3
1-3 Kaiwadi, unuanua nau‑wawaniai yama leta taui ai wava anani wayahia aviwavenemi, ami pata uvitumahaneai avi‑tau hae‑hoiai Iesu wayahina? Tupwai tomotau yai dewa deina, kate avonemi yama dewa eha deina. Iuna itomi taumi aitam leta deina. Ka tau ginuma ana wava ani‑vainena, vivane Tau Ito‑yavuha ana heta. Tauna leta‑nana ginumi nuami nihenina. Ka leta‑nana eha ta‑ginumi pepe na kwautona wayahina. Kate tauna ginumi Yaubada Yawayawaina Nuana wayahina. Eha ta‑ginumi hanu mumuyewina nihenina, nonova Mosese ya veimea deina. Kate tauna ginumi itomi tomotau nuami nihenina. Nonova itoai Tau Ito‑yavuha vaneana amataedami tunutunuhina, uvitumahanei. Akaka dewana wayahina itomi ami pata unꞌ‑anamanei tauai tau hae‑hoiai Tau Ito‑yavuha wayahina.
O kaiwadi, nau‑wawaniai yama leta itomi wayahimia mani tomotau aviwavenei ai pata ivitumahaneai avi‑tau hae‑hoiai Tau Ito‑yavuha wayahina? Avona‑havinemi eha. Iuna mani tomotau avaha yawaimi vovouna vaneana inononi, kadu taui ai pata idudueyei nonova yama paisewa Tau Ito‑yavuha wayahina adedewei tunutunuhina deina. Wayahina, ivitumahaneai avi‑tau hae‑hoiai Tau Ito‑yavuha wayahina. 2Ko 5:12; Dew 18:27; 1Ko 9:2; NiT 24:12; Ier 31:33; Ese 36:26-27.
Itoai avonavona deina, iuna ate‑vatu Tau Ito‑yavuha nihenina Yaubada matana, e avitumahaneai avi‑tau hae‑hoiai. Ama heta eha ama pata tau hae a paisewa wayahina, kadu eha ama pata avona‑vanevane yama bagibagi wayahina. Kate vona ahiahina, Yaubada yama bagibagi veneveneai, ka tauna dedeweyeai ama pata yama paisewana wayahina. Tauna deweyeai ama pata avi‑tau hae Awaeha Vovouna wayahina. Ka awaehana vovouna eha veimea tutuaina deina. Mosese ya veimea tutuaina nihenina veimea tunina tunina imamaei, ka veimeana voneka nau‑wawanika veimea aitamoata aitamoata kavi‑ateteyei. Aituhu veimeai wayahia aitamoata katana‑bwegei, akanai aka dewa‑yaiyai kavaniahei, vivane aniga. Kate Awaeha Vovouna bigana. Iuna Nuana Ahihinata vinꞌ‑omo wayahikaia, e tauna yawai‑vavaha veneveneka. Ier 31:31; 1Ko 11:25; Ioni 6:63.
Nonova, tutana Yaubada Mosese veimea tutuaina venei, dewana na didigana vinꞌ‑omo. Unuani. Yaubada veimeana ginumi hanu mumuyewina nihenina, ka veimeana aniga omanei tomotau‑naia wayahia. Kate vona ahiahina, dewana na didigana vinꞌ‑omo. Wayahina, dewana a pai vi‑putu wayahina, me Isiraeli eha ai pata Mosese tepana wayahina idunedune, iuna didigana mahemaheina matai aniania. Kate didiga‑nana eha ta‑maheta‑vavaha. NiT 34:29. Ka aituhu aniga anꞌ awaeha didigana kutakutana deina, kaiwadi, yawai‑vavaha anꞌ awaeha didigana medeina? Yawai‑vavaha anꞌ awaeha didigana aniga anꞌ awaeha didigana mahete‑tawanei. Iuna yawai‑vavaha anꞌ awaeha omo Nuana Ahihinata wayahina. Nonova Mosese ya paisewa veimea tomotau venei, ka veimeana tutuaina itoka tomotau yapoka, kadu aka dewa‑yaiyai yaka dewa goyona wayahia vona‑dabadabaka. Paisewana eha aitam pai dewa‑haiawa tomotau wayahika, kate vona ahiahina, nonova paisewana didigana mamaei. Ka tuta ataina wayahina itoai yama paisewa vovouna tomotau aivaitei yawai tunutunuhi ivaniahei Yaubada wayahina. Yama paisewa vovouna pai dewa‑haiawa ananina tomotau wayahika. Wayahina, paisewana vovouna didigana paisewana tutuaina didigana vane‑tawane‑vainei. V.V 27:26; Rom 1:17. 10 Ka aituhu paisewa tutuaina ka paisewa vovouna kabou‑viwavei, avaha kadueyei, paisewa vovouna didigana paisewana tutuaina didigana mahete‑tawanei. Wayahina, kana‑vona, “Ataina tuta wayahina paisewa tutuaina didigana eha,” akanai. 11 Vona ahiahina, awaeha tutuaina didigana mamaei, kate eha Yaubada ya nuanua awaehana na‑maꞌ‑vavaha. Kate awaeha vovouna vitumahana wayahina na‑maꞌ‑vavaha. Wayahina, memeanina kadueyei awaeha vovouna didigana ani‑vainena. 12 Akaka itoai anamane‑yehai Awaeha Vovouna vivane maꞌ‑vavaha. Wayahina, yama ate‑vatu bagibagina wayahina apaipaisewa. 13 Nonova Mosese tepana mahemaheta, kate munia mahetana iopu iweu. Ka avi tuta mahetana opuopu, eha Mosese ya nuanua me Isiraeli tepana idudueye. Wayahina, tauna tepana tana‑potei hivehivei. Kate itoai yama dewa eha Mosese yana dewa deina. Wayahiaia eha aitam aviani nau‑wawaniai ahivehive, kate ate‑vatu wayahiaia apaipaisewa. NiT 34:33.
14 Nonova me Isiraeli eha didigana maimaiovina ita‑dueye, iuna Mosese pai bwaꞌ boui, e tepana tana‑potepotei. Wayahina, tomotaui nuai eha itꞌ‑am‑hau Yaubada awaeha tutuaina wayahina. Iuna Yaubada deweyei mwagemwagei imamaei. Ka tuta ataina wayahina deinake. Iuna avi tuta me Iudea inau‑hohona yai manua tapanono nihenia, taui awaeha tutuaina inononi, kate aitam pai bwaꞌ nuai bwaei. Wayahina, eha ai pata veimea tutuaina a pai mini inꞌ‑anamane. Ka pai bwae‑nana mamaei a itoava tuta ataina wayahina. Eha aitam koiaka wayahia ana pata nꞌ‑epa‑yavune. Iuna vitumahana Tau Ito‑yavuha wayahina ana heta ana pata pai bwae‑nana nꞌ‑epa‑yavunei. 15 Nonova a itoava tuta ataina wayahina, aituhu avi tuta Mosese ya veimea inononi, pai bwae‑nana nuai bwaei, ka eha ai pata veimeana a pai mini ananina inꞌ‑anamane. 16 Kate aituhu aviyaivia ivi‑nua‑dadani Kauvea ivitumahanei, tuta aitamoata wayahina pai bwae‑nana iakwa, e nuai am‑haui, e ianamanei tunuhina. NiT 34:34. 17 Ka avonemi, Kauvea‑nana vivane Nuana Ahihinata. Ka aituhu Nuana Ahihinata nui kamamaei, Satana eha ana pata na‑veimeyeka. Eha nau‑wawanika naona veimea tutuaina kavi‑ateteye, e munia ito‑yavuha kavaniahe deina. Eha. Ioni 8:36; Rom 8:2. 18 Kate itoka tau vitumahana habuhabuka avaha Kauvea didigana kadudueyei. Ka mani tomotau ai pata didigana idudueyei tepakaia. Iuna eha aitam pai bwaꞌ Kauvea didigana tepaka niwania mamae. Ka tuta ataina wayahina Nuana Ahihinata vo‑vinevineka, e Kauvea tauna didigana veneveneka, e kikituna kikituna wayahina didigaka natanata. Kauvea‑nana vivane Nuana Ahihinata.

3:1-3: 2Ko 5:12; Dew 18:27; 1Ko 9:2; NiT 24:12; Ier 31:33; Ese 36:26-27.

3:6: Ier 31:31; 1Ko 11:25; Ioni 6:63.

3:7: NiT 34:29.

3:9: V.V 27:26; Rom 1:17.

3:13: NiT 34:33.

3:16: NiT 34:34.

3:17: Ioni 8:36; Rom 8:2.