6
Itomi yaheyahe nau‑wawanimi ayoyomi ka amamami Kauvea nihenina yai vona uvi‑ateteyei. Iuna dewana dewa tunutunuhina. Kol 3:20. 2-3 Iginuma nihenina Yaubada ya veimea mamaei, ka veimeana veimea naona nau‑iaiava omaneka, ivona,
 
“Amamami ka ayoyomi ai wava usi‑nai.
Aituhu udedewei deina, ahiahina uvaniahei,
ka munia udewa‑haiawa yawaimi mamanaina tanopia
awaehemi wayahina.” V.V 5:16.
 
Itomi amama, eha natunatumi uvo‑vi‑upu‑tonetonene. Aituhu udedewei deina, apaina inua‑vita ka inua‑goyoemi. Itomi amama nau‑wawanimi yaka Kauvea ya veimea kadu tauna ya viwavenena unaunau‑waheyei natunatumi wayahia. Kol 3:21; Sam 78:4; V.T 22:6.
Aituhu aviyaivia wayahimia tau paisewa‑kavokavovo, akanai itomi nau‑wawanimi yami taubada tanopia uvi‑ateteyei. Ika, yami matauta nui kadu yami dewa‑didiguna nui uvi‑ateteyei. Ka avi tuta uvi‑ateteyei, eha uvitupu, kadu eha uviam‑nonona. Kate nau‑wawanimi nuami tunutunuhina nui yami taubada yai veimea uvi‑muniei, Tau Ito‑yavuha ana heta ya veimea uvi‑muniei aitamoata deina. Kol 3:22-23; Tit 2:9-10; 1Pi 2:18. Tupwai tuta wayahina, aituhu yami taubada idudueyemi, akanai uvi‑ateteyei. Iuna unuanua aituhu idewa‑haiawa yami paisewa wayahina, e yawaimi ivo‑vi‑meani nau‑pata ahiahina wayahina deina. Kate ataina avonevonemi aituhu idudueyemi, o aituhu eha idudueyemi, tuta habuhabuna wayahina nau‑wawanimi uvi‑ateteyei. Iuna itomi Tau Ito‑yavuha ya tau paisewa‑kavokavovo. Wayahina, nau‑wawanimi Yaubada ya nuanua udedewei, iuna yami nuanua tauna uvo‑vi‑dewa‑haiawi yawaimi wayahia. Wayahina, yami paisewa udedewei bagibagimi habuhabuna wayahina, ka eha tupwana deina. Iuna itomi vivane Kauvea wayahina upaipaisewa. Ka avaha Yaubada yana dewa uanamanei, aituhu aviyaivia dewa ahiahina idedewei tanopia, akanai apaina wahuma Kauvea wayahina ai nau‑pata ahiahina ivaniahei. Ka aituhu uvi‑tau paisewa‑kavokavovo tanopia, dewana eha aitam aviani Kauvea matana. Itomi wahuma ami nau‑pata ahiahina uvaniahei akanai. 2Ko 5:10; Kol 3:24-25.
Ka itomi taubada nau‑wawanimi dewa tunutunuhina udedewei yami tau paisewa‑kavokavovo wayahia. Eha uyapoyapoi, iuna avaha Kauvea wahuma uanamanei, e tauna taui yai Kauvea, kadu itomi yami Kauvea aitamoata deina. Ka tauna matana wayahina eha aitam koiaka ana wava mani tomotau ai wava vane‑tawane. Eha. Tauna ya veimea eha ainua, kate aitamoata itoka habuhabuka wayahika. Kol 4:1; Rom 2:11.
Nau‑havia Dewa Goyona Wayahina
10 Yaiau, yau vona taina pai nau‑yehata wayahina. Nau‑wawanimi itomi ubagibagi Kauvea nihenina kadu ya bagibagi ananina nihenina. 11 Ka Yaubada ya bagibagi habuhabuna uweteweteni, tau nau‑havia taui havia ai gugua iweteweteni deina. Aituhu guguaia habuhabui uweteweteni ami pata umimini toyoina, ka Satana ya vi‑nua‑hauhau habuhabuna ubou‑potepotei. Rom 13:12; 2Ko 10:4. 12 Iuna ataina tuta wayahina nau‑wawanika kabebebewa ananina, kate eha tomotau wayahia. Itoka yaka bebewa vivane nua ai tau veimea wayahia, ka nua ai kauvea wayahia, ka nua‑naia tanopi novanovanina taina iveimeyei wayahia, ka kadu nua‑naia nua goyogoyoi iveimeyei wahuma a papani nihenina. Taui habuhabui wayahia kabebebewa. 1Pi 5:8-9. 13 Ka bebewana nihenina, itomi nau‑wawanimi Yaubada ya gugua pai nau‑havia wayahia habuhabuna unꞌ‑epei, uweteweteni. Ka avi auyewa wayahina goyona na‑omo, akanai itomi ami pata umimini toyoina, ka eha umagigino umavina. Ka avaha havia habuhabuna ina‑iakwa, itomi umimini, uvane‑tawanei.
14 Wayahina, nau‑wawanimi umimini toyoina deina. Naona vona tunutunuhina a haiona dobwamia uweteni, ka dewa tunutunuhina a pai bou‑pota badobadona manakadamia uweteni. Isa 11:5; 59:17; 1Te 5:8. 15 Ka nua gomagomanina Vaneana Ahiahina ae‑yapayapamia uyohoni, e uvo‑vi‑aiaimi umamaei deina. Rom 10:15. 16 Ka guguaia habuhabui hetaia, pai bou‑pota ananina ka toyoina upoyꞌ‑avini, vivane yaka vitumahana. Ka avi tuta Satana tauna yanꞌ apia yabeyabena wayahimia oneonei, itomi pai bou‑pota‑nana wayahina ami pata apiaia ukweui iweu, kadu ubou‑potapotami. 17 Ka kadu pai bou‑pota ununuka wayahina uweteni, vivane yaka ito‑yavuha. Ka kadu Nuana Ahihinata yana inama unꞌ‑epei, vivane Yaubada yana vona. Ebe 4:12.
18 Ka tuta habuhabuna wayahina nau‑wawanimi nuami nihenina unꞌ‑awaehei Nuana Ahihinata na‑eta‑naoemi viama tunina tunina wayahia uviama, kadu hida tunina tunina wayahia uhidahida. Dewaia unuanuani, ka yaiami tau ekalesia habuhabui wayahi uviama‑havihavine. Luk 18:1; Kol 4:2; 1Te 5:17.
19 Ka nau‑wawanimi kadu yauke wayahiu uviama. Avi tuta avi‑putu anau‑wahe, yau nuanua Yaubada vona bagibagina na‑veneveneu, e yau ate‑vatu wayahina Vaneana Ahiahina ana vona hivahivana anaunau‑waheyei, kadu avo‑vi‑mahetei tunutunuhina. Kol 4:3-4; 2Te 3:1. 20 Yauke Iesu a tau nau‑wahe aitam, ka tuta nonova wayahina Vaneana Ahiahina anaunau‑wahei tunuhina. Ka dewana vivane iuna ataina tuta wayahina yohoyohoniu amamaei. Aviama‑havinemi uviama wayahiu au pata ate‑vatu wayahina anaunau‑wahe, nau‑wawaniu adedewei deina. 2Ko 5:20; Pile 9.
Nau‑kapoi Pai Nau‑yehata
21-22 Tikikusi itoka vaneika ahiahina, kadu tauna Kauvea ya paisewa paipaisewei tunuhina. Ataina avi‑tunei omomo wayahimia. Iuna yau nuanua tauna vaneau habuhabuna mataedami unononi. Ka aviani adedewei baina unꞌ‑anamanei, kadu yauke yau maꞌ medeina unononi. Ka tauna ya vonana wayahia ana pata na‑vo‑vi‑vatumi. Dew 20:4; Kol 4:7-8; 2Ti 4:12.
23 Yau nuanua itomi tau ekalesia habuhabumi wayahimi nua gomagomanina, kadu dewa‑vidovidoha vitumahana nui uvaniahei Amaka Yaubada kadu Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha ainua wayahia.
24 Ka aituhu aviyaivia yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha dewa‑vidovidoha‑vavaha wayahina idewa‑vidovidohei, akanai yau nuanua am‑venena awawaehina ivaniahei.
Ana pata deina.
Yauke Paulo

6:1: Kol 3:20.

6:2-3: V.V 5:16.

6:4: Kol 3:21; Sam 78:4; V.T 22:6.

6:5: Kol 3:22-23; Tit 2:9-10; 1Pi 2:18.

6:8: 2Ko 5:10; Kol 3:24-25.

6:9: Kol 4:1; Rom 2:11.

6:11: Rom 13:12; 2Ko 10:4.

6:12: 1Pi 5:8-9.

6:14: Isa 11:5; 59:17; 1Te 5:8.

6:15: Rom 10:15.

6:17: Ebe 4:12.

6:18: Luk 18:1; Kol 4:2; 1Te 5:17.

6:19: Kol 4:3-4; 2Te 3:1.

6:20: 2Ko 5:20; Pile 9.

6:21-22: Dew 20:4; Kol 4:7-8; 2Ti 4:12.