21
Iesu Meagai Ierusalem Inui
(Marika 11:1-11; Luke 19:28-38; Ioni 12:12-19)
Ka Iesu yokoia nui ivanevane Ierusalem wayahina, ka iomomo meagai Betepage wayahina, meagaina Oya Olive baimina. Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai ainua vi‑nua‑dadanei, e vi‑tunei, ieta‑naoi. Ka vonei, ivona, “Ami inua una‑ne tunutunuhimi megeia, ka aitam aseV udueyei ai wayahina itana‑ipwei, natui ayona ainua imamaei. Ainua uyavuhi, uomanei wayahiua. Aituhu aitam koiaka vi‑tanaiemi yami dewana wayahina, uvona‑nau‑patei, ‘Kauvea ya nuanua,’ e vo‑kwayavonina nꞌ‑awaehemi unꞌ‑omanei.”
Dewana vinꞌ‑omo, iuna nonova tau apa‑taputapu mai‑voneka deina, ivona,
 
“Sioni natuna vavinena, vivane tau maꞌ Ierusalem,
umataedai, una‑vona,
‘Udueyei! Yami kiniV omomo wayahimia,
ka tauna tau nua‑opu, ka vahitau hetana vi‑ata.
Ka kadu a pai vi‑ata nua‑opuna,
vahitauna aitam aseV natui.’ ” Sek 9:9.
 
Ka a tau vi‑muni‑waiwai ainua ine, e yana vona ivi‑ateteyei. E vahitau‑nana na natui ivaniahei, e iomanei. Ka ai pai bwaꞌ badobadona wayahina vahitau waui iyaveni, akaka Iesu manuena, vi‑ata. Ka yoko ani‑vainena kadue ai kwama wayahina etawana iyaveni, ka tupwai tomotau ai nahanahai na yawayawai itana‑guyeguyei etawana a vaivana wayahina. Ka yokoia tupwai Iesu ieta‑naoei, ka tupwai ivi‑muniei, e habuhabui iawa‑davadava, ka ivi‑honehone, ivonavona,
 
“Davida natuna, awa‑davem.
Eito‑yavuhiai!”
“Kaiwa ananina wayahima!
Kauvea a wavea eomomoi!”
“Kaiwa ananina Tauna Heta‑hoina
wahuma wayahina.” Sam 118:25-26; 148:1.
 
10 Ka tutana Iesu inu Ierusalem wayahina, tau vi‑meagai habuhabui nuai venau‑tamatamana, ka matataui ivi‑tanatanai, ivonavona, “Koiaka tauna?”
11 Ka yokoia ivona‑nau‑patei, “Tauna tau apa‑taputapu ana wava Iesu, ka meagai Nasareta wayahina papani Galili nihenina omo baina.”
Iesu Manua Vito‑pota Nihenina
(Marika 11:15-19; Luke 19:45-48; Ioni 2:13-22)
12 Ka Iesu inu Manua Vito‑pota nihenina, e tau aimwane habuhabui, ka tau vi‑maiena habuhabui vo‑tahoi ini‑ubaubau, ka kina a tau si‑vi‑tamatamana yai tana‑pwaina vi‑kabubui, ka bunebune ai tau aimwane yai pai maꞌ va‑bwegebwegei, 13 e vonei, ivona, “Iginuma nihenina ivona,
 
‘Yau manua ivi‑wahani “Viama A Manua” ’
 
kate itomi uvo‑vinei ka ataina vivane
 
‘vainau a manua.’ ” Isa 56:7; Ier 7:11.
 
14 Ka tau mata‑goyogoyona ka tau kopekope iomo Iesu wayahina Manua Vito‑pota nihenina, e tauna vo‑vi‑aiaiei, ividoha. 15 Kate tau vi‑nomu mata‑genai, ka veimea a tau viwavenena Iesu ya dewa‑bagibagi paipaisewa idudueyei, kadu yaheyahe movi inononi. Yaheyahe Iesu wayahina ivi‑honehone Manua Vito‑pota nihenina, ivonavona, “Davida natuna, eito‑yavuhiai”. Wayahina, tau vi‑nomu mata‑genai, ka veimea a tau viwavenena inua‑goyoei. Iuna eha ita‑vitumahane, ka inuanua yaheyahe yai vonana vivane vitupu.
16 Akaka taui Iesu wayahina ivona, “Yaheyahe taina yai vona enononi?”
Ka Iesu ivona, “Ika. Avaha anononi. Kate itomi medeina? Kaiwadi, Iginuma ana vona nuami ipani, a? Vivane ivona,
 
‘Yaheyahe mwatutukui awaia
am awa‑dava ahiahina evaniahei.’ ” Sam 8:2.
 
17 Ka Iesu ni‑tawanei, iopu Ierusalem wayahina, e omo meagai Betani wayahina, e dauva ioyoma.
Iesu Madaiba Bwanatei
(Marika 11:12-14, 20-24)
18 Mana navia, mana‑putua, Iesu mini, ka mavi‑havine Ierusalem wayahina, ka am navovo. 19 Ka etawana nepena ai ana dune madaiba deina na yawaina dueyei, e omo wayahina. Kate eha aitam uana ta‑dueye, yawaina ana noe mamaei. Ka Iesu ai‑nana wayahina ivona, “Tuta omomo, eha ena‑ua‑havine.” Ka ya bwanata iakwa, e ai‑nana yawaina habuhabui inau‑moewa.
20 Ka Iesu a tau vi‑muni‑waiwai ai‑nana idueyei, ka nuai vi‑tupatupa, e taui ivi‑tanaiei, ivona, “Medeina edewei, e vo‑kwayavonina ai‑nana avaha nau‑putu ipwavu deina?”
21 Ka Iesu vonei, “Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, aituhu yami vitumahana nui, ka aituhu eha uva‑hamwahamwana, dewa tanoi ai‑nana wayahina avevewanei ataina vivane dewa kikituna. Itomi kadue ami pata uvevewanei deina. Kadue aituhu yami vitumahana nui, itomi ami pata oya tanoi uveimeyei, una‑vona, ‘Ena‑opu hawana,’ e oyana vi‑ateteyemi. Mat 17:20; Luk 17:6; 1Ko 13:2; Ioni 14:12. 22 Aituhu yami vitumahana nui Yaubada wayahina uviama, apaina aviani uviama wayahina uvaniahei aitamoata deina.” Mat 7:7-11; 18:19.
Iva‑hamwahamwana Iesu Ya Veimea Wayahina
(Marika 11:27-33; Luke 20:1-8)
23 Ka Iesu mavina omo Manua Vito‑pota wayahina, ka vi‑putu viwavenena, ka tau vi‑nomu mata‑genai, ka tau eta‑naonao iomo wayahina, e ivi‑tanaiei, ivona, “Koiaka ana wava ananina awaehem yam dewa taina ededewei? Kadu koiaka yam bagibagi venem?”
24 Ka Iesu vonei, ivona, “Naona amai‑vi‑tanaiemi, ka aituhu unau‑patau, akanai, yauke kadue amataedami au veimea wayahina. 25 Yau vi‑tanai taina. Koiaka ana wava ananina Ioni Tau Bapitaiso awaehei tauna tomotau vi‑bapitaisoei? Kadi Yaubada o tomotau?”
Ka taui matataui ivitana‑heyoheyo, ivonavona, “Medeina ya vi‑tanai tanoi kanau‑pate? Aituhu kana‑vona, ‘Yaubada wayahina’, apaina tauna vi‑tanai‑havineka, na‑vona, ‘Aituhu deina, aviani wayahina Ioni ya nau‑wahena eha uta‑vitumahane?’ 26 Kate aituhu kana‑vona, ‘Tomotau wayahia’, akanai yokoia inononi, e apaina ivunuka, iuna taui habuhabui iawaehei Ioni aitam tau apa‑taputapu Yaubada wayahina.” Mat 14:5.
27 Wayahina, Iesu ya vi‑tanai tanoi eha ita‑nau‑pata‑vidohe, ka ivona, “Kaiwadi, itoai eha atꞌ‑anamane.”
Akaka tauna vonei, ivona, “Wayahina, eha yau nuanua amataedami koiaka awaeheu dewaia adedewei.
Vona Tana‑minikuna Aitam Onoto Natunatuna Ononotoi Ainua Wayahia
28 Kate vona tana‑minikuna taina unononi, e avi‑tanaiemi.
Onoto aitam natunatuna ainua ononotoi imamaei. Ka aitam auyewa onoto‑nana mai‑tupuina wayahina ivona, ‘Natu, ataina ena‑ne yaka baguna, e epaisewa.’
29 Ka mai‑tupuina ivona, ‘Eha yau nuanua. Yauke ikoi.’ Kate munia nua‑vinana, e ine baguna, e paisewei.
30 Munia onoto‑nana natuna vꞌ‑inuana kadue vonei deina, ivona, ‘Natu, ataina ena‑ne yaka baguna, e epaisewa.’
Ka vꞌ‑inuana ivona, ‘O, ahiahina. Apaina ana‑ne.’ Kate eha ta‑ne.
31 Ka ataina avi‑tanaiemi, natunatuna ainua wayahia, koiaka amana ya nuanua dewei?”
Ka ivona, “Unu‑tauna.”
Wayahina, Iesu vonei, ivona, “Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, unononi. Tau goyogoyona, ka takesiV a tau vitue, ka kenene a tau aimwane, kadue mani tomotau goyona deina inuinu Yaubada ya pai veimea nihenina, kate itomi eha. 32 Iuna nonova, Ioni etawana tunuhina viwavenemi, kate itomi eha uta‑vitumahane. Takesi a tau vitue, kadue kenene a tau aimwane ivitumahanei. Ka matamia taui yai nua‑vinana udueyei, kate dewana eha ana pata wayahimi. Itomi eha ya nau‑wahena uta‑vitumahane, kadu eha uta‑nua‑vinana. Luk 3:12; 7:29-30.
Tomotau Baguna WainaV Idune‑vi‑avini
(Marika 12:1-12; Luke 20:9-19)
33 Uvanevaneneha, e kadu aitam vona tana‑minikuna wayahina avonemi.
Aitam tau vi‑tano baguna wainaV baguni yana tano nihenina, e tutu‑gani‑vivini, e wainaV a pai pipi kadue nau‑vevewanei nihenina, kadu pai dune‑vi‑avina a manua mamanaina baguna nihenina yonei. Iakwa, e tau dune‑vi‑avina tupwai nui iawaehei bagunana idune‑vi‑avini, ka aihana ana tuta wayahina taui ai vo‑pata ivaniahei, kadu tau vi‑tano tauna a vo‑pata ivenei. Iuna tauna ya baguna. Ka tau vi‑tano‑nana tauya ine mani meagai tupwana bana wayahina. Isa 5:1-2.
34 Ka aihana ana tuta vinꞌ‑omo, e tau vi‑tano‑nana ya tau paisewa tupwai vi‑tunei imavina, ya nuanua vivane wainaV uana iepei bagunana a tau dune‑vi‑avina wayahia, vivane a vo‑pata. 35 Kate tau dune‑vi‑avina‑naia ya tau paisewa ipoyꞌ‑avini. Ka aitam ivunui, ka vꞌ‑inuana inau‑vi‑anigi, ka vꞌ‑itonuna itutu‑hanuhanui.
36 Munia tau vi‑tano‑nana mani tau paisewa vi‑tunei, ine wayahia, ka tau paisewaia ai yau habuhabui. Kate tau dune‑vi‑avina‑naia yai dewa aitamoata, vivane habuhabui ivunu‑neiei.
37 Ka tuta pai nau‑yehata wayahina natuna onotona vi‑tunei ine wayahia. Ka tau vi‑tano‑nana ana heta wayahina vonavona, ‘Akanai, natu ivi‑ateteyei.’
38 Ka natu‑nana omomo, e aitam tau dune‑vi‑avina wayahia ivona, ‘Yaiau, aina natuna aitamoata‑hoina kavunui! Na‑iakwa, itoka tauna yana gabu kaveimeyei, a?’ Mat 27:18. 39 Wayahina ipoyꞌ‑avini baguna nihenina, e itaini iopu inau‑vi‑anigi. Ebe 13:12.
40 Ka yau vi‑tanai wayahimia taina. Avi tuta tau vi‑tano‑nana na‑mavi‑havine yana tano wayahina, medeina yana dewa tau dune‑vi‑avina‑naia wayahia?”
41 Ka tau vi‑nomu mata‑genai, ka tau eta‑naonao ivona, “Tauna nau‑wawani tau goyogoyo‑naia na‑nau‑vi‑anigi dewa‑yaiyai ananina wayahina. Iakwa, e tau dune‑vi‑avina vovoui kadu ahiahi vaniahei, e apaina aihana ana tuta wayahina taui a nau‑pata ivenei tunuhina, avaha iawaehei deina.”
42 E Iesu kadue vonei, ivona, “Ika, deinake. Kate medeina itomi mwagemwagemi? Kaiwadi Iginuma ana vona taina Tau Ito‑yavuha‑nana wayahina eha uta‑nua‑vi‑avini? Ivona,
 
‘Ohonana nonova manua a tau yona ivihahaiei,
ka ataina tuta wayahina mimini,
ka avaha vi‑ohona naona,
kadue tauna ohona habuhabuna
bagibagi‑tawanei, e veimeyei.’
‘Dewana Kauvea ya paisewa,
kadu matakaia ahihi‑vainena.’ Sam 118:22-23; Rom 9:33; 1Pi 2:6-8.
 
43 Wayahina, avonemi, tuta naona Yaubada ya pai veimea wayahimia mamaei. Kate tauna ya pai veimea nꞌ‑epei wayahimia, ka nꞌ‑am‑veneneyei mani tomotau wayahia. Iuna taui ya pai veimea uana ahiahina iuaua. 44 Aituhu aviyaivia ina‑peu ohona taina hetana, apaina idobwedobwe‑neiei. Kate aituhu ohonana na‑peu tomotau hetaia, akanai ohonana na‑mukumukui.”
45 Ka tau vi‑nomu mata‑genai, ka Parisi nui Iesu ya vona tana‑minikuna tanoi inononi, ka avaha ianamanei tau dune‑vi‑avina‑naia goyogoyoi viviwavea vivane taui. Wayahina, inua‑goyoei. 46 E taui yai nuanua Iesu ipoyꞌ‑avini, kate eha ita‑dewe. Iuna yokoia ivitumahanei Iesu tau apa‑taputapu aitam, ka iawa‑vidovidohei. Wayahina, tau vi‑nomu kadu Parisi yokoia imatamatautei.

21:5: Sek 9:9.

21:9: Sam 118:25-26; 148:1.

21:13: Isa 56:7; Ier 7:11.

21:16: Sam 8:2.

21:21: Mat 17:20; Luk 17:6; 1Ko 13:2; Ioni 14:12.

21:22: Mat 7:7-11; 18:19.

21:26: Mat 14:5.

21:32: Luk 3:12; 7:29-30.

21:33: Isa 5:1-2.

21:38: Mat 27:18.

21:39: Ebe 13:12.

21:42: Sam 118:22-23; Rom 9:33; 1Pi 2:6-8.