20
Baguna WainaV A Tau Paisewa
Ka Iesu avaha ya vonana ipuipupuei, e vo‑vi‑mahetei vona tana‑minikuna aitam wayahina, ivona,
“Yaubada ya pai veimea wahuma aitam tau vi‑baguna wainaV deina, ka aitam auyewa mata‑hamwahamwanina wayahina mini, omo megeia, e tau paisewa wayahia naunau‑nene, ya baguna ipaisewei. Ka avaha tupwai vaniahai, nui iawaehei ai nau‑pata auyewana wayahina vivane kina aitamoata. Ipupu iakwa, e vi‑tune‑neiei inei ya baguna, ivi‑putu ipaipaisewa.
Ka babau avaha ivane mana‑putu a niwanina wayahina, e tau vi‑bagunana omo‑havine meagai‑nana wayahina, e kadu tomotau tupwai vaniahai maketia imaꞌ‑kavokavovo. Wayahina, hone‑neiei, ivona, ‘Itomi kadue una‑nei yau baguna, e upaisewa. Ka apaiku yami paisewa a nau‑pata tunuhina avenemi.’ Akaka iawaehei ine ya baguna wayahina, e taui kadue ivi‑putu ipaipaisewa.
Ka auyewa pouna wayahina, ka kadu vinanavi wayahina, tau vi‑bagunana yana dewa aitamoata deina, ka tomotau tupwai vaniahai, e vi‑tune‑neiei inei ya baguna ipaipaisewa.
Ka pai nau‑yehata wayahina, eha ani‑hoina babau na‑onu, tauna omo‑havine megeia, e tomotau tupwai vaniahai, e vi‑tanaiei, ivona, ‘Aviani wayahina auyewa habuhabuna umaꞌ‑kavokavovo?’
Ka taui ivona, ‘Eha aitam koiaka ta‑honeai, nꞌ‑awaeheai apaisewa.’
Ka tau vi‑bagunana ivona, ‘Itomi kadu una‑nei yau baguna, upaisewa.’
Akaka, babau onuonu ana tuta wayahina, tau vi‑bagunana tauna a tau dune‑vi‑avina honei, ivona, ‘Tau paisewa habuhabui ehone‑neiei, e ai nau‑pata evenei. Taui vovoui wayahia evi‑putu, e naona taui ai nau‑pata evenei. Ka edewei deina a itoava taui mata‑hamwahamwanina ivi‑putu evaniahei wayahina, e pai nau‑yehata taui ai nau‑pata evenei.’ Lev 19:13; V.V 24:15.
Ka taui vinanavi ana heta wayahina ipaisewa iomo, e aitamoata aitamoata wayahia a nau‑pata kina aitamoata epei. 10 Ka munia, habuhabui iomo, e aitamoata aitamoata wayahia a nau‑pata kina aitamoata epei deina. Ka pai nau‑yehata wayahina, taui naona ivi‑putu iomo. Ka taui inuanua nau‑wawani ai nau‑pata ananina, iuna yai paisewa tuta mamanaina wayahina. Kate taui kadue kina aitamoata ivaniahei yaiai habuhabui deina. 11 Wayahina, avaha yai kina iepei, taui tau vi‑bagunana wayahina inau‑vonuvonu. 12 E ivonavona, ‘Ia! Taui vovoui yai paisewa ana tuta vivane babau aitamoata, kate itoai yama paisewa ana tuta mamanaina wayahina. Ika, auyewa habuhabuna babau nihenina apaipaisewa, ka wamke avaha ai nau‑pata evenei itoai aitamoata deina. Yam dewana eha tunuhina!’
13 Ka tau vi‑bagunana aitam wayahia vonei, ivona, ‘Au niau, yau dewana vivane tunuhina. Enuani. Yaka awaeha medeina? Kawaehei yam paisewa ataina wayahina a nau‑pata vivane kina aitamoata, a? 14 Wayahina, yam kina taina enꞌ‑epei, ena‑ne. Yauke yau nuanua vivane taui vovoui ai nau‑pata avenei wamke am nau‑pata aitamoata deina. 15 Edu! Yau kina habuhabuna aveimeyei. Aituhu yau nuanua anau‑patai deina, dewana eha aitam aviani wayahima, a? O medeina? Avaha yau am‑venena awawaehina tomotau wayahia edueyei, ka evi‑bwanou, a?’ ”
16 Vona tana‑minikuna tanoi iakwa, e Iesu vonei, ivona, “Wayahina, avona‑havinemi, taui habuhabui ataina tuta wayahina ai wava anani tanopia, apaina ai wava kikitui wahuma, ka taui habuhabui ataina tuta wayahina ai wava kikitui tanopia, apaina ai wava anani wahuma.” Mat 19:30; Mar 10:31.
Iesu Yanꞌ Aniga Apa‑taputapu‑havinei
(Marika 10:32-34; Luke 18:31-34)
17 Ka munia, Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai nui ivanevane Ierusalem wayahina etawana, ka Iesu taui ai yau 12 hone‑hohoni etawana wayahina vivane taui ai heta, e vonei, ivona, 18 “Ataina tuta kavanevane Ierusalem wayahina. Ka apaina yauke, Tauna Vi‑tomotau, au tau vi‑nua‑hauhau vi‑nua‑hauhaueu tau vi‑nomu mata‑genai wayahia, ka veimea a tau viwavenena wayahia. Ka munia, taui iveimeyeu anꞌ‑aniga. Mat 16:21; 17:22-23. 19 Ka taui ineieu me Rom wayahia, e me Rom ivi‑waipoeu, e yavunaia imoamoaniu, e ai nahenahea itutu‑pwatau, anꞌ‑aniga. Ka auyewa aitonu na‑iakwa, Yaubada na‑si‑vi‑mini‑havineu.”
Aitam Vavine Yai Nuanua
(Marika 10:35-45)
20 Ipupu tanoi iakwa, e Sebedi awana natunatui ainua nui iomoa Sebedi natunatuna onotona ainua, ananina ana wava Iamesa, ka taina ana wava Ioni. Ainua Iesu a tau vi‑muni‑waiwai., e ayoi Iesu wayahina ivi‑tupa‑gum ka ivona, “Yama nuanua aitam mamaei.”
21 Ka Iesu ivona, “Aviani nuanuami?”
Ka vavine‑nana ivona, “Apaina, avi tuta evi‑tau veimea, taum yam pai manuena ahihi‑vainena emanueni. Ka ataina nuanuai natunatuai eawaehei nepema imanuena, aitam ateima, aitam akenima, e ai wava ananina deinake, wamke am wava ananina deina.” Mat 19:28; Luk 22:30.
22 Wayahina, Iesu ononotoi vonei, ivona, “Itomi eha yami viamana anꞌ anamana utꞌ‑anamane. Apaina viha ana vei wayahina ana‑nim, ka inahe ananina avaniahei. Itomi medeina? Memeanina itomi kadu vei‑nana wayahina inahe una‑nim?”
Ka ivona, “Ama pata.” Mat 26:39; Ioni 18:11.
23 Ka Iesu ivona, “Vona ahiahina, nau‑wawanimi vei‑nana wayahina inahe una‑nim. Ka eha nau‑wawaniu taui apaina yau pai veimea nihenina ateiua ka akeniua imanuena avi‑nua‑dadanei. Iuna Amau wahuma ana heta avaha pai vi‑ai‑naia vo‑vi‑aiaia, kadu avaha tomotaui vi‑nua‑dadanei.”
24 Ka mani tau vi‑muni‑waiwai ai yau 10 avaha Iamesa ka taina Ioni yai viamana tanoi inononi, inua‑goyoei. 25 Wayahina, Iesu habuhabui hone‑hohoni, e vonei, ivona,
“Itomi uanamanei kauvea tanopia taui yai tomotau iveimeyei yai bagibagi wayahina. Luk 22:25-26. 26 Kate itomi eha nau‑wawanimi taui deina udedewe. Aituhu koiaka wayahimia nuanuana anꞌ anamana na‑nata, tauna nau‑wawani naona na‑nua‑opu, e yaiana wayahi vi‑tau paisewa. Mat 23:11; Mar 9:35. 27 Ka kadu aituhu koiaka wayahimia nuanuana vi‑tau eta‑naonao wayahimia, tauna nau‑wawani naona yaiana wayahi vi‑tau paisewa‑kavokavovo 28 yauke, Tauna Vi‑tomotau, deina. Yauke aomo tanopia, iuna yau nuanua avi‑tau paisewa tomotau habuhabumi wayahimi. Eha yau nuanua tomotau ivi‑tau paisewa wayahiu. Itomi nau‑wawanimi yami goyona wayahi Yaubada unau‑pate, kate eha ami pata. Wayahina, yauke awaehei avi‑tau nau‑seana itomi wayahimi kadu mani tomotau habuhabui wayahi, kadu anꞌ‑aniga tomotau habuhabui ai ito‑yavuha wayahina.” Luk 22:27; Pili 2:7.
Iesu Tau Mata‑goyo Ainua Vo‑vi‑aiaiei
(Marika 10:46-52; Luke 18:35-43)
29 Vonana iakwa, e Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai nui meagai Ieriko ini‑tawanei, ivenavenau, ka yoko ananina Iesu ivi‑muniei. 30 Ka tau mata‑goyogoyo ainua etawana nepena imanuena, ka avaha Iesu ya tutu‑vivina vaneana inononi, e Iesu wayahina ivi‑putu ivi‑honehone movi ananina wayahina, “Kauvea, Davida wana, edune‑nuanuaieai!”
31 Ka yoko imimini ononotoi ainua awaniaia iapa‑goyogoyoei, ivito‑potepotei, ivona, “Ia! Ami inua ugenuana! Akanai vi‑hone!”
Kate ainuaia movi ani‑vainena wayahina ivi‑hone‑havihavine, ivonavona, “Kauvea, Davida wana, edune‑nuanuaieai!”
32 Wayahina, Iesu mini, e ainuaia honei, ivona, “Aviani nuanuami wayahimi adewei?”
33 Ka ivona, “Kauvea, memeanina matai edewa‑vidovidohei, adunedune?”
34 E Iesu ate‑nuanuaiei, e matai vo‑dadani. Ka vo‑kwayavonina ividoha, idunedune, ka taui kadu ivi‑putu Iesu ivi‑muniei.

20:8: Lev 19:13; V.V 24:15.

20:16: Mat 19:30; Mar 10:31.

20:18: Mat 16:21; 17:22-23.

a20:20: Sebedi natunatuna onotona ainua, ananina ana wava Iamesa, ka taina ana wava Ioni. Ainua Iesu a tau vi‑muni‑waiwai.

20:21: Mat 19:28; Luk 22:30.

20:22: Mat 26:39; Ioni 18:11.

20:25: Luk 22:25-26.

20:26: Mat 23:11; Mar 9:35.

20:28: Luk 22:27; Pili 2:7.