10
Korineliusi Ya Ino‑dunedune
Ka aitam onoto meagai Sisarea wayahina mamaei, ana wava Korineliusi. Tauna me Rom yai tau nau‑havia ai tau eta‑naonao ananina aitam, ka tauna tau nau‑havia papani Itali wayahina veimeyei. Ka tauna aitam tau tapanono, ka tauna yana yoko nui yai dewa, Yaubada wayahina iaiwaodu. Ka kadu tuta tuta tauna tau payapayaya ivaitei am‑venena‑kavovo wayahina, ka auyewa aitamoata aitamoata wayahina tauna viama Yaubada wayahina. Ka aitam tuta vinanavi niwanina wayahina, Yaubada yanꞌ anelose aitam omo Korineliusi wayahina yana dune nihenina. Ka tauna anelose‑nana dune‑vidovidohei, ka anelose‑nana honei, ivona, “Korineliusi!”
Ka Korineliusi matamatauta, ka anelose‑nana dune‑vi‑anai, e ivona, “Kauvea, medeina?”
Ka anelose‑nana ivona, “Yaubada avaha yam viama habuhabuna nononi, ka kadue yam ivaita habuhabuna tau payapayaya wayahi anamanei. Ka ataina tuta wayahina tauna nuanim, na‑ivaitem. 5-6 Wayahina, wamke yam tau paisewa tupwai evi‑tunei ine meagai Iopa wayahina. Ka aitam onoto ana wava Simoni ya manua tania mamaei, ka ya paisewa vivane vahitau wagai vo‑vi‑aiaia. Ka tauna nui kadu aitam onoto ana wava Simoni mamaei, ka tauna ivi‑wahani Pita. Ka yam tau paisewa nau‑wawani Pita‑nana itua‑yauni imavinei baina wayahima.” Ka anelose‑nana ya vonana nau‑yehai, e ini‑tawanei. Akanai ka, Korineliusi ya tau paisewa ainua honei, ka kadue tau nau‑havia honei, tauna Yaubada vi‑ateteyei. Ka aitonu iomo wayahina. Ka aviani anelose‑nana ipupuei tauna aitonu mataedai deina. Iakwa, e vi‑tunei ine Iopa wayahina.
Pita Ya Ino‑dunedune
Ka mana navia, taui etawana iomomo meagai Iopa wayahina, ka auyewa pouna wayahina avaha ivi‑maupwani. Ka Pita ivane manua hetana ya nuanua na‑viama.a Me Isiraeli yai manua hetana nau‑peuna, iuna papani‑nana wei ananina eha. Ka tuta tuta tomotau inau‑hohona yai manua hetana. Aituhu wahuma vidoha ioyoma, tupwai yai manua hetana idaudauva, e tupwai tuta iamam hetana. 10 Tauna viama ka am navovo ananina. Ka aniani apaina manua ivo‑vi‑aiaia. Ka Pita potapota aniani wayahina, e yana dune epei. 11 Ka ino‑dunedune‑nana nihenina wahuma dueyei am‑waei, ka aitam amane dueyei, ana dune kaleko ananina mutuna na nau‑punina wayahina ivo‑vi‑avini opupu‑me tanopia deina. 12 Ka kalekona nihenina vahitau tunina tunina imamaei, tupwai aei na nau‑punina, ka tupwai tanopia ivi‑dobwa‑niuniu neine mwata deina, ka tupwai manua iyaveyaveha wahuma. Nonova Yaubada vahitau‑naia habuhabui vito‑potei me Isiraeli wayahi, eha tꞌ‑awaehe ianiania. 13 Ka Pita aitam movi nononi, veimeyei, ivona, “Pita, emini, e vahitau‑naia evunu‑neiei, e enꞌ‑ania.”
14 Kate Pita vonana vihahaiei, ivona, “Kauvea, eha‑ohota! Eha nau‑wawaniu adedewe deina. Iuna yau tupua a itoava tuta ataina wayahina, eha aitam tuta vahitau vito‑potana deina atꞌ‑ani.” Lev 11:1-47; Ese 4:14.
15 Ka tuta vꞌ‑inuana movina vinꞌ‑omo, ivona, “Yaubada avaha vahitau‑naia awa‑vidovidohei. Wayahina, eha nau‑wawanim eapa‑goyogoyoe.” Mar 7:15, 19.
16 Ka tuta aitonu wayahina amanena vinꞌ‑omo Pita wayahina. Ka tuta aitonu wayahina vonaia nononi aitamoata deinake. Munia, amanena vane‑havine wahuma, e ino‑dunedune‑nana iakwa.
17 Ka Pita ya dune‑nana wayahina nuanua ananina, vivane anꞌ anamana aviani. Ka tuta aitamoata wayahina tomotau aitonu Korineliusi vi‑tunei manua‑nana ivaniahei, e ivinꞌ‑omo manua‑nana a tutu‑gana anꞌ awa wayahina. 18 Ka ivi‑hone, ivi‑tanai, ivona, “Yaiai, Simoni, tauna ivi‑wahani Pita, kaiwadi manua taina mamaei o eha?”
19 Ka Pita manua‑nana hetana mamaei, ka ya dune‑nana wayahina nuanua. Ka Nuana Ahihinata vonei, ivona, “Pita, tomotau aitonu inenenem. 20 Wayahina, emini, ena‑opu wayahia, e nui una‑ne. Ka eha eva‑hamwahamwana dewana wayahina, iuna yauke tomotaui avi‑tunei iomo wayahima.”
21 Akanai ka, Pita iopu wayahia, e ivona, “Yauke Pita, taua uneneneu. Ka aviani wayahina uomo?”
22 Ka onoto‑naia vonei, ivona, “Aitam me Rom yai tau nau‑havia ai tau veimea ananina ana wava Korineliusi vi‑tuneai aomo wayahima. Ka tauna yana dewa tunutunuhina, kadu Yaubada vi‑ateteyei, ka kadu me Iudea habuhabui iapa‑vidovidohei. Ka aitam anelose ahihinata vonei tauna nau‑wawani viamem enꞌ‑omo, e yam nau‑wahe na‑nononi.” 23 Akanai ka, Pita onoto‑naia honei inu ya manua nihenina, e ioyomana ivi‑yawai.
Ka mana navia Pita mini, ka yaiana tupwai meagai Iopa wayahina nui onoto‑naia itua‑yauni iomoi Sisarea. 24 Ka mana navia meagai Sisarea ivaniahei. Ka Korineliusi avaha nuanua inꞌ‑omo. Wayahina, tauna yana yoko kadu yaiana ahiahina mai‑honei inau‑hohona ya manua nihenina, ipotapota Pita ya vinꞌ‑omana wayahina. 25 Ka tutana Pita inuinu manua awana wayahina, Korineliusi omo, e tauna Pita matana ipeu, ka aena vi‑tupa‑gumi, e ya nuanua Pita wayahina na‑iwaodu. 26 Kate Pita Korineliusi si‑vi‑mini ka vonei, ivona, “Au niau, yauke tomotau‑henai, wamke deinake. Eha nau‑wawanim ena‑iwaodu wayahiua.” Dew 14:13-15; SiV 19:10.
27 Ka Pita Korineliusi ainua iaipuipupu, e manua nihenina inuinu. Ka Pita avaha yoko ananina ipotapota dueyei, 28 vonei, ivona, “Itomi eha me Iudea avaha uanamanei itoai me Iudea ama veimea tutuaina eha tꞌ‑awaeheai nui kavi‑yaiana o nui kanau‑basekwa itomi yami manua nihenia. Nonova dewaia vito‑potana wayahiai. Kate Yaubada avaha viwaveneu eha nau‑wawaniu mani tomotau anꞌ‑apa‑goyogoyoe, ka kadu eha nau‑wawaniu mani tomotau amana‑giboe yai tupua tunina wayahi. 29 Wayahina, tutana Korineliusi ya tau paisewa iviameu nui amavina, yauke nui amavina, eha ata‑vihaihai. Ka avaha aomo. Ka tuta ataina yauke yau nuanua umataedau aviani wayahina uhoneu.”
30 Akanai ka, Korineliusi vona‑nau‑pata, ivona,
“Au niau, auyewa na nau‑punina iakwa, vinanavi niwanina wayahina, yaka babau ataina wayahina deina, yauke yau manua nihenina amamaei, aviama Yaubada wayahina. Ka aitam onoto vinꞌ‑omo‑kwayavoni adueyei mataua mimini, tauna ana kwama mahemaheina. 31 Ka voneu, ivona, ‘Korineliusi, Yaubada yam viama habuhabuna nononi, kadu yam ivaita habuhabuna tau payapayaya wayahi anamanei. Ka ataina tuta wayahina tauna nuanim, na‑ivaitem. 32 Wayahina, wamke yam tau paisewa tupwai evi‑tunei ine meagai Iopa wayahina. Ka aitam onoto ana wava Simoni ya manua tania mamaei, ka ya paisewa vivane vahitau wagai vo‑vi‑aiaia. Ka tauna nui kadu aitam onoto ana wava Simoni mamaei, ka tauna ivi‑wahani Pita. Ka yam tau paisewa nau‑wawani Pita‑nana itua‑yauni imavina baina wayahima.’ 33 Wayahina, eha ata‑vi‑kiwada, kate yau tau paisewa avi‑tune‑kwayavoni iomo wayahima. Ka kaiwa ananina, avaha eawaehei nui eomo. Ka ataina tuta itoai habuhabuai Yaubada matana anau‑hohona, ka aviani Kauvea veimeyem enau‑waheai, itoai yama nuanua anononi ana noe.”
34 Ka Pita vonei, ivona,
“Vona ahiahina, nuau avaha am‑haui, ka tuta ataina wayahina avaha anamanei Yaubada matana wayahina itoka tomotau habuhabuka yoko aitamoata, ka ya nuanua eha itoai me Isiraeli ama heta. V.V 10:17; Rom 2:11. 35 Kate aituhu aviyaivia Yaubada imatamatautei, kadu aituhu aviyaivia yai dewa tunutunuhina, akanai Yaubada taui wayahi dewa‑haiawa. 36 Nonova Yaubada itoka yaka Kauvea kadu yaka Tau Ito‑yavuha ana wava Iesu vi‑tunei omo itoai me Isiraeli wayahiaia. Ka tauna mataedai vivane nua gomagomanina kavaniahei Yaubada wayahina. 37-38 Ka kadu itomi avaha viviwava‑nana unononi uanamanei. Naona Ioni Tau Bapitaiso omo naunau‑wahe, tomotau nau‑wawani inua‑vinana, ka tauna vi‑bapitaisoei. Ka munia, Yaubada Nuana Ahihinata Iesu venei, kadu ya bagibagi awaehei tauna vi‑putu papani Galili wayahina, ka papani Iudea nihenina ni‑keyekeyei, ka dewa ahiahina dedewei. Ka aituhu aviyaivia Satana veimeyei ivi‑kwanakwana ha, Iesu taui vo‑vi‑aiaiei ividoha. Iuna tuta tuta Yaubada ivaitei ya paisewa wayahina. Mat 4:12-17; Mat 3:16; Luk 4:17-21.
39 Ka yauke Iesu a tau hae aitam. Ka dewaia habuhabui tauna dedewei me Iudea yama papani nihenina, kadu meagai Ierusalem nihenina adudueyei mataua. Tau vi‑meagai Ierusalem Iesu ai wayahina itutu‑pwatei, inau‑vi‑anigi. 40 Kate auyewa vꞌ‑itonuna yanꞌ aniga munia wayahina, Yaubada si‑vi‑mini‑havinei, ka si‑vinꞌ‑omanei adueyei. 41 Tomotau habuhabui eha ita‑dueye, kate itoai adueyei. Yaubada mai‑vi‑nua‑dadaneai avi‑tau hae anani Iesu wayahina. Wayahina, avaha Iesu mini‑havine anigea, itoai tauna nui amam, kadu tauna nui animnim. Dew 1:8; Luk 24:42-43. 42 Ka Iesu veimeyeai tomotau anaunau‑wahei, Yaubada Iesu vi‑nua‑dadanei, e tuta pai nau‑yehata wayahina tauna tomotau habuhabuka nau‑yanahika, taui avaha aninigai, kadu itoka auyewana wayahina yawayawaika. Dew 17:31; 1Pi 4:5. 43 Nonova tau apa‑taputapu aitamoata aitamoata tauna imai‑haeyei, ka hae‑nana taina deina. Aituhu aviyaivia Iesu ivitumahanei, Yaubada taui yai dewa goyona na‑nua‑piahi Iesu a wavea.” Isa 53:5-6; Ier 31:34; Dew 2:38.
44 Pita ya vonana ipuipupu, ka eha ta‑vona‑yehai, ka Nuana Ahihinata iopu taui habuhabui ivanevaneneha wayahia. Dew 11:15; 15:8. 45-46 Ka taui ivi‑putu iaipuipupu movi tunina tunina wayahia,a Dewana taina vinꞌ‑omo Nuana Ahihinata ya bagibagi wayahina. ka kadue Yaubada iawa‑davedavei. Ka me Iudea‑naia, taui Pita nui Iopa ini‑tawanei, iomo Sisarea wayahina, taui yai aidaba mamaei, ka nonova taui Iesu ivitumahanei. Ka avaha dewana idueyei nuai vi‑tupatupa ananina, iuna Yaubada avaha taui eha me Iudea awaehei Nuana Ahihinata ivaniahei. Dew 2:4; 19:6.
Akanai ka, Pita yaiana vonei, ivona, 47 “Yaiau, udueyei. Tomotau taina avaha Nuana Ahihinata ivaniahei, nonova itoka me Iudea kavaniahei deina. Wayahina, eha aka pata ai bapitaiso daudau wayahina kavito‑pote.” 48 Wayahina, Pita yaiana veimeyei Korineliusi yana yoko nui ivi‑bapitaisoei Iesu a wavea. Iakwa, Korineliusi ya tomotau‑naia Pita iviamei nui imamaei auyewa aitonuata wayahina, ka Pita yai viamana awaehei. Dew 19:5.

a10:9: Me Isiraeli yai manua hetana nau‑peuna, iuna papani‑nana wei ananina eha. Ka tuta tuta tomotau inau‑hohona yai manua hetana. Aituhu wahuma vidoha ioyoma, tupwai yai manua hetana idaudauva, e tupwai tuta iamam hetana.

10:14: Lev 11:1-47; Ese 4:14.

10:15: Mar 7:15, 19.

10:26: Dew 14:13-15; SiV 19:10.

10:34: V.V 10:17; Rom 2:11.

10:37-38: Mat 4:12-17; Mat 3:16; Luk 4:17-21.

10:41: Dew 1:8; Luk 24:42-43.

10:42: Dew 17:31; 1Pi 4:5.

10:43: Isa 53:5-6; Ier 31:34; Dew 2:38.

10:44: Dew 11:15; 15:8.

a10:45-46: Dewana taina vinꞌ‑omo Nuana Ahihinata ya bagibagi wayahina.

10:45-46: Dew 2:4; 19:6.

10:48: Dew 19:5.