19
Iesu Ya Viwavenena Vaiobu Wayahina
(Marika 10:1-12)
Iesu ya viwavenena tanoi nau‑yehai, e papani Galili ini‑tawanei, e papani Iudea inui, e Daudau Ioridani iaubo‑tamani. Ka yoko ananina Iesu ivi‑muni‑waiwaiei, ka tenoke tauna yai tau kwanakwanaha vo‑vi‑aiaiei ividoha.
Kadu Parisi tupwai iomo tauna wayahina, ka yai nuanua Iesu inau‑dadani yai vi‑tanai wayahina, e yai nuanua ya goyona ivaniahei deina. Ka ivi‑tanaiei, ivona, “Evoneai, Mosese ya veimea awaeheka aituhu yaka nuanua, akanai awawaka kavaiobuei, a?”
Ka Iesu ivona, “Itomi avaha Iginuma uanamanei o eha? Iginuma voneka vivane naona,
 
‘Yaubada tomotau vevewane‑neiei,
vivane onotona kadu vavinena’ Nao 1:27; 5:2.
 
kadu Yaubada ivona,
 
‘Wayahina, onoto nau‑wawani
ayo‑amana na‑ni‑tawanei,
ka awana tavinei, ka taui ainua
akanai yoko vovouna,
inini aitamoata.’ Nao 2:24; Epe 5:31.
 
Nonova ainua imaꞌ‑keyekeyei, ka ataina avaha aitamoata. Yaubada avaha yai tavine wayahina vi‑manueni. Wayahina, eha aitam tomotau nau‑wawani yai tavine na‑tana‑vewani.”
Wayahina ivi‑tanaiei, ivona, “Aituhu yam vonana tunuhina, aviani wayahina Mosese awaeheka onoto nau‑wawani naona vaiobu ana leta awana venei, e munia akanai vihahaiei, vi‑tunei, e yai tavine vꞌ‑iakwani deinake?” V.V 24:1-4; Mat 5:31.
Ka Iesu ivona, “Mosese awaehemi deina, iuna tepami toyoina, kadu eha yami nuanua Yaubada yana vona uvi‑ateteye. Kate tuta naona wayahina, eha Yaubada ya nuanua awawami uvaiobue. Tauna ya nuanua vivane aituhu utavine, akanai umamaei deina. Wayahina, ataina yauke awaehemi awawami uvaiobuei, iuna aitamoata wayahina, vivane kenene ana heta. Kate aituhu awami eha ita‑kenene, ka aituhu evaiobuei, kadu aituhu etavine‑tamane, wamke avaha evi‑tau kenekenene.” Mat 5:32; 1Ko 7:10-11.
10 Ka a tau vi‑muni‑waiwai inau‑patei, ivona, “Aituhu onoto awana ai veimea vitana deina, dewa tavine eha ahiahina, kadue tubuao imamaei akanai.”
11 Ka Iesu ivona, “Tomotau habuhabui eha ai pata viwavenena tanoi iawaehe tunuhina, idewedewe. Ka aituhu aviyaivia ai pata, akanai taui iawaehei vonana vona ahiahina kadu ivi‑ateteyei. 12 Onoto tupwai yai tupua wayahina eha ai pata itavine, iuna ivi‑tau poapoana. Ka onoto tupwai apaina ivi‑tau poapoana, ka eha ai pata itavine, iuna mani onoto dabai. Kadue onoto tupwai yai nuanua tavine ivihahaiei Yaubada ya pai veimea wayahina. Ka aituhu aviyaivia ai pata viwavenena tanoi iawaehei, ivi‑ateteyei, akanai yawai ividoha deina.”
Iesu Tevana Kikitui Nau‑iaiavei
(Marika 10:13-16; Luke 18:15-17)
13 Ka munia, tupwai tomotau iomomo, e yaheyahe iomaomanei Iesu wayahina. Ka yai nuanua tauna nimana bouni, nau‑iaiavei, ka kadu viama wayahi Yaubada wayahina. Kate Iesu a tau vi‑muni‑waiwai avaha tomotaui idudueyei, ivihahaiei, ivito‑potai.
14 Akaka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai vonei, ivona, “Eha yaheyahe uvito‑potai deina, kate nau‑wawanimi uawaehei wayahiua iomomo. Iuna Yaubada ya nuanua yaheyahe taina deina wayahi vivane taui ya pai veimea wahuma inuinu.” Mat 18:2-3. 15 Wayahina, Iesu yaheyahe‑naia nimana bouni, nau‑iaiavai. Iakwa, papani‑nana ni‑tawanei.
Tau Kaikaiwabo Ana Wava Ananina
(Marika 10:17-31; Luke 18:18-30)
16 Ka tupunaina aitam omo Iesu wayahina, ka ivona, “Tau Viwavenena, yau nuanua yawai‑vavaha avaniahei. Wayahina, avi dewa ahiahina nau‑wawaniu adewei avaniahei?”
17 Ka Iesu ivona, “Aviani wayahina dewa ahiahina wayahina evi‑tanatanaieu? Iuna, aitamoata mamaei, ka Tauna ana heta ahiahina. Aituhu yam nuanua yawai‑vavaha evaniahei, akanai Yaubada ya veimea evi‑ateteyei.” Lev 18:5; Luk 10:28.
18 Ka tupunaina vi‑tanaiei, ivona, “Avi veimea?”
Ka Iesu vona‑nau‑patei, ivona,
 
“ ‘Eha enau‑vi‑aniga,
eha ekenene,
eha evainau,
eha evitupu, NiT 20:13-16; V.V 5:17-20.
19 ka amam ka ayom evi‑ateteyei’
 
ka kadue,
 
‘yaiam edewa‑vidovidohei
taum edewa‑vidovidohem deina.’ ” NiT 20:12; Lev 19:18.
 
20 Ka tupunaina ivona, “Nonova a itoava ataina wayahina veimeaia habuhabui avi‑muniei ahiahina. Ka aviani kadue nau‑wawaniu adewei?”
21 Ka Iesu ivona, “Aituhu nuanuam yam dewa habuhabuna tunutunuhina Yaubada matana, akanai nau‑wawanim emavina yam megeia, e yam gugua habuhabuna eimwaneyei, e ai nau‑pata tau payapayaya evo‑pata‑neiei. Na‑iakwa, emavi‑havine evi‑munieu. Aituhu edewei deinake, apaina am nau‑pata ahiahina wahuma evaniahei.”
22 Ka tupunaina, avaha Iesu ya vonana nononi, ya nua‑vita nui ni‑tawanei. Iuna tauna avaha tau kaikaiwabo tanopia, ka ya gugua habuhabuna nua‑tania, ka eha ya nuanua nꞌ‑am‑venena‑kavovo.
23 Wayahina, Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai vonei, ivona, “Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, tau kaikaiwabo yai nui Yaubada ya pai veimea wahuma nihenina vita‑vainena. 24 Ka kadue avonemi, vahitau kameliV yai nui haima matana vitana, kate tau kaikaiwaboi yai nui Yaubada ya pai veimea wahuma vita‑vainena.”
25 Ka Iesu a tau vi‑muni‑waiwai ya vonana inononi, ka nuai venau‑tupatupa ani‑vainena. Wayahina taui ivona, “Aioi! Aituhu tau kaikaiwaboi wayahi deina, medeina mani tomotau ito‑yavuha ivaniahe?”
26 Ka Iesu dunedune wayahia, ka ivona, “Tomotau ai heta eha ai pata ito‑yavuha ivaniahe. Kate aituhu Yaubada ya bagibagi mamaei wayahi, dewa habuhabuna memeanina.” Iob 42:2.
27 Wayahina, Pita vi‑tanaiei, ivona, “Kauvea, itoai medeina? Iuna avaha yama gugua habuhabui ani‑tawanei, e avi‑muni‑waiwaiem?”
28 Ka Iesu habuhabui vonei, ivona,
“Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, ami nau‑pata potapotami. Apaina auyewana wayahina, tanopi vovouna wayahina, yauke, Tauna Vi‑tomotau, didigau nui yau pai manuena ahihi‑vainena hetana amanuena, ka itomi au tau vi‑muni‑waiwai kadue yami pai manuena ahiahina ai yau 12 hetaia umanuena, e me Isiraeli yai yoko ai yau 12 una‑nau‑yanahi. Mat 25:31; Luk 22:30; SiV 3:21. 29 Ka eha itomi ami heta. Ka tuta tepakaia, aituhu aviyaivia yai manua, o vavanei, o novunovui, o amamai, o ayoyoi, o natunatui, o yai tano ini‑tawanei, iuna yai nuanua ananina ivi‑muni‑waiwaieu, akanai, taui ai nau‑pata a vo‑vi‑tupana 100 ivaniahei deina, kadue yawai‑vavaha nui ivaniahei. 30 Kate taui habuhabui ataina tuta wayahina ai wava anani tanopia, apaina ai wava kikitui wahuma. Ka taui habuhabui ataina tuta wayahina ai wava kikitui tanopia, apaina ai wava anani wahuma.” Mat 20:16; Luk 13:30.

19:4: Nao 1:27; 5:2.

19:5: Nao 2:24; Epe 5:31.

19:7: V.V 24:1-4; Mat 5:31.

19:9: Mat 5:32; 1Ko 7:10-11.

19:14: Mat 18:2-3.

19:17: Lev 18:5; Luk 10:28.

19:18: NiT 20:13-16; V.V 5:17-20.

19:19: NiT 20:12; Lev 19:18.

19:26: Iob 42:2.

19:28: Mat 25:31; Luk 22:30; SiV 3:21.

19:30: Mat 20:16; Luk 13:30.