavuha nau‑wawani inahe habuhabuna na‑vaniahei tanopia, ka kadu mai‑viwavenei, inahe‑naia na‑iakwa, e tauna didigana na‑vaniahei. Kate taui eha itꞌ‑anamane‑vidoha avi tuta wayahina dewaia inꞌ‑omo, ka eha itꞌ‑anamane‑vidoha koiaka wayahina ivinꞌ‑omo, kate taui yai nuanua dewaia inꞌ‑anamanei. Sam 22; Isa 53; Luk 24:26-27. 12 Ka tau apa‑taputapu‑naia ivi‑tau paisewa kadu dewaia iginuginumi, ka Yaubada viwavenei eha taui ai heta wayahi idedewe, kate ivi‑tau paisewa itomi wayahimi kadu wayahimia iginuginuma. Nonova dewaia iapa‑taputapuei, ka tuta ataina wayahina dewaia avaha ivinꞌ‑omo. Ka Yaubada tauna Nuana Ahihinata ya bagibagi wahuma wayahina tupwai tomotau venei, e taui Vaneana Ahiahina inaunau‑waheyei wayahimia. Ka vona ahiahina, anelose wahuma imamaei, kadu yai nuanua ananina dewaia inꞌ‑anamanei.
Dewa Ahihinata
13 Wayahina, nau‑wawanimi nuami uvo‑vi‑aiaia, uvo‑vi‑vatui, kadu yawaimi uveimeyei ahiahina, Yaubada ya nuanua wayahimi deina. Kadu nau‑wawanimi utoha‑vi‑anaimi, ka yami nua‑vaniaha nui upotapota a itoava Iesu Tau Ito‑yavuha na‑mavi‑havine wayahina. Ka auyewana wayahina tauna am‑venena awawaehina na‑venemi matana. 14 Nonova itomi mwagemwagemi, kadu yami nuanua vivane goyogoyona. Kate ataina nau‑wawanimi dewaia uni‑tawanei, ka Yaubada ya nuanua wayahimi uvi‑muniei, uaupu‑moimoiha. Udedewei tevana tunutunuhi amai yana vona iupu‑moimoihei deina. Rom 12:2; Epe 2:3; 4:17-18. 15 Ka tauna hone‑taitainimi vivane ahihinata. Wayahina, nau‑wawanimi itomi kadue ahihimiata yami dewa habuhabuna nihenina. 16 Nau‑wawanimi udedewei deina, iuna Iginuma nihenina Yaubada ivona,
 
“Itomi nau‑wawanimi ahihimiata,
iuna Yauke Taua ahihiuata.” Lev 11:44-45; Mat 5:48.
 
17 Apaina Yaubada onoto ka vavine aitamoata aitamoata yai dewa kadu tauna ya nuanua wayahi na‑bou‑viwavei, na‑nau‑yanahi, e ai nau‑pata vi‑nua‑dadani, dewa‑haiawa o kadi dewa‑yaiyai. Ka ataina tuta wayahina Amaka wayahina uviama. Wayahina, nau‑wawanimi dewa‑yaiyai‑nana umatamatautei, kadu yawaimi uvo‑vi‑aiaia ahiahina. Iuna tanopi taina eha yami pai maꞌ‑vavaha. Nau‑wawanimi baina tanopia umamaei tau bwanibwani deina. Wayahina, dewa goyona uvihahaiei. Rom 2:11; SiV 2:23. 18 Nonova yami tupua‑nenenehi yai dewa awakabina. Ka ataina dewaia iviwavenemi uvi‑muniei. Ka Yaubada vi‑maiemi, iuna ya nuanua dewaia uni‑tawanei. Ka patana eha kina goulaV o kadi kina silivaV. Eha. Apaina guguaia ina‑iakwa. 19 Kate patana ani‑vainena vivane yaka Tau Ito‑yavuha dayahina. Ka tauna Yaubada yana vona vi‑muniei tunutunuhina, aitam lamiV a tau dune‑vi‑avina vi‑muniei deina. Eha yana dewa goyona, kadue eha aitam aviani goyona tauna nihenina ta‑mamae. Tauna ahihinata. Dew 20:28; Ebe 9:12-14. 20 Tuta naona wayahina, Yaubada eha tanopi ta‑vevewane, kate tauna avaha Tau Ito‑yavuha mai‑vi‑nua‑dadanei paisewana vitana tanoi wayahina. Ka Yaubada tauna ya vi‑nua‑dadana tanoi hivehivei a itoava tuta ataina wayahina. Ka ataina, tuta a pai nau‑yehata wayahina, tauna si‑vinꞌ‑omanei wayahimi. 2Ti 1:9-10; Epe 1:4. 21 Ka avaha Iesu yana dewa ai nahenahea uanamanei, Yaubada uvitumahanei. Ka Yaubada yaka Tau Ito‑yavuha anigea si‑vi‑mini‑havinei, kadu didigana ananina venei. Wayahina, Yaubada uvitumahanei, kadu ataina tuta yami nua‑vaniaha nui upotapota kadu utoha‑vi‑anaimi, e apaina ami nau‑pata ahiahina uvaniahei. Ioni 14:6; Rom 5:1-2.
22 Ka avaha Yaubada yana vona tunutunuhina uvi‑muniei, ka yawaimi uvo‑vi‑aiaia ahihimiata deinake. Wayahina, ataina ami pata tau ekalesia aitamoata aitamoata udune‑nuanuaiei ahiahina. Wayahina, nau‑wawanimi nuami habuhabuna wayahina udewa‑vidovidohemi, dewa tunutunuhina deina. Ioni 13:34; Rom 12:10. 23 Iuna itomi avaha utupua‑havine Yaubada yana vona wayahina. Ka yana vona vivane yawayawaina kadu maꞌ‑vavaha. Kadu tauna maꞌ‑vavaha, eha yami tupua‑nenenehi aninigai deina. Ka ataina Yaubada vivane Amami. 24 Ka Iginuma voneka deina, ivona,
 
“Tomotau habuhabui yawai wetau yawaina deina,
ka yai kaikaiwabo wetau sisina deina.
Iuna apaina, tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina,
wetau ina‑pwavu, ka sisina inau‑moewa. Isa 40:6-8.
25 Kate Kauvea yana vona maꞌ‑vavaha.”a Me Girisi yai vo‑vina Awaeha Tutuaina nihenina Isaia 40:6-8 ivona deinake. Kate me Isiraeli yai Awaeha Tutuaina nihenina ivona tunina.
 
Ka nonova Yaubada ya tau paisewa vonana maꞌ‑vavaha inau‑waheyei wayahimia, e unononi, vivane Vaneana Ahiahina.

1:2: Rom 8:29; 2Te 2:13.

1:4: Kol 1:12.

1:5: Ioni 10:28; 17:11.

1:6: 1Pi 5:10; Iam 1:2.

1:7: V.T 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Iam 1:3.

1:8: Ioni 20:29; 2Ko 5:7.

1:10: Mat 13:16-17.

1:11: Sam 22; Isa 53; Luk 24:26-27.

1:14: Rom 12:2; Epe 2:3; 4:17-18.

1:16: Lev 11:44-45; Mat 5:48.

1:17: Rom 2:11; SiV 2:23.

1:19: Dew 20:28; Ebe 9:12-14.

1:20: 2Ti 1:9-10; Epe 1:4.

1:21: Ioni 14:6; Rom 5:1-2.

1:22: Ioni 13:34; Rom 12:10.

1:24: Isa 40:6-8.

a1:25: Me Girisi yai vo‑vina Awaeha Tutuaina nihenina Isaia 40:6-8 ivona deinake. Kate me Isiraeli yai Awaeha Tutuaina nihenina ivona tunina.