Pita
Ya Iginuma
Vꞌ‑inuana
Buki Taina Wayahina
Buki taina a tau ginuma vivane Pita, Iesu a tau hae ananina aitam, ka Aniduru vaneina. Pita kadu aitam buki ginumi Awaeha Vovouna taina nihenina.
Ka leta taina nihenina Pita ya nuanua tau ekalesia viwavenena vitupu ivihahaiei. Ka taui nau‑wawani yai vitumahana naona inua‑vi‑avini, ka eha ivo‑haini vitupu wayahi.
Pai mini ananina leta taina nihenina vivane tau ekalesia‑naia Iesu vaneana inononi, ka vaneana omo wayahia Iesu a tau hae anani wayahia, ka Pita tau hae ananina aitam. Wayahina, Pita anamanei ya iginuma taina vivane tunutunuhina.
Ka tuta tepakaia wayahina Iesu na‑mavi‑havine. Mani tomotau viwavenena taina ivihahaiei, kate itoka tau ekalesia nau‑wawanika kavitumahanei a itoava auyewana kavaniahei wayahina.
1
Nau‑kaiwa
Yauke au wava Simoni Pita, Iesu Tau Ito‑yavuha ya tau paisewa aitam, kadu a tau hae ananina aitam. Ka yami leta taina aginumi omomo wayahimia. Yaka Yaubada kadu yaka Tau Ito‑yavuha Iesu yai dewa tunutunuhina. Ka yai dewaia wayahina, itomi avaha vitumahana ahihi‑vainena uvaniahei, ka yami vitumahana ka yau vitumahana aitamoata.
Nau‑iaiava
Ka yau viama wayahimi vivane Yaubada kadu yaka Kauvea Iesu unꞌ‑anamanei ahiahina, e am‑venena awawaehina kadu nua gomagomanina uvaniahei deina. Ka kadu yau viama, dewaia na‑nata yawaimi nihenina.
Pai Vi‑putu
Aviani nau‑wawanika yawaika wayahina kadu dewa ahihinata wayahina, Yaubada avaha dewaia habuhabuna veneka. Ka dewaia kavaniahei, iuna tauna kanamanei. Tauna didigana kadu dewa hadahadanina wayahina honeka kanꞌ‑omo tauna wayahina. Ka didigana wayahina kadu yana dewa hadahadanina wayahina, tauna ya vona‑dabadaba ani‑vainena kadu ahihinata veneka. Ka aituhu aviyaivia wayahikaia ya vona‑dabadabaia kavitumahanei, akanai itoka aka pata tauna wayahina didigaka kavaniahei. Ka tuta tuta tau maꞌ tanopi yai nuanua goyogoyona, ka apaina yawai ivi‑goyoi dewaia wayahia. Kate aituhu aviyaivia wayahikaia Yaubada ya vona‑dabadabaia kavitumahanei ahiahina, tauka aka pata goyo‑naia kanovo‑tawanei. Aituhu yaka vitumahana ana heta mamaei, dewana eha ana pata. Wayahina, taumi nau‑wawanimi udewa‑bagibagi, e mani dewa yami vitumahana nui unau‑tamoia yawaimi nihenina. Naona, nau‑wawanimi dewa hadahadanina uvaniahei, vꞌ‑inuana nua‑uya uvaniahei. Vꞌ‑itonuna nau‑wawanimi ami heta ami pata yawaimi uveimeyei, vi‑nau‑punina ugwagwaheyemi, vi‑5‑na nau‑wawanimi yami dewa ka Yaubada yana dewa aitamoata deina. Gal 5:22-23. Vi‑6‑na nau‑wawanimi udune‑nuanuaiemi, ka pai nau‑yehata wayahina, udewa‑vidovidohemi. Aituhu dewaia ahiahina wayahimia, kadu aituhu inatanata ahiahina yawaimi nihenina, e yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha unꞌ‑anamanei ahiahina, kadu dewaia ina‑vaitemi ya nuanua wayahimi uvi‑ateteyei tunutunuhina. Kate aituhu aviyaivia dewaia ahiahina ivihahaiei, taui eha ai pata idunedune tunuhina, kadu taui mata‑goyogoyoi. Iesu avaha yai dewa goyona tutuaina nua‑piahi‑yehai, kate nuai ipani.
10 Wayahina, yaiau, nau‑wawanimi yami nuanua ananina nui udewa‑dadani hone‑nana uvi‑muniei, kadu yami nuanua ananina nui udewa‑dadani Yaubada ya vi‑nua‑dadana wayahimi uvaniahei. Nonova yami nuanua uvaniahei deina. Ka nau‑wawanimi yami nuanua ataina yami nuanua nonova na‑vane‑tawanei. Ka aituhu dewaia tanoi habuhabui udewa‑nubunubui, eha ami pata Yaubada ya nuanua wayahimi ututu‑haini. 11 Ka kadu munia, yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha ya dewa‑haiawa nui na‑nau‑kaiwemi, ka ya pai veimea una‑nui, ka tenoke umaꞌ‑vavaha.
12 Wayahina, yauke yau paisewa ananina ana‑ivaitemi yau vona taina unua‑vi‑avini. Ka anamanei, nonova tupwami dewa taina unononi, kadu avi vona tunutunuhina, avaha vonaia uanamanei, kadu ataina udewa‑nubunubui ahiahina. 13 Ka tuta ataina, yawayawaiu amamaei. Wayahina, nau‑wawaniu avonemi ubagibagi, e dewa ahiahina taina unuanuani. Ika, ininiu aitam ine deina, ka tuta kutakutana wayahina ine taina nihenina amamaei. 14 Avaha anamanei, tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina yawaiu na‑iakwa. Iuna nonova yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha vo‑vi‑maheteu medeina yau aniga na‑omo. 2Ko 5:1; Ioni 21:18-19. 15 Wayahina, tuta ataina abagibagi kadu adewa‑dadani, e tuta tepakaia, yau aniga munia, viwavenenaia wayahimia imaꞌ‑vavaha, e itomi ami pata unua‑vi‑avini.
Pita Tau Ito‑yavuha Didigana Dueyei Matana
16 Nonova yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha ya bagibagi kadu yana omana ahaeyei wayahimia, ka yama hae‑nana eha tau vitupu yai viviwava deina. Tau vitupu yai viviwava ipaisewei, e ai nonona vivane viviwava tunutunuhina deina. Kate nonova itoai mataia Iesu didigana adudueyei. Mat 17:1-5. 17-18 Ka nonova, tutana oya ahihinata hetana tauna nui amamaei, vona ahiahina, Yaubada movina wahuma vinꞌ‑omo, ka Iesu didigana vaniahei, kadu Yaubada Iesu apa‑vidovidohei, ka itoai anononi, ivona, “Taina natu ahiahina adewa‑vidovidohei, ka tauna wayahina adewa‑haiawa ananina.” Ka movina vinꞌ‑omo Yaubada Amaka wayahina, ka tauna Didigana Ani‑vainena wahuma mamaei. Mat 17:5.
19 Ka nonova tau apa‑taputapu Tau Ito‑yavuha imai‑haeyei, ka tauna wayahina iginumi. Ka ataina avaha aviani imai‑haeyei kadueyei, vonaia vona tunutunuhina ana noe. Wayahina, nau‑wawanimi yai vonaia unua‑vi‑anai. Iuna vonaia odama papani novanovanina nihenina mahemaheta a itoava mana na‑navia wayahina deina, ka kadu a itoava ubwana nuami nihenina vanevane wayahina deina. 20 Vona taina vona ananina, ka mani vona vane‑tawanei, wayahina nau‑wawanimi nuami nꞌ‑am‑haui. Tuta nonova wayahina, tutana tau apa‑taputapu iapa‑taputapuei, yai vona omomo Yaubada wayahina. Apa‑taputapu‑naia eha ita‑vinꞌ‑omo iuna naona tau apa‑taputapu‑naia Iginuma iaiaiava, e ai heta yai nua‑uya wayahina anamana ivaniahe, e munia yai nuanua ina‑ginumi. Eha‑ohota. Taui ai heta eha ai pata. 21 Kadu tutana tau apa‑taputapu‑naia iapa‑taputapu, apa‑taputapu‑naia eha ita‑vinꞌ‑omo iuna taui yai nuanua inꞌ‑apa‑taputapu deina. Eha ohota. Kate apa‑taputapu‑naia aitamoata aitamoata Yaubada wayahina ivinꞌ‑omo, ka Nuana Ahihinata tau apa‑taputapu‑naia ivaitei, ka yai iginuma habuhabui eta‑naonaoei. 2Ti 3:16; 1Pi 1:11-12.

1:6: Gal 5:22-23.

1:14: 2Ko 5:1; Ioni 21:18-19.

1:16: Mat 17:1-5.

1:17-18: Mat 17:5.

1:21: 2Ti 3:16; 1Pi 1:11-12.