14
Vitumahana Bagibagina Ka Vitumahana Ihanuana
Tupwai tomotau yai vitumahana bagibagina, ka tupwai tomotau yai vitumahana ihanuana. Wayahina, avi tuta aitam tomotau ya vitumahana ihanuana omo wayahimia, e ya nuanua na‑nau‑hohona itomi nui, akanai nau‑wawanimi uawaehei nui utapanono, kate eha nau‑wawanimi ya vitumahana ihanuana wayahina unau‑yanahi. Rom 15:7. Tupwai tomotau yai vitumahana bagibagina, ka taui ivitumahanei Yaubada avaha awaehei taui vahitau kadu aniani habuhabuna ianiania akanai. Kate vavanei tupwai yai vitumahana ihanuana, ka taui ivitumahanei tomotau nau‑wawani Yaubada ya veimea tutuaina ivi‑muniei ataina, kadu taui ivitumahanei nonova Yaubada vahitau habuhabuna vito‑potai, ka aniani ana heta awaehei ianiania. Nao 9:3-4. Wayahina, aituhu aviyaivia ivitumahanei Yaubada awaehei vahitau ianiania, akanai taui eha nau‑wawani vavanei imana‑giboe, eha ivonevone, “Itomi yami vitumahana ihanuana.” Kadu deinake, aituhu aviyaivia yai vitumahana Yaubada vahitau vito‑potai, akanai taui eha nau‑wawani vavanei imana‑giboe, eha ivonevone, “Itomi Yaubada ya veimea utana‑bwegebwegei. Wayahina, itomi tau goyogoyomi.” Aituhu uvonavona deina, uvona‑kavokavovo. Iuna Yaubada avaha ivona, “Taui tau tunutunuhi mataua.” Kol 2:16.
Eha Yaiami Umana‑giboe
Aituhu aitam onoto mani onoto ya tau paisewa mana‑giboei o nau‑yanahi, dewana dewa goyona. Mani onotona ana pata tauna ya tau paisewa veimeyei akanai, ka tauna ana heta nau‑wawani ya tau paisewa nꞌ‑apa‑goyogoyoei o kadi nꞌ‑apa‑vidovidohei. Udu. Yaubada bagibagi‑vainena. Wayahina, tauna ana pata ya tau paisewa aitamoata aitamoata na‑vo‑vi‑bagibagi, e taui yai paisewa ipaipaisewei ahiahina. Wayahina, apaina aitamoata aitamoata wayahia ai nau‑pata ahiahina ivaniahei. Mat 7:1; Iam 4:11-12.
Tau ekalesia tupwai ivitumahanei taui nau‑wawani me Iudea yama auyewa anani inuani kadu nau‑wawani itapanono auyewaia wayahina. Ka yaiai tupwai ivitumahanei Yaubada avaha me Iudea yai auyewa anani kweui iakwa. Wayahina, yaiai ivitumahanei tuta ataina eha aitam auyewa ananina ta‑mamae. Yaiai ivitumahanei ai pata itapanono auyewa aitamoata aitamoata wayahina. Tau ekalesia habuhabui yai dewa deina iuna aitamoata aitamoata wayahia yai nuanua yai Kauvea ivo‑vi‑dewa‑haiawi, ka kadu yai nuanua ivi‑tau paisewa ahiahina. Akanai ka, itoka tau ekalesia aitamoata aitamoata nau‑wawanika naona Yaubada movina kanononi, e munia yaka etawana tapanono wayahina kavi‑nua‑dadani tunuhina. Gal 4:10-11. Nau‑wawanika kadedewei deina, iuna aituhu aviyaivia ivitumahanei auyewa anani imamaei, akanai taui yai nuanua Yaubada ivi‑ateteyei ahiahina. Ka kadu aituhu aviyaivia ivitumahanei Yaubada awaehei vahitau ianiania, taui Yaubada inau‑kaiwei vahitau‑nana wayahina deina. Ka kadu aituhu aviyaivia ivitumahanei Yaubada aniani ana heta awaehei ianiania, taui yai nuanua Yaubada ivi‑ateteyei deina. Wayahina, taui vahitau ivihahaiei, kadu Yaubada inau‑kaiwei.
Ka vona tunuhina, eha aka pata itoka aka heta yawaika kaveimeye. Eha. Aituhu aitam onoto yana tuta iakwa, tauna eha ana pata yana nae veimeye, e ya pai maꞌ vi‑nua‑dadani. Eha‑ohota. Aituhu ataina itoka yawayawaika, akanai yawayawaika deina iuna Yaubada yawai‑nana veneveneka. Ka apaina Kauvea yaka tuta vi‑nua‑dadani, ka kadu tauna yaka pai maꞌ vi‑nua‑dadani. Wayahina, tuta tuta yaka Kauvea aitamoata aitamoata wayahikaia veimeyeka. Tauna yawaika tanopi taina wayahina veimeyei, kadu tauna yawaika apaina wahuma veimeyei aitamoata deina. Gal 2:20.
Udu! Nonova Tau Ito‑yavuha Iesu tanopia mamaei, ka aniga, ka kadue mini‑havine yawayawaina. Tauna dewei deina, ka tuta ataina tauna taui yawayawai yai Kauvea, ka tauna kadu taui aninigai yai Kauvea. 10 Vonana vona ahiahina, ka taumi medeina? Aituhu itomi Yaubada ya paisewa upaipaisewei, kate aituhu vavaneimi uapa‑goyogoyoei o aituhu unau‑yanahi, yami dewana eha ahiahina. Aituhu vavaneimi wayahi uvonavona, “Akanai, taui nau‑wawani dewa‑yaiyai ivaniahei ai nau‑pata yai dewa goyona wayahia akanai,” ka aituhu taumi wayahimi unuanua, “Yauke onoto ahiahiu. Apaina au nau‑pata ahiahina Yaubada wayahina avaniahei akanai,” yami dewana eha tunuhina. Yaubada yaka dewa habuhabuna dudueyei. Ka apaina, vitana matana anꞌ auyewa wayahina, tauna ana heta ana pata voneka, “Wamke ahiahim,” o kadi, “Wamke goyogoyom.” 2Ko 5:10.
11 Iginuma nihenina ivona deina,
 
“Yaubada ivona, ‘Vona ahiahina,
apaina tomotau aitamoata aitamoata
iaiwaodu kadu inua‑opu mataua.
Kadu aitamoata aitamoata wayahia nau‑wawani
iawaehei yauke au heta‑ohota
vivane Yaubada.’ ” Isa 45:23; Pili 2:10-11.
 
12 Iginuma taina voneka apaina Yaubada aitamoata aitamoata wayahikaia vi‑tanatanaieka, “Aviani wayahina yam dewa aitamoata aitamoata ededewei? Nau‑wawanim evona‑nau‑pata wayahiua tunutunuhina.”
Kagenuana Ka Eha Kanau‑yanahika
13 Wayahina, itoka tau ekalesia eha nau‑wawanika kanau‑yanahika o kanuanua, “Yauke onoto ananiu, kadu yauke yau dewa ahiahina ana noe. Yauke nau‑wawaniu mani tomotau anau‑yanahi, e ai dewa‑yaiyai yai dewa goyona wayahina avi‑nua‑dadani.” Nau‑wawanika nuanuana kani‑tawanei. Itoka aitamoata aitamoata nau‑wawanika kadune‑vivinika itoka yaka dewa tunutunuhina. Aituhu aitam wayahikaia aitam dewa dewei, kaiwadi aituhu vaneina dewana dueyei, e apaina kadi nuanua, “O, dewana au pata. Yauke kadu adedewei deina, akanai.” Apaina tauna vi‑putu dewa‑nana dedewei. Kate tauna ya vitumahana eha ana pata dewa‑nana wayahina. 14 Yauke Kauvea Iesu nihenina amamaei, kadu yauke tauna hutana aitam. Ka avaha Yaubada yana ipupu vahitau kadu aniani wayahia anamane‑yehai. Tauna eha ta‑vona, “Vahitau taina gawagawamina, wayahina avito‑potei. Eha enꞌ‑ania.” Yauke yau vitumahana deina.
Ka kaiwadi, aituhu mani onoto nuanua aitam aniani wayahina deina, “Nonova Yaubada aniani taina wayahina ivona vivane aniani vito‑potana. Wayahina, ataina eha nau‑wawaniu anꞌ‑ania.” Aituhu onotona aninina nꞌ‑ania, tauna avaha dewa goyona dewei, iuna ya vitumahana eha ana pata ya dewana nꞌ‑awaehe tunuhina. Unuani. Ataina veimea tutuaina eha veimeyeka, kate yaka vitumahana veimeyeka. Dew 10:15; Tit 1:15. 15 Wayahina, aituhu vavaneimi eha yai vitumahana aitam aniani wayahina, itomi nau‑wawanimi eha aninina unꞌ‑ani taui mataia. Iuna aituhu taui idudueyemi uaniania, kaiwadi apaina taui aninina ina‑uta‑dadana, kate eha yai vitumahana bagibagina nui. Apaina taui ina‑ini‑yauyau Yaubada matana iuna taui inuanua avaha dewa goyona idewei tutana aninina vito‑potana iania. Aituhu dewaia habuhabui ivinꞌ‑omo deina, kana‑vona itomi yami dewana eha tunutunuhina, iuna yami dewana eha ta‑vinꞌ‑omo yami dune‑nuanuai vavaneimi wayahi. Kaiwadi, itomi yami dewana avaha vavaneimi yai vitumahana vi‑goyoi. Ka unuani, Iesu aniga kadu vavaneimi wayahi, tauna aniga wayahimi aitamoata deina. 1Ko 8:11-13.
16 Dewa tupwai uvitumahanei vivane dewa ahiahi. Kadu uvitumahanei Yaubada avaha awaehemi udedewei akanai. Kate aituhu mani tau ekalesia idudueyemi udedewei, munia taui imana‑giboemi, iuna taui ivitumahanei dewa‑naia dewa goyona. Akanai ka, aituhu dewa‑naia uvito‑potami, akanai, itomi uvidoha deina.
17 Avi‑tanaiemi, avi dewa dewa anani Yaubada matana? Kaiwadi aka maꞌ o kadi aka nim dewa ananina aitam? Eha. Dewa anani Yaubada matana vivane dewaia ivinꞌ‑omo Nuana Ahihinata wayahina. Dewaia vivane dewa tunutunuhina kadedewei, ka kadu nua gomagomanina kavaniahei mamaei wayahikaia, ka kadu kadewa‑haiawa Nuana Ahihinata nihenina. 18 Ka aituhu aviyaivia Tau Ito‑yavuha wayahina ipaipaisewa deina, akanai taui Yaubada ivo‑vi‑dewa‑haiawi, kadu apaina mani tomotau iapa‑vidovidohei yai dewaia wayahi. 19 Wayahina, habuhabuka nau‑wawanika dewaia ahiahi kawaehei kadedewei, vivane dewaia ieta‑naoeka nua gomagomanina nihenina kamamaei, kadu ieta‑naoeka vavaneika kanꞌ‑ate‑vatui ividoha deina. Rom 12:18; 15:2.
20 Eha Yaubada ya paisewa tau ekalesia nihenia uvita‑vovoni ami vahitau wayahina, kadu eha uvita‑vovoni ami aniani wayahina. Avona‑havinemi, vahitau aitamoata aitamoata ahiahina, kadu aniani aitamoata aitamoata ahiahina. Kate aituhu vavaneimi ivitumahanei aitam vahitau vito‑potana, akanai taui wayahi vahitau‑nana vivane vito‑potana. Kadu aituhu taui idudueyemi vahitauna uaniania, kaiwadi, apaina taui vahitau‑nana ina‑uta‑dadani, ka yai vitumahana eha dewana nꞌ‑awaehe tunuhina. Wayahina, taui yai vitumahana igoyo deina. 1Ko 8:13. 21 Aituhu avi dewa uvi‑putu udedewei, ka aituhu mani tau ekalesia idudueyemi, ka aituhu dewaia vivane dewa goyona taui wayahi, akanai itomi nau‑wawanimi dewaia ubouni. Dewaia tupwai deina, vahitau kaniania, o daudau bagibagina kanimnim, o mani dewa mani dewa wayahi vavaneimi yai vitumahana eha ana pata.
22-23 Itomi yami vitumahana mamaei, kadu avaha uanamane‑yehai dewa tupwai dewa ahiahi, kadu Yaubada eha dewaia ta‑vito‑potai. Akanai. Itomi nau‑wawanimi yami vitumahanana unua‑tania. Kate unuani. Avaha uanamanei Yaubada aitam dewa awaehemi udedewei, wayahina, udedewei akanai. Kate aituhu vavaneimi iomomo idudueyemi, ka aituhu taui ivitumahanei dewana vivane dewa vito‑potana Yaubada wayahina, goyona avaha vinꞌ‑omo. Kaiwadi apaina taui inꞌ‑ate‑vatu, e ivi‑putu idedewei, iuna taui idudueyemi, udedewei. Ka munia, avaha dewana idewei iakwa, avi tuta taui dewana inuani, akanai nuai yai dewaia nꞌ‑apa‑goyogoyoei. Wayahina, vona ahiahina, taui avaha dewa goyona idewei, ka iuna vivane itomi.
Apaina Yaubada yana vona wayahimia eha ahiahina. Iuna avi tuta yaka dewa ivinꞌ‑omo yaka vitumahana wayahina, akanai dewaia wayahina Yaubada nꞌ‑apa‑vidovidoheka. Kate aituhu aitam dewa kadewei, ka aituhu nuaka nihenina kavitumahanei dewana vivane dewa goyona, akanai kana‑vona Yaubada awaehei aitamoata nuaka wayahina vivane dewana dewa goyona wayahika.

14:1: Rom 15:7.

14:2: Nao 9:3-4.

14:3: Kol 2:16.

14:4: Mat 7:1; Iam 4:11-12.

14:5: Gal 4:10-11.

14:8: Gal 2:20.

14:10: 2Ko 5:10.

14:11: Isa 45:23; Pili 2:10-11.

14:14: Dew 10:15; Tit 1:15.

14:15: 1Ko 8:11-13.

14:19: Rom 12:18; 15:2.

14:20: 1Ko 8:13.