5
Yawaika Kavo‑vi‑aiaia Kauvea Ya Mavi‑havine Wayahina
Yaiai, eha nau‑wawaniai yami leta taina nihenina aginumi wayahimia ponimana wayahi, o kadi tuta wayahi, o kadi auyewa wayahi. Iuna itomi avaha Kauvea ya mavi‑havine a vinꞌ‑omana uanamane‑yehai. Auyewana a vinꞌ‑omana hivahivana, tau vainau yai vinꞌ‑omana ioyoma deina. Eha aitam koiaka tꞌ‑anamane avi auyewa wayahina, o kadi avi babau wayahina tauna na‑omo. Mat 24:42-43; 2Pi 3:10; SiV 3:3. Auyewana wayahina tau maꞌ tanopi ivonavona, “Akanai, yaka maꞌ ahiahina. Eha ana pata aitam inahe kavaniahe.” Kate vo‑kwayavonina vita‑vovona vinꞌ‑omo wayahia, vavine ai viha tevana wayahina deina! Ka eha ai pata vita‑vovo‑nana wayahina ina‑novo‑tawane. Mat 24:39; Luk 21:34-35.
Yaiai, tuta ataina wayahina itomi eha novanovana nihenina uta‑mamae deinake. Wayahina, auyewana a vinꞌ‑omana eha ana pata vi‑au‑novomi, aitam tau vainau ya vinꞌ‑omana deina. Iuna, itomi habuhabumi maheta a tau maꞌ kadu auyewa natunatuna. Itoka tau ekalesia eha ioyoma a tau maꞌ, kadu eha novanovana natunatuna. Rom 13:12. Wayahina, eha nau‑wawanika mani tomotau deina kamamae. Iuna taui yawai tanopia mwagemwagei iaino‑ainei deina. Ka itoka tau ekalesia nau‑wawanika kanuanua tunuhina, kadu nau‑wawanika ininika kaveimeyei ahiahina. Ka tomotau‑naia novanovana natunatuna, ka yai dewa goyona idedewei ioyoma, ka dewaia aniga ana dewa. Taui inim‑kavokavovo ka ioyoma ivi‑kwavakwava. Kate itoka tau ekalesia auyewa natunatuna. Wayahina, nau‑wawanika ininika kadu yawaika kaveimeyei tunuhina. Vona ahiahina, avi tuta tau nau‑havia nau‑wawani havia inau‑haviei, naona taui ai kwama badobadona iweteweteni. Ka itoka tau ekalesia deina. Wayahina, itoka nau‑wawanika vitumahana kadu dewa‑vidovidoha kaweteweteni, vivane manakadaka a pai bou‑pota badobadona. Ka kadu yaka nua‑vaniaha nui Yaubada kapotepotei na‑ito‑yavuhika. Wayahina, nau‑wawanika ito‑yavuhana kaweteweteni, vivane ununuka a pai bou‑pota badobadona. Isa 59:17; Epe 6:14, 17. Kadedewei deina, iuna eha Yaubada ya nuanua dewa‑yaiyai kavaniahe. Kate tauna ya nuanua wayahika ito‑yavuhana kavaniahei yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina. 10 Tauna aniga itoka wayahika. Iuna tauna ya nuanua aituhu yawayawaika o aituhu aninigaka, akanai tauna nui kamaꞌ‑vavaha. Rom 14:8-9; 1Te 4:14. 11 Wayahina, itomi habuhabumi nau‑wawanimi uvo‑vi‑vatumi, kadu uvo‑vi‑bagibagimi. Vona ahiahina, avaha udedewei deina. Ka yama nuanua eha ugenuana, kate uneine aitamoata deinake.
Paulo Ya Viwavenena Pai Nau‑yehata
12 Yaiai, itoai yama nuanua aituhu aviyaivia ipaipaisewa toyoina wayahimia, e iaivaitemi, akanai itomi nau‑wawanimi unꞌ‑apa‑vidovidohei. Taui yami tau eta‑naonao‑naia Kauvea ya paisewa wayahina iveimeyemi, kadu yawaimi ivo‑vi‑tunutunuhi. 13 Taui yai paisewa idune‑vivinimi. Wayahina, nau‑wawanimi unua‑opu mataia, ka dewa‑vidovidoha wayahina uvi‑ateteyei. Kadu itomi habuhabumi nau‑wawanimi wayahimia nua gomagomanina nihenina umamaei.
14 Yaiai, ahidahidami vona panina wayahina tau upu‑tonetonene wayahimia yai dewa wayahi unau‑vi‑avini. Ka kadu aituhu aviyaivia wayahimia memeanina imatamatauta, nau‑wawanimi uvo‑vi‑vatui. Ka kadu nau‑wawanimi taui wayahimia iaihanua uaivaitei. Ka kadu nau‑wawanimi tomotau habuhabui wayahia utoha‑vi‑anaimi. 2Te 3:6, 11. 15 Udune‑vivinimi. Aituhu aitam koiaka dewa goyona dewei wayahimia, eha dewana goyona kadu aitam dewa goyona wayahina unau‑pate. Itomi tau ekalesia nau‑wawanimi tuta habuhabuna wayahina udewa‑vidovidohemi, kadu mani tomotau ekalesia upuna imamaei udewa‑vidovidohei aitamoata deina. Rom 12:17; 1Pi 3:9.
16 Tuta habuhabuna wayahina nau‑wawanimi udewa‑haiawa. Pili 4:4. 17 Tuta habuhabuna wayahina nau‑wawanimi uviama. 18 Dewa habuhabuna wayahi nau‑wawanimi Yaubada unau‑kaiwei. Iuna Yaubada ya nuanua wayahimi Tau Ito‑yavuha Iesu nihenina deinake. Epe 5:20.
19 Eha Nuana Ahihinata ya paisewa uvito‑pote. Epe 4:30. 20 Eha tau apa‑taputapu yai vona uapa‑goyogoyoe. 21 Naona viwavenena aitamoata aitamoata unau‑dadani. Ka aituhu aviani nihenina tunuhina, akanai upoyꞌ‑avini, ka yawaimi nihenina utotohi. 1Io 4:1. 22 Dewa goyona tunina tunina imamaei, ka nau‑wawanimi dewaia habuhabui uvihahaiei.
23 Yau viama wayahimi taina. Yau nuanua Nua Gomagomanina a Yaubada tauna ana heta tau maꞌ tanopi wayahia tana‑vewanimi, e uvi‑tau ahihimiata ana noe. Yau nuanua nuami, kadu ininimi, kadu itomi hutami habuhabui hadahadanina imamaei a itoava yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha ya vinꞌ‑omana wayahina. Ka auyewana wayahina, eha aitam aviani wayahina una‑ini‑yauyau. 2Te 3:3. 24 Tuta tuta Yaubada yana vona kadu yana dewa aitamoata. Tauna honeka vivane nui kamaꞌ‑vavaha. Wayahina, tauna kavitumahanei, iuna apaina aviani tauna vona‑dabedabeyeka, dewaia kavaniahei aitamoata deinake.
25 Yaiai, yama nuanua Yaubada uviamei itoai wayahiai. Kol 4:3; 2Te 3:1. 26 Nau‑wawanimi tau ekalesia habuhabui unau‑kaiwei mao ahihinata wayahina. 27 Aveimeyemi Kauvea matana, leta taina una‑iavi tau ekalesia habuhabui wayahia inononi. 28 Kadu yau nuanua yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha yanꞌ am‑venena awawaehina uvaniahei, e wayahimia na‑maꞌ‑vavaha.
Ana pata deina.
Yauke Paulo

5:2: Mat 24:42-43; 2Pi 3:10; SiV 3:3.

5:3: Mat 24:39; Luk 21:34-35.

5:5: Rom 13:12.

5:8: Isa 59:17; Epe 6:14, 17.

5:10: Rom 14:8-9; 1Te 4:14.

5:14: 2Te 3:6, 11.

5:15: Rom 12:17; 1Pi 3:9.

5:16: Pili 4:4.

5:18: Epe 5:20.

5:19: Epe 4:30.

5:21: 1Io 4:1.

5:23: 2Te 3:3.

5:25: Kol 4:3; 2Te 3:1.