13
Vona Tana‑minikuna Tau Baguna Wayahina
(Marika 4:1-9; Luke 8:4-8)
Ka auyewana wayahina Iesu manua‑nana ni‑tawanei, iopu Navu Galili tania, e manuena. Ya nuanua yoko inꞌ‑omo wayahina, e viwavenena. Ka yoko ananina inau‑hohona wayahina, akaka tauna aitam wae wayahina igenu, manuena, ka yoko‑nana tania imimini. Luk 5:1-3. E nua‑uya habuhabuna viwavenei vona tana‑minikuna nihenina, ivona,
“Tau baguna aitam inei ya baguna, e witiV utuna si‑yavuyavunei. Ka tupwai utuia etawana ipeu. Wayahina, manua idueyei, e iyaveha iopu iam‑neiei. Ka tupwai utuia tanopi hanuhanuna wayahina ipeu. Ka munia, inau‑tabo‑kwayavoni, iuna tanopi‑nana avavana. Ka apaina babau apu‑gabwani, e nau‑moewa, iuna wanohi eha tanopi kwekwekwena ita‑vaniahe. Ka tupwai utuia mata‑dududuna nepena ipeu, e nui inau‑tabo tamotamota. Ka mata‑dududuna bagibagi, e isi‑vi‑anai, e witiV aniga. Ka tupwai utuia tanopi ahiahina wayahina ipeu, e inau‑tabo, inatanata. Ka iuaua, ka tupwai utuia uai ai yau 100, ka tupwai 60, ka kadu tupwai 30. Aituhu aviyaivia yai nuanua vonana inononi, akanai yau nuanua ina‑nua‑haui.”
Iesu Ya Viwavenena Vinꞌ‑omo Vona Tana‑minikuna Wayahia
(Marika 4:10-12; Luke 8:9-10)
10 Vonana iakwa, e a tau vi‑muni‑waiwai ivinꞌ‑omo, e Iesu ivi‑tanaiei, ivona, “Aviani wayahina vona tana‑minikuna ana heta wayahina yokoia wayahia eviwavenena?”
11 Ka Iesu ivona,
“Yaubada avaha awaehemi nua‑uya hivahivana ya pai veimea wayahina unꞌ‑anamanei, kate yokoia eha. 12 Nua‑uya Yaubada wayahina deina. Aituhu aviyaivia yai anamana wayahia mamaei, ka aituhu idewa‑nubunubui, apaina yai nua‑uya ani‑vainena ivaniahei. Ka aituhu aviyaivia eha ita‑dewa‑nubunubu, avi anamana ataina wayahia mamaei, apaina ivo‑haini. Mat 25:29; Mar 4:25; Luk 8:18; 19:26.
 
13 Taui idunedune, kate eha itꞌ‑anamane,
ka ivanevaneneha, kate eha ita‑nononi
kadu eha ita‑nua‑hau.
 
Wayahina, vona tana‑minikuna wayahia aviwavenei, iuna eha yai nuanua ananina Yaubada inꞌ‑anamane. 14 Wayahina, nonova tau apa‑taputapu Isaia mai‑haeyei deina, ivona,
 
‘Tuta tuta uvanevaneneha
ka nuami eha tꞌ‑am‑hauhau.
Ka kadu udunedune, ka eha ami pata
unꞌ‑anamane ahiahina. Isa 6:9-10; Ioni 12:40; Dew 28:26-27.
15 Iuna tomotau taina ununui ivi‑toyoa,
ka tanihai itupa‑potei,
kadue matai ivo‑potei.
Aituhu yai dewa eha deina,
kaiwadi ai pata mataia idunedune,
ka tanihaia inononi, kadue inua‑haui.
Ka aituhu inua‑haui,
imavina wayahiua, e adewa‑vidovidohei.’
 
Tuta ataina tomotau yai dewa tomotaui nonova yai dewa aitamoata deina. 16 Kate taumi au tau vi‑muni‑waiwai tunimi. Yaubada avaha nau‑iaiavemi. Wayahina, ami pata matamia udunedune, e avaha uanamane, ka kadu tanihamia unononi, e avaha unua‑haui. Luk 10:23-24. 17 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, ataina dewaia ududueyei ka unonononi, ka avonemi, tuta nonova a itoava tuta ataina wayahina tau apa‑taputapu habuhabui kadu tau tunutunuhi habuhabui nuanuai ananina dewaia idudueye kadu nuanuai vonaia inonononi, kate eha ita‑vaniahe.
Iesu Ya Vona Tana‑minikuna Vo‑vi‑mahetei
(Marika 4:13-20; Luke 8:11-15)
18 Wayahina, itomi unononi, e utu a si‑yavuyavunena anꞌ anamana avo‑vi‑mahetemi, unꞌ‑anamanei.
19 Aituhu aviyaivia Yaubada ya pai veimea ipuipupuna inonona‑ohoi, ka eha ita‑nua‑hau, apaina Tau Vi‑goyo‑nana na‑omo, e vonaia nuai wayahia vainaui. Ka utuia ipeu etawana ai anamana deina. 20 Ka kadu utuia tupwai tanopi hanuhanuna wayahina ipeu. Ka tomotau tupwai ipupu ahiahina inononi, kadu yai dewa‑haiawa nui iawaehei. 21 Kate wanohi eha ta‑toyotoyoa, ka imamaei tuta eha ani‑hoina wayahina. Iuna aituhu avi tuta Vaneana Ahiahina a vitumahana wayahina bebewa o kadi vita ivaniahei, taui ipeu‑kwayavoni, ka yai vitumahana ivo‑haini. 22 Ka utuia tupwai mata‑dududuna nepena ipeu. Ka tomotau tupwai Vaneana Ahiahina inononi, kate aviani nau‑wawani tanopi taina wayahina, taui dewaia ivi‑putu inuanua ananina wayahi. Kadu inuanua ananina kaikaiwabo yai gugua wayahina, ka guguaia inonoi. E yai nuanua‑naia Vaneana Ahiahina si‑guani aniga deina. Wayahina, taui eha ai pata ina‑ua. Luk 12:16-21; 1Ti 6:9-10, 17. 23 Ka utuia tupwai tanopi ahiahina wayahina ipeu. Ka tomotau tupwai Vaneana Ahiahina inononi kadu anꞌ anamana wayahia mamaei, e aihana ahiahi ivinꞌ‑omo wayahia. Tupwai uai 100, ka tupwai uai 60, ka tupwai uai 30.”
WitiV Ka Mata‑duduna
24 Kadu aitam vona tana‑minikuna Iesu venei, ivona,
“Yaubada ya pai veimea deina. Aitam tau baguna witiV uana ahiahina epei, e ya baguna nihenina si‑yavuyavunei. 25 Ka aitam ioyoma tauna ino‑ainei, e a havia aitam omo, e baguna inui, e mata‑duduna nau‑yavuyavunei witi‑hoinaV nihenia, e munia ine. 26 Wayahina, ainua itabo ivane tuta aitamoata wayahina, e ainua ivi‑putu iua vivane witiV kadu mata‑duduna.
27 Ka avaha tau vi‑bagunana ya tau dune‑vi‑avina tupwai idueyei, imavina wayahina, imataedei, ivona, ‘Bada, yam baguna witiV ahiahina avaha igoyo. Kaiwadi, medeina mata‑duduna habuhabuna nui itabotabo?’
28 Ka tau vi‑bagunana ivona, ‘Ia! Au havia aitam omo dewei.’
Wayahina, ya tau paisewa‑naia ivi‑tanaiei, ivona, ‘Medeina yam nuanua? Ana‑nei, e mata‑dudu‑naia asi‑apui?’
29 Ka bada‑nana ivona, ‘Eha. Aituhu mata‑dudu‑naia usi‑apui, tuta aitamoata wayahina witiV wanohi uvi‑goyoi deina. 30 Akanai, nui itabotabo a itoava tuta aihana wayahina. Apaina yau tau aihana avonei deina, “Naona mata‑dudu‑naia unau‑hohoni, unau‑itavi. Apaina utunu‑yavunei. Ka witiV unau‑hohoni, e yau anana nihenina utotohi.” ’ ”
Mata‑sinisinina Utuna Ka Palaua A Pai Vo‑vi‑nata
(Marika 4:30-32; Luke 13:18-21)
31 Ka kadu aitam vona tana‑minikuna venei, ivona, “Yaubada ya pai veimea mata‑sinisinina utuna deina. Ka onoto utuna aitamoata epei, e ya baguna nihenina baguni. 32 Ka mata‑sinisinina utuna kikitu‑vainena, ka yana tabo munina vi‑ai. Wayahina, manua iomomo, e nahana wayahia ai hiu iyoneyone‑neiei.”
33 Ka kadu aitam vona tana‑minikuna venei, ivona, “Yaubada ya pai veimea palaua a pai vo‑vi‑nata deina. Ka vavine pai vo‑vi‑nata aya‑kituna iepei, e palaua ananina nui ivinei. Pai vo‑vi‑nata aya‑kituna, kate bagibagina, e ana pata palaua ananina habuhabuna vo‑vi‑natei.”
Iesu Ya Vona Tana‑minikuna Wayahia
(Marika 4:33-34)
34 Ka Iesu nua‑uya habuhabuna yokoia viwavenei, kate tuta habuhabuna wayahina vona tana‑minikuna ai heta wayahia viwavenena tomotau wayahia. 35 Dewana wayahina tau apa‑taputapu ya vona‑dabadaba mamaei. Tanoi nonova mai‑haeyei, ivona,
 
“Vona tana‑minikuna wayahina ahaeyei.
Ka aviani Yaubada hivehivei
nonova tanopi a vevewana ana tuta
a itoava tuta ataina wayahina avo‑vi‑mahetei.” Sam 78:2.
Vona Tana‑minikuna Mata‑duduna Wayahina Anꞌ Anamana
36 Ipupu taina iakwa, e Iesu yokoia ni‑tawanei, mavina manua‑nana wayahina, e inui. Ka munia a tau vi‑muni‑waiwai iomo wayahina, e iviamei, ivona, “Itoai yama nuanua vona tana‑minikuna mata‑duduna ka witiV ainua wayahina anꞌ anamana evo‑vi‑maheteai anua‑haui.”
37 Wayahina Iesu ivona,
“WitiV utuna a tau si‑yavuyavunena tanoi vivane Tauna Vi‑tomotau, 38 ka baguna tanoi vivane tanopi habuhabuna, ka witiV utuna ahiahina tanoi taui Yaubada ya pai veimea a tau vi‑muni‑waiwai, ka mata‑duduna tanoi taui Tau Vi‑goyo a tau vi‑muni‑waiwai, 39 ka mata‑duduna a tau si‑yavuyavunena tanoi vivane Satana. Ka aihana ana tuta tanoi vivane tuta a pai nau‑yehata, ka tau aihana tanoi vivane Yaubada yanꞌ anelose.
40 Ka tau aihana‑naia iomo, e mata‑dudu‑naia inau‑hohoni, inau‑itavi, itunu‑yavunei. Ka apaina, tuta a pai nau‑yehata wayahina, deina. Ioni 15:6. 41 Apaina auyewana wayahina yauke, Tauna Vi‑tomotau, yau anelose avi‑tunei iomo, e dewa goyona aitamoata aitamoata kadue tau goyogoyona aitamoata aitamoata inau‑hohoni, inau‑itavi, ka yau pai veimea wayahina ivitua‑yavunei. Mat 24:31; 25:31; Mar 13:27. 42 Iakwa, e ai ananata nihenina ihaponei, ka tanoi papani‑nana wayahina tomotau ivi‑mohai kadue ivi‑mahi‑nununa, iuna viha ani‑vainena wayahia. Mat 8:12.
43 Ka auyewana wayahina tau tunutunuhi Yaubada matana kanꞌ‑anamanei ahiahina, iuna amai tauna didigana venei ya pai veimea nihenina. Wayahina, itunu‑mahetei, babau deina. Aituhu aviyaivia yai nuanua vonana inononi, akanai yau nuanua ina‑nua‑haui. Dan 12:3.
Vona Tana‑minikuna Aitonu Yaubada Ya Pai Veimea Wayahina
44 Yaubada ya pai veimea vivane kaikaiwabo ya gugua vi‑maiena ani‑vainena deina. Nonova kaikaiwabona epei, e omo aitam tano wayahina, e guguana a pai vi‑ai ikayo, hivei. Ka munia, aitam onoto omo, vaniahei, e tauna ya dewa‑haiawa ananina. Wayahina, hive‑havinei, e mavina ya manua wayahina. Ka ya dewa‑haiawa nui ya gugua habuhabui vituei, imwaneyei. Ka ai nau‑pata epei, ine, e tano‑nana vi‑maiei, yana tano. E tauna kaikaiwabo ya gugua a nau‑pata ani‑vainena poyꞌ‑avini deina.
45 Ka kadu Yaubada ya pai veimea tau aimwane aitam, e mwani ahiahina wayahina naunau‑nene deina. 46 Ka aitam auyewa, tauna mwani ahihi‑vainena vaniahei. Wayahina, ine, e ya gugua habuhabuna imwaneyei, e ai nau‑pata wayahina mwani‑nana ahihi‑vainena vi‑maiei, yana mwani.
47 Ka kadu Yaubada ya pai veimea aitam agida deina, e tomotau inenehi hawana. Ka mani iana mani iana ivi‑onai, 48 e avaha agida‑nana nau‑vi‑anata, e itaini ivane tania. Ka tomotau imanuena, e iana habuhabui itana‑vewani. Ka iana ahiahi nau‑kai nihenia ivi‑aia, ka iana goyogoyoi iyavunei. 49 Ka tuta a pai nau‑yehata ana dewa deina. Auyewana wayahina anelose inꞌ‑omo, e tau goyogoyona itana‑vewani tau ahiahina wayahia. 50 Ka tau goyogoyona ivituei, ione‑neiei ana ai ananata nihenina, e tanoi ivi‑mohai ka ihidahida ananina.” Mat 13:42; Luk 13:28.
Gugua Kaikaiwabo Vovoui Ka Tutuai
51 Wayahina, Iesu vi‑tanaiei, ivona, “Itomi medeina? Vona tana‑minikuna tanoi habuhabui avaha uanamanei o eha?”
Ka a tau vi‑muni‑waiwai ivona, “Ika, avaha.”
52 Wayahina, vonei, ivona, “Vona ahiahina, tupwai tau viwavenena Yaubada ya veimea tutuaina ianamanei ahiahina. Ka aituhu aviyaivia wayahia kadu avaha Yaubada ya pai maꞌ vaneana ianamanei ahiahina, taui aitam kaikaiwabo deina. E taui ai pata yai manua inui, e gugua tutuai ai nau‑pata ananina kadu gugua vovoui ai nau‑pata ananina isi‑vinꞌ‑omanei.”
Me Nasareta Iesu Ivihahaiei
(Marika 6:1-6; Luke 4:16-30)
53 Ka Iesu avaha ya vona tana‑minikuna tanoi nau‑yehai, e papani tanoi ni‑tawanei. 54 E mavi‑havine ya megeia, ka omo yai manua tapanono wayahina, inui, e vi‑putu tomotau viwavenei. Ka tomotaui nuai vi‑tupatupa, e ivona, “Koiaka onoto taina ya nua‑uya venei, ka koiaka awaehei tauna dewa‑bagibagina dedewei?” Ioni 7:15. 55 Kadu ivona, “Kaiwadi, onoto taina vivane tau yona manua ana wava Iosepa natuna, a? Ka ayona vivane Mari, ka vavaneina Iamesa ka Iosepa ka Simoni ka Iudasa kanamanei, Ioni 6:42. 56 ka kadu novunovuna nui kamamaei. Tauna itoka aitamoata deina. Wayahina, onoto taina ya nua‑uya aveta baina wayahina vinꞌ‑omo? Tauna koiaka?” 57 Wayahina, inua‑goyo ka ivihahaiei.
Ka Iesu vonei, ivona, “Tau apa‑taputapu apa‑vidovidoha ivaniahei tomotau habuhabuna wayahia. Kate tau vi‑meagai yai megeia, kadu yai yoko yai manua imana‑giboei.” Ioni 4:44.
58 Wayahina, Iesu tauna ya megeia eha dewa‑bagibagina habuhabuna ta‑dewe, iuna taui eha ita‑vitumahane.

13:2: Luk 5:1-3.

13:12: Mat 25:29; Mar 4:25; Luk 8:18; 19:26.

13:14: Isa 6:9-10; Ioni 12:40; Dew 28:26-27.

13:16: Luk 10:23-24.

13:22: Luk 12:16-21; 1Ti 6:9-10, 17.

13:35: Sam 78:2.

13:40: Ioni 15:6.

13:41: Mat 24:31; 25:31; Mar 13:27.

13:42: Mat 8:12.

13:43: Dan 12:3.

13:50: Mat 13:42; Luk 13:28.

13:54: Ioni 7:15.

13:55: Ioni 6:42.

13:57: Ioni 4:44.