Me
Kolose
Yai Leta
Paulo Wayahina
Buki Taina Wayahina
Buki taina a tau ginuma vivane Paulo. Ka leta taina omo tau ekalesia imamaei meagai Kolose nihenina. Eha aitam tuta Paulo meagai‑nana ta‑nau‑vi‑tau. Tau ekalesia‑naia Vaneana Ahiahina inononi mani onoto ana wava Epapirasi wayahina. Ka tutana Paulo leta taina ginumi, Epapirasi nui imamaei manua yohona nihenina (Pile 23; Kol 4:3).
Ka tau viwavenena vitupu iomo, imamaei Kolose, ka Paulo vaneana nononi. Ka yai viwavenena bwagona wayahina, tau ekalesia yai vitumahana ivi‑goyogoyoi. Wayahina, leta taina nihenina Paulo ya nuanua me Kolose yai vitumahana na‑vo‑vi‑tunuhi. Paulo ya pai mini ananina Iesu Tau Ito‑yavuha ana heta nihenina ito‑yavuha kavaniahei, kate mani viwavenena eta‑naoeka Iesu kani‑tawanei.
1
Pai Vi‑putu
Yauke Paulo, Tau Ito‑yavuha Iesu ya tau hae ananina aitam iuna Yaubada ya nuanua deina. Ka Timoti vaneika Iesu nihenina itoai ama inua leta taina aginumi. Ka itomi me Kolose yami leta taina omomo wayahimia. Itomi vavaneiai Tau Ito‑yavuha nihenina, ka taumi ahihimiata, ka kadu yami vitumahana eha vitupu. Yama nuanua am‑venena awawaehina kadu nua gomagomanina Amaka Yaubada wayahina uvaniahei.
Nau‑kaiwa Kadu Viama
Avi tuta aviama wayahimi, tuta habuhabuna wayahina Yaubada yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha Amana anau‑kaiwei. Epe 1:15-16. Iuna yami vitumahana Tau Ito‑yavuha Iesu wayahina avaha anononi. Kadu anononi tau ekalesia habuhabui udewa‑vidovidohei. Ka yami vitumahana kadu yami dewa‑vidovidoha ainua ivinꞌ‑omo yami nua‑vaniaha wayahina. Ka Yaubada nua‑vaniaha‑nana totohi wahuma wayahimi, e tenoke potapotami. Ka tutana Yaubada yana vona tunutunuhina unononi Vaneana Ahiahina nihenina, nua‑vaniaha‑nana uvaniahei. Epe 1:13; 1Pi 1:4. Ka Vaneana Ahiahina avaha omo wayahimia unononi. Ka tanopi taina habuhabuna wayahina Vaneana Ahiahina natanata, ka avaha uana kadudueyei tomotau yawai nihenina. Ka auyewa naona unononi wayahina a itoava tuta ataina wayahina Vaneana Ahiahina kadu paipaisewa nihenimia deinake. Ka auyewa naona wayahina am‑venena awawaehina Yaubada wayahina unua‑haui, kadu vonaia tunutunuhina habuhabuna am‑venena awawaehina wayahina uanamane‑yehai. Ka ama niai ana wava Epapirasi ya nau‑wahe wayahina Vaneana Ahiahina unononi. Tauna adewa‑vidovidohei, ka tauna nui apaipaisewa Yaubada wayahina. Ka tauna ya nau‑wahe Tau Ito‑yavuha wayahina tunuhina. Yauke, Paulo, yau nuanua anau‑waheyemi, kate eha au pata. Wayahina, Epapirasi vi‑tau nau‑seana wayahiu. Kol 4:12; Pile 23. Ka tauna kadu vaneami mataedai, vivane dewa‑vidovidoha Nuana Ahihinata wayahina uvaniahei, ka kadu udewa‑vidovidohemi aitamoata deina.
Wayahina, auyewa naona vaneami anononi wayahina avi‑putu aviama wayahimi, ka aviama a itoava tuta ataina wayahina. Ka avi tuta aviama wayahimi, Yaubada aviamei tauna ya nuanua anꞌ anamana na‑nau‑vi‑anaimi. Ka nua‑uyana omomo Nuana Ahihinata wayahina, ka tauna na‑ivaitemi unua‑haui. Epe 1:16-17. 10 Dewaia wayahina aviama iuna yama nuanua dewa aitamoata aitamoata yawaimi nihenina Kauvea ivo‑vi‑dewa‑haiawi, ka tauna ya nuanua wayahimi dewa ahiahina udedewei, kadu Yaubada unꞌ‑anamanei, e anamanana natanata. 11 Ka yau nuanua itomi yami bagibagi na‑omo tauna ya bagibagi wayahina kadu didigana wayahina. Ka munia, itomi ami pata tuta mamanaina wayahina utoha‑vi‑anaimi, kadu ami pata nua gomagomanina wayahina upotapota, Epe 1:19; 3:16. 12 kadu yami dewa‑haiawa nui Amaka una‑nau‑kaiwei. Vona ahiahina, tauna vo‑vi‑aiaiemi ami pata ya pai veimea una‑nui, ka pai veimeana maheta a pai veimea, ka mani tau ekalesia nui yana gabu unꞌ‑epei. Epe 1:11, 18. 13 Ka Amaka avaha Satana ya pai veimea novanovana a bagibagi wayahina ito‑yavuhika, kadu avaha omaneka Natuna ya pai veimea nihenina, ka Yaubada tauna Natuna dewa‑vidovidohei. Luk 22:53; Epe 2:2. 14 Ka kadu Tau Ito‑yavuha yaka dewa goyona a dewa‑yaiyai wayahia ito‑yavuhika, e nua‑piaha dewaia goyogoyoi wayahia kavaniahei. Epe 1:7.
15 Eha aka pata Yaubada kata‑dueye, kate Iesu tauna Amana viwaveneka. Ka Iesu mai‑tupuina Yaubada ya vevewana habuhabuna wayahina, ka tauna unu‑tauna, ka tauna dewa habuhabuna veimeyei. 2Ko 4:4; Ioni 1:18. 16 Dewa habuhabuna ivinꞌ‑omo Tau Ito‑yavuha wayahina. Dewaia habuhabui wahuma imamaei, kadu dewaia habuhabui tanopia imamaei ivinꞌ‑omo Tau Ito‑yavuha wayahina. Dewaia tupwai kadudueyei, kadu dewaia tupwai hivahivai. Aituhu pai veimea, o kadi bagibagi, o kadi tau veimea, akanai tauna habuhabui vevewanei, kadu habuhabui imamaei iuna tauna ya nuanua deina. 17 Tuta naona wayahina, tutana dewa habuhabuna eha ita‑mamae, akanai Tau Ito‑yavuha mamae. Ka munia, dewaia habuhabuna ai vevewana ana tuta vinꞌ‑omo. Ka tuta ataina wayahina dewa habuhabuna imamaei iuna tauna ya nuanua deina, ka ya bagibagi ana pata dewa habuhabuna tana‑ipwei imamaei. Ioni 1:1; 8:58. 18 Ka tauna ekalesia unununa, ka ekalesia tauna ininina. Aituhu tauna eha, itoka yawaika eha. Tauna onoto naona anigea mini‑havine. Wayahina, tauna dewana a pai vi‑putu. Dewaia habuhabui ivinꞌ‑omo deina, iuna Yaubada ya nuanua Tau Ito‑yavuha ana wava tomotau habuhabui ai wava vane‑tawanei akanai. Epe 1:22-23; Dew 26:23; SiV 1:5. 19 Dewana akanai deina, iuna Yaubada dewa‑haiawa tauna bagibagina kadu didigana Natuna nihenina imamaei, ka vi‑nau‑vi‑anai, e tomotau idudueyei. Kol 2:9. 20 Ka aituhu avi havia tanopia Yaubada inau‑haviei, o kadi avi havia wahuma Yaubada inau‑haviei, tuta nonova wayahina a itoava tuta ataina wayahina, akanai Yaubada ya nuanua taui habuhabui imavi‑havine ivi‑yaiana. Wayahina, tauna ya nuanua Natuna nua gomagomanina maꞌ‑vavaha vevewanei ya paisewa tanopia wayahina. Ka tutana Iesu dayahina taina iopu ai nahenahea, akanai Yaubada tauna a havia habuhabui nua‑piahi. Epe 1:10.
21 Tuta nonova wayahina, itomi bana mamanaina Yaubada wayahina umamaei, iuna kadu itomi Yaubada a havia tupwai. Tuta‑nana wayahina yami dewa goyogoyona, kadu nuami nihenina Yaubada ya nuanua uvihahaiei. Rom 5:10; Epe 2:12. 22 Kate ataina, Yaubada avaha nua‑piahimi, kadu awaehemi umavi‑havine tauna wayahina, uvi‑yaiana. Dewana ana pata, iuna Tau Ito‑yavuha tauna ininina awaehei aniga wayahika. Ka dewana a pai mini ananina vivane itoka aka pata kavi‑tau ahihikata Yaubada matana deina. Yaka dewa goyona a ini‑yauyau habuhabuna avaha iakwa, ka tuta ataina wayahina eha aitam koiaka ana pata nꞌ‑apa‑goyogoyoeka Yaubada matana. Epe 5:27; Rom 5:10. 23 Wayahina, aituhu itomi yami vitumahana unua‑vi‑anai, ka aituhu yami vitumahana bagibagina kadu toyoina, ka aituhu Yaubada ya vona‑dabadaba wayahimi Vaneana Ahiahina nihenina unuanuani, ka aituhu eha dewa goyona wayahina umavina, akanai yawaimi ividoha Yaubada ya nuanua wayahimi deina. Ka avaha Vaneana Ahiahina unononi. Ika, tomotau habuhabui tanopia inonononi, ka kadu yauke, Paulo, avaha avi‑tau paisewa Vaneana Ahiahina wayahina.
24 Tuta ataina wayahina tupwai tomotau ivitavitau, ka inahe avaniahei. Kate au pata inahe‑naia nihenina adewa‑haiawa. Iuna avi viha avaniahei, akanai ahidahida itomi yami vitumahana ana‑ivaitei. Tutana Tau Ito‑yavuha tanopia mamaei, tauna inahe habuhabui vaniahei. Ka avaha anamanei tauna ana inahe tupwai itupwa imamaei kadu ipotapotau. Wayahina, apaina Yaubada inaheia ininiu vi‑nau‑vi‑anai tau ekalesia wayahi, taui vivane Tau Ito‑yavuha ininina. 25 Yauke taua avaha avi‑tau paisewa tau ekalesia wayahi, iuna Yaubada honeu, e veimeyeu paisewana adedewei. Ka tauna ya nuanua yana vona habuhabui aviwavenemi. Eha ya nuanua aviwavenemi tupwana. Eha‑ohota. Tauna ya nuanua vona habuhabuna unononi. Epe 3:2, 7-8. 26 Tuta nonova wayahina Yaubada eha tauna ya vi‑nua‑hauhau ta‑wae, kate hivehivei. Ka tuta ataina wayahina, tauna avaha ya vi‑nua‑hauhau si‑vinꞌ‑omanei kanꞌ‑anamanei Vaneana Ahiahina nihenina. Ka tau ekalesia‑hoi avaha vaneana ivitumahanei. Rom 16:25-26; Epe 3:5, 9. 27 Yaubada ya dewana iuna ya nuanua kadu itomi eha me Iudea ya vi‑nua‑hauhau hivahivana unononi, unꞌ‑anamanei. Ka ya vi‑nua‑hauhau hivahivana taina. Yaubada ya nuanua Tau Ito‑yavuha yawayawaina nihenimia mamaei. Wayahina, dewana anꞌ anamana apaina Yaubada tauna didigana vo‑patami uvaniahei, vivane didigami. 28 Wayahina, Tau Ito‑yavuha ahaehaeyei. Ka yama nua‑uya habuhabuna wayahina tomotau habuhabui aviwavenei kadu anau‑vi‑avini. Iuna yama nuanua aitamoata aitamoata wayahia ivi‑onoto anani o kadi ivi‑vavine anani Tau Ito‑yavuha nihenina. Na‑iakwa, aitamoata aitamoata wayahia aomanei Yaubada matana wayahina. 29 Ka paisewana paisewa ani‑vainena. Wayahina, yauke abebebewa, ka ahidahida, kadu avitapewa ananina paisewana adedewei. Ka Tau Ito‑yavuha ivaiteu, ka tauna ya bagibagi veneu, e paisewana wayahina au pata. Epe 3:7, 20; Pili 4:13.

1:3: Epe 1:15-16.

1:5: Epe 1:13; 1Pi 1:4.

1:7: Kol 4:12; Pile 23.

1:9: Epe 1:16-17.

1:11: Epe 1:19; 3:16.

1:12: Epe 1:11, 18.

1:13: Luk 22:53; Epe 2:2.

1:14: Epe 1:7.

1:15: 2Ko 4:4; Ioni 1:18.

1:17: Ioni 1:1; 8:58.

1:18: Epe 1:22-23; Dew 26:23; SiV 1:5.

1:19: Kol 2:9.

1:20: Epe 1:10.

1:21: Rom 5:10; Epe 2:12.

1:22: Epe 5:27; Rom 5:10.

1:25: Epe 3:2, 7-8.

1:26: Rom 16:25-26; Epe 3:5, 9.

1:29: Epe 3:7, 20; Pili 4:13.