4
Ka itomi tau veimea nau‑wawanimi yami dewa yami tau paisewa‑kavokavovo wayahi tunutunuhina kadu ahiahina ana noe. Iuna avaha uanamanei kadu itomi ami tau veimea mamaei, vivane Kauvea wahuma. Epe 6:9.
Tau Ekalesia Yai Pai Viama Wayahina
Ka habuhabumi nau‑wawanimi tuta habuhabuna wayahina kadu dewa habuhabuna wayahina uviama. Ka avi tuta uviama, uvidoha aituhu umai‑dune‑vivinimi kadu nuami nihenina unau‑kaiwa. Epe 6:18; Pili 4:6. Ka yama nuanua kadu wayahiai Yaubada uviamei tauna aitam etawana na‑waei yama nau‑wahe wayahina. Iuna itoai yama nuanua Tau Ito‑yavuha vaneana hivahivana ahaeyei tomotaui wayahia eha aitam tuta wayahina ita‑nononi. Ka tuta ataina wayahina manua yohona nihenina amamaei, iuna apaipaisewa deinake. Kate Yaubada a havia iyohoniu manawa kainumu wayahina. Rom 15:30; Epe 6:19. Ka yau nuanua uviama wayahiu Vaneana Ahiahina anaunau‑waheyei kadu avo‑vi‑mahetei nau‑wawaniu adedewei deina.
Mani Dewa Tau Ekalesia Wayahi
Ka itomi tau ekalesia nau‑wawanimi nua‑uya wayahina yami dewa uvi‑nua‑dadani kadu udedewei tomotaui ekalesia upuna imamaei wayahia. Ka avi tuta taui yami dewa idudueyei, nau‑wawanimi nua‑uya wayahina udedewei. Epe 5:15-16.
Ka aituhu avi tuta uaipuipupu, nau‑wawanimi am‑venena awawaehina wayahina una‑ipupu. Ka aituhu ami pata, Yaubada yana vona utotohi yami vona nihenina. Ka ami pata tomotau habuhabui yai vi‑tanai uvona‑nau‑patai ahiahina deinake. Epe 4:29; 1Pi 3:15.
Paulo Ya Nau‑kapoi Me Kolose Wayahia
Yaiau, avi tuta tepakaia wayahina Tikikusi na‑vaniahami, tauna vaneau habuhabuna na‑mataedami. Tauna adewa‑vidovidohei, kadu tauna nui apaipaisewa Kauvea wayahina, ka tauna ya paisewana paipaisewei tunuhina. Epe 6:21. Tauna avi‑tunei omomo wayahimia iuna yau pai mini naona itomi vaneau habuhabuna unononi, unꞌ‑anamanei. Ka yau pai mini vꞌ‑inuana tauna vo‑vi‑vatumi. Epe 6:22. Ka tauna kadu aitam onoto ana wava Onesimo nui iomomo wayahimia. Onesimo vaneika aitam, ka adewa‑vidovidohei. Tauna Yaubada ya nuanua vi‑ateteyei tunutunuhina, ka tauna ya meagai vivane Kolose. Taui ainuai ai pata dewa habuhabuna ivinꞌ‑omo baina imataedami. Pile 10-12.
10 Yaiau, vaneika ana wava Arisitakusi nui baina manua yohona nihenina amamaei. Ka tauna ya nau‑kaiwa va‑tawanei omomo wayahimia. Ka Banabasi vaneina ana wava Marika, tauna kadu ya nau‑kaiwa va‑tawanei omomo wayahimia. (Avaha ami veimea Marika wayahina uvaniahei. Aituhu tauna na‑omo wayahimia, akanai unau‑kaiwei.) Dew 12:12; 15:37-39; 13:13; 2Ti 4:11. 11 Ka kadu aitam onoto ana wava Iesu baina mamaei, ka tomotau ivi‑wahani Iusitusi. Tauna kadu ya nau‑kaiwa va‑tawanei omomo wayahimia.
Baina wayahiua me Iudea‑naia aitonu imamaei, vivane Arisitakusi, ka Marika, ka kadu Iusitusi. Taui ai heta Yaubada ya pai veimea wayahina yauke nui apaipaisewa, ka taui yau etawana ivo‑vi‑meani.
12 Epapirasi kadu aitam onoto itomi wayahimia, ka tauna Tau Ito‑yavuha Iesu ya tau paisewa‑kavokavovo aitam. Tauna kadu ya nau‑kaiwa va‑tawanei omomo wayahimia. Tuta habuhabuna wayahina tauna bebebewa ananina ya viama nihenina vivane Yaubada na‑ivaitemi umimini toyoina ka kadu tauna viama Yaubada ya nuanua habuhabuna wayahimi uvi‑ateteyei, e ononotoi anani yai nua‑uya uvaniahei deina, ka eha yami vitumahana wayahina uva‑hamwahamwana. Kol 1:7; Pile 23-24. 13 Yauke taua, Paulo, au pata ahaeyemi Epapirasi ya paisewa itomi wayahimi kadu ya paisewa tau ekalesia meagai Laodisea wayahi kadu meagai Ierapolisi wayahi vivane paisewa toyoina.
14 Ama niai dokitaV Luke kadu ya nau‑kaiwa va‑tawanei omomo wayahimia. Ka kadue Demasi nau‑kaiwemi deinake.
15 Yaiau, yau nuanua tau ekalesia meagai Laodisea imamaei unau‑kaiwei wayahiu. Kadu yau nuanua Nimpia kadu tau ekalesia habuhabui vavinena yai manua nihenina inau‑hohona unau‑kaiwei wayahiu.
16 Ka avaha leta taina uaiavi iakwa unꞌ‑anamane‑yehai, aveimeyemi meagai Laodisea a tau ekalesia habuhabui leta taina inononi. Kadu yau nuanua itomi taui yai leta una‑iavi unꞌ‑anamanei aitamoata deina.
17 Arikipusi uvonei, una‑vona, “Avi paisewa avaha evi‑putu Kauvea wayahina, akanai nau‑wawanim paisewana enau‑yehai.” Pile 2.
18 Yauke, Paulo, pai nau‑kapoi taina wayahimia nimaua aginumi udueyei.
Unuanuani baina yohoyohoniu amamaei, wayahina, uviama wayahiu.
Yau nuanua am‑venena awawaehina uvaniahei. Kapoi.
Ana pata deina.
Yauke Paulo 1Ko 16:21.

4:1: Epe 6:9.

4:2: Epe 6:18; Pili 4:6.

4:3: Rom 15:30; Epe 6:19.

4:5: Epe 5:15-16.

4:6: Epe 4:29; 1Pi 3:15.

4:7: Epe 6:21.

4:8: Epe 6:22.

4:9: Pile 10-12.

4:10: Dew 12:12; 15:37-39; 13:13; 2Ti 4:11.

4:12: Kol 1:7; Pile 23-24.

4:17: Pile 2.

4:18: 1Ko 16:21.