6
Iesu Tomotau Ai Yau 5000 Vi‑am‑neiei
(Mateu 14:13-21; Marika 6:30-44; Luke 9:10-17)
1-4 Dewa‑naia iakwa, e me Iudea yai Itouvuha Toneina ana tuta vi‑mwaupwani. Ka Iesu Navu Galili taniana mamaei. Ka navu‑nana ana wava ainua. Tupwai tomotau ivi‑wahani Navu Tiberiasi. Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai nui ivi‑ata, e navu‑nana iaubo‑tamana mani papania. Ka yoko ananina Iesu ivi‑muniei, iuna taui avaha ya dewa‑bagibagi tau kwanakwanaha wayahi idudueyei. Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai nui atu‑oyaoyana wayahina ivane, e imanuena.
Ka Iesu dune‑nau‑nene, e yoko ananina dudueyei vivane tauna ana heta wayahina iomomo. E Iesu Pilipi vi‑tanaiei, ivona, “Pilipi, medeina aniani kavi‑maiei vivane ana pata tomotau taina kavi‑am‑neiei?” Iesu Pilipi nau‑dadani vi‑tanai‑nana wayahina, iuna Iesu ana heta avaha anamanei apaiku aviani na‑dewei yoko‑naia wayahi.
Ka Pilipi Iesu vonei, ivona, “Yoko taina ani‑vainena. Kaiwadi, aituhu onoto a nau‑pata wahava ai yau 8 nihenia mamaei, patana eha ana pata tomotau taina aitamoata aitamoata inꞌ‑am‑dadani.”
Kadu aitam Iesu a tau vi‑muni‑waiwai ana wava Aniduru, tauna Simoni Pita vaneina, vonei, ivona, “Aitam tupunaina avaniahei, e tauna a palaua baliV ai yau 5, kadu iana ainua wayahina. Kate kaiwadi, yoko taina wayahi eha ai pata.”
10 Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai vonei, ivona, “Tomotau habuhabui uvonei wetau hetana imanuena.” Iuna papani‑nana wetau ahiahina. Ka habuhabui imanuena, ka ononotoi ai heta ai yau 5000 deina. 11 Ka Iesu palauana epei, e Yaubada wayahina nau‑kaiwa wayahi, ka munina palauana vi‑habu‑vaine. Ka tomotaui imanuena vo‑patai. Ka kadu iana ainuai wayahia dewei deina. Ka yoko‑naia habuhabui iam‑iaua.
12 Ka avaha habuhabui iam‑iaua, Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai vonei, ivona, “Palaua‑naia iam‑tenei ukwakwei. Eha ai iam‑tenei umudamudani.” 13 Ka tauna palaua ai yau 5 tomotau wayahi vi‑am‑neiei, ka a tau vi‑muni‑waiwai venuana ai yau 12 ivi‑nau‑vi‑anai iam‑tenei wayahia.
14 Tutana tomotaui Iesu ya dewa‑bagibagina taina a iaiava idueyei, e ivona, “Vona‑vavaha, tauna Tau Apa‑taputapu‑nana! Nonova Mosese tauna ya iginuma nihenina mai‑voneka, e Tau Apa‑taputapu‑nana tanopia na‑omo.” 15 Ka Iesu avaha tomotau yai nuanua anamanei vivane tuta kutakutana na‑iakwa, e taui inꞌ‑omo, ipoyꞌ‑avini, e inau‑vi‑nehenehei tauna vi‑kiniV wayahi. Kate dewana eha Iesu ya nuanua. Wayahina, tauna ana heta ine aitam oya wayahina, e maiova. Ioni 18:36.
Iesu Navu Hetana Ni‑awana
(Mateu 14:22-27; Marika 6:45-52)
16 Ka tutana matana si‑hunuvi, a tau vi‑muni‑waiwai iopu Navu Galili taniana. 17 Ka aitam wae igenui, ivi‑ata, ione‑tamane‑havine meagai Kapenaum wayahina. Ka avaha ana iyaneyane, e vi‑novanei, kate Iesu eha ta‑omo wayahia. 18 Ka yahina bagibagina hunahuna, kadu nupunina ananina ivaniahei. 19 Ka iyaneyane, ka avaha tupwana enoma ine, 5 o kadi 6 kilomitaV deina, ka Iesu navu hetana omomo yai waꞌ nepena idueyei. Ka tutana idueyei, e habuhabui yaui inovo ananina. 20 Wayahina, Iesu vonei, “Eha umatamatauta, yauke taua.” 21 Ka avaha movina inononi, a tau vi‑muni‑waiwai iawaehei Iesu vi‑ata waea. Ka wae‑nana nau‑manini, e ivinꞌ‑omo papani‑nana taniana wayahina.
22-23 Ka mana navi yokoia Navu Galili mani papanina imamaei aveta Iesu palauana wayahina nau‑kaiwa, e iam‑iaua. Ka taui avaha ianamanei auyewa iakwa wayahina Iesu a tau vi‑muni‑waiwai yai waꞌ aitamoata igenui, kadu ianamanei a tau vi‑muni‑waiwai ai heta avaha ivi‑ata ine, ka Iesu eha nui. Ka wae tupwai meagai Tiberiasi ini‑tawanei, iomo, e nepena inu, iduduna. 24 Ka yoko habuhabui Iesu inene‑wayohei, kadue taui tauna a tau vi‑muni‑waiwai inene‑wayohei deina. Ka yokoia, avaha ianamanei Iesu kadu a tau vi‑muni‑waiwai habuhabui eha nui, ine me Tiberiasi yai waꞌ ivi‑ata, e iaubo‑tamana Kapenaum wayahina, e Iesu inenei.
Iesu Yana Hae Kapenaum Nihenina
25 Ka avaha ivaniahei Navu Galili mani papanina, ivi‑tanaiei, ivona, “Tau Viwavenena, avi tuta baina eomoi?”
26 Ka tauna tomotaui wayahia ivona, “Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi uneneneu iuna palaua‑naia uam‑neiei, e uam‑iaua. Itomi avaha iaiaya ani‑vainena tanoi udueyei, kate eha uta‑nua‑hau. 27 Eha nau‑wawanimi aniani na‑nau‑kunukunu wayahina upaipaisewa, kate nau‑wawanimi upaipaisewa aniani maꞌ‑vavaha wayahina. Apaina yauke, Tauna Vi‑tomotau, aniani maꞌ‑vavaha avenemi. Ika, Yaubada, Amau, vi‑nua‑dadaneu, ka tauna ya vi‑nua‑dadana tanoi a pai ainana veneu.” Ioni 6:48-58.
28 Ka taui ivi‑tanaiei, ivona, “Avi dewa Yaubada ya nuanua nau‑wawaniai adedewei?”
29 Ka Iesu vonei, ivona, “Yaubada vi‑tuneu, kadu tauna ya nuanua uvitumahaneu.” 1Io 3:23.
30 Ka ivi‑tanaiei, ivona, “Avi iaiaya bagibagina ena‑dewe eviwaveneai, nau‑wawaniai avitumahanem? Mat 16:1; Ioni 2:18. 31 Pai dune taina, nonova yaka tupua‑nenenehi aninina udanata iania, ana wava manaV. Iginuma voneyei deina,
 
‘Tauna aniani wahuma wayahina venei, e iam,’
 
kate wamke medeina? Tuta tuta aniani eveneai, anꞌ‑am, e aituhu iaiaya‑nana edewe, adueyei, akanai avitumahanem.” NiT 16:14-15; Yau 11:7-9; Sam 78:24.
32 Ka Iesu tomotaui vonei, ivona, “Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, Mosese eha aniani wahuma wayahina ta‑venemi, kate ataina Amau anini‑hoina wahuma wayahina venevenemi. 33 Iuna, aitam onoto avaha opu‑me tanopia, ka tauna anini‑hoina Yaubada wayahina, ka kadu tomotau yawai‑hoina venevenei.”
34 Ka taui kadu Iesu ivonei, ivona, “Bada, ataina a itoava auyewa pai nau‑yehata wayahina, aninina tanoi eveneveneai.”
35 Ka Iesu vonei, ivona,
“Yauke taua yawai anꞌ aniani. Wayahina, aituhu aviyaivia iomo wayahiua, eha aitam tuta am inavovo, kadu aituhu aviyaivia ivitumahaneu, eha aitam tuta magai nꞌ‑ayaya. Ioni 4:14. 36 Ataina itomi ududueyeu, kate eha uta‑vitumahaneu. Avaha avonemi deina. 37 Aituhu aviyaivia Amau na‑veneu, apaina taui wayahiua inꞌ‑omo, kadu eha aitam wayahia atana‑wavini. 38 Iuna, yauke wahuma aopu‑me, kate eha nuanuau yau nuanua adedewe. Yauke aomo iuna nuanuau tauna vi‑tuneu ya nuanua adedewei. 39 Ka au tau vi‑tune‑nana tomotau tupwai veneu, kadu tauna ya nuanua yauke eha aitam koiaka wayahia ani‑kaietei, kadu ya nuanua auyewa pai nau‑yehata wayahina, aitamoata aitamoata wayahia anigea asi‑vi‑mini. Ioni 10:28-29; 17:12. 40 Yauke Tauna Vi‑tomotau. Ka aituhu aviyaivia idueyeu, ivitumahaneu, akanai taui habuhabui yawai‑vavaha ivaniahei. Ka yauke, auyewa pai nau‑yehata wayahina, anigea asi‑vi‑mini‑neiei. Ka Amau ya nuanua aitamoata deina.”
41 Ka tau vi‑papani Galili (taui me Iudea), avaha ya vonana inononi, ivi‑putu inau‑vonuvonuei. Iuna tauna ivona, “Yauke aninina, ka yauke wahuma wayahina aopu‑me.” 42 Ka taui kadu ivona, “Onoto taina Iosepa natuna, ana wava Iesu, a? Ka amana ka ayona kanamanei. Wayahina, medeina tauna ivona, ‘Yauke wahuma aopu‑me’?” Mat 13:55.
43 Akaka Iesu nau‑patei, ivona,
“Eha taumi wayahimia unau‑vonuvonu wayahiu. 44 Iuna, Amau tauna vi‑tuneu, ka aituhu aviyaivia wayahiua iomomo, akanai taui iomomo iuna tauna taitaini. Ka auyewa pai nau‑yehata wayahina yauke taui habuhabui anigea asi‑vi‑mini‑havinei. Ka aituhu aviyaivia Amau eha taitaini, taui eha wayahiua inꞌ‑omo. Ioni 6:65. 45 Nonova tau apa‑taputapu vona taina ginumi Iginuma nihenina, e ivona,
 
‘Apaina Yaubada ana heta
tomotau habuhabui viwavene‑neiei.’
 
Wayahina, aituhu aviyaivia Amau ya viwavenena inononi, inua‑haui, akanai taui kadu wayahiua iomomo. Isa 54:13. 46 Kate eha aitam koiaka wayahimia Amau ta‑dueye, akanai yauke au heta. Iuna yauke Yaubada ani‑tawanei avinꞌ‑omo baina. Taua au heta avaha Yaubada adueyei. Ioni 1:18. 47 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, aituhu aviyaivia ivitumahaneu, taui avaha yawai‑vavaha ivaniahei. Ioni 3:15-16. 48 Iuna yauke yawai anꞌ anini‑hoina. Ioni 6:32, 58. 49 Nonova anata nihenina yami tupua‑nenenehi aninina ana wava manaV ianiania, kate munia ianiga. 50 Ka aniani taina wahuma opu‑me, ka aituhu aviyaivia inꞌ‑ania, apaina taui eha inꞌ‑aniga. 51 Yauke yawai anꞌ aniani, ka wahuma aopu‑me. Ka aituhu aviyaivia aniani taina inꞌ‑ania, akanai taui yawai eha na‑iakwa, kate imaꞌ‑vavaha. Ka aninina avenemi vivane viou. Iuna yauke viou awaehei tau maꞌ tanopi habuhabumi yawaimi wayahi.”
52 Ka me Iudea‑naia avaha ya vonana inononi, matataui ivi‑gwahegwahea, ivona, “Medeina onoto taina ana pata viona na‑veneka, kanꞌ‑ania?”
53 Ka Iesu vonei, ivona,
“Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, yauke Tauna Vi‑tomotau. Aituhu itomi eha viou unꞌ‑ania, ka aituhu eha dayahiu una‑nim, akanai itomi eha yawayawaimi. 54 Kate aituhu aviyaivia viou ianiania, kadu aituhu dayahiu inimnim, akanai taui avaha yawai‑vavaha ivaniahei, ka auyewa pai nau‑yehata wayahina anigea asi‑vi‑mini‑havinei. 55 Iuna viou anini‑hoina, kadue dayahiu pai maga biga‑vavaha. 56 Wayahina, aituhu aviyaivia viou ianiania kadue dayahiu inimnim, taui niheniua imamaei, kadue yauke nihenia amamaei. 57 Amau yawayawaina, ka tauna vi‑tuneu, kadu yauke yawayawaiu iuna tauna. Wayahina, aituhu aviyaivia yauke taua ianianiu, akanai taui yawayawai iuna yauke aitamoata deina. 1Io 3:24. 58 Aniani taina wahuma opu‑me. Kate eha aninina yami tupua‑nenenehi anata nihenina iania deina, e apaina ianiga. Aituhu aviyaivia aniani taina ianiania, taui yawayawai imaꞌ‑vavaha.”
59 Iesu vonaia habuhabui haeyei tutana tauna viwavenena manua tapanono nihenina papani Kapenaum nihenina.
Iesu A Tau Vi‑muni Tupwai Imagigino
60 Ka a tau vi‑muni habuhabui Galili nihenina imamaei, kate avaha Iesu ya vonana inononi, e taui matataui ivonavona, “Viwavenena tanoi vita‑vainena. Medeina kawaehe? Eha aka pata.”
61 Ka Iesu avaha mai‑anamanei vonana wayahina inau‑vonuvonu, e wayahia ivona,
“Vonana viteyemi, a? 62 Yauke Tauna Vi‑tomotau. Aituhu avane papani‑nana wayahina nonova aopu‑me, kadue aituhu itomi udueyeu, kaiwadi, auyewana wayahina medeina unuanua? 63 Yaubada Nuana Ahihinata, tauna a heta‑ohota yawai iuna. Ka tomotau yai bagibagi eha aitam aviani. Ka yau vonaia avaha avonemi, ka vonaia vivane Yaubada Nuana, kadu vonaia vivane yawai‑hoina. 64 Ka tupwami eha uta‑vitumahaneu.”
(Iesu vonaia tomani iuna tauna mai‑anamanei taui eha ita‑vitumahana, kadu tauna mai‑anamanei koiaka a tau vi‑nua‑hauhauna.) Ioni 13:11. 65 Ka kadu vonei, ivona, “Tanoi iu‑hoina avaha avonemi, aituhu Amau eha nꞌ‑awaeha, akanai itomi eha ami pata wayahiua unꞌ‑omo.” Ioni 6:44.
66 Vonana wayahina Iesu a tau vi‑muni habuhabui imagigino, ini‑tawanei, ka eha kadu aitam tuta ita‑vi‑munie.
67 Ka taui ai yau 12 itupwa, ka Iesu vi‑tanaiei, ivona, “Itomi medeina? Uni‑tawaneu, o eha?”
68 Akaka Simoni Pita Iesu vona‑nau‑patei, ivona, “Kauvea, koiaka wayahina anꞌ‑omo? Iuna wamke am heta wayahima yawai‑vavaha ana vona mamaei. Mat 16:16. 69 Akaka ataina itoai avaha avitumahanem, kadu avaha anamanem wamke Tau Ahihinata Yaubada wayahina.”
70 Ka Iesu nau‑patei, ivona, “Vona ahiahina, yauke itomi ami yau 12 avi‑nua‑dadanemi, kate aitam wayahimia vivane Satana ya tau paisewa.” 71 Iesu vonana ivona Iudasa wayahina. Iudasa tauna Simoni me Kariota natuna, ka kadu aitam Iesu a tau vi‑muni‑waiwai, kate munia tauna Iesu vi‑nua‑hauhauei.

6:15: Ioni 18:36.

6:27: Ioni 6:48-58.

6:29: 1Io 3:23.

6:30: Mat 16:1; Ioni 2:18.

6:31: NiT 16:14-15; Yau 11:7-9; Sam 78:24.

6:35: Ioni 4:14.

6:39: Ioni 10:28-29; 17:12.

6:42: Mat 13:55.

6:44: Ioni 6:65.

6:45: Isa 54:13.

6:46: Ioni 1:18.

6:47: Ioni 3:15-16.

6:48: Ioni 6:32, 58.

6:57: 1Io 3:24.

6:64: Ioni 13:11.

6:65: Ioni 6:44.

6:68: Mat 16:16.