3
Paulo Ya Paisewa Taui Eha Me Iudea Wayahi
Dewana wayahina yauke Paulo aitam tau paisewa‑kavokavovo Tau Ito‑yavuha Iesu wayahina, ka tauna ya nuanua apaipaisewa itomi eha me Iudea wayahimi. Pili 1:7, 13. Nonova Yaubada au veimea veneu yanꞌ am‑venena awawaehina avo‑vi‑mahetemi unꞌ‑anamanei. Kaiwadi, avaha viviwaviu unononi, a? Kol 1:25. Ka Yaubada nua‑uyana hivahivana au heta wayahiua si‑vinꞌ‑omanei. Ka avaha dewana wayahina tupwana kutakutana aginumi wayahimi. Epe 1:9-10; Kol 1:26. 4-5 Ka avaha yau vona taina uaiavi‑yehai, akanai ami pata yau nua‑uyana Tau Ito‑yavuha wayahina unꞌ‑anamanei ahiahina. Nonova nua‑uyana hivahivana, ka Yaubada eha ta‑si‑vinꞌ‑omane mani tomotau tuta nonova imamaei wayahia. Kate tuta ataina wayahina Nuana Ahihinata avaha si‑vinꞌ‑omanei itoai Yaubada a tau hae ahihiaiata wayahiaia kadu ya tau apa‑taputapu wayahiaia. Vaneana Ahiahina nua‑uyana hivahivana vo‑vi‑mahetei deina. Ka ataina tuta wayahina itomi eha me Iudea ami pata itoai me Iudea nui kavi‑tau vaniaha Yaubada ya vona‑dabadaba wayahina. Itoka habuhabuka kavi‑yoko aitamoata, ka vona‑dabadabana yawai‑vavaha wayahina kavaniahei Tau Ito‑yavuha Iesu nihenina. Epe 2:13, 16-19.
Nonova Yaubada ya bagibagi‑nana viputu paipaisewa yauke taua niheniua, ka tauna yanꞌ ate‑nuanuai veneu, e yanꞌ am‑venena awawaehina wayahina avi‑tau paisewa‑kavokavovo Vaneana Ahiahina wayahina, e avi‑putu anau‑wahe. Kol 1:25. Vona ahiahina, yauke taua au wava kikituna, ka Yaubada ya tomotau habuhabui ai wava au wava ivane‑tawanei. Kate Yaubada vi‑nua‑dadaneu, e am‑venenana awawaehina veneu avi‑tau nau‑wahe itomi eha me Iudea wayahimi, e nau‑iaiava ani‑vainena Tau Ito‑yavuha nihenina anaunau‑waheyemi. 1Ko 15:9-10. Ka kadu yau paisewa nua‑uyana hivahivana avo‑vi‑mahetei tomotau habuhabui wayahia. Ka apaina, aviani Yaubada ya nuanua wayahi, taui inꞌ‑anamane‑yehai. Tuta naona wayahina a itoava tuta ataina wayahina nua‑uyana Yaubada ana heta wayahina mamaei. Tauna dewa habuhabui ai tau vevewana. 10 Ka tauna ya nuanua tuta ataina wayahina ekalesia na‑vevewanei, ka itoka tau ekalesia Yaubada ya nua‑uya ani‑vainena yoko ainua wahuma a papani imamaei kaviwavenei inꞌ‑anamanei, vivane tau veimea‑naia wayahia kadu kauvea‑naia wayahia. 11 Tuta naona wayahina, Yaubada dewaia wayahina mai‑nuanua, ka tauna ya vi‑nua‑hauhauna nau‑yehai yaka Kauvea Tau Ito‑yavuha Iesu wayahina. 12 Wayahina, yaka Tau Ito‑yavuha nihenina, kadu yaka vitumahana tauna wayahina, memeanina kavinꞌ‑omo Yaubada wayahina. Iuna tauna ya dewa‑haiawa nui potapotaka, ka eha aitam aviani matamatauteka. Ioni 14:6; Rom 5:2.
13 Baina manua yohona nihenina amamaei, ka vona ahiahina inahe avaniahei. Kate eha yau nuanua unua‑vita wayahiu. Iuna paisewa taina adedewei itomi wayahimi. Wayahina, kana‑vona inahe taina wayahina didigami omomo.
Paulo Ya Viama Me Epesusi Wayahi
14 Avaha avonemi deina, memeanina kanꞌ‑omo Yaubada wayahina. Wayahina, yauke avi‑tupa‑gum Amaka matana wayahina. 15 Tauna wayahina natunatuna habuhabui wahuma kadu itoka habuhabuka tanopia yaka dede kavaniahei. 16 Ka aviama tauna na‑vo‑vi‑bagibagimi. Iuna tauna ya kaikaiwabo ani‑vainena wahuma mamaei. Wayahina, tauna ana pata bagibagi venevenemi nuami nihenina omomo Nuana Ahihinata wayahina. 17 Ka aviama yami vitumahana wayahina Tau Ito‑yavuha nuami nihenia mamaei. Ka kadu aviama wanohimi ina‑opu Yaubada ya dune‑nuanuai nihenina aitam ai wanohina iopuopu tanopi nihenina deina, e uvi‑putu udewa‑vidovidoha tauna deinake. Ioni 14:23; Kol 1:23; 2:7. 18 Ka kadu aviama apaina itomi ami pata tau ekalesia habuhabui nui Tau Ito‑yavuha ya dewa‑vidovidoha wayahika kanꞌ‑anamanei, vivane a bababa, a vi‑manamana, ana vane, kadue ana opu. 19 Ka kadu aviama wayahimi dewa‑vidovidohana unꞌ‑anamanei. Itoka tomotau eha aka pata dewa‑vidovidohana ani‑vainena kanꞌ‑anamane‑yehai. Ka aviama dewa‑vidovidohana nau‑vi‑anaimi, e Yaubada ya nau‑iaiava habuhabui uvaniahei, e kadu inau‑vi‑anaimi deina.
20 Tauna ya bagibagi‑nana eha a ito‑vewana. Wayahina, aviani kaviamei, o aviani wayahina kanuanua, tauna ana pata dedewei, kadu na‑bou hetana ani‑vainena. Tauna ya bagibagi paipaisewa nihenikaia, ka bagibagi‑nana ana pata yaka viama habuhabui wayahi. 21 Wayahina, itoka tau ekalesia habuhabuka nau‑wawanika Yaubada kanꞌ‑awa‑davei, e didigana kavo‑vi‑natei Tau Ito‑yavuha Iesu a wavea, tuta ataina wayahina a itoava tuta eha a ito‑vewana wayahina! Ana pata deina.

3:1: Pili 1:7, 13.

3:2: Kol 1:25.

3:3: Epe 1:9-10; Kol 1:26.

3:6: Epe 2:13, 16-19.

3:7: Kol 1:25.

3:8: 1Ko 15:9-10.

3:12: Ioni 14:6; Rom 5:2.

3:17: Ioni 14:23; Kol 1:23; 2:7.