5
Iesu Tauna A Tau Vi‑muni‑waiwai Naona Vi‑nua‑dadanei
(Mateu 4:18-22; Marika 1:16-20)
Ka aitam tuta Iesu mimini Navu Genesareta baimina, ka yoko iomomo imini‑potepotei, iuna yai nuanua ya nau‑wahe Yaubada yana vona wayahina inononi. Mat 13:1-2; Mar 3:9-10. Ka tauna matana onei tania wayahina, ka tau nau‑mwaneha yai waꞌ ainua dueyei. Taui avaha iopu wae‑naia wayahia, ka yai agida inosinosia. Ka Iesu aitam wae ainua wayahia igenu, wae‑nana Simoni yana waꞌ, ka tauna Simoni viamei, ivona, “Aituhu memeanina, kana‑opu tupwana evavai?” E Simoni awaehei, e Iesu manuena wae nihenina ka viwavenena yoko wayahia.
Ka avaha ya viwavenena tanoi iakwa, tauna Simoni vonei, ivona, “Simoni, kana‑vane bebega, e yam agida enenehi.”
Ka Simoni ivona, “Kauvea, ioyoma a itoava mana‑putua wayahina anau‑agida, ka eha iana ata‑vi‑one. Kate, aituhu yam nuanua deina, akanai agida anenehi.” Ioni 21:3-8.
Inenehi, ka iana habuhabui ivi‑onai, ka agida eha ani‑hoina nꞌ‑am‑yehia. Wayahina, yaiai mani waea inaunau‑waiei inꞌ‑omo ina‑ivaitei. Ka taui iomo, e wae ainua ivi‑nau‑vi‑anai, ka ainua ivi‑putu igavigavivina.
Ka Simoni Pita, avaha iana habuhabuna dueyei, Iesu aena iwaodu. E Pita ivona, “Kauvea, eni‑tawaneu. Iuna wamke onoto ahiahim, kate yauke tau goyona.” Simoni ivona deina iuna tauna yaiana ya waea nui nuai vi‑tupatupa iana ivi‑onai wayahi. 10 Ka kadu yaiana mani waea Iamesa ka Ioni ainua nuai vi‑tupatupa dewa‑bagibagina tanoi wayahina. Taui ainua Sebedi natunatuna.
Ka Iesu Pita vonei, ivona, “Eha ateatem viviha dewana wayahina. Ataina a itoava tuta tepakaia wayahina tomotau evi‑onai.” 11 Wayahina, habuhabui ivane tania, e yai waꞌ ka dewa habuhabuna ini‑tawanei, e Iesu ivi‑muniei. Mat 19:27.
Iesu Aitam Tau Lepero Vo‑vi‑aiaiei
(Mateu 8:1-4; Marika 1:40-45)
12 Ka aitam tuta Iesu mamaei aitam meagai nihenina. Ka meagai‑nana nihenina aitam onoto mamaei, ka ininina habuhabuna lepero epei, ka onoto‑nana Iesu dueyei, iwaodu tanopia, ka ihida, ivona, “Kauvea, avaha anamanem, ka aituhu yam nuanua, memeanina edewau avidoha.”
13 Ka Iesu nimana tunei, e onoto‑nana ininina vo‑dadani, ka ivona, “O, ahiahina. Yau nuanua deina. Evidoha!” Ka vo‑kwayavonina onoto‑nana a lepero ni‑tawanei iakwa.
14 Ka Iesu onoto‑nana veimeyei, ivona, “Ena‑ne, ka eha aitam koiaka dewana wayahina ehaeye. Kate ena‑omo tunuhina tau vi‑nomu wayahina, e tauna ana pata na‑dueyem vivane am kwanaha iakwa, ka kadu yam vi‑nomu evenei. Yaubada veimeana vi‑nomu‑nana wayahina Mosese vonei, e tauna ginumi ya veimea nihenina mamaei. Ka yam vi‑nomu tanoi evenei, e tomotau inꞌ‑anamanem avaha evidoha.” Lev 14:1-32.
15 Ka dewana iakwa, e Iesu vaneana ine papani tunina tunina wayahia, iuna tomotau habuhabui iaipuipupu wayahina. Wayahina, tomotau habuhabui inau‑hohona, yai nuanua ya nau‑wahe inononi, kadu yai nuanua ai kwanaha wayahia ividoha. 16 Kate tauna yana dewa deina. Tuta habuhabuna wayahina tauna yoko‑naia ni‑tawanei, ka ana heta neine anata wayahina, e tanoi viama Yaubada wayahina.
Iesu Aitam Tau Penapena Vo‑vi‑aiaiei
(Mateu 9:1-8; Marika 2:1-12)
17 Ka aitam auyewa wayahina Iesu aitam manua nihenina mamaei, e yoko viwavenei. Ka Parisi tupwai, kadu Mosese ya veimea a tau viwavenena tupwai avaha iomo papani Galili wayahina. Taui yai meagai papani Galili nihenina, ka papani Iudea nihenina, ka kadu meagai Ierusalem wayahina. Ka taui yoko nui imamaei manua‑nana nihenina, e ivanevaneneha. Ka auyewana wayahina Yaubada ya bagibagi mamaei, e Iesu ana pata tau kwanakwanaha na‑vo‑vi‑aiaiei ividoha. 18 Ka ononoto tupwai iomo, e tau kwanakwanaha aitam ya pai dauva hetana iavanei. Ka tau kwanakwanahana a kwanaha taina deina. Tauna eha ana pata aena o nimana na‑tune, ka kadu eha ana pata na‑mini. Ka a tau avana yai nuanua manua‑nana ina‑nu, e ai niai Iesu aena iboui. 19 Kate yoko ananina awa imaꞌ‑potepotei, ka tau avanai idewa‑wayohei. Wayahina, tau kwanakwanaha ya pai dauva nui ivaneyei manua hetana. Ka manua‑nana papena nau‑peuna iboui, ka papena tupwana iepei, awana inau‑vevewanei, ka ai niam ivi‑kukei manawa wayahina manua niwanina, e Iesu matana iboui deina.
20 Ka Iesu tau kwanakwanaha yaiana yai vitumahana dueyei. Wayahina, tauna tau kwanakwanaha vonei, ivona, “Au niau, yam dewa goyona habuhabuna anua‑piahi‑neiei.” Luk 7:48; Isa 43:25.
21 Ka Parisi habuhabui kadu veimea a tau viwavenena habuhabui ivi‑putu inuanua taina deina, “Onoto taina vonavona goyona Yaubada wayahina, e tauna Yaubada ya bagibagi vainaui deina. Iuna Yaubada a heta‑ohota ana pata dewa goyona na‑nua‑piahi. Eha kadu aitam.”
22 Ka Iesu avaha yai nuanua tanoi anamane‑yehai. Wayahina tauna vonei, ivona, “Aviani wayahina nuami nihenina unuanua deinake yau vonana wayahina? 23 Aviani memeanina wayahiua, ka aviani vitana wayahiua? Memeanina ana‑vona, ‘Yam dewa goyona anua‑piahi,’ o kaiwadi memeanina ana‑vona, ‘Emini, eni‑awana’? 24 Iaiaya aitam avenemi unꞌ‑anamaneu yauke, Tauna Vi‑tomotau, au awaeha mamaei tomotau yai goyona ana‑nua‑piahi tanopia akanai.” Wayahina, tauna magigino, e tau kwanakwanaha vonei, ivona, “Aveimeyem, emini, e yam pai dauva eavanei, ena‑ne yam megeia.” Ioni 5:8. 25 Ka onotona vo‑kwayavonina mini yoko mataia, ka ya pai dauva avanei, ine ya megeia. Ka neine ya dewa‑haiawa nui Yaubada awa‑davedavei. 26 Ka yokoia manua nihenina idudueyei, ka habuhabui nuai vi‑tupatupa ananina, ka yai matauta nui Yaubada iawa‑davedavei, ka ivonavona, “Ataina avaha pai nua‑tupatupa ananina kadueyei!”
Iesu Onoto Ana Wava Levi Vi‑nua‑dadanei
(Mateu 9:9-13; Marika 2:13-17)
27 Ka munia, Iesu ni‑awana ka aitam takesiV a tau vitue ana wava Levi dueyei. Tauna takesiV a vekevekeke kikituna nihenina manuena. Ka Iesu vonei, ivona, “Evi‑munieu.” 28 E Levi mini, e dewa habuhabuna ni‑tawanei, e Iesu vi‑muniei.
29 Ka munia, Levi aniani ananina Iesu wayahina nau‑vevewanei ya manua nihenina. Ka yoko ananina iomo, kadu takesiV a tau vitue habuhabui nui imanuena iamam. 30 Ka Parisi tupwai, kadu veimea a tau viwavenena tupwai Parisi yai yoko wayahina imamaei. Ka taui inau‑vonuvonu Iesu a tau vi‑muni‑waiwai wayahia, ivona, “Yoko taina tomotau goyona, vivane takesiV a tau vitue, kadu tau goyogoyona habuhabuna. Ka itomi nui unau‑hohona, kadu nui uamam, kadu nui unimnim. Aviani iuna udedewei deina?” Luk 15:1-2.
31 Kate Iesu yai vonana nononi, ka nau‑patei vona tana‑minikuna wayahina, ivona,
 
“ ‘Aituhu aviyaivia imamaei ahiahi,
taui eha nau‑wawani dokitaV ihone na‑vo‑vi‑aiaiei.
Ka aituhu aviyaivia ivi‑kwanaha,
taui nau‑wawani dokitaV ihonei na‑ivaitei.’
 
32 Yauke aomo tanopia, ka yau paisewa taina deina. Aituhu aviyaivia tau goyogoyona, taui ahonei inua‑vinana, e ividoha Yaubada matana. Kate aituhu aviyaivia yawai ahiahi, eha ahonehone. Iuna eha aitam aviani wayahina taui nau‑wawani inua‑vinana, a?”
Tomotau Iesu Ivi‑tanaiei Am Navovoi Wayahina
(Mateu 9:14-17; Marika 2:18-22)
33 Ka munia, tupwai tomotau iomo Iesu wayahina, ka ivi‑tanaiei, ivona, “Tuta tuta Ioni (Tau Bapitaiso) a tau vi‑muni‑waiwai idewa‑didiguna, ka am inavovo, ka tuta tuta iviama Yaubada wayahina. Kadu tuta tuta Parisi a tau vi‑muni‑waiwai idewa‑didiguna deinake. Kate wamke am tau vi‑muni‑waiwai eha dewa‑didiguna ita‑vi‑munie. Taui iam‑kavokavovo kadu inim‑kavokavovo. Medeina?”
34 Ka Iesu ivona, “Medeina nau‑wawanika kadedewei tavine ana tuta wayahina? Aituhu tau tavine onotona mamaei ya tavine wayahina, eha nau‑wawanika aniani kavito‑potei yaiana wayahia, iuna habuhabui idewa‑haiawa ai niam wayahina. Ioni 3:29. 35 Kate avonemi, tuta tepakaia aitam tuta omomoi, ka auyewana wayahina tau tavine onotona yaiana na‑ni‑tawanei. Ka munia, auyewa‑naia nihenia yaiana inua‑vita kadu am inavovo.”
36 Ka kadu aitam vona tana‑minikuna vonei, ivona, “Aituhu kwama tutuaina am‑yehia, eha nau‑wawanika kwama vovouna kasi‑yehia, e tutuaina kauya‑numi. Aituhu kadewei deina, kwama vovouna kavi‑goyoi. Ka kadu aviani kasi‑yehia vovouna wayahina ana dune eha aitamoata tutuaina wayahina.”
37 Ka kadu aitam vona tana‑minikuna taina vonei, ivona, “Aituhu wainaV vovouna mamaei, eha nau‑wawanika pai iwaha tutuaina nihenina kana‑iwahi. Iuna apaina wainaV vovouna a punopuno bagibagina, ka pai iwaha tutuaina nꞌ‑am‑haui, ka wainaV na‑taini na‑opu tanopia. Dewa ainua ina‑goyo deina. 38 Dewana vivane mwagemwagena. Nau‑wawanika wainaV vovouna kana‑iwahi pai iwaha vovouna ana heta nihenina.
39 Unononi. Habuhabuka avaha kanamanei, aituhu wainaV tutuaina avaha unim‑dadana, eha yami nuanua wainaV vovouna unim‑dadana. Eha. Iuna una‑vona, ‘Tutuaina dibidibina, ka vovouna gibwana.’ Ka kadu aitamoata deina, tomotau yai nuanua yai dewa tutuaina, eha yai nuanua yau viwavenena vovouna. Kate yai nuanua tanoi eha ta‑vinꞌ‑omo nua‑uya wayahina.”

5:1: Mat 13:1-2; Mar 3:9-10.

5:5: Ioni 21:3-8.

5:11: Mat 19:27.

5:14: Lev 14:1-32.

5:20: Luk 7:48; Isa 43:25.

5:24: Ioni 5:8.

5:30: Luk 15:1-2.

5:34: Ioni 3:29.