3
Yaubada Natunatuna
Udu! Amaka dewa‑vidovidoheka, ka tauna ya dewa‑vidovidoha wayahika ani‑vainena! Tauna avaha wayahika ivona, “Taui natunatu”. Wayahina, akanai, itoka vivane natunatuna. Vona ahiahina, tau maꞌ tanopi eha ai pata yaka dewa wayahia inua‑hau. Iuna taui eha Yaubada itꞌ‑anamane. Ioni 1:12-13; 16:3. Yaiau, adewa‑vidovidohemi, ka vona ahiahina itoka avaha Yaubada natunatuna. Ka ataina tuta eha katꞌ‑anamane‑vidoha tuta munia itoka medeina. Kate avaha kanamanei avi tuta Iesu na‑mavi‑havine, akanai auyewana wayahina tauna matakaia kadueyei, kadu auyewana wayahina itoka aka dune ka tauna ana dune aitamoata deina. 2Ko 3:18. Ka aituhu aviyaivia yai nua‑vaniaha nui Tau Ito‑yavuha ipotepotei, akanai tuta tuta taui yawai inau‑vunavunahi ahihinata, Iesu yawaina ahihinata deina.
Kate aituhu aviyaivia dewa goyona idedewei, vona ahiahina, taui Yaubada ya veimea iawa‑viaohei. Iuna dewa goyona anꞌ anamana vivane tomotau yai nuanua Yaubada ya veimea itana‑bwegebwegei. Ka avaha uanamanei, yaka Tau Ito‑yavuha omo tanopia, iuna ya nuanua yaka dewa goyona habuhabuna nꞌ‑epa‑yavune‑neiei, kadu avaha uanamanei tauna nihenina eha aitam aviani goyona. Ioni 1:29; 1Pi 2:22-24; 1Io 2:2. Wayahina, aituhu aviyaivia Iesu nihenina imamaei, tuta tuta taui eha goyona ita‑dewa‑nubunubu. Kate aituhu aviyaivia goyona idewa‑nubunubui, eha aitam tuta taui Iesu ita‑dueye, kadu eha aitam tuta taui tauna itꞌ‑anamane.
Natunatu, adune‑nuanuaiemi. Eha nau‑wawanimi tomotau unꞌ‑awaehe inonomi viwavenena vitupu wayahina. Aituhu aviyaivia yai dewa tunutunuhina, akanai taui tau tunutunuhina, yaka Tau Ito‑yavuha tau tunutunuhina deina. Aituhu aviyaivia dewa goyona idewa‑nubunubui, taui Satana yana yoko. Iuna tuta naona a itoava tuta ataina wayahina, Satana dewa goyona dedewei. Wayahina, Yaubada Natu‑hoina omo tanopia, ka ya nuanua tauna Satana yana dewa habuhabuna na‑vita‑vovoni. Ioni 8:44.
Aituhu aviyaivia yai tupua vovouna vinꞌ‑omo Yaubada wayahina, akanai taui eha goyona ita‑dewa‑nubunubu. Iuna Yaubada Nuana taui nihenia mamaei. Wayahina, taui eha ai pata goyona idewa‑nubunubu. Iuna taui amai vivane Yaubada. 1Io 5:18. 10 Wayahina aka pata Yaubada natunatuna kadu Satana natunatuna kanꞌ‑anamane‑vidohei. Aituhu aviyaivia dewa tunutunuhina ivihahaiei, akanai taui eha Yaubada natunatuna. O kadi deina, aituhu aviyaivia eha vavanei idewa‑vidovidohe, taui eha Yaubada natunatuna.
Kadewa‑vidovidoheka
11 Ka tuta naona a itoava tuta ataina wayahina, mataeda taina unononi, e Yaubada ya nuanua aitamoata aitamoata wayahikaia nau‑wawanika yaiaka kadewa‑vidovidohei. Ioni 13:34. 12 Ka eha nau‑wawanika itoka yaka dewa onoto ana wava Kaini yana dewa deina. Tauna Satana natuna, wayahina tauna vaneina vunui, nau‑vi‑anigi. Ka aviani wayahina tauna vaneina vunui? Kaini tauna vaneina vunui, iuna vaneina yana dewa ahiahina, kate tauna yana dewa goyona. Wayahina, Kaini tauna vaneina vi‑bwanouei. Nao 4:8.
13 Vavaneiu, aituhu tau maꞌ tanopi inau‑nikonikoiemi, eha nau‑wawanimi nuami venau‑tamatamana dewana wayahina. Ioni 5:18-19. 14 Itoka kanamanei ahiahina avaha aniga a papani kani‑tawanei, kadu avaha yawai‑vavaha a papani wayahina kaubo‑tamane. Ka medeina kanamanei deina? Iuna itoka yaiaka kadewa‑vidovidohei. Aituhu aviyaivia eha yaiai idewa‑vidovidohe, akanai taui aniga a papani nihenina imamaei. Ioni 5:24. 15 Ka aituhu aviyaivia vavanei inau‑nikonikoiei, akanai taui tau nau‑vi‑aniga. Ka avaha uanamanei, eha ana pata yawai‑vavaha mamae aitam tau nau‑vi‑aniga nihenina. SiV 21:8. 16 Iesu yaka Tau Ito‑yavuha tauna yawaina awaehei, e tauna aniga wayahika. Ka dewana wayahina avaha dewa‑vidovidoha anꞌ anamana kanꞌ‑anamanei. Wayahina, itoka nau‑wawanika kadu yawaika kawaehei kanꞌ‑aniga vavaneika wayahi! Ioni 13:1; Gal 1:4. 17 Ka aituhu avi tau kaikaiwabo ai niam yana maꞌ vitana, kadu aituhu tau kaikaiwabo‑naia eha idune‑nuanuaiei, medeina Yaubada ya dewa‑vidovidoha taui nuai nihenia mamae? Eha ana pata. V.V 15:7. 18 Natunatu, adune‑nuanuaiemi. Ka itoka nau‑wawanika vavaneika kadewa‑vidovidohei yaka dewa wayahina, kate eha vonata wayahina. Iam 2:15-16.
Ate‑vatu Yaubada Matana
19 Aituhu vavaneika kadewa‑vidovidohei, akanai kanꞌ‑anamanei vona tunutunuhina kavi‑muni‑waiwaiei. Wayahina, avi tuta Yaubada matana kamimini, eha nau‑wawanika kamatamatauta. Itoka aka pata aka heta kanꞌ‑ate‑vatuka, ka kadu nuaka nihenina kanꞌ‑awa‑vidovidoheka. 20 Ka aituhu avi tuta yaka dewa goyona kanuani, ka aituhu nuaka dewaia goyona wayahina ihaehaeyeka, ka aituhu nuaka iyapoyapoka deina, akanai nau‑wawanika kanuani Yaubada nuaka bagibagi‑tawanei, ka kadu tauna avaha yaka dewa aitamoata aitamoata anamane‑yehai.
21 Yaiau, adune‑nuanuaiemi. Ka aituhu nuaka eha iyapoyapoka, akanai aka pata kanꞌ‑ate‑vatuka Yaubada matana, kadu aka pata kavi‑maupwani kaviama wayahina. Ebe 4:16. 22 Ka aituhu aviani wayahina kaviama Yaubada wayahina, akanai tauna na‑veneka. Iuna tauna ya veimea kavi‑ateteyei, kadu itoka yaka dewa ahiahina tauna matana vo‑vi‑dewa‑haiawi. 23 Ka tauna ya veimea ananina ainua deina. Itoka nau‑wawanika Natu‑hoina, Iesu Tau Ito‑yavuha, kavitumahanei, ka kadu itoka nau‑wawanika mani tomotau kadewa‑vidovidohei, Yaubada avaha veimeyeka deina. Ioni 6:29; 13:34. 24 Ka aituhu aviyaivia ya veimea ivi‑ateteyei, taui Yaubada nihenina imamaei, kadu tauna taui nihenia mamaei. Ka avaha kanamanei tauna nihenikaia mamaei. Iuna tauna Nuana Ahihinata avaha veneka, e tauna wayahikaia mamaei. 1Io 4:13.

3:1: Ioni 1:12-13; 16:3.

3:2: 2Ko 3:18.

3:5: Ioni 1:29; 1Pi 2:22-24; 1Io 2:2.

3:8: Ioni 8:44.

3:9: 1Io 5:18.

3:11: Ioni 13:34.

3:12: Nao 4:8.

3:13: Ioni 5:18-19.

3:14: Ioni 5:24.

3:15: SiV 21:8.

3:16: Ioni 13:1; Gal 1:4.

3:17: V.V 15:7.

3:18: Iam 2:15-16.

3:21: Ebe 4:16.

3:23: Ioni 6:29; 13:34.

3:24: 1Io 4:13.