2
Iesu Ya Nua‑opu Kadu Ya Bagibagi Ainua
Itomi avaha Tau Ito‑yavuha ininina nihenina, ka tauna vo‑vi‑vatumi kadu dewa‑vidovidohemi. Wayahina, aituhu avi tuta vita uvaniahei, unuani ya dewa‑vidovidohana vitai na‑vo‑vi‑meani. Ka tauna Nuana nihenimia mamaei uanamanei, ka avaha uanamanei itoka tau ekalesia nau‑wawanika kadewa‑bigana kadu kanꞌ‑ate‑nuanuai. Wayahina, yau nuanua wayahimi habuhabumi unuanua aitamoata, ka eha uvi‑vonavona. Ka dewa‑vidovidoha aitamoata wayahina udewa‑vidovidohemi, ka nua aitamoata nihenina kadu nuanua aitamoata nihenina umamaei. Ka aituhu udedewei deina, adewa‑haiawa‑iaua. Ka aitamoata aitamoata wayahimia eha unꞌ‑awaeha nua‑vane o vi‑bwanou yami dewa na‑veimeye. Kate nau‑wawanimi yaiami wayahia unua‑opu, kadu nau‑wawanimi tuta tuta unuanua mani tomotau ivane‑tawanemi. Gal 5:26. Ka eha wamke am heta wayahima enuanua medeina evidoha, kate nau‑wawanim kadu yaiam edune‑vi‑avini medeina ividoha. 1Ko 10:24. Habuhabumi nau‑wawanimi yawaimi Tau Ito‑yavuha Iesu yawaina aitamoata deina, kadu nau‑wawanimi unuanua Tau Ito‑yavuha Iesu nuanua aitamoata deina. Iuna
 
Iesu Yaubada‑hoina, ka ainua vivane aitamoata.
Ka tauna didiga‑nana eha ta‑nua‑tania. Ioni 1:1-2; 17:5.
Kate tauna awaehei vi‑tomotau itoka deina,
kadu awaehei vi‑tau paisewa‑kavokavovo. 2Ko 8:9; Ioni 1:14.
Ka avaha vi‑tomotau, tauna nua‑opu,
e Yaubada ya nuanua vi‑ateteyei ana noe.
Ika, tauna aniga, ka yanꞌ aniga eha memeanina,
kate inahe ananina wayahina
ai nahenahea hidahida, e aniga. Ebe 5:8; 12:2.
Wayahina, Yaubada Iesu bou‑vaneyei,
e pai manuena ahihi‑vainena wahuma venei,
ka ataina ana wava
mani wava habuhabui vane‑tawanei. Dew 2:33; Epe 1:20-21; Ebe 1:3-4.
10 Wayahina, habuhabuka nau‑wawanika
kaiwaodu tauna wayahina.
Ka aituhu aviyaivia wahuma imamaei,
o aituhu aviyaivia tanopia imamaei,
o aituhu aviyaivia avaha ianiga,
habuhabuka nau‑wawanika
kavi‑tupa‑gum tauna matana,
kadu kaiwaodu. Rom 14:11.
11 Kadu aka veimea Yaubada wayahina vivane
awakaia kawaehei
Iesu Tau Ito‑yavuha vivane Kauvea.
Ka dewana Yaubada Amaka didigana
vo‑vi‑natei. Rom 10:9.
 
12 Yaiau, adewa‑vidovidohemi. Ka nonova avi veimea avenemi, itomi uvi‑ateteyei tunuhina. Nonova tutana nui kamamaei uvi‑ateteyeu, kadu munia avaha ani‑tawanemi, uvi‑ateteyeu a itoava ataina tuta wayahina aitamoata deina. Wayahina, tuta ataina wayahina aveimeyemi, nau‑wawanimi Yaubada umatamatautei, kadu vatumi wayahina uvitapewa ubebebewa yami ito‑yavuha una‑nau‑yehai. 13 Iuna Yaubada nuami nihenina paipaisewa na‑vo‑vi‑vovoumi, e itomi nau‑wawanimi tauna ya nuanua ahiahina wayahimi unꞌ‑awaehei kadu udedewei.
14 Ka kadu avi dewa yami tau eta‑naonao iveimeyemi udedewei, akanai nau‑wawanimi udedewei deina. Eha wayahia uvi‑vonavona, kadu eha wayahia uvona‑patapata. 15 Iuna Yaubada ya nuanua natunatuna habuhabui wayahi deina. Nau‑wawanimi yawaimi hadahadani kadu tunutunuhi. Ka aituhu udedewei deina, tau maꞌ tanopi eha ai pata yami dewa inꞌ‑apa‑goyogoyoe. Taui yai dewa bwagobwagona kadu goyo‑vainena tuta taina novanovanina nihenina. Wayahina, itomi yawaimi ahiahi mahemahei wadima deina. Dan 12:3; Pili 1:10; 1Te 2:19. 16 Iuna Yawai Ana Vona uvi‑yoyoei, inꞌ‑epei ivitumahanei. Ka yau nuanua udedewei deina, iuna avi auyewa Tau Ito‑yavuha na‑mavi‑havine, yauke au pata yami dewa wayahina adewa‑haiawa tauna matana. Kadu aituhu yawaimi tunutunuhi, avaha anamanei yau paisewa wayahimia eha awakabina, kadu anamanei eha ata‑paisewa‑wayohe.
17 Ka itomi yami vitumahana kadu yami paisewa Yaubada wayahina vivane yami pai vi‑nomu tauna wayahina deina. Ka aituhu baina inau‑vi‑anigiu, akanai dayahiu ana‑ito‑iwahi pai nim vi‑nomu Yaubada wayahina deina, yami pai vi‑nomu hetana. Ka aituhu dewana vinꞌ‑omo deina, au pata itomi habuhabumi nui kadewa‑haiawa. 18 Wayahina, itomi nau‑wawanimi nui kadewa‑haiawa aitamoata deina. Pili 3:1; 4:4.
Vona Timoti Wayahina
19 Aituhu Kauvea Iesu ya nuanua, tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina, au pata Timoti avi‑tunei na‑omo wayahimia. Ka tauna, avaha vaneami nononi, na‑omane‑havinei baina wayahiua na‑mataedau anononi adewa‑haiawa. 20 Baina wayahiua eha kadu aitam onoto Timoti deina. Iuna tauna nuanua ananina wayahimi, kadu ya nuanua yawaimi vidoha. 21 Mani tomotau habuhabui yai nuanua taui ai heta wayahi inuanua ananina, eha Iesu Tau Ito‑yavuha ya nuanua wayahina inuanua. 2Ti 4:10. 22 Kate avaha uanamanei, Timoti avaha viwaveneka tauna onoto tunina. Tauna ivaiteu Vaneana Ahiahina a paisewa nihenina natu deina. 23 Wayahina, avi tuta tepakaia au veimea anononi me Rom ai tau veimea ananina wayahina, akanai eha apotapota, kate tunuhina Timoti avi‑tunei na‑omo wayahimia.
24 Ka kadu avitumahana toyoina Kauvea na‑ivaiteu tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina, kadu yauke anꞌ‑omo wayahimia.
Vona Epapiroditusi Wayahina
25 Ka ataina anuanua nau‑wawaniu vaneika Epapiroditusi avi‑tunei na‑mavi‑havine wayahimia. Tauna au niau, kadu nui kapaipaisewa, kadu nui kanau‑havia Vaneana Ahiahina wayahina. Tauna kadu itomi yami tau mataeda, ka nonova aviani wayahina avi‑kutakuta, guguaia uvenei, e tauna omanei veneu. Pili 4:18. 26 Ka tuta ataina wayahina tauna nuanua ananina wayahimi. Nonova tauna vi‑kwanaha, ka vaneana avaha unononi. Wayahina, tuta ataina wayahina tauna nua‑vita, iuna eha ya nuanua unuanua toyoina tauna wayahina. 27 Vona ahiahina, tauna a kwanaha eha kikituna, ka eha ani‑hoina inusi. Kate Yaubada ate‑nuanuaiei. Ika, Yaubada kadu ate‑nuanuaieu. Iuna Yaubada vo‑vi‑aiaiei vidoha. Wayahina, eha nua‑vita‑nana vꞌ‑inuana ata‑vaniahe. 28 Wayahina, yau nuanua ananina tauna avi‑tunei, na‑mavi‑havine wayahimia. Ka avi tuta udueye‑havinei, udewa‑haiawa. Ka aituhu itomi udewa‑haiawa, au vita baina uvo‑vi‑meani deina. 29 Ka avi tuta tepakaia tauna uvaniahei, itomi nau‑wawanimi yami dewa‑haiawa ananina nui unau‑kaiwei Kauvea nihenina. Ka tuta tepakaia wayahina aituhu avi onoto tauna deina wayahimia, nau‑wawanimi ana wava usi‑nai. 30 Iuna, vona ahiahina, eha ani‑hoina Epapiroditusi aniga Tau Ito‑yavuha ya paisewa wayahina. Ika, tauna yawaina awaehei omo baina, ka avi ivaita itomi eha ami pata uveneu, akanai tauna omo veneu, avaniahei.

2:3: Gal 5:26.

2:4: 1Ko 10:24.

2:6: Ioni 1:1-2; 17:5.

2:7: 2Ko 8:9; Ioni 1:14.

2:8: Ebe 5:8; 12:2.

2:9: Dew 2:33; Epe 1:20-21; Ebe 1:3-4.

2:10: Rom 14:11.

2:11: Rom 10:9.

2:15: Dan 12:3; Pili 1:10; 1Te 2:19.

2:18: Pili 3:1; 4:4.

2:21: 2Ti 4:10.

2:25: Pili 4:18.