4
Yaubada ate‑nuanuaieai, e tauna yama paisewana veneai. Wayahina, itoai eha ate‑vatu ata‑vo‑haini. Ka avi dewa hivahivai ka goyogoyoi, o kadi avi dewa wayahia ini‑yauyau avaniahe Yaubada matana, akanai, dewaia avihahaiei. Eha tomotau anonoi taui Iesu ivitumahanei, ka kadu eha Yaubada yana vona anau‑vinia. Eha‑ohota. Itoai yama nau‑wahe vona tunutunuhina avona‑vuvunaha Yaubada matana. Ka tomotau habuhabui ai pata yama dewa idudueyei. Wayahina, taui ai ayaunena nihenina ianamaneai tunutunuhiai. 2Ko 2:17; 1Te 2:5.
Kaiwadi, tupwai tomotau nuai eha tꞌ‑am‑hau, ka nuai novanovanina nihenina imamaei. Iuna aitam pai bwaꞌ nuai tana‑potei. Wayahina, yama nau‑wahe ivihahaiei, e ianianiga. Satana tanopi taina a yaubada, ka tauna avaha nuai tana‑potei. Wayahina, taui Tau Ito‑yavuha vaneana eha ita‑vitumahane. Iuna nuai nihenina eha ai pata didigana a maheta idueye. Ka Tau Ito‑yavuha‑nana Yaubada viwaveneka. Epe 2:2; Kol 1:15; Ebe 1:3.
Ka itoai yama nau‑wahe medeina? Kaiwadi, avonemi yauke Tau Ito‑yavuha? Eha. Itoai yama nau‑wahe vivane Iesu Tau Ito‑yavuha, tauna yaka Kauvea, ka itoai yami tau paisewa‑kavokavovo, e apaipaisewa tauna wayahina deina. Nonova Yaubada ivona,
 
“Maheta vi‑putu vanevane novanovanina nihenina.”
 
Ka aitamoata deina, Tauna maheta vevewanei itoai nuai nihenina, ka nuai am‑haui, e Yaubada didigana adueyei Tau Ito‑yavuha tepana wayahina. Nao 1:3; Isa 9:2; 2Ko 3:18. Nua‑uyana wayahiaia, ka nua‑uyana patana kina ani‑vainena vane‑tawanei. Kate Yaubada tauna nua‑uyana veneai ininiai apunavina taina nihenina. Wayahina, anuani avi bagibagi wayahiaia mamaei, bagibagi‑nana omo Yaubada wayahina, eha itoai wayahiaia. Ka bagibagi‑nana mani bagibagi bagibagi‑tawanei. 2Ko 5:1. Tuta tuta vitana avaniahei, kate eha yama paisewa ata‑vo‑haini, ka eha ata‑genuana. Ka tupwai tuta nuai vi‑tupatupa, kate dewaia eha ibagibagi‑tawaneai. 2Ko 1:8; 7:5. Tomotau idewa‑yaiyaieai, kate Kauvea eha ta‑ni‑tawaneai. Taui ivunuvunuai, kate eha ita‑vita‑vovoniai. 10 Tuta tuta yawaiai nihenina tomotau ai pata Iesu yanꞌ aniga idudueyei. Iuna ininiai taina ihanuai. Kate tuta aitamoata wayahina tomotau kadu ai pata Iesu yawaina idudueyei. Iuna ya bagibagi paipaisewa ininiai ihanuai nihenina. 1Ko 15:31. 11 Vona ahiahina, itoai yawayawai tanopia, kate tuta tuta eha ani‑hoina aniga avaniahei iuna yama paisewana Iesu wayahina. Ininiai ihanuai kadu aninigai. Kate yawai‑vavaha tauna wayahina ininiai nihenina mamaei. Ka avi tuta tomotau idudueyeai kadu tauna yawaina idudueyei. Rom 8:36. 12 Dewa ainua ivinꞌ‑omo yama paisewana wayahina. Aniga paipaisewa itoai niheniaia, kate yawaina paipaisewa itomi nihenimia.
13 Iginuma aitam ivona,
 
“Avitumahanei. Wayahina, avonavona deina.”
 
Ka tuta ataina wayahina vitumaha‑nana bagibagina aitamoata wayahina avonavona. Sam 116:10. 14 Iuna itoai avaha Yaubada anamanei. Tauna Kauvea Iesu si‑vi‑mini‑havine anigea, ka apaina tauna kadu itoai nui na‑si‑vi‑mini‑havineai anigea. Ka auyewana wayahina Yaubada taumi nui omaneka Iesu matana. 1Ko 6:14. 15 Ka itoai dewai vitai taina habuhabui awaehei avaniahei, iuna avaha anamanei itomi uvidoha wayahia. Iuna tomotau habuhabui Yaubada yanꞌ am‑venena awawaehina ivaniahei deina. Ka munia, taui yai nau‑kaiwa Yaubada wayahina iam‑iwaiwahi, e dewana tauna didigana na‑vo‑vi‑natei. 16 Wayahina, eha ate‑vatu ata‑vo‑haini, kadu eha yama paisewana ata‑bou‑oho. Vona ahiahina, itoai ama inipu peupeu, kate niheniaia Kauvea nuai vo‑vi‑vovoui auyewa auyewa. Epe 3:16. 17 Akanai, baina tanopia ama vita avaniahei. Kate aituhu vita‑naia habuhabui anau‑itavai, ka aituhu itoai didigai maꞌ‑vavaha ainua abou‑viwavei, vona ahiahina, vita‑naia habuhabui memeani, kadu tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina, eha kadu aitam tuta anꞌ‑ayaune. Ka itoai didigai maꞌ‑vavaha vitai habuhabui vane‑tawanei. Rom 8:17-18. 18 Wayahina, aviani baina tanopia aka pata kadueyei matakaia, akanai dewaia avihahaiei. Ka dewai wahuma imamaei eha aka pata kadueye matakaia. Dewaia baina tanopia maimaiovina, ka dewaia wahuma imaꞌ‑vavaha. Wayahina, dewaia wahuma imamaei kanua‑vi‑anai. Kol 1:16.

4:2: 2Ko 2:17; 1Te 2:5.

4:4: Epe 2:2; Kol 1:15; Ebe 1:3.

4:6: Nao 1:3; Isa 9:2; 2Ko 3:18.

4:7: 2Ko 5:1.

4:8: 2Ko 1:8; 7:5.

4:10: 1Ko 15:31.

4:11: Rom 8:36.

4:13: Sam 116:10.

4:14: 1Ko 6:14.

4:16: Epe 3:16.

4:17: Rom 8:17-18.

4:18: Kol 1:16.