17
Iesu Didigana Medeina?
(Marika 9:2-13; Luke 9:28-36)
Ka auyewa ai yau 6 munia, Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai aitonu epai, e nui ivane aitam oya ananina wayahina. Ka a tau vi‑muni‑waiwaia vivane Pita, ka Iamesa, kadu Iamesa vaneina Ioni. Tutana yai maꞌ oyana wayahina, Iesu tepana idueyei tapa‑yayai babau ana dune deina, ka ana kwama kavukavuata, maheta mahemaheina deina. 2Pi 1:16-18. Ka tuta aitamoata wayahina Mosese, Elidia ainua ivinꞌ‑omo Iesu wayahina, e nui iaipuipupu.
Ka Pita Iesu vonei, ivona, “Kauvea, yaka maꞌ papani taina ahiahina. Wayahina, aituhu yam nuanua, vekevekeke aitonu ayonei, aitam wamke wayahim, ka aitam Mosese wayahina, ka aitam Elidia wayahina, ka …”
Pita ya ipupuna eha ta‑nau‑yehai, ka you mahetana habuhabui tana‑kabubui, ka you‑nana wayahina movi aitam vinꞌ‑omo inononi, ivona, “Taina Natu‑hoiu, adune‑nuanuaiei, ka tauna wayahina adewa‑haiawa ananina. Nau‑wawanimi yana vona unononi.” Sam 2:7; Isa 42:1; Mat 3:17; Mar 1:11; Luk 3:22; V.V 18:15.
Ka tau vi‑muni‑waiwai, avaha vonana inononi, yai matauta nui ipeu, ivi‑kabubu. Ka Iesu omo, vo‑dadani, ka ivona, “Umini, eha umatamatauta.” Ka idune‑vane, ka Iesu a heta‑ohota mimini idueyei.
Ka tutana oyea iopupu‑me, Iesu veimeyei, ivona, “Dewaia avaha udueyei eha mani tomotau umataedai. Ugenuana a itoava yauke, Tauna Vi‑tomotau, anigea amini‑havine wayahina.”
10 Ka a tau vi‑muni‑waiwai ivi‑tanaiei, ivona, “Aviani wayahina veimea a tau viwavenena ivonavona Elidia mai‑omo, e munia, Tau Ito‑yavuha‑nana na‑omo?” Mal 4:5.
11 Ka Iesu ivona, “Ika. Vonana tunuhina. Elidia ya paisewa taina deina. Tauna mai‑omo, e dewa habuhabuna vo‑vi‑aiaia. 12 Ka unononi avonemi. Elidiana avaha omo, kate tomotau taina eha itꞌ‑anamane koiaka. Wayahina, aviani yai nuanua goyona, akanai taui avaha tauna wayahina idewei. Apaina kadue yauke, Tauna Vi‑tomotau, ivi‑goyou deinake.” Mat 11:14. 13 Vonana wayahina a tau vi‑muni‑waiwaia nuai am‑haui, e ianamanei Elidia‑nana vivane Ioni Tau Bapitaiso. Luk 1:17.
Iesu Aitam Tupunaina Vo‑vi‑aiaiei
(Marika 9:14-29; Luke 9:37-43a)
14 Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai aitonu nui iopu yoko wayahia, ka aitam onoto omo, vi‑tupa‑gum Iesu matana. 15 Ka viamei, ivona, “Kauvea, natu onotona eate‑nuanuaiei, evo‑vi‑aiaiei. Iuna tuta habuhabuna mani nua epepei, veimeyei, ka ininina si‑bananaitena, wayahina ininina viviha ananina. Ka tupwai tuta tauna ai yabeyabena nihenina peupeu, ka tupwai tuta daudaua peupeu. 16 Ka am tau vi‑muni‑waiwai wayahia aomanei, kate taui eha ai pata ivo‑vi‑aiaie.”
17 Wayahina Iesu ivona, “Ia! Itomi medeina? Kaiwadi, tepami toyoina, ka eha uta‑vitumahaneu, a? Aioi! Avaha tepami a toyoa wayahina ininiu yoina! Ai vi‑am wahava nau‑wawanimi nui kamamaei, e apaina unꞌ‑anamaneu, o kaiwadi, ai vi‑am tuta nau‑wawanimi aviwavenemi, e apaina ami pata? Tevanina uomanei baina wayahiua.” 18 Ka Iesu nua gawagawamina veimeyei tevanina wayahina na‑opu, na‑ni‑tawanei. Iakwa, e tevanina vidoha.
19 Ka munia, a tau vi‑muni‑waiwai yokoia ini‑tawanei, e iomo Iesu wayahina. Ka avaha ai heta Iesu nui, ivi‑tanaiei, ivona, “Kauvea, medeina itoai eha ama pata nua gawagawamina atꞌ‑epa‑yavune?” Mat 10:1.
20 E Iesu ivona, “Itomi eha ami pata, iuna yami vitumahana ihanuana. Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, vitumahana kikituna a bagibagi ani‑vainena. Aituhu yami vitumahana ya nata mata‑sinisinina utuna deina, apaina oya tanoi uveimeyei, una‑vona, ‘Ena‑novo tenoke wayahina!’ ka dewana vinꞌ‑omo‑kwayavoni. Ka aviani yami nuanua, avi dewa‑bagibagina, ami pata wayahia.” Mat 21:21; Mar 11:23; Luk 17:6; 1Ko 13:2. 21 a Nonova mataina 21 ivo‑vinei, ivona, “Ka nua gawagawamina taina vivane bagibagina. Aituhu eha naona udewa‑didiguna, kadu aituhu eha naona uviama toyoina, eha ami pata nua gawagawamina deinake uveimeye ivi‑ateteyemi.” Kate tuta ataina wayahina tau sinasinapu ivitumahanei mataina taina eha Mateu ya iginuma. Ivitumahanei munia mani tomotau vi‑nuia Mateu ya ginuma wayahina. Wayahina, tuta ataina wayahina kani‑tawanei.
Iesu Yanꞌ Aniga Apa‑taputapu‑havinei
(Marika 9:30-32; Luke 9:43b-45)
22 Ka munia, papani Galili nihenina ini‑keyekeyei, ka Iesu mataedai, ivona, “Yauke Tauna Vi‑tomotau, ka apaina au tau vi‑nua‑hauhau am‑veneneyeu au havia wayahia. Mat 16:21. 23 Ka taui ina‑nau‑vi‑anigiu, ka auyewa vꞌ‑itonuna munina wayahina, Yaubada na‑si‑vi‑mini‑havineu.” Ka a tau vi‑muni‑waiwai, avaha Iesu ya hae‑nana inononi, inua‑vita ananina.
Manua Vito‑pota A Takesi
24 Ka munia, meagai Kapenaum inui, ka takesiV Manua Vito‑pota wayahina a tau vitue iomo, e Pita ivaniahei, ivi‑tanaiei, ivona, “Yami tau viwavenena medeina? Tauna Manua Vito‑pota a takesiV awaehei veneai, o eha?” NiT 30:13; 38:26.
25 Ka Pita ivona, “Ika! Tauna yana dewa deina.”
Ka avaha imavina yai manua wayahina, Iesu Pita vonei, ivona, “Simoni, yau vi‑tanai aitam wayahim. Tau veimea tanopi taina wayahina yai dewa medeina? Koiaka yai tomotau wayahia yai takesiV vivitua? Kaiwadi, taui natunatui wayahia, o kadi mani tomotau wayahia?”
26 Wayahina, Pita vona‑nau‑patei, ivona, “Mani tomotau wayahia, eha natunatui wayahia.”
Ka Iesu kadue vona‑havine, ivona, “Vona ahiahina, mani tomotau wayahia. Wayahina, natunatui eha nau‑wawani takesiV ivenevene, a? Ka avonem, Yaubada yana dewa aitamoata deinake. Wayahina, aituhu aviyaivia Yaubada natunatuna, taui eha nau‑wawani Manua Vito‑pota a takesiV ivenevene. 27 Kate eha yau nuanua taui yaka dewa wayahina inua‑goyo. Wayahina, yaka takesiV evaniahei deina. Ataina tuta bani enꞌ‑epe, ena‑opu tania, ka avi iana naona etaini, ianana awana esi‑tanai, ka nihenina kinana enꞌ‑epei eomanei takesiV a tau vitue wayahia, evenei. Aina ana pata wamke yauke aka inua wayahika deina.”

17:2: 2Pi 1:16-18.

17:5: Sam 2:7; Isa 42:1; Mat 3:17; Mar 1:11; Luk 3:22; V.V 18:15.

17:10: Mal 4:5.

17:12: Mat 11:14.

17:13: Luk 1:17.

17:19: Mat 10:1.

17:20: Mat 21:21; Mar 11:23; Luk 17:6; 1Ko 13:2.

a17:21: Nonova mataina 21 ivo‑vinei, ivona, “Ka nua gawagawamina taina vivane bagibagina. Aituhu eha naona udewa‑didiguna, kadu aituhu eha naona uviama toyoina, eha ami pata nua gawagawamina deinake uveimeye ivi‑ateteyemi.” Kate tuta ataina wayahina tau sinasinapu ivitumahanei mataina taina eha Mateu ya iginuma. Ivitumahanei munia mani tomotau vi‑nuia Mateu ya ginuma wayahina. Wayahina, tuta ataina wayahina kani‑tawanei.

17:22: Mat 16:21.

17:24: NiT 30:13; 38:26.