4
Vi‑yawai Ainua Wayahi
Yaubada ya vona‑dabadabana tutuaina mamaei a itoava “Ataina” na‑iakwa wayahina, ka vona‑dabadabana ya nuanua tutuaina viwaveneka. Tauna ya nuanua ya tomotau vi‑yawai a papani ina‑nu imaꞌ‑vavaha. Wayahina, itoka habuhabuka nau‑wawanika kadune‑vivinika. Iuna yau nuanua vivane eha aitam wayahimia una‑peu, uvi‑kutakuta, o vi‑yawai‑nana ututu‑haini. Vona ahiahina, itoka habuhabuka avaha Vaneana Ahiahina kanononi, tomotaui nonova ianiga anata nihenina deina. Kate vaneana inononi eha ta‑ivaite. Iuna taui eha ita‑vitumahane. Ka itoka habuhabuka avaha Vaneana Ahiahina kavitumahanei, ka aka pata vi‑yawai‑nana kanuinu, kavaniahei. Kate taui tuta nonova wayahina eha ita‑vaniahe. Ka taui wayahi Yaubada ivona,
 
“Wayahina, yau nua‑goyo nui
avona‑dabadaba, avona,
‘Tomotau taina avito‑potai.
Eha anꞌ‑awaehe
yau papani vi‑yawai nihenina ina‑nu!’ ”
 
Ka avaha kanamanei, Yaubada tauna ya vi‑yawai wahuma nihenina vi‑putu tuta nonova wayahina, tutana ya vevewana habuhabui nau‑yehai wayahina. Sam 95:11; Ebe 3:11. Ka Iginuma voneka Yaubada ipupu auyewana wayahina deina, ivona,
 
“Auyewa vi‑7‑na wayahina
Yaubada tauna ya vi‑yawai
ya vevewana habuhabui wayahia vi‑putu.” Nao 2:2.
 
Ka kadu kanuanua vonaia avaha atomani ivona,
 
“Eha anꞌ‑awaehe
yau papani vi‑yawai nihenina ina‑nu!” Sam 95:11.
 
Wayahina kadueyei, aitam vi‑yawai mamaei wahuma, ka Yaubada ya nuanua vi‑yawai‑nana wayahina kadu mamaei. Tauna ya nuanua natunatuna vi‑yawai‑nana ivaniahei. Kate tomotaui Vaneana Ahiahina inononi tuta nonova wayahina ivihahaiei, ka eha ita‑vi‑ateteye. Akaka taui eha vi‑yawai‑nana ita‑nu. Ka yaka tupua‑nenenehi yai dewaia iakwa, ka ponimana habuhabui munia, Yaubada yana vona omo Davida wayahina. Ka vonana avaha atomani, ivona,
 
“Ataina, aituhu Yaubada movina unononi,
eha ununumi uvi‑toyoa
yami tupua‑nenenehi yai dewa deina.”
 
Wayahina kadueyei, Yaubada kadu aitam auyewa boui, ka vi‑wahani “Ataina”. Sam 95:7-8.
Unononi. Vi‑yawai ainua mamaei. Tuta nonova wayahina Iosua me Isiraeli tupwai eta‑naoi yai tano inuinu, e ivi‑yawai yai nae anata wayahina. Vi‑yawaina vivane vi‑yawai tanopia. Kate ponimana habuhabui munia, Davida yanꞌ apa‑taputapu nihenina Yaubada ipupu kadu aitam vi‑yawai wayahina. Ka vi‑yawai‑nana vivane vi‑yawai wahuma. V.V 31:7; Ios 22:4. Wayahina, aitam vi‑yawai mamaei Yaubada ya tomotau wayahi, ka vi‑yawai‑nana Yaubada ya vi‑yawai auyewa vi‑7‑na wayahina aitamoata deina. 10 Ka aituhu aviyaivia vi‑yawai‑nana ivaniahei, itoka tauka deina, taui yai paisewa wayahi ivi‑yawai, Yaubada tuta nonova wayahina ya paisewa wayahina vi‑yawai deina. Ebe 4:4. 11 Wayahina, itoka nau‑wawanika kadewa‑dadani vi‑yawai‑nana wahuma kavaniahei. Iuna tuta nonova wayahina taui anata nihenina eha ita‑vi‑ateteye. Wayahina, vi‑yawai‑nana itutu‑haini. Kate eha yaka nuanua katutu‑haini deina, a?
12 Wayahina nau‑wawanika kagwagwaheyei vivane vi‑yawai‑nana kana‑nui. Iuna Yaubada yana vona vivane yawayawaina kadu bagibagina. Ka aitam pai dune avenemi. Inama manimaninina ana pata ininika na‑daba‑kwayavoni. Ka Yaubada yana vona nuaka dabedabei deina, ka nau‑yanahika nihenikaia, ka kadu nuaka ka ininika ainua tana‑vewavewani, ka kadu yaka dewa hivahivana ai tana‑vewana viwaveneka tunutunuhina o kadi goyogoyona. Epe 6:17; SiV 1:16; 19:13-15. 13 Eha aitam dewa ana pata Yaubada matana wayahina na‑maiova. Kate dewa habuhabui vuvunaha‑ohota imamaei Tauna matana wayahina, e Tauna anamane‑yehai. Ka tuta a pai nau‑yehata wayahina, nau‑wawanika Tauna ya vi‑tanai yawaika wayahi kavona‑nau‑patai.
Iesu Tau Vi‑nomu Anani Habuhabui Vane‑tawane‑neiei
14 Wayahina, nau‑wawanika yaka vitumahana kahaehaeyei kadu kanua‑vi‑anai. Iuna yaka Tau Vi‑nomu Ananina mamaei, vivane Iesu, Yaubada Natu‑hoina. Ka tauna avaha ivane wahuma wayahika, ka kadu tuta ataina wayahina tauna Yaubada matana mamaei na‑ivaiteka. Ebe 3:1; 10:23. 15 Ka yaka Tau Vi‑nomu Ananina yaka ihanua anamane‑yehai. Tauna eha aitam tuta goyona ta‑dewe, kate tutana tanopia mamaei, tauna avaha goyona ai nau‑dadana aitamoata aitamoata ayaunei, itoka tomotau deinake. Wayahina, tauna ana pata nꞌ‑ate‑nuanuaieka. 16 Akaka nau‑wawanika yaka ate‑vatu wayahina Yaubada kaviamei am‑venena awawaehina na‑veneka. Ka aituhu avi tuta kavi‑kutakuta, aka pata tauna wayahina ate‑nuanuai kadu am‑venena awawaehina kavaniahei, na‑ivaiteka. Ebe 10:19.

4:3: Sam 95:11; Ebe 3:11.

4:4: Nao 2:2.

4:5: Sam 95:11.

4:7: Sam 95:7-8.

4:8: V.V 31:7; Ios 22:4.

4:10: Ebe 4:4.

4:12: Epe 6:17; SiV 1:16; 19:13-15.

4:14: Ebe 3:1; 10:23.

4:16: Ebe 10:19.