15
Manawa Ka Kikina
Yauke manawa‑hoiu, ka Amau vivane tau baguna. Aituhu avi kikiu eha ina‑ua, tau bagunana aitamoata aitamoata wayahina upwa‑yavunei. Kadu aituhu avi kikiu iuaua, tuta tuta tau bagunana tana‑gadigadia, e munia iuaua ananina. Mat 3:10. Ka itomi avaha hadahadanimi, iuna avaha yau vonana avonevonemi. Itomi nau‑wawanimi umamaei niheniua. Aituhu umamaei niheniua, akanai yauke amamaei nihenimia. Aituhu aitam kikina manawa upuna mamaei, kiki‑nana eha ana pata na‑ua. Ka itomi kikiu deina. Aituhu itomi eha niheniua umamae, eha ami pata una‑ua.
Yauke manawa ka itomi kikiu. Aituhu aviyaivia niheniua imamaei, yauke taui nihenia amamaei, akanai taui ina‑ua ahiahina. Kate aituhu ubou‑keyemi, ka aituhu ami heta umamaei deina, vona ahiahina, eha ami pata aitam aviani ahiahina upaisewe. Ika. Aituhu aviyaivia eha niheniua imamae, taui iwenono, ka tau bagunana kiki‑naia na‑hapone‑yavunei. Ka tomotau inꞌ‑omo, e kiki‑naia ikwakwei, inau‑itavi. Ka munia, ai ananata nihenina ihaponei, itunui. Mat 7:19; 13:42. Ka aituhu itomi niheniua umamaei, ka aituhu yau vonana unua‑vi‑avini, ka aituhu yau vonana nihenimia imamaei, akanai aviani yami nuanua, nau‑wawanimi dewaia wayahi uviama, e uvaniahei deina. Aituhu itomi una‑ua ahiahina, mani tomotau ai pata ua‑naia idudueyei, e inꞌ‑anamanemi uvi‑muni‑waiwaieu. Ka yami dewana Amau didigana na‑vo‑vi‑natei. Mat 5:16.
Nonova a itoava tuta ataina wayahina, Amau dune‑nuanuaieu. Ka yauke kadu adune‑nuanuaiemi aitamoata deina. Wayahina, ataina nau‑wawanimi yau dune‑nuanuai nihenina umamaei. 10 Yauke au veimea Amau wayahina avi‑ateteyei, e yauke tauna ya dune‑nuanuai nihenina amamaei deina. Ka aituhu itomi ami veimea wayahiua uvi‑ateteyei, akanai itomi yau dune‑nuanuai nihenina umamaei aitamoata deina. Ioni 14:15; 1Io 2:5. 11 Avaha amataedami deina, iuna yau nuanua yau dewa‑haiawa nihenimia mamaei, kadu yau nuanua udewa‑haiawa‑iaua. 12 Ka ami veimea ananina wayahiua taina, itomi nau‑wawanimi udewa‑vidovidohemi, yauke adewa‑vidovidohemi aitamoata deina. Ioni 13:34. 13 Aituhu aviyaivia yawai iawaehei yaiai wayahi inꞌ‑aniga, akanai taui yai dewa‑vidovidoha mani dewa‑vidovidoha habuhabuna vane‑tawanei. Ioni 10:11; 1Io 3:16. 14 Aituhu itomi ami veimea wayahiua uvi‑ateteyei, akanai itomi yaiau ahiahina. Mat 12:50. 15 Nonova itomi yau tau paisewa, iuna tau paisewa eha ai tau veimea ya paisewa a venavenau inꞌ‑anamane‑vidohe. Kate tuta ataina wayahina avonevonemi, itomi yaiau ahiahina. Iuna avi nua‑uya Amau wayahina anononi, avaha aviwavenemi aitamoata deina. 16 Udueyei! Itomi eha uta‑vi‑nua‑dadaneu. Kate yauke avi‑nua‑dadanemi, kadu anau‑iaiavemi. Iuna yau nuanua una‑ne, una‑ua, ka ua‑naia imaꞌ‑vavaha. Wayahina, aituhu aviani wayahina uviama au wavea, akanai Amau venevenemi deina. 17 Ka ami veimea ananina wayahiua taina, itomi nau‑wawanimi udewa‑vidovidohemi. Ioni 13:34.
Tau Maꞌ Tanopi Inau‑nikonikoiemi
18 Aituhu tau maꞌ tanopi inau‑nikonikoiemi, nau‑wawanimi unuanuani, naona inau‑nikonikoieu. 19 Tau maꞌ tanopi yai dewa goyona. Aituhu itomi yami dewa goyona aitamoata deina, akanai tau maꞌ tanopi ivi‑yaiana wayahimia. Kate yauke avaha avi‑nua‑dadanemi, kadu abou‑keyemi, e itomi tomotau tunimi umamaei. Wayahina, tau maꞌ tanopi inau‑nikonikoiemi, iuna itomi eha taui deina. Ioni 17:14. 20 Unuani. Avaha avonemi, avona, ‘Tau paisewa eha ai tau veimea ivane‑tawane.’ Aituhu aviyaivia tau maꞌ tanopi wayahia avaha taua iyapoyapou, apaina tomotaui kadu taumi iyapoyapomi aitamoata deina. Ka aituhu aviyaivia yau viwavenena ivi‑muni‑waiwaiei, apaina tomotaui kadu itomi yami viwavenena ivi‑muni‑waiwaiei aitamoata deina. Ioni 13:16. 21 Ka aituhu aviyaivia iyapoyapomi, taui idedewei deina, iuna itomi yauke yau yoko, kadu au wava uvo‑vi‑natei. Taui eha Tauna vi‑tuneu itꞌ‑anamane. 22 Yauke avaha aomo wayahia, kadu avaha yai dewa goyona ahaehaeyei tunutunuhina. Kate taui eha yai nuanua ina‑nononi, kadu eha ivitumahaneu. Wayahina, tuta ataina wayahina eha aitam vona‑yavuha ta‑mamae wayahia ana pata ai dewa‑yaiyai na‑bou‑pote.
23 Aituhu aviyaivia inau‑nikonikoieu, vona ahiahina, taui kadu Amau inau‑nikonikoiei aitamoata deina. Luk 10:16. 24 Yauke dewa‑bagibagi habuhabui mataia apaipaisewei, ka tuta naona a itoava tuta ataina wayahina, eha aitam koiaka ana pata dewaia na‑dewe. Aituhu eha dewaia ita‑dudueye, akanai ai dewa‑yaiyai eha potapotai. Ka avaha dewaia adedewei idudueyei, kate taui yauke taua Amau ama inua inau‑nikonikoieai. Wayahina, ai dewa‑yaiyai potapotai akanai. 25 Ka taui yai dewa goyo‑nana ivinꞌ‑omo Iginuma ivona deina,
 
‘Yauke taua inau‑nikonikoieu,
kate eha iuna.’ Sam 35:19; 69:4.
 
26 Apaina yauke Tau Yava‑nana avi‑tunei na‑omo wayahimia, ka tauna Amau wayahina vinꞌ‑omo. Tauna vivane Nuana Tunutunuhina, kadu Amau vi‑tunei na‑omo wayahimia, ka Tau Yava‑nana haehaeyeu. Ioni 14:26. 27 Ka kadu itomi nau‑wawanimi uhaehaeyeu, iuna yau paisewa a pai vi‑putu wayahina a itoava tuta ataina wayahina nui kamamaei.

15:2: Mat 3:10.

15:6: Mat 7:19; 13:42.

15:8: Mat 5:16.

15:10: Ioni 14:15; 1Io 2:5.

15:12: Ioni 13:34.

15:13: Ioni 10:11; 1Io 3:16.

15:14: Mat 12:50.

15:17: Ioni 13:34.

15:19: Ioni 17:14.

15:20: Ioni 13:16.

15:23: Luk 10:16.

15:25: Sam 35:19; 69:4.

15:26: Ioni 14:26.