24
Manua Vito‑pota A Vita‑vovona
(Marika 13:1-2; Luke 21:5-6)
Vonana iakwa, e Iesu Manua Vito‑pota ni‑tawanei, ka tutana tauna nepena, a tau vi‑muni‑waiwai iomo wayahina, ka manua habuhabuna Manua Vito‑pota papena ananina imamaei iapa‑vidovidohei. Ka Iesu ivona, “Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, ataina manua‑naia habuhabui ududueyei, kate apaina habuhabui ibwege‑yavunei, ka hanu manua‑naia wayahia, kadu hanu manua ai tutu‑gana wayahia imamaei tanopia, eha aitam hanu‑naia wayahia mani hanu hetana.” Luk 19:44.
Iesu Dewa Vitana Apa‑taputapuei
(Marika 13:3-13; Luke 21:7-19)
Munia tauna omo Oya Olive wayahina ka manuena, ka a tau vi‑muni‑waiwai iomo wayahina ka taui ai heta nui imamaei, ka iviamei, ivona, “Kauvea, evoneai avi tuta wayahina Manua Vito‑pota ibwegei, ka yam tuta mavina, ka kadu tuta pai nau‑yehata wayahina ai iaiaya emataedai anꞌ‑anamanei.”
Ka Iesu ya vona‑nau‑pata mamanaina vi‑putu deina, ivona,
“Udune‑vivinimi. Apaina tomotau inꞌ‑omo, ka yai nuanua inonomi. Wayahina, habuhabui au wavea inꞌ‑omo, iviwavene‑paniemi. Ka aitamoata aitamoata wayahia ina‑vona, ‘Yauke Tau Ito‑yavuha‑nana.’ E taui tomotau habuhabui inonoi deina, ka aituhu aviyaivia taui ivitumahanei, ivi‑muniei. Mat 24:23-24; 1Io 2:18. Kadu apaina, vanevane haviai wayahia unononi, tupwai avaha ivi‑putu, ka tupwai, kaiwadi, apaina ivi‑putu. Kate itomi nau‑wawanimi udune‑vivinimi ahiahina, ka eha unꞌ‑awaehemi ateatemi viviha wayahina. Iuna Yaubada avaha dewaia tanoi veimeyei naona inꞌ‑omo, ka munia tanopi ana tuta pai nau‑yehata na‑omo. Wayahina, apaina tau maꞌ papani tau maꞌ mani papani wayahia ivi‑naua, ka kiniV yai yoko mani kiniV yai yoko wayahia ivi‑naua. Kadue am navovo ananina ka yoyoyo inꞌ‑omo meagai habuhabui wayahia. Ka dewaia tanoi vivane tuta vitaia ai pai vi‑putu ana heta.
Apaina tomotau ipoyꞌ‑avinimi, e mani tomotau wayahia ivenemi, ivo‑vihavihami, o ina‑nau‑vi‑anigimi. Ka tau vi‑meagai papani habuhabui nihenia inau‑nikonikoiemi, iuna taumi vivane au tau vitumahana. Mat 10:22. 10 Ka auyewaia nihenia au tau vitumahana habuhabui yai vitumahana ivihahaiei ini‑tawaneu, ka ivi‑putu vavanei ivauyei, ka inau‑nikonikoiei, ka kadu inau‑haviei. 11 Ka tau apa‑taputapu vitupu habuhabui inꞌ‑omo, e tomotau habuhabui ieta‑naonao‑paniei. Mat 24:5, 24; 1Io 4:1. 12 Ka auyewaia nihenia dewa goyona na‑nata. Wayahina, tomotau habuhabui yai dune‑nuanuai mani tomotau wayahia na‑ihanua. 13 Kate aituhu aviyaivia itoha‑vi‑anai, imimini toyoina a itoava tuta a pai nau‑yehata wayahina, akanai taui dewa‑haiawa‑vavaha ivaniahei. Mat 10:22. 14 Naona au tau nau‑wahe nau‑wawani ineine meagai habuhabui wayahia, ka Yaubada ya pai veimea Vaneana Ahiahina inaunau‑waheyei tau vi‑meagai‑naia wayahia. Na‑iakwa, ana pata tuta pai nau‑yehata na‑omo. Mat 28:19.
Dewa Goyona Ani‑vainena Kadu Dewa Vi‑aioi
(Marika 13:14-23; Luke 21:20-24)
15 Nonova tau apa‑taputapu Daniela dewa goyona ani‑vainena apa‑taputapuei vivane apaina na‑omo pai vi‑ai vito‑potana wayahina. Ka Yaubada dewana goyona nau‑nikonikoiei. Iuna dewana pai vi‑ai vito‑potana na‑vo‑vi‑gawagawami. Ka dewana a vinꞌ‑omana aitam iaiaya wayahimi. Ka avi auyewa iaiayana udueyei meagai vito‑potana nihenina mimini (aituhu aviyaivia vona taina iaiaiavi, yau nuanua nuai nꞌ‑am‑haui), Dan 9:27; 11:31; 12:11. 16 auyewana wayahina, Iudea a tau maꞌ nau‑wawani ineine oya wayahia, ina‑novo. 17 Ka aituhu aviyaivia nau‑peuna yai manua hetana wayahina imamaei, taui nau‑wawani ina‑opu ina‑novo‑kwayavoni. Eha nau‑wawani yai manua ina‑nu‑havinei yai gugua ivitue. Luk 17:31. 18 Ka auyewana wayahina, aituhu aviyaivia baguna nihenina ipaipaisewa, eha nau‑wawani imavina yai megeia, e ai kwama badobadona inꞌ‑epe. 19 Aioi! Iuna auyewana wayahina taui iamwanainahe kadue taui vi‑nunu vitana ananina ivaniahei! 20 Nau‑wawanimi uviama auyewa ahiahina Yaubada na‑venemi yami tuta novo wayahina, ka eha kwadudu ana tuta nihenina, ka eha auyewa tapanono wayahina. 21 Vona tunutunuhina, auyewana wayahina inahe ani‑vainena na‑omo, eha aitam deina tanopi a vevewana wayahina a itoava tuta ataina wayahina, ka apaina eha kadu aitam na‑vinꞌ‑omo deina. Dan 12:1. 22 Vitaia auyewaia vivane vita‑vainena. Ka Yaubada tupwai tomotau vi‑nua‑dadanei vivane ya tomotau. Ka tauna taui wayahi auyewaia na‑vo‑vi‑kutekutei. Aituhu eha, tomotau habuhabui inꞌ‑aniga, eha aitam na‑tupwa. 23 Auyewaia nihenia, aituhu koiaka na‑vonemi, ‘Tau Ito‑yavuha taina’ o ‘Tau Ito‑yavuha tanoi’ eha uvitumahane. Mat 24:5. 24 Iuna, tau ito‑yavuha vitupu kadue tau apa‑taputapu vitupu inꞌ‑omo, ka taui ai pata iaiaya bagibagi kadu dewa‑bagibagi idedewei. Ka dewaia ivevewanei, e tomotau habuhabui inonoi deina. Tupwai tomotau, taui avaha Yaubada vi‑nua‑dadanei ya tomotau, taui ai heta nuai nꞌ‑am‑haui nono‑naia wayahi. V.V 13:1-3; 2Te 2:8-9; SiV 13:13-14. 25 Unuani. Ataina avaha dewaia wayahi amataedami.
26 Wayahina, aituhu aviyaivia ivonemi, ‘Tau Ito‑yavuha meagai anata mamaei,’ eha una‑ne anata wayahina. O aituhu aviyaivia ivonemi, ‘Tau Ito‑yavuha manua taina nihenina mamaei,’ eha yai vona uvitumahane. Luk 17:23-24. 27 Avaha uanamanei, avi tuta vonaina tapa‑yayai babau a papani pai vane wayahina, ana pata kadueyei babau a papani pai onu wayahina. Ka yauke, Tauna Vi‑tomotau, yau mavi‑havine deinake. Vo‑kwayavonina avinꞌ‑omo, ka tomotau habuhabui idudueyeu. Mat 24:37-39. 28 Aitam vona tana‑minikuna taina unononi.
 
‘Aveta wayahina aitam tau mate mamaei,
akanai eha ani‑hoina
papani‑nana nihenina
bwayobwayo inau‑hohona.’
 
Wayahina, avi tuta iaiaya tanoi ivinꞌ‑omo udueyei, akanai unꞌ‑anamanei vivane vi‑aioi ana tuta vi‑maupwani. Luk 17:37.
Tauna Vi‑tomotau Ya Mavi‑havine
(Marika 13:24-27; Luke 21:25-28)
29 Ka tuta vitana tanoi na‑iakwa, e vo‑kwayavonina
 
‘Babau vi‑novane,
e kadu wahava ya maheta na‑weu.
Ka wadima wahuma imaumaua,
ka dewa habuhabui wahuma imamaei
yai bagibagi ina‑ihanua.’ Isa 13:10; 34:4; Ese 32:7; Ioe 2:10, 31; 2Pi 3:10; SiV 6:12-13.
 
30 Munia tomotau yauke, Tauna Vi‑tomotau, au iaiaya wahuma na‑omo idudueyei, kadu yoko habuhabui tanopia idudueyeu you tepana yau bagibagi kadu didigau ani‑vainena nui aomomo. Wayahina, taui ivi‑mohai, iuna yai ini‑yauyau ananina. Sek 12:10; SiV 1:7; Dan 7:13. 31 Ka bwegigi putuna ananina wayahina yau anelose avi‑tunei ine papani aitamoata aitamoata wayahia tanopi wayahina kadue wahuma wayahina. Ka aituhu aviyaivia avaha avi‑nua‑dadanei, taui ivi‑ateteyeu, akanai anelose‑naia inau‑hohoni iomanei wayahiua. 1Ko 15:52; 1Te 4:16.
Viwavenena Ai Madaiba Wayahina
(Marika 13:28-31; Luke 21:29-33)
32 Aitam pai dune madaiba wayahina aviwavenemi unononi. Avi tuta madaiba yawaina vovouna ivi‑putu itabo‑havine, uanamanei nau‑sisi ana tuta vi‑maupwani. 33 Wayahina deinake, aituhu avi tuta iaiaya‑naia udune‑vaniahei, akanai unꞌ‑anamanei yau tuta mavi‑havine wayahina avaha vi‑maupwani, tuta eha ani‑hoina na‑iakwa, e udune‑havineu. 34 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, hum taina eha na‑iakwa a itoava dewai habuhabui ivinꞌ‑omo wayahina. Mat 16:28. 35 Apaina wahuma taina kadu tanopi taina ina‑iakwa, kate yau vona eha ina‑iakwa. Mat 5:18.
Eha Aitam Koiaka Auyewana Tꞌ‑anamane
(Marika 13:32-37; Luke 17:26-30, 34-36)
36 Unononi ahiahina. Eha aitam koiaka tanopia mamae yau mavi‑havine ana tuta, o kadi anꞌ auyewa tꞌ‑anamane. Anelose wahuma eha itꞌ‑anamane, kadu yauke, Tauna Vi‑tomotau, eha atꞌ‑anamane. Amau a heta‑ohota anamanei. Dew 1:7; 1Te 5:1-2. 37 Nonova Noa yana tuta wayahina, tomotau taui yai dewa ivi‑muniei. Ka yauke, Tauna Vi‑tomotau, yau mavi‑havine ana tuta deina. Nao 6:5-8. 38 Iuna, Noa yana tuta wayahina, naona tomotau iamam, ka inimnim, ka ivi‑awa‑kanakanapi, kadu itavitavine a itoava auyewana Noa yana yoko nui ya waea igenu wayahina. Iakwa, e diwaya ananina vinꞌ‑omoi. 39 Ka tomotau‑naia mwagemwagei, ka eha itꞌ‑anamane vivane diwaya omomo, na‑tua‑hunuvi, ka tomotaui habuhabui igavivina. Ka yauke, Tauna Vi‑tomotau yau mavi‑havinena anꞌ auyewa deinake. Nao 7:21-23. 40 Auyewana wayahina, aituhu onoto ainua ibagubaguna, anelose‑naia aitamoata wayahia inꞌ‑epei, ka a niam ivihahaiei na‑mae. 41 Ka kadu aituhu vaivine ainua iam‑gidoma, anelose‑naia aitamoata wayahia inꞌ‑epei, ka a niam ivihahaiei na‑mae.
42 Wayahina, itomi udune‑vivinimi, kadu udunedune ahiahina. Yauke yami Kauvea, kate eha yau mavi‑havinena ana tuta utꞌ‑anamane ahiahina. Mat 25:13. 43 Ka vona tana‑minikuna taina unononi, ka unuani. Aituhu tau vi‑manua tau vainau ya nuanua nꞌ‑anamane, vivane nuanuana ioyoma pouna na‑omo, e ya manua na‑bwegei, tau vi‑manuana nau‑wawani ya manua na‑dune‑vi‑anai. Luk 12:39-40; SiV 16:15. 44 Ka itomi nau‑wawanimi udune‑vivinimi deina, kadu udunedune ahiahina. Iuna yauke, Tauna Vi‑tomotau, amavina aitam tau vainau deina. Eha yau mavi‑havinena a babau amai‑vonemi.
Tau Paisewa Ahiahina Kadu Tau Paisewa Goyona
(Luke 12:41-48)
45 Wayahina, kadu aitam vona tana‑minikuna avonemi, e tau nua‑uya yai dewa unꞌ‑anamanei. Yauke aitam tau vi‑manua deina, ka itomi yau tau dune‑vi‑avina. Yau manua nihenina tau paisewa habuhabui imamaei. Ka ataina yami paisewa avenemi. Ka avi tuta nau‑wawani yau tau paisewa‑naia wayahi, akanai itomi ai maꞌ uvenevenei. 46 Aituhu itomi yami nua‑uya nui, nau‑wawanimi yami paisewana udedewei a itoava amavina wayahina. Aituhu udedewei deina, apaina auyewana wayahina ududueyeu, dewa‑haiawa‑vavaha uvaniahei. 47 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi vivane yau gugua habuhabuna avenemi uveimeyei. Mat 25:21, 23. 48 Kate aituhu unuanua goyona, ami heta una‑vona, ‘Ia! Tuta bana mamanaina wayahina yau kauvea papani‑nana mamaei. Tuta mamanaina nau‑wawaniu apotapota, e tauna na‑mavina. 49 Wayahina, nau‑wawaniu yau nuanua avi‑putu adedewei.’ Aituhu uvi‑putu yaiami upiahi, o aituhu uamam‑didiga, o kadi daudau bagibagina unimnim‑didiga tau goyona nui, 50 apaina yauke, yami Kauvea, amavina aitam auyewa wayahina, kate eha auyewana unꞌ‑anamane, ka eha babau‑nana unꞌ‑anamane. 51 Ka aituhu yami goyona avaniahei deina, avita‑vovonimi yau inama wayahina, kadu avo‑tahomi una‑ne ami pai vi‑ai wayahina. Pai vi‑ai‑nana vivane tau vitupu yai papani wayahina, ka papani tanoi wayahina taui na vihai itoutou, kadue na vihai nihoi ina‑utaiei.”

24:2: Luk 19:44.

24:5: Mat 24:23-24; 1Io 2:18.

24:9: Mat 10:22.

24:11: Mat 24:5, 24; 1Io 4:1.

24:13: Mat 10:22.

24:14: Mat 28:19.

24:15: Dan 9:27; 11:31; 12:11.

24:17: Luk 17:31.

24:21: Dan 12:1.

24:23: Mat 24:5.

24:24: V.V 13:1-3; 2Te 2:8-9; SiV 13:13-14.

24:26: Luk 17:23-24.

24:27: Mat 24:37-39.

24:28: Luk 17:37.

24:29: Isa 13:10; 34:4; Ese 32:7; Ioe 2:10, 31; 2Pi 3:10; SiV 6:12-13.

24:30: Sek 12:10; SiV 1:7; Dan 7:13.

24:31: 1Ko 15:52; 1Te 4:16.

24:34: Mat 16:28.

24:35: Mat 5:18.

24:36: Dew 1:7; 1Te 5:1-2.

24:37: Nao 6:5-8.

24:39: Nao 7:21-23.

24:42: Mat 25:13.

24:43: Luk 12:39-40; SiV 16:15.

24:47: Mat 25:21, 23.