Me
Ebereu
Yai Leta
Buki Taina Wayahina
Nonova tomotau habuhabui ivitumahanei leta taina a tau ginuma vivane Paulo. Aituhu buki taina mataina 13:23-24 kana‑iavi, kavaniahei leta taina a tau ginuma Timoti anamanei, ka ainua nui ini‑keyekeyei. Ka kadueyei leta taina a tau ginuma papani Itali nihenina ginumi, ka va‑tawanei omo mani papani wayahina.
Buki taina a tau ginuma ya nuanua me Iudea yai vitumahana (Awaeha Tutuaina wayahina) ka tau ekalesia yai vitumahana Iesu wayahina (Awaeha Vovouna wayahina) ainua ibou‑viwavei. Ka aituhu ibou‑viwavei deina, memeanina tomotau habuhabui idueyei Awaeha Vovouna ahiahina, ka vane‑tawanei. Wayahina, buki taina a tau ginuma dewa tunina tunina awaeha ainua nihenia bou‑viwavei wayahi, ka tuta aitamoata aitamoata Awaeha Vovouna vane‑tawanei.
Pai mini ananina buki taina a tau ginuma wayahina vivane vitumahana. Tauna viwaveneka vitumahana vivane dewa ananina awaeha ainua nihenia. Ka upwa 11 nihenina tau ginuma taina tomotau nonova imamaei ai wava habuhabui tomatomani, ka aitamoata aitamoata wayahia yai vitumahana mamaei.
Ka yaka pai dune dewa habuhabui wayahi vivane Iesu Tau Ito‑yavuha. Ka nau‑wawanika tauna kavi‑muni‑waiwaiei.
1
Yaubada Yana Vona Omo Wayahikaia Natuna Wayahina
Nonova etawana habuhabui wayahia kadu tuta habuhabui wayahia Yaubada tauna yana vona tau apa‑taputapu venevenei, e taui ihaehaeyei itoka me Ebereu yaka tupua‑nenenehi wayahia. Ka tuta pai nau‑yehata taina wayahina, vivane itoka yaka tutea, Yaubada avaha yana vona Natuna onotona wayahina haeye‑neiei wayahikaia. Ka Yaubada tauna Natu‑nana vi‑nua‑dadanei kadu awaehei tauna vi‑tau veimea dewa habuhabuna wayahina. Ka tuta naona wayahina Yaubada tauna Natuna nui dewa habuhabui ivevewane‑neiei. Ioni 1:3. Ka Natu‑nana tauna Amana didigana a maheta, ka kadu tauna vivane Yaubada yawaina a ito‑vi‑tamana. Wayahina, tauna ana pata Yaubada na‑viwaveneka. Ka dewa habuhabuna wahuma kadu dewa habuhabuna tanopia yai bagibagi ivaniahei tauna yana vona bagibagina wayahina. Ka tauna, avaha yaka goyo‑naia wayahia vo‑vi‑hadanika, e ivane wahuma ka Yaubada Heta‑hoina ateina manuena. Ioni 14:9; Kol 1:20; Ebe 8:1.
Yaubada Natuna Anelose Habuhabui Vane‑tawane‑neiei
Dewana wayahina kadueyei Yaubada Natuna anelose habuhabui vane‑tawane‑neiei, kadu tauna ana wava anelose ai wava vane‑tawane‑neiei aitamoata deina. Iuna tauna ana wava vaniahei Amana wayahina. Pili 2:9. Iuna eha aitam tuta wayahina Yaubada aitam anelose wayahina ta‑vona,
 
“Wamke natu.
Ataina tuta wayahina avona,
‘Amam Yauke Taua’ ”.
 
ka kadu aitam vona Iginuma nihenina ivona,
 
“Apaina inꞌ‑anamanei,
Yauke tauna Amana,
kadu tauna Natu,”
 
ka Yaubada vonana Natuna ana heta voneyei, tauna eha aitam anelose ta‑voneye. Sam 2:7; Dew 13:33; 2Sa 7:14; 1Va 17:13. Ka kadu tutana Yaubada tauna a unu‑tau omanei tanopia, e tupua, ivona,
 
“Yaubada yanꞌ anelose habuhabui
nau‑wawani tauna wayahina
ina‑iwaodu”. V.V 32:43; Rom 8:29.
 
Ka tutana Yaubada ipuipupu yanꞌ anelose wayahi, ivona,
 
“Yaubada tauna yanꞌ anelose vevewane‑neiei
vivane taui yai nae yahina deina.
Kadu taui ya tau paisewa,
ka taui ai yabeyabena deina.” Sam 104:4.
 
Kate tutana Yaubada ipuipupu Natuna wayahina, ivona,
 
“Wamke yam pai veimea maꞌ‑vavaha, O Yaubada!
Yam tomotau eveimeyei tunutunuhina. Sam 45:6-7.
Wamke yam nuanua ananina
dewa tunutunuhina,
ka kadu dewa goyona
enau‑nikonikoiei, evihahaiei.
Wayahina, Yaubada, vivane yam Yaubada,
avaha vi‑nua‑dadanem,
kadu awaehem edewa‑haiawa ananina.
Iuna tauna didigam venem,
ka didigamna yaiam didigai
vane‑tawane‑neiei.”
 
10 Ka Yaubada tauna Natuna wayahina kadu ivona,
 
“Wamke, Kauvea, tuta naona wayahina
tanopi evevewanei
ka nimama wahuma epaisewei. Sam 102:25-27.
11 Apaina ainuai ina‑iakwa,
kate wamke emaꞌ‑vavaha,
ainuai apaina tutuaina,
kwama si‑yehiyehitana deinake.
12 Ka apaina wamke dewaia enunumi
kwama mamanaina deina,
ka evo‑vinei am kwama vovouna deinake.
Ka tuta tuta wamke eha eta‑vo‑vinevine,
kate emaꞌ‑vavaha, yawaim eha na‑iakwa.”
 
13 Vona ahiahina, eha aitam tuta wayahina Yaubada aitam yanꞌ anelose wayahina ta‑vona,
 
“Baina ateiua emanuena
a itoava am havia aem debakunia abouni,
vivane aem a pai vi‑ai wayahina.” Sam 110:1.
 
14 Wayahina, aviani kana‑vona anelose wayahi? Taui vivane nua, ka taui Yaubada ya tau paisewa. Ka kadu tauna vi‑tunei iomomo itoka tomotau wayahikaia iaivaiteka, iuna Yaubada ya nuanua ito‑yavuha kavaniahei. Sam 34:7; 91:11.

1:2: Ioni 1:3.

1:3: Ioni 14:9; Kol 1:20; Ebe 8:1.

1:4: Pili 2:9.

1:5: Sam 2:7; Dew 13:33; 2Sa 7:14; 1Va 17:13.

1:6: V.V 32:43; Rom 8:29.

1:7: Sam 104:4.

1:8: Sam 45:6-7.

1:10: Sam 102:25-27.

1:13: Sam 110:1.

1:14: Sam 34:7; 91:11.