14
Meagai Ikonium Wayahina
Ka Paulo ka Banabasi iomo meagai Ikonium wayahina. Ka tuta tuta yai dewa deina, taui naona ivane me Isiraeli yai manua tapanono wayahina. Ka nihenina tomotau habuhabui itapanono, ka ainuai yai nau‑wahe bagibagina. Wayahina, me Iudea habuhabui, kadue me Girisi habuhabui ivitumahanei. Kate me Iudea tupwai vitumahana ivihahaiei, ka taui yai nuanua Paulo ka Banabasi ivitavitai. Wayahina, ine taui eha me Iudea wayahia, ka inau‑vi‑nehanehai, e taui nuai ivo‑vinei, ka Paulo ka Banabasi yai nau‑wahe ivihahaiei. Ka tuta bana mamanaina wayahina Paulo ka Banabasi meagai‑nana nihenina imamaei, ka eha ita‑matauta, kate taui yai ate‑vatu nui Kauvea inaunau‑waheyei. Ka tauna ainuai yai nau‑wahe yanꞌ ate‑nuanuai wayahina awaehei tunuhina. Wayahina, tauna bagibagi venei ai pata dewa‑bagibagi‑vainei idedewei tomotau mataia, ka kadu ai pata mani dewa idedewei. Ka aituhu aviyaivia dewaia idudueyei, akanai taui nuai vi‑tupatupa ananina. Mar 16:20; Ebe 2:4. Ka tau vi‑meagai itana‑vewani yoko ainua wayahia. Tupwai iawaehei me Iudea yai vona tunuhina, ka tupwai iawaehei tau hae ainuai yai vona tunuhina. Ka tomotau‑naia eha me Iudea kadu taui vivane me Iudea ivi‑yoko, ka tau hae‑naia yai vona ivihahaiei, ka yai vi‑nua‑hauhau hivahivana iboui, e tau hae ipoyꞌ‑avini, ivitavitai, itutu‑hanuhanui, e ina‑nau‑vi‑anigi. Ka kadu tomotau‑naia ai tau veimea iawaehei aitamoata deina. Dew 14:19. Kate Paulo ka Banabasi vaneana inononi. Wayahina, inovo ine meagai Lisitira ka meagai Derebe wayahia, ainua papani Likaonia nihenina imamaei. Ka tau hae‑naia ini‑keyekeyei papani‑nana nihenina. Ka tuta tuta wayahina meagai‑naia nihenia Vaneana Ahiahina inaunau‑waheyei.
Meagai Lisitira Wayahina
Ka meagai Lisitira nihenina aitam onoto mamaei, ka aena nau‑vi‑pogoyoei ayona madia tupueyei, ka tauna ya tupua wayahina eha ana pata na‑ni‑awana. Ka tauna manuena ka Paulo yana ipupu wayahina vanevaneneha ka nononi. Ka Paulo tauna dune‑vi‑anai, kadu anamanei, tauna ya vitumahana mamaei, vivane ana pata ya vidoha vaniahei. 10 Wayahina, Paulo honei, ivona, “Emini!” Akanai, ni‑ubau‑kwayavoni, e vi‑putu ni‑awana.
11 Ka yoko avaha Paulo ya paisewa idueyei, e ivi‑hone papani Likaonia movi wayahina, ivona, “Avaha yaka yaubada iopu‑me wayahikaia, tomotau aka dune deina.” Dew 28:6. 12 Ka Banabasi ivi‑wahani Seusi, ka Paulo ivi‑wahani Eremesi, iuna tauna yana ipupu toyoina.a Seusi yai yaubada ananina ana wava, e yai viviwava wayahina ivitumahanei vivane Seusi mani yaubada veimeyei. Ka Eremesi kadu aitam yai yaubada, e tauna aitam tau mataeda ananina yai viviwava nihenia. 13 Ka Seusi ya manua tapanono meagai upuna mamaei, ka maupwanina, ka Seusi ya tau vi‑nomu aitam mamaei. Wayahina, tauna bulumakauV ononotoi ai vi‑am omane‑neiei, kadu tapana habuhabui iauyei omanei vinꞌ‑omo meagai anꞌ awa wayahina, iuna tauna kadu yoko‑naia nui yai nuanua bulumakauV habuhabuna ivi‑nomui tau hae ainuai wayahia.
14 Ka tutana tau hae Banabasi ka Paulo avaha tomotau‑naia yai nuanua ianamanei, yaui inovo ka nuai ivita. Ka taui yai nuanua yai nua‑vita taina tomotau‑naia iviwavenei. Wayahina tau hae‑naia ai kwama isi‑yehiyehia nimaia, kadu inau‑bwanunua inu yoko nihenia, ka ikonukonua, ivonavona,
15 “Ononotomi, aviani udedewei? Eha nau‑wawanimi uvi‑nomu wayahiaia, iuna itoai tomotau‑henai itomi deina! Itoai yama paisewa Vaneana Ahiahina amataedami unononi. Ka Vaneana anꞌ anamana, e dewa taina awakabina uni‑tawanei, e Yaubada Yawayawaina uvitumahanei. Yaubada‑nana wahuma, ka tanopi, ka hawana vevewane‑neiei, kadu aviani habuhabui nihenia yawayawaina kadu vevewane‑neiei. Dew 10:26; Sam 146:6. 16 Nonova, tauna awaehei tomotau yoko ai heta yai veimea ivi‑nua‑dadani, ka kadu awaehei taui ai heta iveimeyei. Dew 17:30. 17 Ka aituhu kadune‑vi‑avini ahiahina, aka pata tauna ya paisewa kadueyei, kanꞌ‑anamanei. Udu! Tuta tuta tauna yana dewa bigabigana venemi wei wahuma wayahina, kadu aniani tanopi wayahina aihana ana tuta aitamoata aitamoata wayahina. Ka tauna aniani habuhabuna venevenemi, kadu nuami nihenina udewa‑haiawa‑iaua.” Ier 5:24.
18 Tau hae ainuai ivonavona deina, kate yoko yai nuanua ananina ivi‑nomu wayahia, ka eha ani‑hoina idewe. Ka apaina yokoia igenuana ididi.
19 Ka dewana eha ani‑hoina na‑iakwa, e me Iudea tupwai meagai Anitioki wayahina kadu meagai Ikonium wayahina ivinꞌ‑omo. Ka me Iudea‑naia ivona‑bagibagi, ka yai vona wayahina yokoia meagai Lisitira wayahina yai nuanua ivo‑vinei. Wayahina, hanu iepepei, e Paulo itutu‑hanuhanui kadu meagai upuna isi‑taini‑yavunei. Iuna taui inuanua tauna avaha aniga. Dew 17:13; 2Ko 11:25.
20 Kate tau vi‑muni‑waiwai iomo, imini‑vivinei, e tauna mini ka nui imavi‑havine megeia. Ka mana navia, tauna Banabasi ainuai iomo meagai Derebe wayahina.
Yai Mavina Papani Siria Wayahina
21 Ka meagai Derebe wayahina Vaneana Ahiahina inaunau‑waheyei, ka tau vi‑meagai habuhabui ivitumahanei, ka ivi‑tau vi‑muni‑waiwai Iesu wayahina. Ka yai paisewa meagai‑nana nihenina iakwa, e imavina iomo Lisitira wayahina, ka Ikonium wayahina, ka kadue Anitioki wayahina. 22 Ka Paulo ka Banabasi tau vi‑muni‑waiwai meagai‑naia nihenia nuai ivo‑vi‑bagibagia, kadue ivo‑vi‑vatui vivane eha yai vitumahana Iesu wayahina ivo‑haini. Inaunau‑wahei, ivona, “Aituhu aviyaivia yai nuanua Yaubada ya pai veimea inuinu, vona ahiahina taui nau‑wawani naona inahe habuhabui ivane‑tawanei, ka munia ivaniahei.” Dew 15:32; 1Te 3:3.
23 Ka Paulo ka Banabasi yai dewa meagai aitamoata aitamoata nihenia deina. Taui tau vi‑meagai‑naia yai tau eta‑naonao ekalesia nihenina ivi‑nua‑dadanei. Ka munia, aniani ivihahaiei, kadu iviama wayahi, ka taui Kauvea nimana nihenina ibouni, e tauna ana pata dune‑vi‑avini. Iuna tau ekalesia‑naia avaha Kauvea ivitumahanei. 24 Ka iomo ine papani Pisidia wayahina, e iomo papani Pampilia wayahina. 25 Ka avaha meagai Periga nihenina Yaubada yana vona inau‑waheyei, ini‑tawanei, iopu meagai Atalia wayahina. Ka meagai‑nana a tania mamaei.
26 Ka Atalia wayahina aitam wae ivi‑maiei, ka papani Pampilia ini‑tawanei, e imavina meagai Anitioki wayahina papani Siria nihenina. Nonova tau ekalesia Anitioki nihenina ivi‑tunei ine mani tomotau wayahia, inaunau‑wahei. Ka nonova tau ekalesia‑naia paisewana wayahina Yaubada iviamei am‑venena awawaehina ainuai venevenei, e ai pata idedewei. Ka auyewana wayahina ainuai paisewana inau‑yehai akanai. Dew 13:1-2. 27 Wayahina, iomo meagai Anitioki wayahina, ka tau ekalesia habuhabui ihone‑hohoni. Ka avi dewa Yaubada awaehei idedewei mani papani‑naia wayahia, akanai imataedai deina. Kadue imataedai, e Yaubada avaha awaehei taui eha me Iudea kadu yana vona ivitumahanei, kadue ito‑yavuha ivaniahei deina. Dew 15:4, 12. 28 Ka wahava habuhabui nihenia Paulo ka Banabasi ainuai tau vi‑muni‑waiwai nui imamaei meagai Anitioki nihenina.

14:3: Mar 16:20; Ebe 2:4.

14:5: Dew 14:19.

14:11: Dew 28:6.

a14:12: Seusi yai yaubada ananina ana wava, e yai viviwava wayahina ivitumahanei vivane Seusi mani yaubada veimeyei. Ka Eremesi kadu aitam yai yaubada, e tauna aitam tau mataeda ananina yai viviwava nihenia.

14:15: Dew 10:26; Sam 146:6.

14:16: Dew 17:30.

14:17: Ier 5:24.

14:19: Dew 17:13; 2Ko 11:25.

14:22: Dew 15:32; 1Te 3:3.

14:26: Dew 13:1-2.

14:27: Dew 15:4, 12.