13
- Iesu Tuta Pai Nau‑yehata A Iaiaya Apa‑taputapuei
- Apaina Manua Vito‑pota Ivita‑vovoni
(Mateu 24:1-2; Luke 21:5-6)
Tutana Manua Vito‑pota wayahina opu‑me, a tau vi‑muni‑waiwai aitam ivona, “Tau Viwavenena, edu! Hanu pai yona taina yai nata ani‑vainei, kadu manua taina habuhabui ai dune ahihi‑vainei!”
Ka Iesu nau‑patei, ivona, “Manua taina anani habuhabui edudueyei, a? Ataina hanu habuhabui ivi‑popoi deina, kate apaina eha aitam popona na‑mae. Iuna aitamoata aitamoata wayahia itutu‑guaguani ipeupeu iopuopu.” Luk 19:44.
Dewa Vitana Ka Dewa‑yaiyai
(Mateu 24:3-14; Luke 21:7-19)
Ka Iesu ivane Oya Olive, e manuena Manua Vito‑pota mahi‑naona, ka Pita, ka Iamesa, ka Ioni ka Aniduru iomo wayahina, ka matataui iviamei, ivona, “Ehaeyeai avi tuta dewaia ivi‑putu. Kadu yama nuanua emai‑voneai avi iaiaya adueyei anꞌ‑anamanei tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina dewaia ivi‑putu.”
Ka Iesu ya vo‑vi‑maheta mamanaina vi‑putui aitam vona panina wayahina, ivona,
“Udune‑vivinimi! Eha nau‑wawanimi aitam koiaka unꞌ‑awaehe na‑nonomi. Iuna apaina tomotau habuhabui au wava ivainaui, ka ivonevonemi, ina‑vona, ‘Yauke au heta‑ohota Tau Ito‑yavuha‑nana!’ Ka taui ai pata tomotau habuhabui inonoi.
Ka avi tuta havia vaneai unononi, o aituhu tomotau inuanua apaina havia ivi‑putu, eha nau‑wawanimi umatamatauta vaneai wayahia. Iuna Yaubada dewaia nꞌ‑awaehei ivinꞌ‑omo, ka tuta pai nau‑yehata wayahina dewaia munia na‑omo. Vona ahiahina, mani papani mani papani wayahia ivi‑naua, kadu mani pai veimea mani pai veimea wayahia ivi‑naua. Ka yoyoyo isi‑putuputu papani tunina tunina nihenia, kadu am navovo papani tunina tunina nihenia ivinꞌ‑omo. Dewaia habuhabui viha tutana vaivine ivi‑putu ivi‑natuna deina.
9-11 Udune‑vivinimi dewa aitamoata aitamoata wayahia. Tomotau ina‑mana‑giboemi iuna uvitumahaneu. Ka inꞌ‑am‑veneneyemi meagai ai tau veimea gabemaniV nimaia, ka manua tapanono nihenia imoamoanimi. Ka tomotaui ivihahaieu itainimi umimini papani ai tau veimea mataia, kadu kiniV mataia. Ka taui wayahia uhaehaeyeu. Kate avi tuta inꞌ‑epami inꞌ‑am‑veneneyemi, eha umai‑nuanua toyoina medeina una‑ipupu. Iuna avi tuta nau‑wawanimi uhae wayahiu, babau‑nana nihenina Nuana Ahihinata yami vona na‑venemi, e vonaia una‑ipupu. Ana pata deina, iuna vonaia eha itomi wayahimia ivinꞌ‑omo, kate vonaia ivinꞌ‑omo Nuana Ahihinata ana heta wayahina. Ka tau veimea‑naia ka kini‑naiaV Vaneana Ahiahina unau‑waheyei. Vona ahiahina, yoko habuhabui nau‑wawani naona Vaneana Ahiahina inononi. Ka munia, tuta na‑iakwa. Mat 10:17-20.
12 Ka vavanei taui vavanei inꞌ‑am‑veneneyei aniga wayahina, ka amamai taui natunatui inꞌ‑am‑veneneyei aniga wayahina, kadu yaheyahe ai veimea amamai ka ayoyoi wayahia ivihahaiei, ka inꞌ‑am‑veneneyei aniga wayahina. Mat 10:21. 13 Ka tomotau habuhabui inua‑goyo‑vainemi iuna yauke au wava usi‑nai. Kate aituhu aviyaivia itoha‑vi‑anai a itoava tuta pai nau‑yehata wayahina, taui ana‑ito‑yavuhi. Mat 10:22; Ioni 15:21.
Gugua Gaugaunununa Ka Dewa Vi‑aioi
(Mateu 24:15-21; Luke 21:20-24)
14 Apaina tomotau aitam amane goyogoyona ivi‑au‑mini papani vito‑potana nihenina. Ka Yaubada amane‑nana nau‑nikonikoiei, ka Ierusalem a nau‑kinakinago vinꞌ‑omo amane‑nana wayahina. Ka dewana munia aioi habuhabui inꞌ‑omo. (Aituhu aviyaivia vona taina iaiaiavi, yau nuanua nuai nꞌ‑am‑haui.) Ka avi tuta me Iudea amane‑nana idudueyei papani vito‑pota‑vainena nihenina, taui nau‑wawani ina‑novo atu‑oyaoyana wayahia. Dan 9:27; 11:31; 12:11. 15 Ka tuta‑nana wayahina, aituhu aviyaivia mataeta imamaei, eha ana pata ina‑nui yai manua, e yai gugua inꞌ‑epei, kate taui nau‑wawani ini‑ubau ina‑novo. Luk 17:31. 16 Ka tuta‑nana wayahina, aituhu aviyaivia yai baguna nihenina imamaei, eha ana pata imavi‑havine yai megeia, e ai kwama inꞌ‑epei, kate taui nau‑wawani ini‑ubau ina‑novo. 17 Aioi! tau amwanainahe wayahia kadu tau vi‑nunu wayahia tuta tanoi wayahina! Luk 23:29. 18 Nau‑wawanimi uviama dewaia ai vinꞌ‑omana eha kwadudu ana tuta nihenina ivinꞌ‑omo. 19 Iuna auyewaia vivane vita ana tuta. Nonova, tutana Yaubada tanopi vevewanei a itoava tuta ataina wayahina, eha kadu aitam tuta vitana deina ta‑vinꞌ‑omo. Ka munia, avi vita ivinꞌ‑omo tuta tepakaia, eha vita‑naia ivane‑tawane. Dan 12:1; SiV 7:14. 20 Ka Yaubada ya vi‑nua‑hauhau vivane auyewai vo‑vi‑kutei. Aituhu tauna eha ta‑vo‑vi‑kute deina, eha aitam koiaka ana pata vitai itupwa. Ka Yaubada tomotau vi‑nua‑dadanei ito‑yavuha ivaniahei. Wayahina, tauna auyewai vo‑vi‑kutei tomotaui wayahi.
21 Ka auyewaia nihenina, aituhu aitam koiaka vonemi, ‘Udueyei, yaka Tau Ito‑yavuha baina’, o aituhu aitam vonemi, ‘Udu! Tanoi mamaei’, eha yai vona uvitumahane. 22 Iuna tau ito‑yavuha vitupu kadu tau apa‑taputapu vitupu ivinꞌ‑omo‑nananena. Ka taui iaiaya kadu dewa‑bagibagi habuhabui ivevewanei, iuna yai nuanua Yaubada ya tomotau inonoi. Kate taui eha ai pata tomotau‑naia avaha Yaubada vi‑nua‑dadanei inono. SiV 13:13. 23 Kate itomi nau‑wawanimi udune‑vivinimi! Akanai, yauke avaha dewai habuhabui iomomo apa‑taputapu‑yehai wayahimia.
Tauna Vi‑tomotau Ya Mavi‑havine
(Mateu 24:29-31; Luke 21:25-28)
24 Ka vita‑naia munia
 
‘babau ya maheta na‑weu,
ka wahava ya maheta eha.
25 Ka wadima wahuma imemeavuna,
ka aviani wahuma ivenavenau ivenau‑tupatupa.’ Isa 13:10; Ioe 2:10, 31; 3:15; SiV 6:12-13.
 
26 Tuta‑nana wayahina yauke, Tauna Vi‑tomotau, wahuma aopu‑me you nihenina, ka tomotau yauke yau bagibagi ani‑vainena kadu didigau nui idudueyeu. SiV 1:7. 27 Ka yauke yau anelose avi‑tunei ine papani aitamoata aitamoata wayahia, ka papani‑naia wayahia taui Yaubada vi‑nua‑dadanei inau‑hohoni iomanei wayahiua.
Viwavenena Ai Madaiba Wayahina
(Mateu 24:32-35; Luke 21:29-33)
28 Aitam pai dune ai madaiba wayahina atana‑minikunemi. Avaha madaiba yawaina itabotabo, avaha uanamanei nau‑sisi ana tuta omomo. 29-31 Wayahina, avi tuta dewa‑naia habuhabui iomomo ududueyei, unꞌ‑anamanei dewa‑naia vivane tuta pai nau‑yehata a iaiaya. Wayahina, unꞌ‑anamanei tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina, e amavi‑havine tanopia. Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi taina deina. Apaina wahuma ka tanopi ina‑iakwa, kate yauke yau vona eha ina‑iakwa. Kadu tau maꞌ tanopi imamaei a itoava dewaia habuhabui ina‑nau‑yehai wayahina.
Eha Aitam Koiaka Auyewana Tꞌ‑anamane
(Mateu 24:36-44)
32 Ka yauke yau mavi‑havine anꞌ auyewa eha aitam koiaka tꞌ‑anamane. Eha aitam anelose tꞌ‑anamane, kadu yauke taua eha atꞌ‑anamane! Akanai Amaka ana heta auyewana anamanei. 33-34 Nau‑wawanimi udune‑vivinimi, kadu nau‑wawanimi umini‑potepotemi. Iuna auyewana eha utꞌ‑anamane. Aitam pai dune avenemi. Aitam tau veimea ya nuanua yana nae. Wayahina, tauna ya tau paisewa habuhabui hone‑hohoni‑neiei, e aitamoata aitamoata wayahia ai veimea venei, vivane medeina ipaipaisewa a itoava tauna ya mavi‑havine anꞌ auyewa wayahina. Kadu tauna ya manua awana a tau dune‑vi‑avina haeyei, ivona, ‘Nau‑wawanim edune‑vi‑avini ahiahina!’ Ya vo‑vi‑aiai habuhabui iakwa, e ya meagai ni‑tawanei ine mani papani wayahina.
35 Ka itomi nau‑wawanimi udune‑vivinimi aitamoata deina. Iuna eha utꞌ‑anamane avi tuta yauke, manua a tau veimea, amavi‑havine. Kaiwadi, vinanavi, o kadi ioyoma pouna, o kadi kamkam yana tou wayahina, o kadi mana‑putua. Luk 12:38. 36 Kaiwadi, aituhu yauke amavi‑havine‑kwayavoni, itomi nau‑wawanimi umimini udunedune, iuna aituhu amavi‑havine, ka aituhu itomi uaino‑ainemi, apaina ini‑yauyau uvaniahei deina. Wayahina, avona‑havinemi, udune‑vivinimi! 37 Yau mataedana itomi wayahimia. Kate tomotau habuhabui anau‑vi‑avini aitamoata deina. Taui kadu nau‑wawani yawai idune‑vi‑avini!”

13:2: Luk 19:44.

13:9-11: Mat 10:17-20.

13:12: Mat 10:21.

13:13: Mat 10:22; Ioni 15:21.

13:14: Dan 9:27; 11:31; 12:11.

13:15: Luk 17:31.

13:17: Luk 23:29.

13:19: Dan 12:1; SiV 7:14.

13:22: SiV 13:13.

13:25: Isa 13:10; Ioe 2:10, 31; 3:15; SiV 6:12-13.

13:26: SiV 1:7.

13:35: Luk 12:38.