Me
Rom
Yai Leta
Paulo Wayahina
Buki Taina Wayahina
Buki taina a tau ginuma vivane Paulo. Tutana buki taina ginumi, tauna mamaei meagai Korinita nihenina, ka ya nuanua munia meagai Rom na‑nau‑vi‑taui. Wayahina, naona tauna tau ekalesia Rom wayahina yai leta taina ginumi, e ya viwavenena habuhabuna vo‑vi‑mahetei inꞌ‑anamanei.
Buki Mateu, ka Marika, ka Luke, ka kadu Ioni na nau‑punina Iesu yana dewa tanopia inau‑viviwaveka. Ka buki Dewa tau hae anani yai dewa ekalesia vovouna wayahi nau‑viviwaveka. Kate Paulo avaha anamanei tomotau habuhabui eha ita‑nua‑hau ahiahina dewaia habuhabui ai anamana wayahi. Tau ekalesia‑naia ianamanei vivane Iesu aniga yai dewa goyona wayahi, kate eha itꞌ‑anamane ahiahina medeina yawai vidoha dewaia wayahi. Ka kadu yai vi‑tanai habuhabui imamaei. Dewa goyona aviani? Medeina dewa goyona avihahaiei? Aituhu dewa goyona adewei, medeina avidoha?
Wayahina, leta taina nihenina Paulo vi‑tanai‑naia habuhabui vona‑nau‑patei, kadu dewa habuhabui vo‑vi‑mahetei kanꞌ‑anamanei. Tomotau sinasinapui ivonevoneka, vo‑vi‑maheta buki taina nihenina vo‑vi‑maheta mani buki habuhabui nihenia vane‑tawanei.
Pai vi‑putu wayahina ka pai nau‑yehata wayahina vitumahana vivane pai mini ananina buki taina nihenina. Mosese ya veimea eha ana pata na‑ito‑yavuhika. Ka mani veimea o kadi mani dewa tomotau wayahia eha ai pata ina‑ito‑yavuhika. Ana heta vitumahana Iesu wayahina ana pata na‑ito‑yavuhika.
1
Pai Vi‑putu
Yaiau, yami leta taina aginumi omomo wayahimia. Yauke Paulo, Tau Ito‑yavuha Iesu ya tau paisewa aitam. Ka Yaubada vi‑nua‑dadaneu, e honeu, kadue bou‑keyeu avi‑tau hae ananiu tauna Vaneana Ahiahina wayahina. Dew 9:15. Nonova Yaubada tauna ya vona‑dabadaba boui wayahika, e tauna ya tau apa‑taputapu mataedai. Ka taui vona‑dabadaba‑nana iginumi Iginuma Ahihinata tutuaina nihenina. Rom 16:25-26. Ka vona‑dabadaba‑nana vivane Vaneana Ahiahina tauna Natu‑hoina wayahina. Tauna onoto kadu tauna Yaubada. Tauna Davida yana dede wayahina tupua ininina, ka kadu Yaubada Nuana avaha awaehei tauna vivane Yaubada Natu‑hoina, ka kadu Iesu Tau Ito‑yavuha ya mini‑havine wayahina Nuana viwaveneka deina, ka dewana dewa‑bagibagina. Ika, Iesu Tau Ito‑yavuha, tauna yaka Kauvea. Ka tauna am‑venena awawaehina veneu avidoha Yaubada matana deina, ka kadu tauna awaeheu avi‑tau hae ananiu aitam. Ka yauke yau paisewa taina. Taui eha me Iudea habuhabui ahonehonei Yaubada yana vona ivitumahanei. Ka tupwai wayahia ivitumahanei, e ivi‑putu yana vona ivi‑ateteyei. Dew 26:16-18; Gal 2:7-9. Ka itomi tupwai deina. Yaubada avaha honemi Iesu Tau Ito‑yavuha uvitumahanei, uvi‑ateteyei. Ka vona ahiahina, itomi vivane Iesu ya ekalesia nihenina umamaei.
Paulo Ya Nau‑kaiwa Me Rom Wayahia
Wayahina, itomi habuhabumi meagai Rom wayahina umamaei anau‑kaiwa wayahimia. Yaubada Amaka dune‑nuanuaiemi, ka tauna avaha honemi kadu bou‑keyemi uvi‑tau ekalesia.
Ka yau nuanua wayahimi am‑venena awawaehina kadu nua gomagomanina uvaniahei Yaubada Amaka wayahina kadu Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina. Yau 6:25-26.
Paulo Ya Viama Me Rom Wayahi
Iesu Tau Ito‑yavuha yana dewa wayahina etawana vevewanei wayahika Yaubada kana‑nau‑kaiwei. Wayahina, naona yau Yaubada anau‑kaiwei itomi habuhabumi wayahimi. Iuna tanopi taina habuhabuna wayahina tomotau itomi yami vitumahana ihaehaeyei. Yauke yau Yaubada wayahina apaipaisewa au ayaunena habuhabuna wayahina kadu yau nuanua habuhabuna wayahina. Ka yau paisewa vivane tomotau wayahia Yaubada Natu‑hoina Vaneana Ahiahina anau‑waheyei. Ka vona ahiahina, Yaubada avaha anamaneu tuta tuta taumi anuanimi yauke 10 yau viama nihenia. Ka ataina tuta ahidahida aituhu Yaubada ya nuanua ka aituhu tauna na‑ivaiteu, akanai memeanina anꞌ‑omo wayahimia, anau‑vi‑taumi. Iuna nonova yau nuanua anau‑vi‑taumi deina, kate eha au pata. Dew 19:21; Rom 15:23.
11 Ataina yau nuanua ananina apaina anau‑vi‑taumi, ka yau nuanua am‑venena awawaehina nuaka wayahi avo‑patami, e nuami nihenia avo‑vi‑vatumi deina. 12 Ika, yau vitumahana wayahina taumi avo‑vi‑vatumi, kadu yami vitumahana wayahina taua uvo‑vi‑vatu tuta aitamoata wayahina deina.
13 Ka vavaneiu, yau nuanua unꞌ‑anamanei tuta habuhabui wayahia avi‑nua‑hauhau anꞌ‑omo wayahimia anau‑vi‑taumi, kate tuta tuta dewa tunina tunina ibou‑potapotau. Wayahina, nonova a itoava tuta ataina wayahina eha memeanina wayahiua anꞌ‑omo wayahimia. Yau nuanua ananina yau nau‑wahe wayahina ana‑ivaitemi. Mani tomotau eha me Iudea mani papani nihenia avaha aivaitei deina. Ka ataina avaha tuta ahiahina avaniahei, e nau‑wawaniu anau‑vi‑taumi. Dew 19:21.
14 Au veimea aitam mamaei, ka veimeana yau paisewa habuhabuna veimeyei vivane nau‑wawaniu tuta tuta tomotau habuhabui aivaitei, taui me Girisi ka kadu taui eha me Girisi, ka taui sinasinapui ka kadu taui mwagemwagei deina. Nau‑wawaniu habuhabui aivaitei. 15 Wayahina, yau nuanua ananina kadu itomi me Rom Vaneana Ahiahina anaunau‑wahemi.
Vaneana Ahiahina Bagibagina
16 Yauke eha aini‑yauyau Vaneana Ahiahina wayahina, kate avaha avitumahanei Vaneana Ahiahina vona tunutunuhina. Ka Yaubada bagibagina, ka aituhu aviyaivia Vaneana Ahiahina ivitumahanei, akanai tauna na‑ito‑yavuhi‑neiei. Vaneana Ahiahina me Iudea na‑ivaitei ivitumahanei, ka kadu me Girisi na‑ivaitei ivitumahanei aitamoata deina. Mar 8:38; 1Ko 1:18-24; Dew 13:46. 17 Iuna Vaneana Ahiahina viwaveneka medeina nua gomagomanina kavaniahei Yaubada yana dewa tunutunuhina wayahina. Nua gomagomanina a pai vi‑putu vivane yaka vitumahana, ka kadu a pai nau‑yehata vivane yaka vitumahana. Ka Iginuma voneka deina, ivona,
 
“Aituhu aviyaivia yai nuanua
yawai vivane tunutunuhi Yaubada matana,
akanai taui nau‑wawani
Yaubada ivitumahanei.” Rom 3:21-22; Aba 2:4.
Tomotau Yai Dewa Goyona Yaubada Matana
18 Yaubada avaha nua‑goyo tomotau yai dewa goyona habuhabui wayahi. Ka tauna tomotaui ai dewa‑yaiyai si‑vinꞌ‑omanei kadueyei. Taui yana vona tunutunuhina ibou‑potei yai dewa goyona wayahia. 19 Ka Yaubada ana heta avaha ya etawana ahiahina si‑vinꞌ‑omanei, ka kadu taui avaha ianamane‑yehai, iuna tauna avaha ya nuanua vo‑vi‑mahetei. Kate taui ivihahaiei. Dew 14:15-17; 17:24-28. 20 Tuta naona wayahina, tutana Yaubada tanopi vevewanei, a itoava tuta ataina wayahina, tomotau ai pata inꞌ‑anamanei ahiahina tauna vivane Yaubada‑hoina. Ka kadu taui ai pata inꞌ‑anamanei tauna ya bagibagi eha na‑iakwa. Vona ahiahina, itoka tomotau eha aka pata Yaubada ya bagibagi maꞌ‑vavaha matakaia kadudueye, ka eha aka pata tauna yawaina ahihinata matakaia kadudueye. Kate itoka tomotau aka pata dewaia imaꞌ‑vavaha kanꞌ‑anamanei. Iuna Yaubada tauna ya vevewana habuhabui vevewanei, ka aka pata vevewanaia kadudueyei matakaia. Ka aituhu aviyaivia Yaubada ivihahaiei, eha aitam vona‑yavuha mamae taui wayahi. Iuna vevewanaia habuhabui tomotaui yai vihaihai iaipupu‑tana‑potepotei. Iob 12:7-9; Sam 19:1.
21 Taui avaha Yaubada ya vevewana idudueyei, kadu avaha ianamanei tauna mamaei, kate eha Yaubada itꞌ‑awa‑dave, ka kadu eha ita‑nau‑kaiwe. Taui inua‑vane, ka kadu nuai awakabina. Wayahina, Yaubada nuai vo‑vi‑novanovani. Epe 4:17-18. 22 Taui ivona‑vanevane yai nua‑uya ananina wayahina, kate vona ahiahina, taui ivi‑kwavakwava, Ier 10:14; 1Ko 1:20. 23 ka Yaubada Maꞌ‑vavaha didigana ivihahaiei, e ivi‑putu itupwana wayahia iaiwaodu. Tau ai‑tai nimaia itupwana inau‑vevewanei, ka tupwai wayahia ai dune tomotau deina, ka apaina tomotau habuhabuka kanꞌ‑aniga. Ka tupwai wayahia ai dune manua iyaveyaveha deina, ka tupwai wayahia ai dune vahitau deina o mwata ivi‑dobwa‑niuniu neine deina. V.V 4:15-19; Sam 106:20.
24 Wayahina, Yaubada taui yai nua‑hivahiva goyona eha ta‑bou‑pote, kate avi tuta taui yai nuanua ikenene ani‑vainena, akanai Yaubada eha ta‑bou‑pote. Wayahina, taui inini ivo‑vi‑gawagawami aitamoata aitamoata wayahia. 25 Iuna taui yai nuanua ikenekenene deina. Wayahina, taui Yaubada yana vona tunutunuhina ivihahaiei, ka vitupu ivitumahanei. Taui ivi‑putu Yaubada ya vevewana wayahina iaiwaodu deina, kate eha Yaubada ana heta wayahina ita‑iwaodu. Tauna ana pata yai dewaia bou‑potei, kate eha ya nuanua na‑bou‑pote. Ka vona ahiahina, Yaubada wayahina nau‑iaiava habuhabui imaꞌ‑vavaha. Ana pata deina.
26 Yaubada taui yai dewa goyona awaehei vivane yai nua‑hivahiva goyona taui yawai veimeyei. Tauna ana pata yai dewaia goyona na‑bou‑potei, kate eha ta‑bou‑pote. Wayahina, vaivine yai dewa nau‑wawani ononotoi wayahia idedewe, dewaia ini‑tawanei, e mani dewa idedewei. 27 Ka ononotoi kadu deina, avi dewa nau‑wawani vaivine wayahia idedewe, dewai ini‑tawanei, ka taui ai heta‑ohota yai nua‑hivahiva nau‑vi‑yabeni ana heta ana heta wayahina, onoto ka onoto ivo‑dadani idewa‑goyogoyo, kadu idewa‑bwagobwago deina. Ka yai dewa goyo‑vaine‑nana a dewa‑yaiyai mamaei, ka inini nihenia dewa‑yaiyai‑nana ivaniahei. Lev 18:22; 20:13; 1Ko 6:9.
28 Ka kadu taui yai nua‑uya viam‑nonona wayahina Yaubada ivihahaiei. Wayahina, Yaubada nuai nau‑vi‑nehenehei, kadu awaehei dewa goyona tunina tunina idewa‑nubunubui. 29 Wayahina, ataina dewa goyona habuhabui avaha yawai inau‑vi‑anai, ka gugua a nua‑tania, ka kadu nua‑goyo. Taui imabonu, 30 ka kadu mani tomotau iapa‑goyogoyoei, ka kadu Yaubada inau‑nikonikoiei. Tuta tuta taui ivonavona ikoi, ka inua‑vane, kadu ivona‑vanevane. Ka kadu taui dewa goyona vovouna inau‑vevewanei. Ka taui ayoyoi ka amamai yai veimea ivihahaiei. 31 Taui eha ai pata inꞌ‑ayaune tunuhina. Ka eha ivitumahane tunuhina, ka eha iate‑nuanuai, kadu eha idune‑nuanuai. 32 Taui avaha ianamanei aituhu aviyaivia dewaia idedewei, akanai taui nau‑wawani ai dewa‑yaiyai vivane aniga. Iuna Yaubada avaha ya vi‑nua‑dadana tunutunuhina boui deina. Kate taui eha imatamatauta dewa‑yaiyai‑nana wayahina. Taui idedewei deina, kadu aituhu aviyaivia dewa goyo‑vaine‑naia idewa‑nubunubui, taui tomotaui iapa‑vidovidohei.

1:1: Dew 9:15.

1:2: Rom 16:25-26.

1:5: Dew 26:16-18; Gal 2:7-9.

1:7: Yau 6:25-26.

1:10: Dew 19:21; Rom 15:23.

1:13: Dew 19:21.

1:16: Mar 8:38; 1Ko 1:18-24; Dew 13:46.

1:17: Rom 3:21-22; Aba 2:4.

1:19: Dew 14:15-17; 17:24-28.

1:20: Iob 12:7-9; Sam 19:1.

1:21: Epe 4:17-18.

1:22: Ier 10:14; 1Ko 1:20.

1:23: V.V 4:15-19; Sam 106:20.

1:27: Lev 18:22; 20:13; 1Ko 6:9.