9
Saulo Nua‑vinana
Ka tuta aitamoata wayahina, Saulo‑nana ya nuanua Kauvea a tau vi‑muni‑waiwai na‑nau‑vi‑anigi, ka vonavona deina. Wayahina, tauna omo tau vi‑nomu ananina wayahina. Dew 8:3. Ka Saulo ya viama, tau vi‑nomu ananina leta tupwai iginumi, ivenei. Ka ya nuanua leta‑naia na‑omanei me Iudea yai manua tapanono ai tau veimea meagai Damasikusi nihenina. Ka leta‑naia tau veimea‑naia iveimeyei taui nau‑wawani Saulo ina‑ivaitei. Ka aituhu aviyaivia, ononotoi o vaivine, Iesu Ya Etawana ivi‑muni‑waiwaiei, akanai leta‑naia Saulo iawaehei na‑poyꞌ‑avini, na‑yohoni, e na‑si‑taini imavi Ierusalem wayahina, e manua yohona nihenina na‑bouni. Ka tau vi‑nomu ananina Saulo ya viamana awaehei deina. Ka Saulo yaiana tupwai nui Ierusalem ini‑tawanei iomomo Damasikusi wayahina. Ka avaha iomo meagai maupwanina, maheta wahuma vo‑kwayavonina vinꞌ‑omo, e Saulo awaniana tapa‑yayai, vonaina deina. Ka tauna ipeu tanopia, ka movina nononi vonavona, “Saulo, Saulo, aviani wayahina evitavitau, enau‑havieu?”
Ka Saulo vi‑tanaiei, ivona, “Kauvea, taum koiaka?”
Ka movina vona‑nau‑pata, ivona, “Yauke Iesu taua, evitavitau, enau‑havieu. Kate emini, e meagai taina enui. Ka apaina am mataeda enononi aviani nau‑wawanim ededewei.”
Ka tomotaui Saulo nui iomomo nuai vi‑tupatupa. Taui imimini, ka movi‑nana inononi, kate eha aitam koiaka ita‑dueye. Saulo tanopia mini, e nuanuana matana duedue, kate eha aitam aviani ana pata na‑dueye, iuna matana vi‑novanovanei. Wayahina, yaiana nimana ivo‑vi‑avini, inuiei meagai Damasikusi nihenina. Ka auyewa aitonu nihenia eha aitam aviani ta‑dueye, ka yanꞌ ate‑viviha nui eha tꞌ‑amam ka kadu eha ta‑nimnim.
10 Ka Kauvea a tau vi‑muni‑waiwai aitam mamaei Damasikusi nihenina, ana wava Ananiasi. Ka yana dune nihenina Kauvea honei, ivona, “Ananiasi!”
Ka Ananiasi ivona, “Ika, Kauvea, yauke.”
11 Wayahina, Kauvea vonei, ivona, “Emini, ka meagai niwanina ena‑omo aitam onoto ana wava Iudasa ya manua wayahina. Tauna ya manua etawana ana wava Etawana Tunuhina wayahina mamaei. Ka Iudasa ya manua nihenina aitam onoto mamaei, tauna Tasusia Tasusi aitam meagai ananina papani Asia nihenina. Ka me Rom meagaina iveimeyei, ka tau vi‑meagai‑naia me Girisi movi ianamanei ahiahina, e tuta tuta movi‑nana iaipuipupu. onotona, ana wava Saulo. Ka tauna a mataeda emataedei. Ka ataina tuta tauna viama wayahiua. 12 Ka avaha yana dune nihenina aitam onoto ana wava Ananiasi dudueyei, omomo na‑vo‑dadani, e matana ana pata na‑dune‑havine.”
13 Ka Ananiasi na matautana ivona, “Kauvea, avaha onotona vaneana anononi, vivane tauna onoto manimaninina, ka am tau vi‑muni‑waiwai Ierusalem wayahina vitavitai kadu nau‑havia‑vainei. 14 Kadue tau vi‑nomu mata‑genai avaha iawaehei deina. Ka ataina tuta tauna na‑omo meagai taina wayahina. Ka aituhu aviyaivia wayahiaia am wavea aviama, tauna nau‑wawani habuhabuai na‑poyꞌ‑aviniai, e na‑yohoniai.”
15 Kate Kauvea vona‑nau‑patei, ivona, “Akanai! Ena‑ne tauna wayahina! Iuna avaha onotona avi‑nua‑dadanei, vaneau viwavenei taui eha me Isiraeli wayahia, ka taui yai kiniV wayahia, ka kadu taui me Isiraeli wayahia. Dew 25:13; 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5. 16 Ka apaina aviwavenei tauna ana inahe ananina kadu viha ananina vaniahei au wava wayahina, iuna tauna vi‑tau paisewa wayahiu.” 2Ko 11:23-28.
17 Wayahina, Ananiasi mini, omo Iudasa ya manua wayahina, e inui. Ka nimana boui Saulo unununa wayahina ka ivona, “Vaneiu, Saulo, navinavi Kauvea Iesu etawana wayahina vinꞌ‑omo wayahima. Ka ataina tuta tauna vi‑tuneu aomo wayahima, e matam avo‑vi‑aiaia, edune‑havine, ka kadu ya nuanua aviama wayahim, e Nuana Ahihinata evaniahei na‑nau‑vi‑anaim.” 18 Ka yana ipupu iakwa, ka Saulo matana wayahina amane ana dune iana wanavina deina ipeu‑kwayavoni, e dune‑havine. Akaka mini ka ivi‑bapitaisoei. 19 Iakwa, e aniani ivenei, iam, e ya bagibagi mavi‑havine.
Saulo Yana Dewa Damasikusi Wayahina
Ka auyewa tupwai wayahia, Saulo Iesu a tau vi‑muni‑waiwai nui imamaei Damasikusi nihenina. 20 Ka Saulo eha ta‑potapota, kate me Iudea yai manua tapanono nihenina mini, e nau‑wahe vivane Yaubada Natu‑hoina vivane Iesu. 21 Ka aituhu aviyaivia ya nau‑wahena wayahina ivanevaneneha, taui nuai vi‑tupatupa ananina, kadu nuai venau‑tamatamana, e ivona, “Ia! Onoto taina ya nau‑wahe medeina? Nonova tauna Iesu a tau vi‑muni‑waiwai Ierusalem wayahina nau‑haviei. Ka kadu yana omana meagai taina wayahina iuna Iesu a tau vi‑muni‑waiwai baina na‑poyꞌ‑avini, na‑yohoni, na‑neiei Ierusalem tau vi‑nomu mata‑genai wayahia. Kaiwadi, aviani wayahina tauna vi‑putu Iesu ana wava si‑nai?” Dew 8:3. 22 Ka Saulo ya nau‑wahe a bagibagi natanata, e tauna me Iudea Damasikusi nihenina imamaei viwavenei inꞌ‑anamane‑yehai, Tau Ito‑yavuha‑nana vivane Iesu. Ka taui eha ai pata ya nau‑wahena inau‑pate. Dew 18:28.
23 Ka auyewa habuhabui nihenia Saulo Damasikusi nihenina mamaei. Wayahina, me Iudea ivi‑nua‑hauhau ina‑nau‑vi‑anigi. 24 Ka yai vi‑nua‑hauhau deina. Taui meagai anꞌ awa idune‑vi‑anai, ka avi tuta Saulo na‑opu aitam awa‑naia wayahia, akanai ipoyꞌ‑avini, ivunui. Kate Saulo yai vi‑nua‑hauhauna mai‑nononi. 25 Wayahina, aitam ioyoma tauna a tau vi‑muni tupwai venuana ananina nihenina iauwani. E meagai ana gani hetana kwaioyo iopu, e novo‑tawanei. 2Ko 11:32-33.
Saulo Mavina Ierusalem Wayahina
26 Ka Saulo mavina Ierusalem wayahina, e dewa‑dadani Iesu a tau vi‑muni‑waiwai nui na‑nau‑hohona, kate taui imatamatautei. Iuna inuanua Saulo ya vitupu wayahina na‑nonoi, e vitavitai. Eha ita‑vitumahana ya nua‑vinana vivane tunutunuhina. Gal 1:17-19. 27 Ka aitam onotona ana wava Banabasi Saulo vo‑taitaiei, ka taini neiei Iesu a tau hae anani wayahia. Ka Banabasi mataedai, Saulo etawana wayahina Kauvea dueyei, kadue Kauvea Saulo wayahina ipupu. Ka kadu meagai Damasikusi wayahina Saulo yanꞌ ate‑vatu nui Iesu ana wava nau‑waheyei bagibagi‑vainena. 1Ko 9:1. 28 Wayahina, tau hae anani Banabasi ya ipupuna iawaehei, ka Saulo inu yai yoko nihenina. Ka aveta baina ya nuanua Ierusalem nihenina, tauna ni‑awana deina, e naunau‑wahe panina Kauvea a wavea. 29 Ka me Iudea tupwai me Girisi movi ipuipupu, ka Saulo ine wayahia, e nui iaipuipupu, ka nui ivi‑heyoheyo. Kate taui inua‑goyo. Wayahina, idewa‑dadani ina‑nau‑vi‑anigi. 30 Ka tutana tau ekalesia ononotoi me Iudea‑naia yai nuanua inononi, taui Saulo ineiei iopu meagai Sisarea wayahina, ka wae ivaniahei ivi‑tunei ine tauna ya meagai Tasusi wayahina. Ka tauna mamaei bana mamanaina meagai Ierusalem wayahina.
Tau Ekalesia Tuta Ahiahina Ivaniahei
31 Ka dewaia habuhabui iakwa, tau ekalesia habuhabui tuta ahiahina ivaniahei papani Iudea nihenina, ka papani Galili nihenina, ka papani Samaria nihenina. Ka Nuana Ahihinata ekalesia vo‑vi‑vatui, kadu vo‑vi‑bagibagi. Ka tau ekalesia ai yau natanata, ka taui yai maꞌ vidoha iuna Kauvea ivi‑ateteyei tunuhina.
Pita Ka Aeneasi
32 Ka Pita yana dewa, ni‑keyekeyei papani tunina tunina wayahina. Ka aitam tuta tauna iopu meagai Lida wayahina, e tau ekalesia‑naia na‑nau‑vi‑taui. 33 Ka meagai‑nana nihenina aitam onoto tau penapena mamaei, ana wava Aeneasi. Tauna ponimana ai yau 8 nihenia ya pai dauva ana heta wayahina daudauva. Ka Pita Aeneasi vi‑vaniaha. 34 Ka Pita vonei, ivona, “Aeneasi, ataina Iesu Tau Ito‑yavuha dewa‑vidovidohem. Wayahina, emini, e yam pai dauva enunumi.” Ka Aeneasi mini‑kwayavoni. 35 Ka Lida a tau vi‑meagai aitamoata aitamoata kadu meagai Saroni a tau vi‑meagai aitamoata aitamoata Aeneasi idudueyei, ka taui inua‑vinana, ka Kauvea ivitumahanei.
Pita Ka Dorikasi
36 Ka tuta aitamoata wayahina meagai Iopa wayahina, Iesu a tau vi‑muni‑waiwai vavinena aitam mamaei, ana wava me Ebereu movi Tabita, ka a vo‑vina me Girisi movi Dorikasi.a Vavinena ana wava ainua, ka ainua ai anamana aitam vahitau, e dimdim movia vahitau‑nana ivi‑wahani dia (ka dimdim iginumi “deer”). Ka tuta tuta vavinena tomotau dewa‑vidovidohei, ka payapayaya ivaitei ahiahina. 37 Ka vavinena vi‑kwanaha, ka aniga. Ka yaiana tau matena iepei, ivi‑toei, ivo‑vi‑aiaia, e manua nihenina ka hetana iboui. 38 Ka meagai Iopa meagai Lida ainua eha bana. Wayahina, tutana tau ekalesia Iopa wayahina inononi vivane Pita maupwanina meagai Lida wayahina mamaei, taui tau mataeda ainua ivi‑tunei, ivona, “Bada, kaiwa ananina. Aituhu memeanina wayahima, kavo‑kwayavoni kana‑ne yama megeia? Iuna vitana avaha vinꞌ‑omo.”
39 Ka Pita awaehei, ka nui imavina meagai Iopa wayahina. Ka tutana manua‑nana inui, itaini ineiei bubuna‑honotana hetana wayahina, ka tau matena mamaei nihenina. Ka wadawadae habuhabui iomo, e Pita imimini‑vivinei, ka itoutou kadu ivi‑mohai. Ka avi kwama nonova Dorikasi nau‑vevewanei, vivane am‑venena‑kavovo wayahina, kwamaia isi‑vinꞌ‑omanei, e Pita dudueyei.
40 Ka Pita veimeyei vaivine habuhabui bubuna‑honotana ini‑tawanei, ka tauna ana heta mamaei. Ka tauna aena vi‑tupa‑gum, ka viama Yaubada wayahina. Ka matana onei tau matena wayahina, e vonei, ivona, “Tabita, emini.” Akaka Tabita matana dunedune, e Pita dueyei, wayahina manuena. 41 Ka Pita nimana vo‑vi‑avini, e si‑vi‑mini. Iakwa, e tau vitumahana kadu wadawadae honei, e Tabita yawayawaina viwavenei. 42 Ka tomotau meagai Iopa nihenina vaneana inononi. Ka tomotau habuhabui ivi‑putu Kauvea ivitumahanei. 43 Ka Pita meagai Iopa nihenina mamaei tupwana bana. Ka tau vi‑meagai onotona aitam mamaei, ana wava Simoni. Ka tauna ya paisewa vahitau wagai vo‑vi‑aiaia, ka wagai wayahia gugua nau‑vevewane‑neiei. Ka Pita Simoni‑nana nui imamaei.

9:1: Dew 8:3.

a9:11: Tasusi aitam meagai ananina papani Asia nihenina. Ka me Rom meagaina iveimeyei, ka tau vi‑meagai‑naia me Girisi movi ianamanei ahiahina, e tuta tuta movi‑nana iaipuipupu.

9:15: Dew 25:13; 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5.

9:16: 2Ko 11:23-28.

9:21: Dew 8:3.

9:22: Dew 18:28.

9:25: 2Ko 11:32-33.

9:26: Gal 1:17-19.

9:27: 1Ko 9:1.

a9:36: Vavinena ana wava ainua, ka ainua ai anamana aitam vahitau, e dimdim movia vahitau‑nana ivi‑wahani dia (ka dimdim iginumi “deer”).