16
Tomotau Yai Nuanua Iaiaya Wayahina
(Marika 8:11-13; Luke 12:54-56)
Ka aitam tuta wayahina Parisi yoko tupwai kadu Sadusi yoko tupwai iomo Iesu wayahina, ka yai nuanua inau‑dadani yai viama wayahina, ka ivonei, “Aituhu iaiaya aitam evevewane adueyei, akanai anꞌ‑anamanem vivane Yaubada vi‑tunem eomoi baina.” Mat 12:38; Luk 11:16.
Ka Iesu ivona,
“Aituhu babau onuonu, ka aituhu wahuma udueyei yabebenina, akaka una‑vona, ‘O, ahiahina. Ma‑putua mana‑gomana.’ O aituhu mana‑putua umini ka aituhu wahuma udueyei yabebenina ka novanovanina, akaka una‑vona, ‘Ia! Wei yahina nui ivinꞌ‑omo ataina.’
Itomi ami pata nua‑uya uvaniahei wahuma ana dune wayahina deina. Kate eha ami pata nua‑uya uvaniahe iaiaya‑naia ivinꞌ‑omo tuta ataina wayahia. Aituhu aviyaivia yai nuanua naona aitam iaiaya idueyei, e munia ivitumahaneu, taui ai hum vivane goyogoyona kadu taui tau kenekenene Yaubada matana deina. Iuna taui yai vitumahana Yaubada wayahina ini‑tawanei. Tomotaui iaiaya aitamoata ivaniahei, ana heta iaiayana vinꞌ‑omo tau apa‑taputapu Iona wayahina deina.”
Ka Iesu ya vonana iakwa, e ni‑tawanei ine. Mat 12:39; Luk 11:29.
Parisi Ka Sadusi Ai Palaua A Pai Vo‑vi‑nata Goyona
(Marika 8:14-21)
Ka munia, Navu Galili iona‑tamanei mani papania, ka a tau vi‑muni‑waiwai ai kabwaga ivi‑nua‑pania, eha itꞌ‑epe. Ka Iesu vonei, ivona, “Parisi ka Sadusi ai palaua a pai vo‑vi‑nata vivane goyona. Udune‑vivinimi.” Luk 12:1.
Ka a tau vi‑muni‑waiwai matataui ivonavona, “Iesu ya vonana wayahiaia vinꞌ‑omo, iuna aka kabwaga kavi‑nua‑pania.”
Ka Iesu avaha yai nuanua anamanei, vonei, ivona,
“Aviani wayahina uvonavona vivane, ‘Eha aka kabwaga’? Eha ata‑nuanua aka kabwaga wayahina. Uvonavona deina iuna yami vitumahana eha bagibagina. Unuani. Tutana palaua ai yau 5 aepei, e tomotau ai yau 5000 uvenei, munia kamukamumuna itupwa, ka venuana ai vi‑am ukwakwe? Habuhabuna, a? Mat 14:17-21. 10 Ka kadu tutana palaua ai yau 7 aepei, e tomotau ai yau 4000 uvenei, munia kamukamumuna itupwa, ka venuana ai vi‑am ukwakwe? Habuhabuna, a? Mat 15:34-38. 11 Aviani wayahina nuami eha tꞌ‑am‑hau. Eha aniani wayahina ata‑vonavona, kate avonavona wayahimia, ‘Parisi ka Sadusi ai palaua a pai vo‑vi‑nata vivane goyona. Udune‑vivinimi.’ ”
12 Vonana wayahina a tau vi‑muni‑waiwai nuai am‑haui, ka eha palauata a pai vo‑vi‑nata wayahina vonavona, kate Iesu vonavona Parisi ka Sadusi yai viwavenena wayahina. Yai viwavenena goyona, ka aituhu inononi, munia yawai igoyo. Wayahina, nau‑wawani idune‑vi‑avini.
Koiaka Iesu Deina?
(Marika 8:27-30; Luke 9:18-21)
13 Ka Iesu Sisarea Pilipi a papani omoi, ka vi‑tanai tauna a tau vi‑muni‑waiwai wayahia, ivona, “Medeina tomotau ivonavona yauke, Tauna Vi‑tomotau, wayahiu? Taui inuanua yauke koiaka?”
14 Ka taui ivona, “Tupwai tomotau ivonavona wamke Ioni Tau Bapitaiso, ka tupwai ivonavona wamke Elidia, ka tupwai ivonavona wamke Ieremia, o kaiwadi kadu aitam tau apa‑taputapu.” Mat 14:1-2; Mar 6:14-15; Luk 9:7-8.
15 Ka Iesu vi‑tanai‑havinei, ivona, “Itomi medeina? Unuanua yauke koiaka?”
16 Ka Simoni Pita ivona, “Wamke Tau Ito‑yavuha‑hoim, Yaubada Maꞌ‑vavaha Natuna.” Ioni 6:69.
17 Ka Iesu vonei, ivona, “Simoni, Iona natuna, kaiwa ananina. Avaha nau‑iaiava evaniahei. Nua‑uyana wayahima, ka eha ta‑vinꞌ‑omo tomotau wayahia, kate Amau Yaubada wahuma vi‑nua‑dadanem, e viwavenem. Gal 1:15-16. 18 Kadu ataina avi‑putu avi‑wahanim PitaV. Ka apaina yau ekalesia ayonei hanu taina hetana, ka papani HadesiV a bagibagi eha ana pata yau ekalesia na‑bagibagi‑tawane. Ioni 1:42; Epe 2:20. 19 Kadu yau bagibagi pai veimea wahuma wayahina awaehem. Ka apaina avi dewa tanopia evito‑potei, munia dewana kadu vito‑potana wahuma. Ka avi dewa tanopia eyavuhi, munia dewana kadu wahuma yavuyavuhina.” Mat 18:18; Ioni 20:23.
20 Vonana Pita wayahina iakwa, e tauna vona panina wayahina aitam dewa vito‑potei a tau vi‑muni‑waiwai wayahia, ivona, “Eha aitam koiaka uhaeye yauke vivane Tau Ito‑yavuha‑nana.”
Iesu Ana Inahe Kadu Yanꞌ Aniga Apa‑taputapuei
(Marika 8:31–9:1; Luke 9:22-27)
21 Ka auyewana wayahina Iesu vi‑putu a tau vi‑muni‑waiwai vo‑vi‑mahetei inꞌ‑anamanei aviani na‑omo tauna wayahina. Ivona, “Yauke nau‑wawaniu ana‑ne Ierusalem wayahina, ka tenoke viha ananina avaniahei dewa habuhabuna wayahina ononotoi anani wayahia, kadu tau vi‑nomu wayahia, kadu veimea a tau viwavenena wayahia. Ka ina‑nau‑vi‑anigiu. Ka munia, auyewa aitonu na‑iakwa, e Yaubada na‑si‑vi‑mini‑havineu.”
22 Ka avaha Pita vonana nononi, tauna Iesu taini‑tawanei, ka vonei, ivona, “Ia! Eha ana pata! Kauvea, eha nau‑wawanim dewana wayahima na‑vinꞌ‑omo.”
23 Ka Iesu magigino, ka Pita wayahina ivona, “Wamke Satana! Eni‑tawaneu! Eha evito‑potau! Yam nuanua tomotau yai nuanua deina, ka eha Yaubada ya nuanua deina.”
24 Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai vonei, ivona,
“Aituhu aviyaivia inuanua ivi‑munieu, taui nau‑wawani yai nuanua ibou‑ohoi, ivihahaiei. Ka kadu yau nuanua iawaehei idedewei, kadue taui nau‑wawani ai ai nahanahana inꞌ‑epei, e ai pata ivi‑muni‑waiwaieu deinake. Mat 10:38; Luk 14:27. 25 Iuna aituhu aviyaivia yai nuanua inua‑tania, taui yawai‑hoi itutu‑haini. Kate aituhu aviyaivia yai nuanua ibou‑ohoi ka ivihahaiei, iuna idune‑nuanuaieu, akanai taui yawai‑hoi ivaniahei kadu ipoyꞌ‑avini. Mat 10:39; Luk 17:33; Ioni 12:25. 26 Unononi. Aituhu ataina kaikaiwabo yai gugua ani‑vainena tanopia evaniahei, kate aituhu apaina tuta a pai nau‑yehata wayahina nuam evo‑haini, medeina evidoha? Avaha yawai‑vavaha evo‑haini deina. O apaina, vitana matana anꞌ auyewa wayahina, medeina nuam a nau‑pata evaniahe Yaubada evene? Eha am pata. Avi nau‑pata nau‑wawani nuam wayahina? Eha aitam. Mat 4:8-9. 27 Apaina yauke, Tauna Vi‑tomotau, Amau didigana nui kadu Amau yanꞌ anelose nui amavina. Ka auyewana wayahina, tomotau aitamoata aitamoata anau‑patai taui nau‑wawani yai dewa wayahi deina. Mat 25:31; Sam 62:12; V.T 24:12; Rom 2:6; SiV 22:12. 28 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, tupwami umamaei a itoava yauke, Tauna Vi‑tomotau, amavina wayahina. Ka auyewana wayahina udune‑havineu, kadu yau pai veimea udueyei.”

16:1: Mat 12:38; Luk 11:16.

16:4: Mat 12:39; Luk 11:29.

16:6: Luk 12:1.

16:9: Mat 14:17-21.

16:10: Mat 15:34-38.

16:14: Mat 14:1-2; Mar 6:14-15; Luk 9:7-8.

16:16: Ioni 6:69.

16:17: Gal 1:15-16.

16:18: Ioni 1:42; Epe 2:20.

16:19: Mat 18:18; Ioni 20:23.

16:24: Mat 10:38; Luk 14:27.

16:25: Mat 10:39; Luk 17:33; Ioni 12:25.

16:26: Mat 4:8-9.

16:27: Mat 25:31; Sam 62:12; V.T 24:12; Rom 2:6; SiV 22:12.