2
Tau Viwavenena Vitupu
Nonova kadu tau apa‑taputapu vitupu tupwai imamaei, ka tuta tepakaia wayahina tau viwavenena vitupu tupwai itomi nui umamaei, ka ivivitupu wayahimia. Ka aituhu aviyaivia wayahimia tau vitupu‑naia yai viwavenena hivahivai kadu vitupui ina‑nononi, munia yawai na‑goyo. Ka apaina dewa‑yaiyai Yaubada wayahina ivaniahei. Tau viwavenenaia avaha ianamanei, yaka Kauvea taui goyona a papani wayahina vi‑maiei, kate dewana eha aitam aviani wayahia. Wayahina, Iesu ivi‑ebuei. Ai vita‑vovona vo‑kwayavonina na‑omo wayahia ivaniahei. Mat 24:11; Iud 4. Tuta tepakaia wayahina tau ekalesia habuhabui tau viwavenenaia vitupu yai kenene idudueyei, e pai dune‑nana goyona ivꞌ‑iunei. Ka munia, mani tomotau, taui eha itapanono, avaha tau ekalesia‑naia yai dewaia goyona idudueyei, Iesu ya etawana tunutunuhina imana‑giboei ananina. Ka tau viwavenenaia vitupu gugua inua‑tania. Wayahina, tuta tepakaia wayahina taui viviwava vitupu wayahia yami gugua ivituei. Nonova Yaubada ai nau‑pata yai dewa goyona wayahina vo‑vi‑aiaia, ka ataina tauna potapota, e apaina na‑venei ivaniahei. Yaubada Nuana eha ta‑panipani.
Unononi! Nonova anelose tupwai dewa goyona idedewei, ka Yaubada yai dewa goyona eha ta‑nua‑pania, ka dewaia eha ta‑nua‑piaha. Kate tauna anelose‑naia haponei iopu guba novanovanina nihenia, ka ataina tenoke imamaei, ka vitana matana anꞌ auyewa a vinꞌ‑omana wayahina ipotapota. Iud 6. Ka kadu nonova tau maꞌ tanopi habuhabui dewa goyona idewa‑nubunubui. Ka Yaubada tomotaui eha ta‑ito‑yavuha, kate Noa kadu tomotau ai yau 7 nui ito‑yavuhi. Iuna Noa dewa tunuhina a tau nau‑wahe aitam. Ka Yaubada tau goyogoyo‑naia diwaya wayahina vita‑vovoni igavivina, taui kadu yai tanopi habuhabuna nui. Nao 6–8; 2Pi 3:6.
Ka kadu nonova Yaubada meagai Sodom ka meagai Gomora vita‑vovoni, apuni ivi‑hanavu. Ka tauna aitam pai dune veneka deina, e kanꞌ‑anamanei apaina, aituhu aviyaivia Yaubada ivihahaiei, taui ai dewa‑yaiyai aitamoata ivaniahei deina. Nao 19:24; Iud 7.
Kadu tuta‑nana wayahina, meagai‑naia wayahia onoto ana wava Lota yana dewa tunutunuhina. Wayahina, tauna nua‑vita ananina tau vihaihai‑naia yai kenene wayahia. Ka munia Yaubada Lota ito‑yavuhi. Nao 19:1-16. (Vona ahiahina, Lota tau goyogoyo‑naia nui imamaei, ka auyewa aitamoata aitamoata nihenina yai kenene dudueyei, kadu yai ipupu‑kavokavovo nonononi. Tuta tuta veimea itana‑bwegebwegei. Wayahina, tauna nua‑vita ananina, iuna tauna ya nuanua vivane dewa tunutunuhina.)
Aituhu tuta nonova Kauvea yana dewa deinake, kadueyei tauna avaha anamanei medeina tau ahiahina pai vito‑nubu wayahia na‑ito‑yavuhi, kadu avaha anamanei medeina tau goyogoyoi ai dewa‑yaiyai na‑venevenei a itoava vitana matana anꞌ auyewa na‑omo wayahina.
10 Vona ahiahina, aituhu aviyaivia Yaubada ya veimea ivihahaiei, ka aituhu yai nuanua gawagawami ivi‑muniei, apaina dewaia yawai ina‑goyoi. Ka aituhu aviyaivia veimea inau‑nikonikoiei, kanamanei ahiahina, apaina taui ai dewa‑yaiyai ivaniahei Yaubada wayahina. Tomotaui taui yai nuanua ana heta idedewei, kate eha ina‑ini‑yauyau dewaia goyogoyoi wayahi. Kadu tomotaui anelose goyogoyoi didigai ani‑vainena iapa‑goyogoyo‑neiei, kate eha imatamatauta yai dewana wayahina. Iud 7-8, 16. 11 Udueyei, ka dewa ainua kabou‑viwavei. Yaubada yanꞌ anelose ahiahi yai bagibagi ani‑vainena, kadu taui yai pai maꞌ wahuma. Anelose‑naia tomotau ibagibagi‑tawanei. Kate taui yai matauta mamaei. Wayahina, ianamane‑yehai eha nau‑wawani mani anelose goyogoyoi (taui nonova didigai ananina mamaei) iapa‑goyogoyoe Kauvea matana. Iud 9. 12 Kate tau viwavenenaia vitupu vahitau udaudana deina, iuna nuai eha tꞌ‑am‑hau dewaia tanoi wayahina, ka eha yai matauta, kadu eha yai nua‑opu Yaubada matana. Taui ai nau‑dadana ana heta ivi‑muniei. Wayahina, taui vahitau mwagemwagei deina. Memeanina tomotau vahitau‑naia ivi‑daei, ivunui. Ka tau viwavenenaia eha Yaubada yana dewa itꞌ‑anamane ahiahina, kate dewaia iapa‑goyogoyoei. Wayahina, taui vahitau mwagemwagei deina, ka apaina taui ai vita‑vovoni ivaniahei. Iud 10.
13 Apaina taui ai nau‑pata yai dewa goyona wayahi ivaniahei, vivane dewa‑yaiyai ananina Yaubada wayahina. Tuta ataina ikenekenene babau ana tuta wayahina, kadu idewa‑haiawa‑kavokavovo dewaia wayahi. Taui yai dewa vivane gidani kadu bedi ami kwama kavukavuna wayahina deina. Tomotaui nui uamam, kate dewana eha nau‑wawanimi. 14 Tuta tuta idune‑nau‑nene koiaka ivaniahei nui ikenekenene. E ikenene‑havihavine, eha magai ibiga. Ka aituhu aviyaivia iva‑hamwahamwana, tau viwavene‑naia ieta‑naoei etawana goyona wayahina ineine. Ka gugua a nua‑tania ianamane‑yehai. Taui mwata deina, ka Yaubada avaha dewaia habuhabui bwanatai. Wayahina, ai dewa‑yaiyai potapotai.
15 Avaha etawana tunuhina ivihahaiei, ini‑tawanei, ka ataina ini‑tupatupa. Nonova dewa goyona Beora natuna ana wava Balaam nuana epei, iuna tauna ya nuanua ananina kaikaiwabo na‑vaniahei a nau‑pata ya paisewa goyona wayahina. Yau 22:7; Iud 11; SiV 2:14. 16 Kate Yaubada Balaam ya dewana goyona si‑vi‑tunuhi vahitau aseV movina wayahina. Yaubada ase‑nanaV kumakumana ponaitu venei, tomotau ai ponaitu deina, ka ase‑nanaV Balaam yana dewa mwagemwagena mana‑giboei, ka vito‑potei. Ka ataina tau viwavene‑naia yai dewa nua‑tania ka Balaam yana dewa nua‑tania aitamoata deina. Yau 22:28-35.
17 Ka tau viwavene‑naia vitupui tovoha deina, kate eha daudauna. Ka taui kadue you deina, ka yahina bagibagina iveivei, ka eha imaꞌ‑genuana. Wayahina, Yaubada avaha ivi novanovanata vo‑vi‑aiaia taui wayahi, ka apaina ivaniahei, imaꞌ‑vavaha. Iud 12-13. 18 Iuna tau viwavene‑naia ivona‑vanevane, kate yai vona awakabina. Ka vonaia wayahina ononotoi tupwai iana‑dibidibiei. Ononotoi tau nua‑vinana vovoui, ka tuta eha ani‑hoina iakwa wayahina taui avaha yaiai goyogoyoi ini‑tawanei, ka tuta eha ani‑hoina iakwa wayahina dewa‑yaiyaina inovo‑tawane. Kate tau viwavene‑naia vitupui iaipuipupu kenene a dewa‑haiawa wayahina, e ivi‑dae‑havinei deina. 19 Ka tau viwavene‑naia ai tau vi‑muni iana‑dibidibiei, ivonavona, “Etawana taina aviwavenemi etawana ahiahina. Iuna avi kenene yami nuanua udedewei akanai, dewaia habuhabui awawaehina wayahimi. Iuna eha aitam veimea mamae na‑vito‑potami.” Tau viwavene‑naia ipuipupu deinake, kate taui avaha ivi‑tau paisewa‑kavokavovo dewa mavununa wayahina. Iuna vona tana‑minikuna mamaei, ivona,
 
“Aviani bagibagi‑tawanem,
dewana yawaim na‑veimeyei,
ka evi‑tau paisewa‑kavokavovo wayahina.”
 
20 Nonova taui yaka Kauvea kadu yaka Tau Ito‑yavuha Iesu vaneana ivitumahanei, e dewa goyona tanopia mavununa ini‑tawanei. Kate ataina avaha imavi‑havine dewaia tutuaina wayahia, kadu yawai isi‑wahawahani, ka dewaia avaha bagibagi‑tawane‑yehai. Wayahina, nonova tutana mwagemwagei Iesu vaneana wayahina, taui yawai goyona, kate ataina avaha yawai goyo‑vainena. Mat 12:45. 21 Aituhu aviyaivia eha dewa tunuhina a etawana itꞌ‑anamane, taui mwagemwagei imamaei. Kate aituhu aviyaivia Yaubada ya veimea ahihinata inononi tau nau‑wahe aitam wayahina, e aituhu etawana ivaniahei, ka munia, aituhu veimeana ivihahaiei, ka aituhu etawana tanoi wayahina imagigino, vona ahiahina, taui avaha yawai ivi‑goyo‑vainei. Luk 12:47-48. 22 Kadu vona tana‑minikuna tunutunuhina imamaei. Aitam ivona,
 
“Kedewa tauna ovanina nꞌ‑am‑havinei.”
 
Ka kadu aitam ivona,
 
“Aituhu pono kanosia,
tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina
na‑mavi‑havine motopuna wayahina.”
 
Ka tau viwavene‑naia yai dewa deinake. V.T 26:11.

2:1: Mat 24:11; Iud 4.

2:4: Iud 6.

2:5: Nao 6–8; 2Pi 3:6.

2:6: Nao 19:24; Iud 7.

2:7: Nao 19:1-16.

2:10: Iud 7-8, 16.

2:11: Iud 9.

2:12: Iud 10.

2:15: Yau 22:7; Iud 11; SiV 2:14.

2:16: Yau 22:28-35.

2:17: Iud 12-13.

2:20: Mat 12:45.

2:21: Luk 12:47-48.

2:22: V.T 26:11.