28
Bonabona Malita Wayahina
Ka habuhabuai avaha tania avaniahei ahiahina, anononi bonabona‑nana ana wava Malita. Ka bonabonana a tau maꞌ idewa‑bigebigeai ananina, ka ai ipoui, ka habuhabuai ihoneai avivi‑vana, iuna wei atuatuna, ka akwadudu. 2Ko 11:27.
Ka Paulo kadu ai kwakwei, ai‑nana ihuna, ka ai wayahina vi‑aia. Ka avaha nau‑genanava, mwata honahonana vinꞌ‑omo, ka Paulo nimana hovei. Ka tau maꞌ bonabonana Paulo nimana mwata kwaikwaioyo idueyei, e ivi‑putu matataui ivonavona, “Vona ahiahina, onoto taina tau nau‑vi‑aniga aitam. Tauna wedinia wayahina inovo akanai, kate ataina ya goyona a nau‑pata tunutunuhina vaniahei, ka yanꞌ aniga omomo.”
Ka Paulo mwatana nau‑voi‑onei ai ananata nihenina, ka viha eha ta‑vi‑pae, akanai mamaei. Mar 16:18. Ka tau maꞌ tanoi idune‑vi‑anai, iuna inuanua tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina, e ininina nononei, o kadi yanꞌ aniga vinꞌ‑omo‑kwayavoni idueye. Kate tuta mamanaina nihenina ipotapota‑wayohe. Akaka inua‑vinana, e ivi‑putu ivonavona, “Tauna aitam yaubada.” Dew 14:11.
Ka bonabonana a tau veimea ananina ana wava Pubiliusi, ka tanopi ananina veimeyei papani‑nana wayahina. Ka tauna omo wayahiaia, e nau‑kaiweai ananina. Ka auyewa aitonu nihenia vi‑anianiai, e yama pai dauva vo‑vi‑aiaia, e yama maꞌ ahiahina veneveneai deina. Ka tauna amana manua daudauva kwanakwanahina, ka a kwanaha nau‑genanava kadu madina neine. Ka Paulo nau‑vi‑taui, e tauna Pubiliusi amana wayahina viama Yaubada wayahina, e nimana boui ininina wayahina, e vo‑vi‑aiaiei. Ka tutana dewana vaneana inononi, tau kwanakwanaha habuhabui bonabonana wayahina iomo, e Paulo habuhabui vo‑vi‑aiaiei, ividoha. 10 Wayahina, tutana itoai ani‑tawanei, am‑venena‑kavovo habuhabuna iveneai, e yama tuta vi‑ata ama maꞌ ama pata itotohi.
Meagai Rom Avaniahei
11 Ka bonabonana wayahina amamaei wahava aitonu nihenia. Ka me Alekisanideria yai waꞌ aitam tanoi kadu mamaei a itoava kwadudu ana tuta iakwa wayahina. Ka wae‑nana bodai ginuginumina a mayamayau vivane yaubada natu‑yuayua, aitam ana wava Kasitori ka vaneina ana wava Polukisi.a Me Girisi ka me Rom yai vitumahana tutuaina, natu‑yuayua tanoi vivane yaubada. Iuna yai viviwava mamaei. Kadu ivitumahanei tuta tuta ainuai tau vi‑ata hawana iaivaitei. 12 Ka asi‑nata aomo meagai Sirakuse wayahina, aduduna, ka amamaei auyewa aitonu nihenia. 13 Ka Sirakuse ani‑tawanei, asi‑nata aomo meagai Regium wayahina. Ka mana navia aunupu vi‑putu hunahuna, e asi‑nata‑havine, ka kadu aitam auyewa iakwa, e aomo meagai Puteoli wayahina. 14 Ka tanoi wayahina tupwai tau ekalesia avaniahai, ka ihoneai aomo yai manua, ka taui nui amamaei auyewa ai yau 7 nihenia. Ka wiki‑nana iakwa, aeaia aomo Rom wayahina.
15 Ka yama nae vaneana eta‑naoeai. Wayahina, tau vitumahana tupwai Rom wayahina yai nuanua inau‑vi‑tauai etawana wayahina. Akaka iomo a itoava meagai ainua ivaniahei wayahina. Aitam ana wava Apiusi Yai Maketi, ka aitam ana wava Manua Pai Nim Aitonu. Ka tutana avenavenau, Paulo tomotaui dueyei, e ate‑vatu kadu Yaubada nau‑kaiwei.
16 Ka meagai Rom avaniahei, ka tau eta‑naonao‑nana Paulo awaehei tauna ana heta aitam manua nihenina mamaei, ka tauna tau nau‑havia aitam veimeyei Paulo na‑dune‑vi‑anai.
Paulo Tauna Ya Nau‑wahe Rom Nihenina
17 Ka auyewa aitonu iakwa, e Paulo me Iudea ai tau veimea hone‑hohoni, e vonei, ivona,
“Vavaneiu, yauke eha aitam goyona ata‑dewe yaka tomotau wayahia, ka kadu eha yaka dewa tutuaina ata‑tana‑bwege. Kate me Iudea Ierusalem wayahina ipoyꞌ‑aviniu, e taua me Rom iam‑veneneyeu. Ka taui manua yohona nihenina ibou amamaei. 18 Ka me Rom avaha ivi‑tanatanaieu, taui yai nuanua iyavuhiu. Iuna eha aitam yau dewa goyona a nau‑pata aniga ata‑vaniahe. Dew 26:31. 19 Kate tutana me Iudea vi‑nua‑dadanana ivihahaiei, yauke nau‑wawaniu SisaV ana wava atomani, e tauna ana heta na‑nau‑yanahiu. Iuna eha yau nuanua yau yoko me Iudea avitavitai, kate yau nuanua ayavuha ahiahina deina. Dew 25:11. 20 Wayahina, ataina tuta ahone‑hohonimi adueyemi, kanau‑basekwa. Manawa kainumu taina wayahina yohoyohoniu amamaei, iuna aviani itoka me Isiraeli yaka nua‑vaniaha nui kapotepotei avitumahanei akanai.” Dew 26:6-7.
21 Ka taui Paulo ya vonana inau‑patei, ivona, “Eha aitam leta papani Iudea wayahina ata‑vaniahe yam vitana matana wayahina. Kadu vavaneika tupwai avaha iomo Ierusalem wayahina, kate eha aitam koiaka wayahia am wava ita‑tomani. 22 Kate itoai nuanuai yam vitumahana taina enaunau‑waheai anononi. Iuna ana heta anononi, me Iudea papani aitamoata aitamoata wayahia yoko‑nana ivi‑wahani KirisitianiV iapa‑goyogoyoei.” Dew 24:14.
23 Wayahina, me Iudea‑naia ivi‑nua‑dadani kadu aitam auyewa wayahina Paulo nui inau‑hohona. Ka auyewana wayahina taui ai yau nata, e inau‑hohona Paulo ya manua nihenina. Ka tauna mana‑putua vi‑putu Yaubada ya pai veimea naunau‑waheyei, ka kadu vo‑vi‑mahetei a itoava babau ionu wayahina. Ka tauna Mosese ya veimea, kadu tau apa‑taputapu yai iginuma naunau‑waheyei, e dewa‑dadani nuai nꞌ‑am‑haui inua‑vinana, e Iesu ivitumahanei deina.
24 Ka tupwai wayahia ya nau‑wahena iawaehei ivitumahanei, ka tupwai ivihahaiei, eha yai nuanua. 25 Ka taui matataui itana‑vewani, e manua‑nana ini‑tawanei. Iuna Paulo ya nau‑wahe a pai mini pai nau‑yehata ivona,
“Nonova Nuana Ahihinata yana vona yami tupua‑nenenehi wayahi tau apa‑taputapu Isaia vonei, ivona,
 
26 ‘Enꞌ‑omo tomotau taina wayahia,
e ena‑vona wayahia,
“Tuta tuta uvanevaneneha,
kate nuami eha nꞌ‑am‑hauhau,
kadu tuta tuta udunedune,
kate eha ami pata unꞌ‑anamane.” Isa 6:9, 10; Dew 25:13; 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5.
27 Ena‑vona deina,
iuna tomotau taina ununui toyoina,
ka kadu inononi‑wayohe,
ka kadu matai avaha igudui.
Aituhu mataia idunedune,
o aituhu tanihaia inononi,
o aituhu nuai nꞌ‑am‑haui,
akanai inua‑vinana,
ka avo‑vi‑aiaiei ividoha‑vavaha.’
 
28 Wayahina, ataina tuta avonemi Yaubada tauna Vaneana Ahiahina ito‑yavuha wayahina avaha vi‑tunei omo taui eha me Iudea wayahia. Iuna taui inononi, kadu taui ivitumahanei.”
[ 29 Ka Paulo ya vonana iakwa, e me Iudea‑naia ivi‑putu ivito‑patapata matataui.]a Iginuma tutuaina nihenina eha mataina 29 kata‑vaniahe.
30 Ka Paulo aitam manua vi‑maiei, ka ponimana ainua nihenina manua‑nana mamaei. Ka aituhu aviyaivia iomo inau‑vi‑taui, akanai tauna nau‑kaiwei. 31 Ka tauna naunau‑wahe vuvunaha ka panina, ka eha aitam koiaka ya nau‑wahe ta‑vito‑pote. Ka tauna Yaubada ya pai veimea naunau‑waheyei, kadu Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina viwavenei deina.
Ana pata deina.
Yauke Luke

28:2: 2Ko 11:27.

28:5: Mar 16:18.

28:6: Dew 14:11.

a28:11: Me Girisi ka me Rom yai vitumahana tutuaina, natu‑yuayua tanoi vivane yaubada. Iuna yai viviwava mamaei. Kadu ivitumahanei tuta tuta ainuai tau vi‑ata hawana iaivaitei.

28:18: Dew 26:31.

28:19: Dew 25:11.

28:20: Dew 26:6-7.

28:22: Dew 24:14.

28:26: Isa 6:9, 10; Dew 25:13; 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5.

a28:29: Iginuma tutuaina nihenina eha mataina 29 kata‑vaniahe.