10
Iesu Tauna A Tau Hae Ai Yau 12 Vi‑nua‑dadanei
(Marika 3:13-19; Luke 6:12-16)
Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai ai yau 12 honei, iomo wayahina, e bagibagi venei taui ai pata nua gawagawami tomotau nihenia ione‑yavunei, kadu kwanaha, ka muya aitamoata aitamoata tomotau wayahia ivo‑vi‑aiaiei. Mar 6:7; Luk 9:1.
Ka a tau hae anani ai yau 12 ai wava taina. Naona Simoni, (Iesu vi‑wahani Pita), ka vaneina Aniduru, kadue Iamesa ka vaneina Ioni, taui amai Sebedi. Ka Pilipi ka Baritolomeu, kadue Tomasi ka Mateu, tauna takesiV a tau vitue. Kadu aitam Iamesa Alipaeusi natuna, ka Tadaeusi. Ka kadu aitam Simoni, tauna aitam Kananai yai tomotau (taui manimanini ka me Rom yai veimea ivihahaiei), ka Iudasa me Kariota, tauna apaina Iesu na‑vauyei.
Iesu Tauna A Tau Hae Viwavenei
(Marika 6:7-13; Luke 9:1-6)
Ka Iesu taui ai yau 12‑naia vi‑tunei. Ka naona tauna ai veimea venei, ya viwavenena mamanaina wayahina. Viwavenena vi‑putu deina, ivona,
“Eha uneine taui eha me Iudea wayahia, kadu eha Samaria meagaina nihenia unuinu. Kate uneine yaka yoko me Isiraeli wayahia. Taui sipiV ini‑tupatupa deina. Ier 50:6. E tomotau‑naia unaunau‑wahei deina, ‘Yaubada ya pai veimea vi‑maupwani.’ Mat 3:2; 4:17; Luk 10:9, 11. Tau kwanakwanaha uvo‑vi‑aiaiei, kadue tau mate usi‑vi‑mini‑havine yawayawaina, kadue tau lepero uvo‑vi‑aiaiei, kadue nua gawagawami tomotau nihenia unꞌ‑one‑yavunei.
 
Yaubada tauna yanꞌ am‑venena awawaehina
avaha vene‑kavovomi.
Wayahina, itomi kadue nau‑wawanimi
unꞌ‑am‑venena‑kavovo tomotau
wayahia deina.
 
Ka yami tutu‑vivina wayahina eha kina, o toea ami kode nihenina utotohi kabwaga wayahina. Luk 10:4. 10 Eha kadue kubukubu unꞌ‑epe, ka eha kadue ami kwama ainua, ka eha kadue ami ae‑yapayapa ainua, ka eha yami guna ainua unꞌ‑epe. Iuna aviani tau paisewa nau‑wawani yai paisewa wayahina, dewaia habuhabui ivaniahei tomotaui ina‑ivaitei wayahia. Luk 10:7; 1Ko 9:14.
11 Ka avi meagai unuinui, aituhu anani o mwatutukui, naona koiaka yana dewa tunutunuhina unene wayahina, e tauna nui ya manua nihenina umamaei a itoava meagai‑nana uni‑tawanei wayahina. 12 Ka avi tuta ya manua unui, naona unau‑kaiwa wayahina, ka unau‑iaiavei. Luk 10:5-6. 13 Aituhu taui manuana nihenina imamaei yai dewa udueyei vivane tunuhina, akanai uawaehei yami nau‑iaiava mamaei akanai. Kate aituhu yai dewa udueyei vivane goyona, akanai yami nau‑iaiava unꞌ‑epa‑havine wayahimia. 14 Ka aituhu aviyaivia eha itainimi yai manua, o aituhu aviyaivia eha yai nuanua yami mataeda inononi, manua‑nana o meagai‑nana uni‑tawanei, kadue aemia genahihi ututu‑putu‑yavunei yai papania. Dewana pai dune tau vi‑meagai‑naia wayahia, vivane munia taui dewa‑yaiyai ivaniahei. Luk 10:10-12; Dew 13:51. 15 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate taina deina avonemi. Apaina vitana matana anꞌ auyewa wayahina, tau vi‑meagai Sodom ka tau vi‑meagai Gomora ai dewa‑yaiyai tupwana ivaniahei, kate aituhu aviyaivia habuhabui ivihahaiemi, taui ai dewa‑yaiyai ananina ivaniahei. Mat 11:24; Iud 7.
Vona Panina Vitana Wayahina
(Marika 13:9-13; Luke 21:12-17)
16 Ataina avi‑tunemi uneine tomotau wayahia. Itomi sipiV deina, kate taui kedewa manimanini deina. Wayahina, nau‑wawanimi yami nua‑uya vivane wayo ya nua‑uya deina, ka udune‑vivinimi ahiahina, kadue nau‑wawanimi yami dewa vivane bunebune yai dewa deina, ka eha mani tomotau uvo‑vi‑nua‑goyo. Luk 10:3; Rom 16:19.
17 Udune‑vivinimi ahiahina! Iuna apaina tomotau tupwai manimanini ipoyꞌ‑avinimi, e ineiemi me Isiraeli aka tau veimea wayahia, e ipiahimi. Ka yai manua tapanono nihenia imoamoanimi, iuna inuanua itomi yai vitumahana uvi‑goyoi. Mar 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15. 18 Ka taua wayahiu ineiemi ai tau veimea anani mataia, kadue yai kiniV mataia, e ivitavitami. Ka tau veimea‑naia wayahia uhaehae taua wayahiu, kadu uhaehae taui eha me Isiraeli wayahia. 19 Ka avi tuta avaha ipoyꞌ‑avinimi, e mataia umimini, eha umatamatauta, kadue eha unuanua vitana medeina una‑vona. Iuna apaina, tuta‑naia wayahia, Yaubada yami vona na‑venemi. 20 Wayahina auyewaia, yami vona eha na‑omo itomi ami heta wayahimia, kate yami vona na‑omo Yaubada Amami Nuana Ahihinata wayahina. Ioni 14:26.
21 Tuta omomo wayahina, tomotau ai havia vivane taui yai yoko nihenina. Ka tupwai vavanei ivauyei mani tomotau wayahia, e inau‑vi‑anigi. Ka tomotau tupwai natunatui ivauyei mani tomotau wayahia, e inau‑vi‑anigi deina, kadue yaheyahe tupwai ayo‑amai ivauyei mani tomotau wayahia, e inau‑vi‑anigi deina. Mik 7:6; Mat 10:35; Mar 13:12; Luk 21:16. 22 Ka kadu tomotau yoko habuhabui inau‑haviemi. Iuna taumi au tau vitumahana. Kate aituhu aviyaivia itoha‑vi‑anai, e imimini toyoina, apaina tuta a pai nau‑yehata wayahina taui ana‑ito‑yavuhi. 23 Wayahina, avi tuta ivunuvunumi aitam papani wayahina, nau‑wawanimi una‑novo mani megeia. Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, apaina meagai habuhabuna papani Isiraeli nihenina unaunau‑wahei, kate yami paisewana eha unau‑yehai. Iuna yauke, Tauna Vi‑tomotau, amavina yami paisewana niwanina.
24 Vona tana‑minikuna ivona,
 
‘Tau vi‑muni‑waiwai eha ai pata
yai tau viwavenena inata‑tawane.
Kadu deina, tau paisewa eha ai pata
ai tau veimea ivane‑tawane.’ Luk 6:40; Ioni 13:16; 15:20.
 
25 Avaha uanamanei, tomotau yai dewa wayahiua vivane manimaninina. Wayahina, eha nau‑wawanimi unuanua apaina tomotau yai dewa wayahimia bigana. Akanai, ahiahina wayahimi aituhu apaina itomi au tau vi‑muni‑waiwai dewa aitamoata uvaniahei, yauke deina. Tomotau avaha ivi‑wahaniu Beelesebubi, ka wava‑nana kadu aitam wava Satana wayahina. Wayahina, apaina inꞌ‑apa‑goyogoyo‑vainemi aitamoata deina. Mat 9:34; 12:24; Mar 3:22; Luk 11:15.
Nau‑wawanika Aitam Kamatamatautei
(Luke 12:2-7)
26 Wayahina, eha nau‑wawanimi umatamatauta taui yai dewa‑naia wayahi. Apaina Yaubada dewa‑hivahiva aitamoata aitamoata na‑si‑vinꞌ‑omanei kadueyei, kanꞌ‑anamanei. Mar 4:22; Luk 8:17. 27 Akaka aviani novanovana nihenina ahaeyei wayahimia, apaina nua‑uyana auyewa nihenina uhaeyei tomotau yoko wayahia. Kadu aviani avi‑awa‑yayaei wayahimia, apaina unau‑waheyei vuvunaha. 28 Ka eha taui ininimi inau‑vi‑anigi umatamataute. Iuna apaina taui eha ai pata nuami inau‑vi‑anigi. Kate avonemi, nau‑wawanimi Yaubada umatamatautei. Iuna tauna ininimi nuami ainua veimeyei. E tauna ana pata ainua na‑vita‑vovoni meagai ai ananata nihenina. Iam 4:12; Rom 8:31. 29 Pai dune taina avenemi unononi. Manua yaveyaveha kikituna ainua kaimwaneyei ai nau‑pata toea aitamoata, ka Yaubada manua aitamoata aitamoata dune‑vi‑avini. E aituhu aitam wayahia na‑peu nꞌ‑aniga, Amami wahuma avaha anamanei, kadu tauna nuani deina. 30 Ka tauna avaha dewa aitamoata aitamoata anamane‑yehai. Ika, tauna avaha apanami ai yau anamane‑yehai. 31 Wayahina, eha umatamatauta. Iuna Yaubada aitamoata aitamoata wayahimia dune‑nuanuaiemi ani‑vainena, eha manua yaveyaveha kikituna habuhabui deina. Mat 6:26.
Nau‑wawanika Mani Tomotau Kahaeyei Iesu Wayahina
(Luke 12:8-9)
32 Ka aituhu aviyaivia ihaehaeyeu tomotau mataia, apaina wahuma yauke kadu taui ahaeyei Amau matana. 33 Kate aituhu aviyaivia itana‑tavuniu tomotau mataia, apaina yauke kadu wahuma Amau matana atana‑tavuni deina. Mar 8:38; Luk 9:26; 2Ti 2:12.
Vitana Ka Eha Nua Gomagomanina
(Luke 12:51-53; 14:26-27)
34 Eha unuanua aomo tanopia, iuna nua gomagomanina avenemi uvaniahei. Eha‑ohota. Yau pai mini ananina inama aomanei tanopia. Wayahina, havia vinꞌ‑omo. Iuna yau viwavenena tomotau tana‑vewani akanai. Tomotau ivitumahaneu o ivihahaieu. 35 Vona ahiahina, yau omana wayahina vivane,
 
‘Onoto amana ainua inau‑haviei,
Ka vavine ayona ainua ivi‑nauei,
Ka vavine nawana ainua ivi‑nauei. Mik 7:6.
36 Ka onoto a havia vivane yana yoko.’
 
37 Ka aituhu koiaka ya dune‑nuanuai amana o ayona wayahi ananina, ka aituhu ya dune‑nuanuai wayahiu kikituna, eha nau‑wawaniu anꞌ‑awaehe tauna vivane au tau vi‑muni‑waiwai aitam. Kadu deinake, aituhu koiaka ya dune‑nuanuai natunatuna wayahi ananina, kate aituhu ya dune‑nuanuai wayahiu kikituna, eha nau‑wawaniu anꞌ‑awaehe tauna vivane au tau vi‑muni‑waiwai aitam. 38 Ka aituhu koiaka eha yawaina nꞌ‑awaeheu vivane nꞌ‑aniga wayahiu, taui ai nahenahea ianiga deina, eha nau‑wawaniu anꞌ‑awaehe tauna vivane au tau vi‑muni‑waiwai aitam. Mat 16:24-25; Mar 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Ioni 12:25. 39 Ka vona ahiahina taina. Aituhu aviyaivia yawai taina ipoyꞌ‑avini, inua‑tania, apaina yawai‑vavaha itutu‑haini. Kate aituhu aviyaivia yawai taina ivo‑haini wayahiu, apaina yawai‑vavaha ivaniahei.
Nau‑pata Yaubada Wayahina
(Marika 9:41)
40 Aituhu aviyaivia itainimi yai manua ka ivaniahami, akanai taui ivaniahau deinake. Kadue aituhu aviyaivia ivaniahau, akanai taui kadu au tau vi‑tune ivaniahei.a Iesu a tau vi‑tune vivane Yaubada. Mar 9:37; Luk 10:16; Ioni 13:20. 41 Ka aituhu aviyaivia tau apa‑taputapu itaini, ivaniahei, akanai taui tau apa‑taputapu a nau‑pata ivaniahei. Ka aituhu aviyaivia onoto tunutunuhina itaini, ivaniahei iuna tauna onoto tunutunuhina, akanai taui onoto tunutunuhina a nau‑pata ivaniahei. 42 Kadu aituhu aviyaivia dewa ahiahina idewei wayahimi iuna itomi au tau vi‑muni‑waiwai, apaina taui ai nau‑pata ahiahina dewana wayahina ivaniahei. Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi taina deina. Aituhu dewana kikituna, vei na daudauna kwekwekwena aitam wayahimia am wava kikituna ivenem, ina‑ivaitem deina, akanai dewana kikituna a nau‑pata ahiahina potapotai ivaniahei.”
Iesu ya viwavene‑nana mamanaina iakwa, e a tau vi‑muni‑waiwai vi‑tunei ine, e yai paisewa ivi‑putu.

10:1: Mar 6:7; Luk 9:1.

10:6: Ier 50:6.

10:7: Mat 3:2; 4:17; Luk 10:9, 11.

10:9: Luk 10:4.

10:10: Luk 10:7; 1Ko 9:14.

10:12: Luk 10:5-6.

10:14: Luk 10:10-12; Dew 13:51.

10:15: Mat 11:24; Iud 7.

10:16: Luk 10:3; Rom 16:19.

10:17: Mar 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15.

10:20: Ioni 14:26.

10:21: Mik 7:6; Mat 10:35; Mar 13:12; Luk 21:16.

10:24: Luk 6:40; Ioni 13:16; 15:20.

10:25: Mat 9:34; 12:24; Mar 3:22; Luk 11:15.

10:26: Mar 4:22; Luk 8:17.

10:28: Iam 4:12; Rom 8:31.

10:31: Mat 6:26.

10:33: Mar 8:38; Luk 9:26; 2Ti 2:12.

10:35: Mik 7:6.

10:38: Mat 16:24-25; Mar 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Ioni 12:25.

a10:40: Iesu a tau vi‑tune vivane Yaubada.

10:40: Mar 9:37; Luk 10:16; Ioni 13:20.