3
Vitumahana O Veimea?
Itomi me Galatia kwavakwavami! Ataina yami dewa ana dune aitam koiaka nau‑apoemi deina, e Vaneana Ahiahina uvihahaiei, kadu uvi‑putu viwavenena vitupu uvitumahanei. Tuta ataina wayahina uvitumahanei nau‑wawanimi tomotau unꞌ‑awaehei ininimi idabedabei, kadu nau‑wawanimi me Iudea ama Veimea uvi‑ateteyei. Nonova, Iesu yanꞌ aniga ai nahenahea mahemaheina wayahimia, ka unua‑haui, ka anꞌ anamana uanamanei ahiahina. Ka tuta ataina wayahina yau nuanua vi‑tanai aitamoata avi‑tanaiemi, ka nau‑wawanimi yau vona taina unau‑patei. Nonova Yaubada tauna Nuana Ahihinata venemi. Ka naona itomi yami dewa medeina? Kaiwadi, nonova me Iudea ama Veimea uvi‑muniei, e munia Yaubada yami dewa dueyei, e dewa‑haiawa, wayahina tauna Nuana venemi? Nuana omo wayahimia deinake? O kadi naona Iesu Vaneana Ahiahina uvitumahanei, e munia Yaubada tauna Nuana Ahihinata venemi deinake? Habuhabuka avaha kanamanei naona uvitumahanei, e yami vitumahana wayahina Yaubada tauna Nuana Ahihinata venemi. Wayahina, ataina nuau vi‑tupatupa ananina wayahimia, ka eha atꞌ‑anamane aviani iuna uvi‑kwavakwava. Nonova tupua vovouna nuami nihenina uvaniahei Yaubada Nuana Ahihinata wayahina. Kate tuta ataina wayahina itomi unuanua aituhu me Iudea ama Veimea uvi‑ateteyei, akanai nuami vidoha‑yehai deina. Kate avonemi, itomi mwagemwage‑vainemi.
Unuani. Nonova, avaha Nuana Ahihinata ya paisewa nihenimia uanamanei, itomi inahe ananina uvaniahei ami havia wayahia, iuna yami vitumahana mamaei. Yauke anuanua, aituhu anamana tanoi unuani ahiahina, vona ahiahina, tuta ataina nau‑wawanimi unua‑vinana yami vi‑nua‑dadanana vovouna wayahina. Yaubada tauna Nuana Ahihinata venemi, kadu Yaubada dewa‑bagibagina dedewei niwanimia ududueyei. Ika, tauna Nuana Ahihinata venemi, kate naona itomi eha ya Veimea uta‑vi‑munie, e munia ami nau‑pata wayahina uvaniahe deina. Eha‑ohota! Tauna Nuana Ahihinata venemi, iuna Iesu Vaneana Ahiahina uvitumahanei akanai.
Pai Dune Abaraham Wayahina
Nau‑wawanimi Abaraham viviwavina unuani, iuna aitam pai dune ahiahina. Iginuma ivona,
 
“Tauna Yaubada vitumahanei.
Wayahina, Yaubada dewana wayahina
vona‑nau‑pata, ivona,
‘Tauna vitumahaneu.
Wayahina, yauke awaehei
tauna avaha vi‑tau tunutunuhina mataua.’ ” Nao 15:6.
 
Wayahina, kana‑vona Abaraham natunatu‑hoina vivane taui Yaubada ivitumahanei. Yauke yau nuanua ananina nua‑uyana unꞌ‑anamane‑yehai. Nonova Yaubada dewaia habuhabui apa‑taputapuei Iginuma nihenina. Ka Iginuma‑naia voneka Yaubada ya nuanua taui eha me Iudea ivi‑tau tunutunuhi tauna matana iuna taui ivitumahanei. Ka Yaubada tauna ya nuanuana Abaraham haeyei, ivona,
 
“Aituhu aviyaivia ivitumahaneu
wamke evitumahaneu deina,
akanai taui habuhabui anau‑iaiavei.” Nao 12:3; Rom 4:3, 16.
 
Wayahina, aituhu aviyaivia Yaubada ivitumahanei, Abaraham Yaubada vitumahanei deina, akanai taui nau‑iaiava ivaniahei Yaubada wayahina, Abaraham deina. 10 Ka Iginuma nihenina ivona,
 
“Yaubada yana vona habuhabui,
kadu tauna ya veimea habuhabui.
Ka aituhu aviyaivia ya veimea itana‑bwegei,
vona ahiahina, Yaubada avaha tomotaui bwanatai,
ivona, ‘Aituhu aviyaivia yau veimea aitamoata
itana‑bwegei, taui nau‑wawani inꞌ‑aniga akanai.’ ”
 
Wayahina, aituhu aviyaivia inuanua taui ai pata veimea aitamoata aitamoata ivi‑ateteyei tunuhina, ka eha bwanatana ivaniahe, avonemi taui inuanua banana deina. V.V 27:26.
11 Eha aitam koiaka ana pata Yaubada ya veimea vi‑ateteye, e munia vi‑tau tunutunuhina Yaubada matana deina. Iuna kadu aitam mataina ivona,
 
“Tau tunutunuhina aitamoata aitamoata
yawai ivaniahei yai vitumahana wayahina akanai.” Aba 2:4; Gal 2:16.
 
12 Unononi. Yaubada ya Veimea eha ta‑vinꞌ‑omo vitumahana wayahina. Eha. Iginuma ivona,
 
“Aituhu aviyaivia Veimea taina idedewei,
akanai taui yawai ivaniahei deina.” Lev 18:5; Rom 8:3.
 
13 Kate itoka aitamoata aitamoata avaha Veimeana katana‑bwegebwegei. Wayahina, Yaubada ya bwanata mamaei itoka habuhabuka wayahika. Kate udu! Iginuma kadu ivona,
 
“Aituhu aviyaivia yai aniga ivaniahei
ai wayahina itutu‑pwatei,
akanai taui habuhabui bwanata a pohavu
ivaniahei deina.”
 
Ka tomotau Iesu itutu‑pwatei ai wayahina deina, e tauna aniga. Ka tauna bwanata a pohavu vaniahei itoka aitamoata aitamoata wayahika deina. Tutana tauna pohavu vaniahei, ka aniga, bwanatana Veimea nihenina iakwa wayahika. Iuna Yaubada bwanatana bou‑tamani Iesu wayahina. Rom 8:3; V.V 21:23. 14 Wayahina, Yaubada ya vi‑nua‑hauhau kanꞌ‑anamane‑vidoha. Yaubada ya nuanua taui eha me Iudea naona Tau Ito‑yavuha Iesu ivitumahanei, e munia Nuana Ahihinata ivaniahei. Nonova Yaubada nau‑iaiavana Abaraham vona‑dabedabei, ka Iesu yana dewa etawana vo‑vi‑aiaia, e taui eha me Iudea kadue nau‑iaiavana ivaniahei deina.
Pai Dune Tomotau Yaka Dewa Wayahina
15 Kadu aitam pai dune avenemi, e habuhabumi Yaubada ya dewana unꞌ‑anamanei. Itoka habuhabuka yaka dewa deina. Aituhu onoto ainua aitam dewa wayahina iawaehei, ka munia aituhu awaehana iginumi, akanai awaehana mamaei deina. Ka tau awaehai tau vanevaneneha ihonei iomo, e awaehana iaiavi, vivane inononi, inuani. Ka munia, nau‑wawani awaehana mamaei deina. Tau awaehaia eha ai pata vona aitam ivi‑nuia, kadu eha ai pata vona aitam inꞌ‑epa‑yavune. Eha. Medeina naona ainuaia iawaehei, akanai apaina awaehana mamaei deina. Aituhu apaina aitam onoto ya nuanua awaehana na‑vo‑vinei, eha ana pata. Aituhu tauna dewa‑dadani na‑vo‑vine, tau vanevanenehai imini niwania, e taui yana dewa ivito‑potei. 16 Ka unononi. Yaubada Abaraham vona‑dabedabei, ka awaehana Abaraham vaniahei, ka kadu Abaraham wanohina vaniahei deina. Yaubada eha ya vona‑dabadaba ta‑vene Abaraham wanowanohi wayahia, vivane taui me Iudea habuhabui wayahia. Eha. Yaubada ivona vivane Abaraham wanohina aitamoata nau‑iaiavana ya vona‑dabadaba wayahina vaniahei, vivane Tau Ito‑yavuha ana heta. Nao 12:7.
17 Pai mini ananina taina. Naona Yaubada ya vona‑dabadaba boui Abaraham wayahina. Ka munia, ponimana ai yau 430 iakwa, Yaubada tauna ya Veimea me Isiraeli habuhabui venei, kate Yaubada ya nuanua dewana wayahina tunina. Tutana Veimeana omo, Veimeana eha ya vona‑dabadabana ta‑kweui, ka kadu Veimeana eha ya vona‑dabadabana ta‑vo‑vine. Eha. Avaha avonemi deina. Awaeha naona nau‑wawani mimini akanai. NiT 12:40. 18 Wayahina, Yaubada ya nuanua naona vivane kavitumahanei, e munia tauna Nuana Ahihinata na‑veneka. Yaubada ya nuanua eha naona ya Veimea kavi‑ateteye, e munia Nuana Ahihinata na‑veneka. Aituhu deina, kana‑vona Yaubada ya vona‑dabadabana Abaraham wayahina eha aitam aviani. Ka kadu aituhu deina, Yaubada avaha ya vona‑dabadabana vo‑vinei. Kate Yaubada eha ta‑dewe deina. Rom 4:14.
19 Naona, tauna ya vona‑dabadabana boui, ka munia tauna ya Veimea me Isiraeli venei. Ka ataina yau nuanua Veimeana iuna avo‑vi‑mahetemi unꞌ‑anamanei. Eha Yaubada ya nuanua Veimeana ya vona‑dabadabana na‑vo‑vine. Yaubada me Isiraeli Veimeana venei, iuna tauna ya nuanua taui yai dewa goyona inꞌ‑anamanei. Ka vona ahiahina, Veimeana me Isiraeli yawai veimeyei a itoava Abaraham wanohi‑nana omo, vivane tauna nau‑iaiavana ya vona‑dabadabana wayahina vaniahei.
Tutana Yaubada me Isiraeli Veimeana venei, tau ivaita tupwai imimini Yaubada ka me Isiraeli ainua niwania. Naona Yaubada ya Veimea anelose tupwai venei, e anelose‑naia Veimeana Mosese ivenei, e Mosese Veimeana me Isiraeli venei. Dewana itoka tomotau yaka dewa yaka awaeha wayahina deina. Rom 5:20; Dew 7:38. 20 Kate Yaubada tauna Natu‑hoina vona‑dabedabei, e Natu‑hoina kadu Yaubada. Wayahina, awaehana wayahina eha nau‑wawani tau vaneneha inononi, e apaina tomotau ainua iveimeye. Iuna Yaubada eha ainua, kate aitamoata.
21 Medeina kana‑vona Yaubada ya Veimea ka tauna ya vona‑dabadabana ainuaia wayahi? Kaiwadi, Yaubada ya Veimeana tauna ya vona‑dabadabana vo‑vinei? Eha‑ohota! Kadu ya Veimeana eha ya vona‑dabadabana ta‑nau‑seani. Eha aitam veimea ana pata yawai‑vavaha na‑veneka. Aituhu aitam veimea deina mamae, akanai memeanina Yaubada nꞌ‑apa‑vidovidoheka, iuna veimeana kavi‑ateteyei. Kate eha aitam veimea deina ta‑mamae. Rom 8:2-4. 22 Iginuma voneka vivane goyona itoka tomotau habuhabuka tanopia yohonika. Kate Yaubada vona‑dabadabaka, aituhu aviyaivia Iesu Tau Ito‑yavuha ivitumahanei, akanai Yaubada nꞌ‑apa‑vidovidohei tauna matana. 23 Nonova a itoava tuta ataina wayahina Yaubada ya Veimea kadu yohonika deina. Kate ataina tuta Yaubada avaha vitumahana a etawana viwaveneka. Gal 4:3. 24 Wayahina, taina kadueyei. Tuta nonova a itoava Tau Ito‑yavuha vinꞌ‑omo wayahina, Yaubada ya Veimeana veimeyeka, kadu viwaveneka itoka eha aka pata veimeana kavi‑munie tunuhina. Kate tuta ataina wayahina, aituhu Iesu kavitumahanei, akanai Yaubada apa‑vidovidoheka tauna matana. Rom 10:4.
25 Tuta ataina vitumahana ana tuta. Wayahina, tuta ataina wayahina Veimeana eha ana pata na‑veimeyeka. 26 Tutana Iesu kavitumahanei, auyewana wayahina Yaubada awaeheka itoka tauna natunatuna. Ioni 1:12.
27 Nonova itomi eha Iesu nui uta‑mamae deina. Ka ataina itomi avaha Iesu nihenina umamaei ami bapitaiso wayahina, ka kadu itomi avaha Iesu uweteni ami kwama uweteweteni deina. Rom 6:3. 28 Wayahina, aituhu avaha Tau Ito‑yavuha kaweteni, tuta ataina wayahina kana‑vona avi tuta itoka tau ekalesia kadudueyeka, eha aka pata me Iudea kadudueye, ka kadu eha aka pata me Girisi kadudueye. Eha aitam tau paisewa yohoyohonina kadudueye, ka kadu eha aitam onoto ananina kadudueye. Eha aitam onoto kadudueye, ka kadu eha aitam vavine kadudueye. Eha. Ataina itoka tau ekalesia habuhabuka Iesu ininina hutana. Wayahina, avi tuta kadudueyeka, akanai nau‑wawanika Tau Ito‑yavuha kadudueyei. Rom 10:12. 29 Wayahina, aituhu aviyaivia wayahimia Tau Ito‑yavuha nihenina umamaei, vivane tauna ininina hutana, vona ahiahina, taumi habuhabumi Abaraham wanohi‑nana nihenina umamaei. Ka kadu aviani Yaubada Abaraham wanohi‑nana vona‑dabedabei, akanai, itomi dewaia habuhabui uvaniahei, unu‑tauna amana yana gabu vaniahei aitamoata deina. Rom 4:13.

3:6: Nao 15:6.

3:8: Nao 12:3; Rom 4:3, 16.

3:10: V.V 27:26.

3:11: Aba 2:4; Gal 2:16.

3:12: Lev 18:5; Rom 8:3.

3:13: Rom 8:3; V.V 21:23.

3:16: Nao 12:7.

3:17: NiT 12:40.

3:18: Rom 4:14.

3:19: Rom 5:20; Dew 7:38.

3:21: Rom 8:2-4.

3:23: Gal 4:3.

3:24: Rom 10:4.

3:26: Ioni 1:12.

3:27: Rom 6:3.

3:28: Rom 10:12.

3:29: Rom 4:13.