2
Paulo Ivane Nau‑hohona Meagai Ierusalem Wayahina
Wayahina ponimana ai yau 14 iakwa, avane‑havine Ierusalem wayahina. Ka tuta‑nana wayahina yaiau ainua nui avane, vivane Banabasi ka Titusi, tauna aitam tau vitumahana eha me Iudea wayahiaia. Dew 15:2. Naona Yaubada yau ava nihenina voneu, nau‑wawaniu avane Ierusalem wayahina, e ekalesia a tau eta‑naonao tenoke mataia avo‑vi‑mahetei inꞌ‑anamanei, medeina Vaneana Ahiahina anaunau‑waheyei taui eha me Iudea wayahia. Ka Yaubada ya nuanua matataui avo‑vi‑mahetei, e habuhabui inꞌ‑anamanei ahiahina. Ka yau nuanua yau ipupu inononi, e iawaehei tunutunuhina. Ka taui inononi, ka habuhabuka kadueyei, iawaehei aitamoata deina. Iuna Titusi aitam me Girisi ka eha yanꞌ aidaba. Kate udu! Taui me Iudea eha ita‑veimeyeai Titusi ininina adabe. Eha. Taui iawaehei tauna avaha tau ekalesia‑hoina akanai.
Dewana Titusi wayahina vinꞌ‑omo iuna tupwai tomotau ivi‑heyoheyo itoai me Iudea yama dewa‑dabadaba wayahina. Taui eha tau ekalesia‑hoi, kate taui me Iudea ai heta. Kate ivitupu, ivonavona ivi‑tau ekalesia. Ka taui yai nuanua itoai tau ekalesia‑hoiai yama dewa idudueyei, ka kadu yama ipupu inononi. Ka aituhu memeanina ivitavitai, akanai idewa‑dadani tau ekalesia habuhabui Tau Ito‑yavuha nihenina iveimeyeai me Iudea yama dewa tutuaina avi‑munie. Iuna yai nuanua ananina avi‑tau paisewa‑kavokavovo taui wayahi, e yawaiai iveimeyei. Gal 1:7; 5:1, 13. Kate itoai eha taui yai ipupuna ata‑nononi. Ka taui yai nuanua dewa tutuaina wayahina awaehei, itomi eha me Iudea nau‑wawanimi naona yami aidaba mamaei, e munia ami pata uvi‑tau ekalesia‑hoimi. Kate itoai abagibagi, ka yai nuanuana avihahaiei. Iuna yama nuanua vona tunutunuhina Vaneana Ahiahina nihenina mamaei taumi eha me Iudea wayahimia. Wayahina, ataina tuta avonemi unononi. Tau eta‑naonao ekalesia Ierusalem wayahina, taui me Iudea, kadue yauke me Iudea. Ka itoai habuhabuai avaha awaehei aitamoata vaneana anaunau‑waheyei vivane vaneana tunutunuhina, kadu Vaneana Ahiahina. (Kaiwadi, taui anani, ka yauke kikitu, o kadi habuhabuai ananiai. Eha atꞌ‑anamane. Dewana eha aitam aviani wayahiu. iuna eha aitam onoto ananina Yaubada matana.) Ka tau eta‑naonao‑naia eha yai nuanua kadu aitam vona yau nau‑wahe wayahina ivi‑nuia, kate iawaehei akanai tunutunuhina ana noe deina.
Nonova Iesu Tau Ito‑yavuha Pita honei, e veimeyei tauna me Iudea naunau‑wahei. Ka tau eta‑naonao ekalesia Ierusalem wayahina iawaehei aitamoata, nonova Iesu Tau Ito‑yavuha honeu, e veimeyeu yauke taui eha me Iudea anaunau‑wahei aitamoata deina. Dew 22:21. Vona ahiahina, Yaubada Pita veimeyei tauna vi‑tau hae ananina taui yai aidaba mamaei wayahia. Kadue deina, Yaubada veimeyeu yauke avi‑tau hae ananiu taui eha yai aidaba wayahia. Wayahina, Iamesa, ka KepasiV, kadu Ioni, aitonu anani, ohona anani ekalesia Ierusalem wayahina deina, taui nimau isi‑putui, kadu Banabasi nimana isi‑putui, e iawaeheai avi‑yaiana deina. Iuna itoai habuhabuai paisewa aitamoata apaipaisewa. Ka habuhabuai awaehei aitamoata taui iomomo me Iudea wayahia, inaunau‑wahei, kadu awaehei yauke Banabasi ama inua aomomo taui eha me Iudea wayahia, anaunau‑wahei. 10 Ka kadu tau eta‑naonao‑naia yai nuanua ananina aitamoata, vivane yauke Banabasi ama inua nau‑wawaniai tau payapayaya anuanuani, aivaitei, e vonana aitamoata itomani wayahiaia. Ka dewana wayahina kadu yauke yau nuanua aitamoata deina. Dew 11:29-30.
Nau‑hohona Meagai Anitioki Wayahina
11 Ka aitam tuta munia, KepasiV omo wayahiua meagai Anitioki wayahina, ka tuta‑nana wayahina nau‑wawaniu avo‑vi‑tunuhi tauna matana. Iuna tauna ya dewana eha tunuhina. Ya dewana taina deina.
12 Aitam veimea tutuaina itoai me Iudea wayahiaia ivona, “Aituhu aviyaivia eha yai aidaba, eha nau‑wawanimi nui unꞌ‑am.” Ka Iesu ya mini‑havine munia, akanai dewa vovouna, vivane nui kamam. Ka naona KepasiV omo Anitioki wayahina, tauna dewa vovouna vi‑muniei, ka taui eha yai aidaba nui amam akanai.
Kate munia, Iamesa yaiana tupwai Ierusalem wayahina iomo Anitioki wayahina. Kate taui ivitumahana vivane naona itomi eha me Iudea ininimi idabei, e munia uvi‑tau ekalesia ahiahina. Ka tutana KepasiV taui dueyei, tauna matamatautei. Wayahina, tauna taui eha me Iudea vihahaiei, tana‑wavini, ka eha kadu aitam tuta taui nui itꞌ‑amam. Dew 11:3.
13 Ka mani tau ekalesia Anitioki wayahina imamaei, ka taui yai tupua me Iudea. Ka taui KepasiV nui inau‑hohona ivi‑putu dewa tutuaina ivi‑muni‑havinei. Ka deina ivitupu ivonavona, “Itoai me Iudea itomi eha me Iudea avane‑tawanemi.” Ka mani me Iudea imamaei Anitioki wayahina, ka taui avaha KepasiV yana dewa idueyei, e ivi‑putu yana dewa ivi‑muniei. Ka kadu au niau Banabasi taui nui vi‑putu dedewei deina. Tauna anꞌ ayaunena nau‑wawani dewa vovouna vihahaiei, ka vi‑putu dewa tutuaina vi‑muni‑havinei.
14 Kate yauke adudueyei Vaneana Ahiahina anꞌ anamana inau‑haviei yai dewaia wayahina. Wayahina, yauke KepasiV avonei habuhabuai mataia, avona, “Wamke me Iudea aitam. Kate ponimana habuhabuna iakwa wamke aka veimea tutuaina eni‑tawanei. Ka nonova a itoava tuta ataina wayahina, wamke yawaim taui eha me Iudea yawai deina. Kate ataina tuta evonavona taui eha me Iudea wayahia taui nau‑wawani me Iudea aka Veimea tutuaina ivi‑putu ivi‑muni‑waiwaiei. Wamke yam dewana eha tunuhina.”
15 Akanai ka, yauke habuhabui avo‑vi‑mahetei deina, avona,
“Itoka tau ekalesia aitamoata aitamoata yaka tupua tunina tunina. Itoai tauai yama tupua me Iudea wayahina, ka itomi taumi yami tupua eha me Iudea wayahina. Itoai Veimea anamanei, kate itomi eha utꞌ‑anamane, kadu utana‑bwegebwegei. 16 Ka itoai tau ekalesia me Iudea avaha anamane‑yehai eha ama pata avi‑tau tunutunuhiai Yaubada matana tauna ya Veimea avi‑muniei wayahina. Eha‑ohota. Yama etawana aitamoata mamaei yama vidoha wayahina, vivane yama vitumahana Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina. Iuna etawana aitamoata mamaei tomotau habuhabuka yaka vidoha wayahina, ana heta yaka vitumahana Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina.
Ka Yaubada avaha itoai tau ekalesia me Iudea awa‑vidovidoheai, iuna avitumahanei. Iuna eha Veimea avi‑ateteye. Aituhu aviyaivia idewa‑dadani Veimea ivi‑ateteye, eha ana pata taui yai dewaia wayahia ivi‑tau tunutunuhi Yaubada matana. Dew 15:10-11; Rom 3:20-28; Gal 3:11.
17 Unuani. Nonova itomi tau ekalesia me Iudea uvonavona Tau Ito‑yavuha uvitumahanei, kate tuta ataina wayahina uvonavona tomotau nau‑wawani yai aidaba mamaei, kadue taui nau‑wawani me Iudea ama veimea tutuaina aitamoata aitamoata ivi‑muniei, e Yaubada na‑ito‑yavuhi deina. Yami ipupu taina anꞌ anamana Iesu tau vitupu aitam, ka nonova tauna ya vitupu uvitumahanei. Ka dewana wayahina dewa goyona vinꞌ‑omo, iuna taui eha me Iudea nui uamam. Vavaneiu, itomi unuanua deina, kate yami nuanua taina banana. Iesu eha yami goyona iuna.”
Nonova avonei deina.
Paulo Mavina Ya Vo‑vi‑maheta Wayahina
18 Iesu aitam nuanua vovouna viwaveneka vivane kavitumahanei, e tauna na‑ito‑yavuhika. Aituhu yauke nuanuana vovouna ani‑tawanei, ka aituhu amavina nuanuana tutuaina wayahina, akanai tomotau aviwavenei yau dewa eha tunuhina deina. 19-20 Vona ananina taina. Yaubada ya Veimea voneu nau‑wawaniu anꞌ‑aniga, iuna avaha Veimeana atana‑bwegei. Kate tomotau Iesu itutu‑pwatei ai nahenahea, ka tauna aniga wayahiu. Tauna vivane yau tau nau‑seana yau aniga wayahina deina. Wayahina, kana‑vona yauke taua itutu‑pwatau deina. Wayahina, avi veimea nonova Veimeana nihenina veimeyeu, veimea‑naia avaha iakwa, iuna yauke avaha aniga.
Wayahina, ataina tuta Yaubada Natu‑hoina niheniua mamaei yawayawaina, ka yauke yawaiu tauna ana heta wayahina vinꞌ‑omo‑nananena, iuna Yaubada Natu‑hoina avitumahanei. Tauna dune‑nuanuaieu, ka nonova tauna awaehei tomotaui itutu‑pwatei, e tauna vi‑tau nau‑seana wayahiu deina. Dewaia habuhabui ai nau‑itava vivane tuta ataina wayahina yawaiu awaehei Yaubada wayahina. Gal 1:4.
21 Wayahina, eha nau‑wawaniu Yaubada yanꞌ am‑venena awawaehina avihahaie, amavina tauna ya Veimea wayahina. Iuna aituhu yauke au pata Veimeana avi‑ateteyei, ka aituhu au pata avi‑tau tunutunuhina Yaubada matana deina, vona ahiahina, Iesu aniga‑kavovo wayahiu!

2:1: Dew 15:2.

2:4: Gal 1:7; 5:1, 13.

2:7: Dew 22:21.

2:10: Dew 11:29-30.

2:12: Dew 11:3.

2:16: Dew 15:10-11; Rom 3:20-28; Gal 3:11.

2:19-20: Gal 1:4.