28
Iesu Yawaina Epa‑havinei
(Marika 16:1-8; Luke 24:1-12; Ioni 20:1-10)
Auyewa tapanono‑nana iakwa, e mana navia, wiki vovouna anꞌ auyewa naona wayahina, ka Mari me Magidala wahana nui iomo unuvovoa tau matena inau‑vi‑taui.
Ka yoyoyo ani‑vainena si‑putu, iuna Kauvea yanꞌ anelose aitam wahuma opu‑me, e tauna hanu‑nana unuvovo awana buge‑mavinei, ka hetana manuena. Ka anelose‑nana ana due vonaina deina, ka ana kwama kavukavu‑hoina. Ka unuvovo a tau dune‑vi‑avina‑naia, avaha anelose‑nana idueyei, akaka imatamatauta ananina ya bagibagi wayahina, ka itatatava, ipeu tanopia, habuhabui tau mate deina.
Ka anelose‑nana vaivine‑naia vonei, ivona, “Eha umatamatauta. Avaha anamanei uomo Iesu tauna avaha inau‑vi‑anigi unenenei. Kate tauna eha baina. Iuna avaha anigea mini‑havine, nonova mai‑vonemi deina. Unꞌ‑omoi, ka ya pai dauva awakabina udueyei. Mat 12:40; 16:21. Na‑iakwa, uvisina una‑ne, e a tau vi‑muni‑waiwai umataedai, uvonei, una‑vona, ‘Tauna avaha anigea mini‑havine, ka mai‑neine papani Galili wayahina. Tanoi una‑nei udune‑havinei.’ Ana pata deina. Avaha amataedami.”
Wayahina, vaivine‑naia yai matauta nui kadue yai dewa‑haiawa nui unuvovo ini‑tawanei, ka ivisi‑kwayavoni imavine Iesu a tau vi‑muni‑waiwai wayahia imataedai. Ka etawana inau‑bwanunua, ka Iesu vaniahai, e tauna vonei, “Mana‑putu ahiahina.”
Ka taui iomo, e ivi‑tupa‑gum, ka aena ivo‑dadani, ka iaiwaodu wayahina. 10 Ka Iesu vonei, ivona, “Eha umatamatauta. Una‑ne, e yaiau umataedai ina‑ne papani Galili wayahina, e tanoi idueyeu.” Mat 26:32.
Tau Dune‑vi‑avina Tau Vi‑nomu Mata‑genai Imataedai
11 Vaivine‑naia etawana ineine, ka tuta aitamoata wayahina unuvovo a tau dune‑vi‑avina‑naia tupwai ine meagai Ierusalem wayahina. Ka aviani vinꞌ‑omoi ihaeyei tau vi‑nomu mata‑genai wayahia deina. 12 Wayahina, tau vi‑nomu‑naia, ka me Isiraeli yai tau eta‑naonao inau‑hohona. Ka yai vi‑nua‑hauhau ivo‑vi‑aiaia, e imavina tau nau‑havia‑naia wayahia, e iana‑dibidibiei, ka kina habuhabuna ivenei. 13 Ka iveimeyei ivitupu. Ivona, “Aituhu tomotau ivi‑tanatanaiemi aviani vinꞌ‑omo wayahina, nau‑wawanimi una‑vona, ‘Ioyoma pouna itoai aino‑aineai, ka a tau vi‑muni‑waiwai iomo, e tau matena ivainaui.’ 14 Una‑vona deinake, ka aituhu Pilate vaneana taina nononi, akanai itoai aivaitemi, anonoi, e tauna vitumahaneai. Apaina tauna eha dewa‑yaiyaiemi.” 15 Akaka tau nau‑havia‑naia iawaehei kinaia iepe, e ivitupu deinake. Ka me Iudea habuhabui vitupu taina inononi, ka auyewana wayahina a itoava tuta ataina wayahina viviwava‑nana ivitumahanei, kadue inau‑viviwavei.
Aviani Iesu A Tau Vi‑muni‑waiwai Nau‑wawani
(Marika 16:14-18; Luke 24:36-49; Ioni 20:19-23; Dewa 1:6-8)
16 Ka Iesu a tau vi‑muni‑waiwai ai yau 11 iomo papani Galili wayahina. E ivane oya‑nana Iesu haeyei wayahina. Mat 26:32. 17 Ka Iesu idueyei, e wayahina iaiwaodu, kate tupwai wayahia iva‑hamwahamwana. 18 Ka Iesu omo wayahia, e vonei, ivona, “Amau avaha veimea habuhabuna wahuma kadu tanopia veneu aveimeyei. Ioni 13:3; Epe 1:20-22. 19 Wayahina, una‑ne, e papani habuhabui wayahia unaunau‑wahe, ka tomotau uviwavenei taui nau‑wawani ivitumahaneu, kadu ivi‑muni‑waiwaieu. Ka kadue uvi‑bapitaisoei Amau a wavea, ka Natuna a wavea, ka kadu Nuana Ahihinata a wavea. Mar 16:15-16; Dew 1:8. 20 Ka nua‑uya habuhabuna avaha avenemi, uviwavenei taui kadu nau‑wawani ivi‑ateteyeu. Vona ahiahina, tuta habuhabuna yauke nui kamamaei, ataina wayahina a itoava tanopi anꞌ auyewa pai nau‑yehata wayahina.”
Ana pata deina.
Yauke Mateu

28:6: Mat 12:40; 16:21.

28:10: Mat 26:32.

28:16: Mat 26:32.

28:18: Ioni 13:3; Epe 1:20-22.

28:19: Mar 16:15-16; Dew 1:8.