Iesu Vaneana Ahiahina
Ioni
Wayahina
Buki Taina Wayahina
Buki taina a tau ginuma vivane Ioni. Tauna Iesu a tau vi‑muni‑waiwai aitam, ka amana ana wava Sebedi, ka akana ana wava Iamesa. Ka Iesu ainuai vi‑honei ivi‑muniei, ka dewana kana‑iavi Mateu 4:21 nihenina, ka Marika 1:19 nihenia. Ka kadu Luke 5:10 voneka Ioni vaneina Iamesa ainua, ka Pita vaneina Aniduru ainua nui ipaipaisewa inau‑agida.
Ka Mateu, ka Marika, ka Luke aitonu yai iginuma a venavenau tupwana aitamoata, kate Ioni ya iginuma a venavenau tunina. Taui yai iginuma nihenina Iesu ya dewa‑bagibagina habuhabui itotohi, kate Ioni eha. Ioni Iesu ya dewa‑bagibagina ai yau 8 ai heta tomani akanai.
Ka Mateu, ka Marika, ka Luke Awaeha Naona anꞌ apa‑taputapu habuhabui itomatomani ka yai nuanua ivo‑vi‑maheteka medeina Iesu ya dewaia apa‑taputapu‑naia inau‑yehai. Taui iginuma deina, iuna yai nuanua me Iudea iviwavenei Iesu vivane Tau Ito‑yavuha‑nana, tauna wayahina tau apa‑taputapu iapa‑taputapu.
Kate Ioni nuanua taui eha me Iudea wayahika. Ka tauna ya iginuma nihenina viwaveneka pai ainana imamaei vivane viviwava taina kavitumahanei. Ioni mayamayau tunina tunina veneveneka, e aka pata Iesu yana vona kana‑nua‑haui. Mayamayau tupwai taina: Iesu vivane yawai ana vona (1:1), ka yawai anꞌ aniani (6:35), ka tau maꞌ tanopi ai maheta (8:12), ka awa sipiV wayahi (10:7), ka sipiV ai tau dune‑vi‑avina ahiahina (10:11), ka yawai a etawana (14:6), ka kadu manawa (15:5).
Ioni ya pai mini ananina kavaniahei 20:31 nihenina.
“Dewa‑bagibagi‑vainei aitonuata wayahi aginumi buki taini nihenina akanai. Ka itomi ami pata dewaia tanoi una‑iaiavi, uvitumahanei Iesu vivane Tau Ito‑yavuha‑nana, ka kadu uvitumahanei tauna vivane Yaubada Natu‑hoina. Ka yami vitumahana wayahina ami pata yawai‑vavaha uvaniahei Iesu a wavea.”
1
Pai Vi‑putu
Yawai Ana Vona Vi‑tomotau
Naona Vona mamaei, e Vonana Yaubada nui imamaei, kadu Vonana vivane Yaubada. Ioni 17:5; 1Io 1:1-2; SiV 19:13. Naona Vonana Yaubada nui imamaei.
Dewa habuhabuna Vonana wayahina ivinꞌ‑omo, ka aituhu Vonana eha, dewa habuhabuna eha. 1Ko 8:6; Kol 1:16-17; Ebe 1:2. Yawai‑hoina Vonana nihenina mamaei, ka yawai‑nana Maheta veneka. Ioni 5:26. Kadu Maheta‑nana novanovana nihenina tapa‑yayai, kate novanovana eha ana pata Maheta‑nana na‑weu. Ioni 3:19.
Yaubada Ioni Tau Bapitaiso Vi‑tunei
Ka Yaubada onoto aitam vi‑tunei, ana wava Ioni. Mat 3:1; Luk 1:13-17, 76. Tauna aitam tau hae Maheta wayahina, ka omo tomotau hae‑nana inononi, e munia Maheta‑nana ivitumahanei. Ka Ioni eha Maheta‑nana, kate Ioni omo vi‑tau hae Maheta‑nana wayahina. Ka tuta‑nana wayahina, Maheta‑ohota a vinꞌ‑omo tanopia avaha vi‑maupwanina. Ka tauna habuhabuka vo‑vi‑maheteka. Ioni 8:12.
10 Vonana avaha omo tanopia, ka tanopia mamaei. Ka tanopi‑nana a vevewana vinꞌ‑omo Vonana wayahina, kate tau maꞌ tanopi eha itꞌ‑anamane tauna koiaka. 11 Ka kadu tauna omo yana yoko wayahia, kate taui eha ita‑nau‑kaiwe. 12 Kate aituhu aviyaivia inau‑kaiwei kadu ivitumahanei vivane tauna Tau Ito‑yavuha‑nana, akanai tauna awaehei taui Yaubada natunatuna. 13 Iuna taui itupua‑havine, ka tupua‑havinena eha ta‑vinꞌ‑omo tomotau dayahi wayahina, kadu eha ta‑vinꞌ‑omo tomotau yai nuanua wayahina, ka kadu eha ta‑vinꞌ‑omo onoto ya bagibagi wayahina. Eha‑ohota. Tupua‑havine‑nana vinꞌ‑omo Yaubada wayahina. Ioni 3:3-6; Ioni 2:11; 1Pi 1:23.
14 Ka Vonana vi‑tomotau, ka nonova itoai nui amamaei. Yaubada didigana Natu‑hoina vene‑tamani, ka itoai avaha didigana adueyei. Ka am‑venena awawaehina kadu vona‑vavaha Vonana inau‑vi‑anai. Pili 2:7.
15 Ka Ioni Vonana haeyei, ka vi‑hone movina ananina wayahina, ka ivona, “Onoto‑nana wayahina avonavona tutana ahaeyei, ‘Vivane aitam onoto muniua omomo, kate tauna vane‑tawaneu, iuna tauna avaha mamaei, ka munia yauke atupua aomo.’ ”
16 Ka tauna yanꞌ am‑venena awawaehina ananina wayahina nau‑iaiava ivinꞌ‑omo‑nananena, ka itoka tomotau habuhabuka avaha kavaniahei. 17 Iuna Yaubada ya veimea vinꞌ‑omo wayahikaia Mosese wayahina. Kate Yaubada yanꞌ am‑venena awawaehina kadu ya vona‑vavaha vinꞌ‑omo wayahikaia Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina. NiT 34:28; Rom 6:14. 18 Ka eha aitam koiaka Yaubada ana dune ta‑dueye, kate Natu‑hoina, tauna nau‑vana Amana madina wayahina, avaha Yaubada viwaveneka. NiT 33:20; Ioni 6:46; 1Ti 6:16.
Ioni Tau Bapitaiso Yana Hae
(Mateu 3:1-12; Marika 1:1-8; Luke 3:15-17)
19 Ka me Iudea yai tau eta‑naonao Ierusalem nihenina imamaei. Ka tutana Ioni vi‑putu naunau‑wahe, taui tau vi‑nomu tupwai, kadu Levi yana yoko tupwai ivi‑tunei iomo Ioni wayahina, e ivi‑tanaiei, “Wamke koiaka?”a Levi aitam dede me Isiraeli nihenina, ka nonova Yaubada Levi yana dede vi‑nua‑dadanei, taui ai heta ivi‑tau paisewa ya Manua Vito‑pota nihenina.
20 Ka Ioni nau‑pata ahiahina kadu mahemaheina venei, ivona, “Yauke eha Tau Ito‑yavuha‑nana.”
21 Wayahina, ivi‑tanaiei, ivona, “Aituhu deina, koiaka wamke? Kaiwadi, wamke vivane Elidia, tauna na‑omo, ika?”
Ka ivona, “Yauke eha.”
Kadu ivi‑tanaiei, “Kadi wamke Tau Apa‑taputapu‑nana, tauna wayahina Mosese vonavona?”
Ka Ioni vona‑nau‑pata, ivona, “Yauke eha.” V.V 18:15, 18; Mat 11:14.
22 Wayahina, pai nau‑yehata ivi‑tanaiei, ivona, “Kaiwadi, wamke koiaka? Aviani yam vona taum wayahim, e itoai ama pata amavina, e ama tau vi‑tune amataedai?”
23 Wayahina, Ioni yai vi‑tanai‑nana nau‑patei, e si‑vinꞌ‑omanei tau apa‑taputapu ana wava Isaia ya iginuma wayahina, ivona, “Yauke aitam onoto anata nihenina avi‑honehone, avonavona,
 
‘Nau‑wawanimi Kauvea ya etawana uhadani,
kadu tauna ya paisewa uvo‑vi‑meani.’
 
Wayahina, nau‑wawanimi yawaimi uvo‑vi‑tunuhi, e apaina Kauvea ya mataeda unononi.” Isa 40:3.
24 Ka tau eta‑naonao tupwai Parisi ivi‑tunei iomo, 25 ka Parisi‑naia Ioni ivi‑tanai‑havinei, ivona, “Aituhu wamke eha Tau Ito‑yavuha‑nana, kadi wamke eha Elidia, kadi wamke eha Tau Apa‑taputapu‑nana, akanai mehenai tomotau evi‑bapitaisoei?”
26 Ka Ioni vonei, ivona, “Yauke daudaua tomotau avi‑bapitaiso‑neiei, kate tuta ataina wayahina aitam onoto niwanimia mimini, ka eha utꞌ‑anamane. 27 Ka tauna muniua omomo, kate yauke eha nau‑wawaniu anꞌ ae‑yapayapa ayavuhi, iuna tauna vane‑tawaneu.” Ioni 1:15.
28 Dewaia tanoi habuhabui ivinꞌ‑omo papani Betani wayahina.a Meagai ainua ai wava Betani imamaei. Aitam meagai Ierusalem nepena ana wava Betani. Tanoi wayahina Lasarusi ya meagai. Ka kadu aitam meagai kikituna anata nepena ana wava Betani. Nonova aituhu Ierusalem kani‑tawanei, e Daudau Ioridani kaubo‑tamani, e aituhu kana‑nei anata, tanoi kavaniahei. Tanoi wayahina Ioni Tau Bapitaiso naunau‑wahe kadu tomotau vi‑bapitaiso‑neiei. Tanoi Ioni ya pai vi‑bapitaiso Ierusalem papanina Daudau Ioridani wayahina.
Yaubada Yana LamiV
29 Mana navia Ioni Iesu dueyei omomo wayahina, e Ioni tomotau vonei, ivona “Udu! Onoto tanoi, tauna Yaubada yana LamiV, ka tauna tau maꞌ tanopi habuhabuka yaka goyona habuhabuna nꞌ‑epa‑yavunei yanꞌ aniga wayahina. Isa 53:6-7; 1Pi 1:18-19. 30 Nonova onoto‑nana wayahina avonavona, tutana avonemi vivane, ‘Onoto aitamoata muniua omomo, kate tauna vane‑tawaneu, iuna tauna avaha mamaei, e munia atupua aomo.’ Ioni 1:15. 31 Ka nonova, auyewana wayahina, yauke eha atꞌ‑anamane koiaka tauna. Tanoi yauke itomi me Isiraeli avo‑vi‑aiaiemi, kadu daudaua avi‑bapitaisoemi. Ka ataina nau‑wawanimi tauna unꞌ‑anamanei.”
32 Ka hae‑nana wayahina Ioni Iesu haeyei, ivona, “Yaubada Nuana Ahihinata adueyei ana dune bunebune deina wahuma opu‑me, e Iesu wayahina itoha mamaei. Mat 3:16. 33 Nonova eha atꞌ‑anamane koiaka tauna, ka Yaubada vi‑tuneu bapitaiso daudaua adedewei, e wayahiua haeyei, ivona, ‘Apaina Nuau edueyei na‑opu‑me, ka onoto wayahina na‑toha, ka apaina tauna Yaubada Nuana Ahihinata wayahina tomotau vi‑bapitaiso‑neiei.’ ” 34 Ka Ioni kadu vonei, ivona, “Yauke mataua dewana adueyei, wayahina ahaehaeyei vivane tauna Yaubada Natu‑hoina.” Mat 3:17.
Iesu A Tau Vi‑muni‑waiwai Naona
35 Ka mana navia, e Ioni tauna a tau vi‑muni‑waiwai ainua nui imimini, ka Iesu dueyei nepeia neine. 36 Wayahina, Ioni tauna a tau vi‑muni‑waiwai vonei, ivona, “Onoto tanoi tauna Yaubada yana LamiV.” Ioni 1:29.
37 Ka a tau vi‑muni‑waiwai ainua, avaha Ioni ya vonana inononi, ivi‑putu Iesu ivi‑muniei.
38 Ka Iesu magigino, dueyei, e vi‑tanaiei, ivona, “Aviani yami nuanua?”
Ka taui ivona, “RabiV, aveta yam pai maꞌ?” (RabiV anꞌ anamana “yau tau viwavenena ananina”.)
39 Ka Iesu vonei, ivona, “Uvi‑munieu, e yau pai maꞌ udueyei.” Akaka auyewana ivi‑muniei, e ivinꞌ‑omo papani‑nana wayahina, e imamaei vinanavi.
40 Ka aitam Ioni a tau vi‑muni‑waiwai ainuai ana wava Aniduru. Tauna Simoni Pita taina. Mat 4:18-20. 41 Ka Aniduru vo‑kwayavoni, e avaha akana vaniahei, vonei, ivona, “Simoni, avaha Mesaia‑nanaV avaniahei.” (MesaiaV me Ebereu movi. A vo‑vina me Girisi movia KerisoV, ka anꞌ anamana “Tau Ito‑yavuha”.) 42 Wayahina, Aniduru Simoni taini omanei Iesu wayahina. Ka tanoi wayahina Iesu Simoni dueyei, e vonei, ivona, “Wamke am wava Simoni, Ioni natuna. Kate am wava vovouna avenem KepasiV.” (KepasiV me Ebereu movi. A vo‑vina me Girisi movia PitaV, ka anꞌ anamana “Hanu”.) Mat 16:18.
43 Ka mana navia Iesu ya nuanua na‑nei papani Galili, wayahina ine, e tanoi onoto ana wava Pilipi vaniahei, e vonei, ivona, “Evi‑muni‑waiwaieu.”
44 Ka Pilipi ya meagai Betesaida, tanoi Pita ka Aniduru yai meagai. 45 E Pilipi ine, e tauna a niam ana wava Natanaela vaniahei, e vonei, ivona, “Avaha onotona avaniahei, e nonova tauna wayahina Mosese ya veimea nihenina ginumi, kadu tau apa‑taputapu yai iginuma nihenia ihaehaeyei, tauna onoto Nasareta, Iosepa natuna, ana wava Iesu.” V.V 18:18; Isa 7:14; 9:6; Ier 23:5; Ese 34:23.
46 Ka Natanaela Pilipi ya vonana vona‑nau‑patei, ivona, “Kaiwadi. Ana pata aitam aviani na‑ivaiteka Nasareta wayahina vinꞌ‑omo?”
Ka Pilipi ivona, “Enꞌ‑omo, ka onotona edueyei.” Ka ainuai iomo Iesu wayahina.
47 Ka tutana Iesu Natanaela dueyei, Iesu tomotaui awaniana imimini vonei Natanaela wayahina, ivona, “Vona‑vavaha, onoto taina aitam me Isiraeli‑hoina, kadu eha aitam vitupu nihenina.”
48 Ka Natanaela Iesu vi‑tanaiei, ivona, “Medeina eanamaneu?” Ka Iesu ivona, “Yauke amai‑dueyem madaiba iwaunina emamaei, e munia Pilipi honem.”
49 Aina wayahina Natanaela nuana vi‑tupatupa, e tauna Iesu vonei, ivona, “Tau Viwavenena, vona ahiahina, wamke Yaubada Natu‑hoina, ka wamke kadu me Isiraeli yama kiniV.” Mat 14:33; 16:16; Mar 3:11.
50 Ka Iesu vonei, “Ana heta avonem tutana wamke madaiba iwaunina adueyem, e moviuata evitumahaneu? Ataina tuta pai dune aya‑kituna wayahima, ka apaina dewa anani edueyei.” 51 E Iesu kadu ivona, “Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi apaina wahuma nꞌ‑am‑waei, e Yaubada yanꞌ anelose udueyei, ivanevane ka iopupu‑me yauke, Tauna Vi‑tomotau, hetaua.” Nao 28:12.

1:1: Ioni 17:5; 1Io 1:1-2; SiV 19:13.

1:3: 1Ko 8:6; Kol 1:16-17; Ebe 1:2.

1:4: Ioni 5:26.

1:5: Ioni 3:19.

1:6: Mat 3:1; Luk 1:13-17, 76.

1:9: Ioni 8:12.

1:13: Ioni 3:3-6; Ioni 2:11; 1Pi 1:23.

1:14: Pili 2:7.

1:17: NiT 34:28; Rom 6:14.

1:18: NiT 33:20; Ioni 6:46; 1Ti 6:16.

a1:19: Levi aitam dede me Isiraeli nihenina, ka nonova Yaubada Levi yana dede vi‑nua‑dadanei, taui ai heta ivi‑tau paisewa ya Manua Vito‑pota nihenina.

1:21: V.V 18:15, 18; Mat 11:14.

1:23: Isa 40:3.

1:27: Ioni 1:15.

a1:28: Meagai ainua ai wava Betani imamaei. Aitam meagai Ierusalem nepena ana wava Betani. Tanoi wayahina Lasarusi ya meagai. Ka kadu aitam meagai kikituna anata nepena ana wava Betani. Nonova aituhu Ierusalem kani‑tawanei, e Daudau Ioridani kaubo‑tamani, e aituhu kana‑nei anata, tanoi kavaniahei. Tanoi wayahina Ioni Tau Bapitaiso naunau‑wahe kadu tomotau vi‑bapitaiso‑neiei.

1:29: Isa 53:6-7; 1Pi 1:18-19.

1:30: Ioni 1:15.

1:32: Mat 3:16.

1:34: Mat 3:17.

1:36: Ioni 1:29.

1:40: Mat 4:18-20.

1:42: Mat 16:18.

1:45: V.V 18:18; Isa 7:14; 9:6; Ier 23:5; Ese 34:23.

1:49: Mat 14:33; 16:16; Mar 3:11.

1:51: Nao 28:12.