27
Iesu Ineiei Pilate Wayahina
(Marika 15:1; Luke 23:1-2; Ioni 18:28-32)
Mana navia ka mata‑hamwahamwanina wayahina, tau vi‑nomu mata‑genai habuhabui, ka me Isiraeli yai tau eta‑naonao habuhabui iawaeha aitamoata vivane Iesu inau‑vi‑anigi. Wayahina, Iesu nimana iyohoni, e ineiei me Rom ai tau veimea ananina papani‑nana wayahina ana wava Pilate wayahina. Iuna yai nuanua Pilate‑nana a dewa‑yaiyai veimeyei.
Iudasa Yanꞌ Aniga
(Dewa 1:18-19)
Ka Iudasa, avaha anamanei mosikuna Iesu inau‑vi‑anigi, nua‑vita ya vi‑nua‑hauhau wayahina epei, e mavina tau vi‑nomu mata‑genai, ka me Isiraeli yai tau eta‑naonao wayahia, ka ya nuanua kinaia ai yau 30 na‑vene‑havinei. E ivona, “Avaha goyona adewei. Iuna onoto maihina wayahimia avi‑nua‑hauhauei.”
Ka taui ivona, “Dewana eha aitam aviani wayahiaia. Akanai dewana yam dewa. Enuanua wayahina.” Ka kinaia ai yau 30 ivihahaiei deinake.
Wayahina, Iudasa omo Manua Vito‑pota wayahina, e kinaia haponei nihenina, e ni‑tawanei. Ka ine, e yavunaia magana tauna si‑guani, e aniga. Dew 1:18-19; Mat 26:14-15.
Ka tau vi‑nomu mata‑genai‑naia kinaia ikwakwei, ka ivona, “Eha aka pata Yaubada yanꞌ am‑venena‑kavovo a pai vi‑ai nihenina kabou, iuna kina taina tomotau a nau‑vi‑aniga a nau‑pata, ka aka veimea dewana vito‑potei.” Wayahina, matataui ivi‑nua‑dadani kinaia wayahina aitam tau voa kunia yana tano ivi‑maiei. E tano‑nana nihenina vivane tau bwanibwani ai unuvovo itavutavuni. Wayahina, tano‑nana ivi‑wahani, “Dayaha Tanopina” ka wava‑nana mamaei a itoava tuta ataina wayahina. Dewana wayahina taui tau apa‑taputapu ana wava Ieremia yanꞌ apa‑taputapu inau‑yehai. Nonova Ieremia ginumi deina,
 
“Ka me Isiraeli tauna a nau‑pata iawaehei
vivane kina hanu ai yau 30. Sek 11:12-13.
10 Ka kinaia iepei, e wayahia
tau voa kunia yana tano ivi‑maiei.
Yau Kauvea veimeyeu deina.”
Pilate Iesu Vi‑tanatanaiei
(Marika 15:2-5; Luke 23:3-5; Ioni 18:33-38)
11 Wayahina, Iesu Pilate matana ivi‑au‑mini, ka Pilate tau veimea ananina papani‑nana wayahina. Ka Pilate Iesu vi‑tanaiei, ivona, “Kaiwadi, wamke vivane me Iudea yai kiniV, ika?”
Ka Iesu vona‑nau‑patei, “Taum evonavona deinake.”
12 Ka munia, tau vi‑nomu mata‑genai, ka me Isiraeli yai tau eta‑naonao ivitevitei Pilate matana, kate Iesu eha aitam aviani ta‑nau‑pate. Isa 53:7.
13 Wayahina, Pilate vi‑tanaiei, ivona, “Medeina egenuana? Hae taina am tau apa‑goyogoyo wayahia enononi. Evona‑nau‑pata o eha?”
14 Ka Iesu eha kadu vona ta‑nau‑pate, ka vaneneha‑ohota. Wayahina, Pilate nuana vi‑tupatupa ananina.
Pilate Iesu Yanꞌ Aniga Awaehei
(Marika 15:6-15; Luke 23:13-25; Ioni 18:39–19:16)
15 Ka ponimana aitamoata aitamoata wayahina Itouvuha Toneina ana tuta niwanina wayahina, me Rom ai tau veimea‑naia me Isiraeli iaivaitei aitam dewa awawaehina wayahina. Ka me Isiraeli yai dewa, e yoko inau‑hohona, e aitam yaiana manua yohona nihenina mamaei ivi‑nua‑dadanei, e me Rom ai tau veimea onoto‑nana na‑yavuhi wayahi. 16 Ka tuta tanoi wayahina aitam onoto manua yohona nihenina mamaei ana wava Barabasa. Ka tomotau habuhabui ianamanei tauna tau goyona ananina. 17 Wayahina, tutana tomotau yoko avaha inau‑hohoni iomo Pilate wayahina, e Pilate vi‑tanaiei, ivona, “Avi onoto nuanuami ataina wayahimi ayavuhi? Barabasa o Iesu, tauna ivi‑wahani Tau Ito‑yavuha?” 18 Pilate avaha anamanei vi‑bwanoua iana‑dibidibiei vivane Iesu na‑nau‑vi‑anigi. Wayahina, Pilate dewa‑dadani Iesu na‑yavuhi deinake. Ioni 11:47-48; 12:19.
19 Ka Pilate manuena tau vaneneha a pai manuena hetana, ka tuta aitamoata wayahina, Pilate awana tuyeha iva‑tawanei omo wayahina, ivona, “Eha aitam aviani goyona evi‑nua‑dadani onoto maihina taina wayahina. Iuna auyewa taina avaha ama ava aepei, e onoto‑nana wayahina pai matauta ananina nihenina avaniahei.”
20 Kate tau vi‑nomu mata‑genai habuhabui, kadu me Isiraeli yai tau eta‑naonao habuhabui yokoia inau‑vi‑nehanehai Pilate iviamei Barabasa na‑yavuhi wayahia, ka Iesu na‑nau‑vi‑anigi. Ka yokoia iawaehei deina.
21 Ka Pilate vi‑tanai‑havinei, ivona, “Ainua wayahia koiaka nuanuami wayahimi ayavuhi?”
Ka taui ivona, “Barabasa!”
22 Akaka Pilate vi‑tanaiei, ivona, “Aituhu deina, medeina adewei Iesu wayahina, tauna ivi‑wahani Tau Ito‑yavuha?”
Wayahina habuhabui ikonukonua, “Ai nahenahea etutu‑pwatei!”
23 Kate Pilate vona‑nau‑patei, vi‑tanaiei, “Aviani tauna ya goyona? Avi veimea tana‑bwegei?”
Ka yokoia movi natanata, ka ikonukonua, ivonavona, “Ai nahenahea etutu‑pwatei!”
24 Wayahina, Pilate nuana am‑haui, ka anamanei eha ana pata yokoia nuai na‑vo‑vine. Kadu tauna dueyei avaha ivi‑putu ivi‑naua. Wayahina, daudaua nimana nosia yokoia mataia, iaiaya wayahia, ka ivona, “Dewa‑yaiyai omomo onoto taina dayahina wayahina. Ka yauke maihiu. Yanꞌ aniga eha yau nuanua, kate itomi yami nuanua.” V.V 21:6-9.
25 Ka yoko habuhabui ivona, “Akanai! Ahiahina aituhu dayahina patana avaniahei, ka aituhu dewa‑yaiyai dewa taina wayahina vinꞌ‑omo, akanai, itoai kadu natunatuai avaniahei!” Dew 5:28.
26 Ka Pilate avaha yai vonana nononi, e Barabasa yavuhi wayahia, e kadu ya tau nau‑havia veimeyei Iesu yavunaia ipiapiahi. Kadu awaehei munia itutu‑pwatei ai nahenahea.
Tau Nau‑havia Iesu Ivi‑waipoei
(Marika 15:16-20; Ioni 19:2-3)
27 Akaka tau nau‑havia‑naia Iesu ineiei yai manua ananina nihenina, ana wava Paraetorium, ka yai yoko habuhabui ihone‑hohoni iomomo Iesu wayahina imimini‑vi‑avini. 28 Ka ana kwama imwai‑neiei, e kwama kaikaiwabona yabebenina wayahina ivi‑kwamei, aitam kiniV deina, akaka ivi‑waipoei. Luk 23:11. 29 Ka kunu‑nabanaba manawa na tonana wayahina imetani, ka tonana komokuku tonana a vi‑manamana deina, e unununa iboui. Ka ai iepei, e nima ateina nihenina iboui, kiniV ya pai veimea ana guna deina, e kadu iomomo matana, aei ivi‑tupa‑gum, ka ivi‑waipoei, ivonavona, “Kaiwa ananina! Wamke me Iudea yai kiniV!” 30 Ka kadu iaiwani, ka ai‑nana iepei, e wayahina unununa ipiahi‑havihavinei. Isa 50:6.
Iesu Ai Nahenahea Itutu‑pwatei
(Marika 15:21-32; Luke 23:27-43; Ioni 19:17-27)
31 Ka yai vi‑waipo iakwa, e kwama kaikaiwabona wayahina imwaia, ka tauna a kwamea ivi‑weteni‑havinei, e itaini ineie. Iuna yai nuanua ai nahenahea itutu‑pwatei.
32 Ka etawana wayahina tau nau‑havia‑naia aitam onoto me Sirene, ana wava Simoni, ivaniahei, ka inau‑vi‑nehenehei Iesu anꞌ ai nahanahana nꞌ‑avanei. 33 Ka Simoni‑nana avanei a itoava ivinꞌ‑omo papani Goligota wayahina. (Goligota anꞌ anamana vivane “Ununu‑kabwa” meagaina.)
34 Ka wainaV ka apasiuma ivinei, ka ivene vivane viha eha vi‑pae ananina, kate Iesu, avaha nim‑dadana, wainanaV vihahaiei. Sam 69:21. 35 Ka ai nahanahana tanopia iboui, ka avaha ana kwama imwaia, Iesu ai‑nana hetana itutu‑pwatei, e ivi‑au‑mini. Iakwa, e tau nau‑havia‑naia Iesu ana kwama ivituei, e iawaehei ivimwa‑nene, ka aituhu koiaka eta‑naoi, tauna Iesu ana kwama na‑poyꞌ‑avini, vivane ana kwama. Sam 22:18. 36 Ka yai vimwa‑nene iakwa, imanuena, e idune‑potapota. 37 Ka anꞌ ai nahanaha unununa wayahina pai iaiava itutu‑pwatei. Ka pai iaiava‑nana yanꞌ aniga iuna viwavenei, ivona, “iesu, me iudea yai kiniV.” 38 Ka kadu tau vainau ainua nui ai nahenahea itutu‑pwatei, aitam ateina, ka aitam akenina. Isa 53:12. 39 Ka tomotau tupwai etawana Iesu ai nahenahea ivi‑waipoei, ka ivinepei. Sam 22:7; 109:25. 40 Ivonavona, “Ia! Ka taum am pata Manua Vito‑pota evita‑vovoni, kadu auyewa aitonu nihenia am pata eyone‑havine, a? Aituhu deina, akanai, eito‑yavuhim! Aituhu wamke Yaubada Natu‑hoina, akanai eviwaveneai deina. Ai nahenahea enꞌ‑opu‑mei.” Mat 26:61; Ioni 2:19.
41 Kadu tau vi‑nomu mata‑genai, ka veimea a tau viwavenena, ka me Isiraeli a tau eta‑naonao Iesu ivinepei deinake, ivona‑opuopuei ka ivonavona, 42 “Ia! Onoto taina medeina? Tauna mani tomotau ito‑yavuhi, kate eha ana pata tauna ana heta na‑ito‑yavuhi. Ka tauna vivane papani Isiraeli ana kiniV, a? Aituhu ai nahenahea na‑opu‑mei, akanai, kavitumahanei. 43 Tauna Yaubada vitumahanei, ka potepotei, kadue ivona, ‘Yauke Yaubada natuna.’ Wayahina, aituhu Yaubada awaeha aitamoata deina, tauna na‑ito‑yavuhi, a?” Sam 22:8. 44 Ka tau vainaui Iesu nui itutu‑pwatei, taui ai ai nahenahea kadue iapa‑goyogoyoei aitamoata deina.
Iesu Yanꞌ Aniga
(Marika 15:33-41; Luke 23:44-49; Ioni 19:28-30)
45 Auyewa pouna wayahina a itoava vinanavi niwanina wayahina papani‑nana habuhabuna vi‑novanei. 46 Ka vinanavi niwanina wayahina Iesu movina ananina wayahina vi‑hone, ivona,
 
“Oi! Eli, Eli! Lama sabakatani.”
 
Ka a vo‑vina vivane, “Aioi! Yau Yaubada, Yau Yaubada! Aviani wayahina evihahaieu?” Sam 22:1.
47 Ka tupwai tomotau nepena imimini ya vi‑hone tanoi inononi, e ivona, “Unononi. Onoto taina tau apa‑taputapu Elidia honehonei.”
48 Wayahina, aitamoata wayahia visina ine banou epei, e wainaV yuyuna wayahina si‑utuvi. E aitam ai wayahina nihona tupa‑tonei, e vi‑yoyoe ivane Iesu awana, vivane ana nunui. Sam 69:21. 49 Ka onoto‑nana yaiana ivonei, ivona, “Egenuana. Kaiwadi, mosikuna Elidia na‑omo na‑ito‑yavuhi, o eha? Akanai. Kapotapota, kadueyei.”
50 Ka Iesu movina ananina wayahina vi‑hone‑havine, e nuana yavuhi, yawaina iakwa.
51 Ka tuta aitamoata wayahina bubuna‑honota vito‑potana a pai bwaꞌ Manua Vito‑pota nihenina am‑yehi‑nuei, vi‑putu hetana ka iopu ipuna. Ka yoyoyo si‑putu, ka hanu anani iam‑vidaha‑neiei. NiT 26:31-33; Ebe 10:19-20. 52 Ka kadu unuvovo habuhabui awai iam‑wae‑neiei, ka tau vitumahana habuhabui nonova inusi, imini‑havine. 53 Ka taui unuvovoa iopu ivinꞌ‑omo. Ka Iesu ya mini‑havine munina taui kadu ini‑awana, e meagai Ierusalem inuinui, ka tomotau yoko ananina idudueyei.
54 Ka tau nau‑havia‑naia yai tau eta‑naonao nui Iesu idune‑vi‑avini. Ka yoyoyo idueyei, kadue dewaia habuhabuna ivinꞌ‑omo idueyei. Iakwa, e imatamatauta ananina, e ivona, “Vona ahiahina, onoto taina vivane Yaubada Natu‑hoina!”
55 Ka meagaina wayahina vaivine habuhabui idune‑potapota, ka eha nepena, kate tupwana bana wayahina. Nonova taui Iesu nui iomo papani Galili wayahina, iuna Iesu ivi‑muniei, ka ana maꞌ inau‑vevewanei. Luk 8:2-3. 56 Ka vaivine wayahia aitonu mamae. Aitam ana wava Mari me Magidala, ka aitam wahana tauna Iamesa ka Iosepa ayoi, e kadu aitam Sebedi natunatuna ayoi.
Iesu Tau Matena Unuvovoa Iboui
(Marika 15:42-47; Luke 23:50-56; Ioni 19:38-42)
57 Ka vinanavi wayahina, babau eha ani‑hoina na‑onu, e tau kaikaiwabo aitam, me Arimatea, omoi. Tauna Iesu a tau vi‑muni aitam, ana wava Iosepa. 58 Ka tauna omo Pilate wayahina, e Iesu tau matena viamei. Ka Pilate awaehei, e ya tau paisewa veimeyei vivane ivenei. V.V 21:22-23. 59 Wayahina, Iosepa yaiana nui iomo, e Iesu tau matena iepei, e kwama lineniV kavukavuna kadu kaikaiwabona wayahina iaumei. 60 E taui tau matena Iosepa a unuvovo vovouna nihenina iboui. Ka nonova Iosepa ya tau paisewa unuvovo‑nana iaikayoi, guba oya nihenina deina. Ka pai nau‑yehata wayahina hanu ananina ka am‑vivinina wayahina unuvovo awana ibou‑potei. Iakwa, e Iosepa unuvovo‑nana ni‑tawanei. Isa 53:9. 61 Ka Mari me Magidala wahana nui ainua unuvovo nepena imanuena, ka ivi‑kovekovei.
62 Ka Iesu itutu‑pwatei me Isiraeli yai auyewa pai vo‑vi‑aiai wayahina.a Me Isiraeli yai auyewa aitamoata aitamoata ivi‑putu babau ana onu wayahina. Akaka taui yai Saturday vi‑putu itoka yaka Friday vinanavi wayahina. Ka Iesu itutu‑pwatei Friday auyewa pouna deina. Wayahina, mana navia Saturday. Aina me Isiraeli yai Sabata. Ka Friday wayahina ivo‑vi‑aiai Sabata wayahina. Akanai ka, Friday ivi‑wahani auyewa pai vo‑vi‑aiai wayahina. (Edu Sabata Vona nihenina.) Ka mana navia yai auyewa tapanono wayahina, tau vi‑nomu mata‑genai, ka Parisi yoko habuhabui nui iomo Pilate wayahina. 63 E ivona, “Bada, tau vitupu‑nana, nonova yawayawaina mamaei, ka yana vona anuani, ivona, ‘Auyewa aitonu iakwa, e anigea amini‑havine.’ Mat 12:40; 16:21; Mar 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Ioni 2:19-21. 64 Wayahina, aituhu memeanina wayahima, eveimeyei tauna a unuvovo a tau dune‑vi‑avina idune‑potepotei a itoava auyewa aitonu na‑iakwa wayahina. Aituhu eha, apaina a tau vi‑muni‑waiwai inꞌ‑omo, e tau matena inꞌ‑avanei, ina‑novoei, ka tomotau ina‑nonoi vivane anigea avaha mini‑havine. Ka deinake vitupu vꞌ‑inuana vitupu naona goyo‑tawanei.”
65 Ka Pilate vonei, ivona, “Akanai. Tau dune‑vi‑avina uveimeyei ina‑ne, e unuvovo‑nana idune‑pota‑vidovidohei.” 66 Akaka onoto‑naia iomo unuvovo‑nana wayahina, ka hanu‑nana awana bou‑potei hetana yai pai ainana iaiwaiwahi, vi‑toyoa. Kadu tau dune‑vi‑avina‑naia iveimeyei idune‑vi‑avini ahiahina.

27:5: Dew 1:18-19; Mat 26:14-15.

27:9: Sek 11:12-13.

27:12: Isa 53:7.

27:18: Ioni 11:47-48; 12:19.

27:24: V.V 21:6-9.

27:25: Dew 5:28.

27:28: Luk 23:11.

27:30: Isa 50:6.

27:34: Sam 69:21.

27:35: Sam 22:18.

27:38: Isa 53:12.

27:39: Sam 22:7; 109:25.

27:40: Mat 26:61; Ioni 2:19.

27:43: Sam 22:8.

27:46: Sam 22:1.

27:48: Sam 69:21.

27:51: NiT 26:31-33; Ebe 10:19-20.

27:55: Luk 8:2-3.

27:58: V.V 21:22-23.

27:60: Isa 53:9.

a27:62: Me Isiraeli yai auyewa aitamoata aitamoata ivi‑putu babau ana onu wayahina. Akaka taui yai Saturday vi‑putu itoka yaka Friday vinanavi wayahina. Ka Iesu itutu‑pwatei Friday auyewa pouna deina. Wayahina, mana navia Saturday. Aina me Isiraeli yai Sabata. Ka Friday wayahina ivo‑vi‑aiai Sabata wayahina. Akanai ka, Friday ivi‑wahani auyewa pai vo‑vi‑aiai wayahina. (Edu Sabata Vona nihenina.)

27:63: Mat 12:40; 16:21; Mar 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Ioni 2:19-21.