Me
Epesusi
Yai Leta
Paulo Wayahina
Buki Taina Wayahina
Buki taina a tau ginuma vivane Paulo. Ka leta taina omo tau ekalesia imamaei meagai Epesusi nihenina. Tuta‑nana wayahina Epesusi meagai ananina, ka me Rom yai pai veimea ananina nihenina meagai Epesusi ya nata vivane meagai vi‑nau‑punina meagai habuhabui wayahia.
Paulo ya pai mini ananina leta taina nihenina vivane Iesu yanꞌ aniga ai nahanahana wayahina, ka Iesu ya nuanua ito‑yavuha kavaniahei deina. Wayahina, itoka tomotau tunika tunika aka pata ekalesia aitamoata nihenina kavꞌ‑iunei. Yaubada ya vi‑nua‑hauhau tomotau habuhabuka kanꞌ‑omo tauna wayahina Iesu Tau Ito‑yavuha nihenina. Ka Paulo pai dune tupwai me Epesusi venei, e pai mini‑nana inua‑haui, inꞌ‑anamanei ahiahina.
Aitam pai dune ekalesia aitam ininina deina, ka Iesu ininina unununa. Ka kadu aitam pai dune ekalesia aitam manua deina, ka Iesu ohona naona. Ka kadu aitam pai dune ekalesia aitam vavine deina, ka Iesu tau tavine wayahina.
Leta taina nihenina Paulo dewa habuhabuna dudueyei Iesu nihenina, vivane tauna ya dewa‑vidovidoha, ka ya nua‑piaha, ka yanꞌ am‑venena‑kavovo, ka kadu ahihinata. Ka Iesu dewaia habuhabui veneka, e kavi‑tau kaikaiwabo tauna nihenina deina.
1
Nau‑kaiwa
Kaiwa ananina. Yauke Paulo Tau Ito‑yavuha Iesu a tau hae ananina aitam iuna Yaubada ya nuanua deina. Ka itomi tau ekalesia meagai Epesusi nihenina yami leta taina aginumi omomo wayahimia. Itomi yami vitumahana Tau Ito‑yavuha Iesu wayahina eha vitupu, kate vitumahana‑hoina. Dew 18:19-21; 19:1.
Ka yau nuanua am‑venena awawaehina kadu nua gomagomanina uvaniahei Amaka Yaubada wayahina kadu Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina.
Nau‑iaiava Nuaka Wayahi Tau Ito‑yavuha Nihenina
Itoka tau ekalesia nau‑wawanika Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha Amana kanꞌ‑awa‑davei. Amana kadu tauna ya Yaubada. Ka tauna avaha nau‑iaiavaka wahuma a papani wayahina, ka aituhu avi nau‑iaiava nuaka ai pata ividoha, akanai tauna avaha dewaia awaeheka kavaniahei Tau Ito‑yavuha nihenina. Epe 2:6. Iuna tuta naona wayahina Yaubada vi‑nua‑dadaneka, ka ya nuanua wayahika Tau Ito‑yavuha nihenina ahihikata kadu hadahadanika kamamaei. Ka munia, tauna vi‑putu ya vevewana habuhabui vevewanei, vivane wahuma kadu tanopi deina. Ka Yaubada dewa‑vidovidoheka. Ioni 15:16. Wayahina, tauna mai‑vi‑nua‑dadaneka, ka tau payapayaya deina na‑payayeka Iesu Tau Ito‑yavuha nihenina. Yaubada ya nuanua deina, wayahina tauna dewa‑haiawa itoka natunatuna. Ioni 1:12. Akanai avaha itoka am‑venenana awawaehina kavaniahei, dewana wayahina kawa‑davedavei, e tauna didigana natanata deina. Am‑venenana awawaehina kavaniahei Natuna nihenina, ka tauna Natuna dewa‑vidovidohei.
7-8 Ka tauna matana kavidoha Natuna nihenina. Ka Natuna dayahina yaka nua‑piaha yaka dewa goyona wayahi vi‑maiei. Ka dewana vinꞌ‑omo, iuna Yaubada yanꞌ am‑venena awawaehina wayahika ani‑vainena. Ka nua‑uya habuhabui ka anamana habuhabui nui, am‑venenana awawaehina ani‑vainena veneka, kadu dewana ana dune vivane tauna bou‑hetahetani wayahika. Epe 2:7; Kol 1:14. Ka tauna avaha ya vi‑nua‑hauhau hivahivana si‑vinꞌ‑omanei, itoai anamanei, iuna dewana vo‑vi‑dewa‑haiawi. Ka tauna ya nuanuana habuhabuna Tau Ito‑yavuha nihenina. Rom 16:25. 10 Ka Yaubada avaha aitam auyewa tuta tepakaia wayahina vi‑nua‑dadani. Ka auyewana wayahina tauna ya vi‑nua‑hauhau na‑nau‑yehai, vivane Tau Ito‑yavuha vi‑putu dewa habuhabuna veimeyei, aituhu wahuma o tanopia, akanai auyewana wayahina tauna dewaia habuhabui ununui deina. Kol 1:16, 20.
11 Ka Yaubada kadu mai‑vi‑nua‑dadaneai Tau Ito‑yavuha nihenina, iuna Yaubada ya vi‑nua‑hauhau deinake. Ka aviani ya nuanua, ka aviani ya vi‑nua‑hauhau, akanai tauna dewaia habuhabui veimeyei ivinꞌ‑omo deinake. Rom 8:28-29. 12 Itoai me Iudea yoko naona yama nua‑vaniaha nui Tau Ito‑yavuha wayahina apotapota. Ka Yaubada ya nuanua wayahiai tauna didigana anꞌ‑awa‑davei.
13 Ka munia, kadue itomi eha me Iudea Vona Tunutunuhina unononi, e uvi‑putu Tau Ito‑yavuha uvitumahanei. Vonaia Vaneana Ahiahina, ka ito‑yavuha uvaniahei vonaia wayahia. Iakwa, e Yaubada ya pai ainana wayahina yanꞌ apa‑vidovidoha venemi Tau Ito‑yavuha nihenina. Ka pai ainana tanoi vivane Nuana Ahihinata. Nonova Yaubada vona‑dabadaba Nuana Ahihinata na‑veneka, e nui kamamaei. Ka ataina avaha Nuana Ahihinata uvaniahei deinake. 14 Ka aituhu Nuana Ahihinata nihenimia mamaei, dewana viwavenemi itomi Yaubada natunatuna. Ka Nuana Ahihinata nui kamamaei a itoava Tau Ito‑yavuha na‑mavi‑havine wayahina. Ka auyewana wayahina aviani Yaubada vona‑dabadaba wayahikaia, akanai habuhabuna kavaniahei. Wayahina, ataina nau‑wawanika Yaubada didigana kanꞌ‑awa‑davedavei. 2Ko 1:22.
15-16 Itomi Kauvea Iesu uvitumahanei, kadu tau ekalesia habuhabui udune‑nuanuaiei. Wayahina, tutana vaneami anononi, avi‑putu Yaubada anau‑kaiwei wayahimi, kadu yau viama nihenina anuanuanimi a itoava tuta ataina wayahina. 17 Ka tuta tuta yau viama wayahimi yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha Amana, vivane Yaubada Didiga‑hoina, tauna Nuana na‑venemi. Kadu yau nuanua Nuana nua‑uya venevenemi, kadu tauna Yaubada ya vi‑nua‑hauhau na‑si‑vinꞌ‑omanei wayahimia, e itomi ami pata tauna unꞌ‑anamanei ahiahina deina. Kol 1:9. 18 Ka kadu aviama Yaubada nuami matai na‑waei, e ami pata yami nua‑vaniaha nui upotapota a itoava aviani wayahina tauna honemi uvaniahei wayahina. Kadu yau nuanua dewai habuhabui unꞌ‑anamanei. Iuna tauna ya nuanua itoka tau ekalesia habuhabuka nau‑iaiava habuhabui kavaniahei, ka vona ahiahina, nau‑iaiavaia didigai mamaei. 19 Ka kadu yau nuanua wayahimi Yaubada ya bagibagi ani‑vainena unꞌ‑anamanei. Tauna ya bagibagi‑nana paipaisewa itoka tau vitumahana nihenikaia. Kol 1:11. 20 Ka ya bagibagi‑nana wayahina tauna Tau Ito‑yavuha anigea si‑vi‑mini‑havinei. Kadu Yaubada Iesu aitam pai manuena ahihi‑vainena venei wahuma, ka pai manuenana ahihi‑vainena Yaubada ateina mamaei. Sam 110:1; 2Ko 13:4; Kol 2:12. 21 Ka Tau Ito‑yavuha ana wava mani wava habuhabui vane‑tawane‑neiei, aituhu wava ananina ataina, o aituhu wava ananina tuta tepakaia wayahina. Kadu tauna anꞌ awaeha awaeha habuhabui vane‑tawane‑neiei, aituhu pai veimea wahuma, o aituhu pai veimea tanopia. Kol 1:16; 2:10. 22 Ika, Yaubada dewa habuhabuna Tau Ito‑yavuha awaehei na‑veimeyei. Ka kadu Yaubada Tau Ito‑yavuha vi‑nua‑dadanei, e tauna itoka tau ekalesia ununuka, ka tauna dewaia aitamoata aitamoata ekalesia nihenina veimeyei. Sam 8:6. 23 Ka itoka tau ekalesia vivane Tau Ito‑yavuha ininina, ka tauna ana heta itoka tau ekalesia nau‑vi‑anaika. Ika. Tauna dewaia habuhabui nau‑vi‑anai kadu nau‑yehai deina. Epe 4:10, 15; Rom 12:5; Kol 1:18.

1:1: Dew 18:19-21; 19:1.

1:3: Epe 2:6.

1:4: Ioni 15:16.

1:5: Ioni 1:12.

1:7-8: Epe 2:7; Kol 1:14.

1:9: Rom 16:25.

1:10: Kol 1:16, 20.

1:11: Rom 8:28-29.

1:14: 2Ko 1:22.

1:17: Kol 1:9.

1:19: Kol 1:11.

1:20: Sam 110:1; 2Ko 13:4; Kol 2:12.

1:21: Kol 1:16; 2:10.

1:22: Sam 8:6.

1:23: Epe 4:10, 15; Rom 12:5; Kol 1:18.