12
Mari Bunama Ito‑iwahi Iesu Aena Wayahina
(Mateu 26:6-13; Marika 14:3-9)
Ka auyewa ai yau 6 imamaei, e munia Itouvuha Toneina ivi‑putui. Ka Iesu Eparaim ni‑tawanei, omoi Betani. Betani‑nana Lasarusi ya meagai, ka tauna mamaei. Iuna Iesu avaha tauna anigea si‑vi‑mini. Ioni 11:1, 43. Ka aniani ananina ibou, iuna yai nuanua Iesu inau‑kaiwei, kadu yai nuanua ana wava isi‑nai. Ka auyewana wayahina Marita aniani bouboui, ka Lasarusi kadu tomotau nui iamam.a Me Isiraeli yai dewa taina, eha ita‑manuena iamam, kate taui idaudauva baimia iamam. Luk 10:40. Ka tutana iamam, Mari daudau epei, e daudauna manina hunahuna ahihi‑vainena, ana wava naridataV, ka deina ½ litaV, ka daudauna patana ani‑vainena. E Mari omo Iesu wayahina, ka daudauna aena ito‑iwahi‑yehai, e apanana wayahina aena nau‑wohi. Ka daudauna manina ahiahina manua nau‑vi‑anai. Luk 7:37-38.
Ka Iudasa me Kariota, Iesu a tau vi‑muni‑waiwai aitam, tauna apaiku vi‑nua‑hauhauei. Ka Iudasa Mari ya dewana wayahina vi‑vonavona, ivona, “Ia! Nau‑wawani daudau‑nana kaimwane, e a nau‑pata payapayaya wayahia kavenevene, iuna daudauna patana onoto a nau‑pata ponimana aitamoata nihenina deina.”a Me Rom movia ivona 300 denari. Ka denari aitamoata onoto a nau‑pata ya paisewa auyewa aitamoata wayahina. Ka Iudasa vonavona deina, kate tauna eha payapayaya tꞌ‑ate‑nuanuaie. Iudasa vivane tau vainau aitam. Ka Iesu a tau vi‑muni‑waiwai ai kode aitamoata, ka Iudasa kodena avanei ka tuta tuta aviani ibou nihenina tauna vainaui.
Kate Iesu Iudasa vonei, ivona, “Egenuana! Eha vavinena emana‑giboei! Iuna nonova tauna daudau‑nana bou‑keyei, ka poyꞌ‑avini a itoava ataina wayahina. Wayahina, ataina tauna ito‑iwahi‑yehai, e vo‑vi‑aiaieu au itavuna wayahina. Tuta tuta tau payapayaya nui umamaei, kate eha tuta tuta yauke wayahimia.” V.V 15:11.
Ka tuta aitamoata wayahina me Iudea yoko ananina mataeda inononi, Iesu meagai Betani mamaei. Wayahina taui iomo Betani, ka yai nuanua Iesu idueyei. Ka eha Iesu ana heta, kate yai nuanua kadue mataia Lasarusi idudueyei. Iuna Iesu avaha tauna anigea si‑vi‑mini. 10 Wayahina, tau vi‑nomu mata‑genai inuanua nau‑wawani kadu Lasarusi ina‑nau‑vi‑anigi, ka yai vi‑nua‑hauhau iboui idewei deina. 11 Iuna me Iudea habuhabui Lasarusi vaneana inononi. Wayahina, Iesu wayahina iomomo kadu ivitumahanei. Ioni 11:45.
Iesu Ya Nua‑opu Nui Ierusalem Inui
(Mateu 21:1-11; Marika 11:1-11; Luke 19:28-40)
12 Ka mana navia yoko ani‑vainena imamaei meagai Ierusalem nihenina. Taui avaha iomo Itouvuha Toneina wayahina. Ka vaneana inononi, Iesu vanevane Ierusalem. 13 Wayahina, taui iomo, e haihai vegana ivituei, ka meagai ini‑tawanei, e etawana ivinꞌ‑omo ivi‑honehone,
 
“OsanaV!
Taum Kauvea a wavea eomomo!
Itoai awa‑davedavem.”
 
Kadu ivi‑honehone,
 
“Taum Isiraeli yama kiniV!
Itoai apa‑vidovidohem!” Sam 118:25-26; Ioni 1:49.
 
14 Ka Iesu aseV natuna vaniahei, e wayahina manuena, Iginuma ivona deina,
 
15 “O, Sioni natuna vavinena, eha ematamatauta!
Edueyei! Yam kiniV omomo na nua‑opuna
aseV natuna hetana manuena vi‑ata.”a Sioni kadu aitam wava meagai Ierusalem wayahina. Natuna vavinena kadu aitam wava me Ierusalem wayahia. (Edu Sioni Vona nihenina.) Sek 9:9.
 
16 Ka tutana dewana vinꞌ‑omo, Iesu a tau vi‑muni‑waiwai eha Iginuma tanoi anꞌ anamana ita‑nua‑hau. Kate avaha Iesu didigana epa‑havinei, dewana Iginuma nihenina inuani, kadu inuani tomotau avaha dewaia idewei Iesu wayahina. Ioni 2:22. 17 Ka yoko‑naia nihenina tomotaui Iesu nui imamaei tutana tauna Lasarusi unuvovoa vi‑honei kadu anigea si‑vi‑mini‑havinei, ka dewana mataia idueyei. Ka taui avaha me Ierusalem kadu mani yoko dewana vaneana imataedai. 18 Wayahina, tomotau habuhabui meagai Ierusalem ini‑tawanei iomo, e yai nuanua Iesu etawana ivaniahei. Iuna taui avaha Iesu ya dewa‑bagibagina vaneana inononi.
19 Ka tutana Parisi yoko‑naia idueyei, kadu tutana yoko‑naia yai nau‑kaiwa Iesu wayahina inononi, Parisi imaga‑bawe ananina, ka matataui ivi‑vonavona, ivona, “Udueyei! Tauna bagibagi‑tawaneka. Tau maꞌ tanopi habuhabui avaha ivi‑muniei!”
Me Girisi Kadu Yai Nuanua Iesu Idueyei
20 Ka yokoia ivanevane toneina wayahina, itapanono, ka yokoia nihenina tupwai me Girisi. 21 Ka taui iomo Pilipia Pilipi aitam me Isiraeli, kate ana wava me Girisi movia. Kaiwadi, amana o ayona me Girisi? Aituhu deina, aina iuna me Girisi iomo tauna wayahina. Kate eha katꞌ‑anamane‑vidoha. wayahina. Tauna tevana Betesaida, aitam meagai Galili ya papani nihenina. Ka ivona, “Bada, itoai yama nuanua Iesu adueyei.” 22 Wayahina, Pilipi omo Aniduru wayahina, e vonei, ka Aniduru Pilipi ainua iomo Iesu wayahina, e me Girisi yai nuanua imataedei.
23 Ka Iesu ainuai wayahia vona‑nau‑patei, ivona,
“Tuta avaha omo, e yauke, Tauna Vi‑tomotau, didigau ananina avaniahei. Ioni 13:31-32; 17:1. 24 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, aituhu witiV waipeina ana heta mamaei, waipei‑nana eha ana pata na‑ua. Waipei‑nana ana heta mamaei. Kate aituhu waipei‑nana tanopia na‑peu, na‑guani, e nꞌ‑aniga deina, akanai ana pata na‑ua ananina. Ka waipei aitamoata waipei habuhabui vevewanei deina. 1Ko 15:36. 25 Aituhu aviyaivia yawai tanopia ipoyꞌ‑avini, taui yawai‑vavaha ini‑kaietei. Kate aituhu aviyaivia yawai tanopia inau‑nikonikoiei, taui yawai‑vavaha ivaniahei. Mat 16:25. 26 Aituhu aviyaivia yai nuanua ivi‑tau paisewa‑kavokavovo wayahiu, taui nau‑wawani ivi‑muni‑waiwaieu. Wayahina, aveta baina yauke amamaei, akanai yau tau paisewa‑kavokavovo nui kamamaei. Ka aituhu aviyaivia ipaipaisewa wayahiu, apaina Amau taui ai wava na‑si‑nai kadu nꞌ‑apa‑vidovidohei.”
Iesu Tauna Yanꞌ Aniga Apa‑taputapuei
27 “Ataina yauke anua‑vita, kate medeina avonavona? Kaiwadi, nau‑wawaniu ana‑vona, ‘Amau, tuta taina wayahina eito‑yavuhiu.’? Eha nau‑wawaniu avonavona deina. Yauke aomo tanopia, iuna tuta ataina wayahina ahidahida. Sam 6:3; 42:5; Mat 26:38. 28 Wayahina nau‑wawaniu ana‑vona, ‘Amau, am wava esi‑nai!’ ”
Ka wahuma wayahina Yaubada movina vinꞌ‑omo, ivona, “Avaha asi‑nai, kadu apaina asi‑nai‑havinei.”
29 Ka yoko‑naia imimini movina inononi, ka tupwai ivona, “Anitana!”
Ka kadu tupwai ivona, “Aitam anelose ipupu tauna wayahina.”
30 Kate Iesu vonei, ivona, “Movi‑nana vinꞌ‑omo eha taua na‑ivaiteu. Eha. Movi‑nana vinꞌ‑omo taumi na‑ivaitemi. 31 Tuta ataina vitana matana ana tuta tau maꞌ tanopi wayahi, ka kadu tuta ataina wayahina tauna tanopi veimeyei a bagibagi abwegei.a Tauna tanopi veimeyei aitam vona baimina Satana wayahina. 32 Kate apaina tomotau isi‑naiu avane tanopia, e munina tomotau habuhabui wayahiua ataitaini.” Ioni 3:14. 33 (Vonana wayahina Iesu apa‑taputapu medeina yanꞌ aniga vinꞌ‑omo, vivane ai nahenahea.) Ioni 19:6.
34 Ka yokoia ivona‑nau‑patei, ivona, “Iginuma voneai, Tau Ito‑yavuha‑nana na‑maꞌ‑vavaha. Aituhu Iginuma tunutunuhina deina, aviani iuna evonavona, ‘Tauna Vi‑tomotau nau‑wawani tomotau isi‑nai’? Tau Ito‑yavuha‑nana kadu Tauna Vi‑tomotau aitamoata o ainua? ‘Tauna Vi‑tomotau‑nana’ koiaka?” Sam 110:4; Isa 9:7; Dan 7:14.
35 Ka Iesu vonei, ivona, “Ataina maheta wayahimia mamaei, kate tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina, maheta‑nana eha wayahimia. Wayahina, tutana maheta‑nana mamaei, taumi nau‑wawanimi uni‑awana. Apaina novanovana omomo, ka aituhu aviyaivia novanovana nihenina ini‑awana, taui eha itꞌ‑anamane aveta baina ineine. Ioni 8:12. 36 Ataina maheta‑nana wayahimia mamaei. Wayahina, nau‑wawanimi maheta‑nana uvitumahanei. Aituhu uvitumahaneu, akanai itomi maheta‑nana natunatuna deina.” Epe 5:8.
Me Iudea Yai Va‑hamwahamwana
Ka Iesu ya vonana vona‑yehai, ka ine, e ya nuanua tauna ana heta venau‑maiovei tomotau‑naia wayahia.
37 Ka Iesu avaha iaiaya bagibagi‑vainei habuhabui mataia dewei, kate tomotau‑naia eha ita‑vitumahana‑vidoha. 38 Tomotau‑naia yai dewa ka Isaia tau apa‑taputapu yana vona aitamoata deina. Tauna ivona,
 
“Kauvea, koiaka yama hae vitumahane,
o kaiwadi, koiaka Yaubada nimana bagibagina dueye?” Isa 53:1.
 
39 Ka taui eha ai pata ivitumahane. Nonova kadu aitam Isaia yana vona deina, ivona,
 
40 “Yaubada matai vo‑vi‑goyoi,
kadu Yaubada yai nuanua vo‑vi‑toyoa.
Wayahina, mataia eha ita‑dunedune,
kadu inuanua, kate eha ita‑nua‑hau,
kadu eha ita‑magigino.
Wayahina, eha ata‑vo‑vi‑aiaie.” Isa 6:10.
 
41 Nonova Isaia vonana ginumi iuna tauna Iesu didigana dueyei, ka Iesu wayahina ipuipupu. Isa 6:1.
42 Ka tuta aitamoata wayahina tau eta‑naonao habuhabui ivitumahanei, kate taui eha ita‑hae vuvunaha, iuna imatamatauta Parisi wayahia. Aituhu Iesu ihaehaeye vuvunaha, munia Parisi manua tapanono wayahia ivo‑taho, ka kadu yai mavina ivito‑pote. Ioni 9:22. 43 Tau eta‑naonao‑naia yai nuanua ananina awa‑dava tomotau wayahia ivaniahei, kate eha yai nuanua ananina awa‑dava Yaubada wayahina ivaniahe. Ioni 5:44.
Iesu Yana Ipupu Vitana Matana Wayahina
44 Ka Iesu vi‑hone ananina kadu ivona,
“Aituhu aviyaivia ivitumahaneu, taui eha yauke au heta ivitumahaneu, kate taui au tau vi‑tune kadu ivitumahanei. 45 Aituhu aviyaivia idudueyeu, akanai taui kadu yauke au tau vi‑tune‑nana idudueyei. Ioni 14:9. 46 Yauke avaha aomo tanopia, ka yauke maheta deina. Ka aituhu aviyaivia ivitumahaneu, taui eha novanovana nihenina imaꞌ‑vavaha.
47 Aituhu aviyaivia yau vona inononi, ka aituhu eha idedewe, yauke taua eha tomotaui ana‑nau‑yanahi. Iuna eha ata‑omo tau maꞌ tanopi ana‑nau‑yanahi. Kate aomo tau maꞌ tanopi ana‑ito‑yavuhi‑neiei. Ioni 3:17. 48 Aituhu aviyaivia ivihahaieu, o aituhu aviyaivia yau hae ivihahaiei, akanai aitam mamaei, e apaina na‑nau‑yanahi‑neiei, vivane yau vonana. Ka auyewa pai nau‑yehata wayahina yau vonana tomotaui nꞌ‑apa‑goyogoyoei vitana matana anꞌ auyewa wayahina. 49 Iuna ataina tuta wayahina, avi vona avonavona unononi, vonaia eha yauke au heta yau vona, kate vonaia vivane Amau ya vonana. Tauna vi‑tuneu, kadu avi vona avonevonemi, akanai tauna awaeheu avonemi deina, kadu tauna au awaeha veneu medeina vonaia ana‑ipupu wayahimia. 50 Yauke avaha Amau ya veimea anamane‑vidohei, vivane tauna ya veimea eta‑naoemi yawai‑vavaha uvaniahei. Wayahina, avi vona avonevonemi unononi, akanai vonaia vivane Amau ya vonana ana heta.”

12:1: Ioni 11:1, 43.

a12:2: Me Isiraeli yai dewa taina, eha ita‑manuena iamam, kate taui idaudauva baimia iamam.

12:2: Luk 10:40.

12:3: Luk 7:37-38.

a12:5: Me Rom movia ivona 300 denari. Ka denari aitamoata onoto a nau‑pata ya paisewa auyewa aitamoata wayahina.

12:8: V.V 15:11.

12:11: Ioni 11:45.

12:13: Sam 118:25-26; Ioni 1:49.

a12:15: Sioni kadu aitam wava meagai Ierusalem wayahina. Natuna vavinena kadu aitam wava me Ierusalem wayahia. (Edu Sioni Vona nihenina.)

12:15: Sek 9:9.

12:16: Ioni 2:22.

a12:21: Pilipi aitam me Isiraeli, kate ana wava me Girisi movia. Kaiwadi, amana o ayona me Girisi? Aituhu deina, aina iuna me Girisi iomo tauna wayahina. Kate eha katꞌ‑anamane‑vidoha.

12:23: Ioni 13:31-32; 17:1.

12:24: 1Ko 15:36.

12:25: Mat 16:25.

12:27: Sam 6:3; 42:5; Mat 26:38.

a12:31: Tauna tanopi veimeyei aitam vona baimina Satana wayahina.

12:32: Ioni 3:14.

12:33: Ioni 19:6.

12:34: Sam 110:4; Isa 9:7; Dan 7:14.

12:35: Ioni 8:12.

12:36: Epe 5:8.

12:38: Isa 53:1.

12:40: Isa 6:10.

12:41: Isa 6:1.

12:42: Ioni 9:22.

12:43: Ioni 5:44.

12:45: Ioni 14:9.

12:47: Ioni 3:17.