6
Avi tau vitumahana avaha ivi‑tau paisewa‑kavokavovoa Tutana Paulo leta taina ginumi, aituhu aviyaivia aga ananina ivaniahei, ka aituhu eha ai pata inau‑pata, me Rom yai veimea babada awaehei tomotaui ivi‑maiei, e munia tomotaui ivi‑tau paisewa‑kavokavovo babadai wayahia. Tau paisewa‑kavokavovo taina deina dimdim ivi‑wahani sileva. (Edu sileva Vona nihenina.), taui nau‑wawani iawaehei yai babada ivi‑ateteyei. Aituhu idedewei deina, yai babada eha Yaubada ana wava ivona‑opuopuei, kadu eha itoka yaka viwavenena ivona‑opuopuei. Epe 6:5. Tupwai tau paisewa‑kavokavovo yai babada kadu tau vitumahana. Kaiwadi, tau paisewa‑kavokavovo‑naia inuanua, “Aka inua tau ekalesia.” Wayahina, inuanua aituhu babadai yai veimea ivihahaiei, dewana eha aitam aviani Yaubada matana. Kate tau paisewa‑kavokavovo‑naia aveimeyei nau‑wawani yai babadai wayahi iupu‑moimoiha kadu ivi‑ateteyei. Iuna yai paisewa vavanei na‑ivaitei, kadu idewa‑vidovidohei.
Viwavenena Tunutunuhina
Wayahina, Timoti, wamke nau‑wawanim dewaia eviwavenei kadu enau‑waheyei. Pile 16. Aituhu aviyaivia yai viwavenena tunina, vivane vitupu, taui eha viwavenena tunutunuhi ivi‑ateteye. Ka viwavenena tunutunuhi vivane yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina kadu Yaubada ya etawana ahihinata wayahina. Ka tomotau‑naia inua‑vane, ka eha aitam aviani itꞌ‑anamane. Ka taui yai nuanua ananina ivi‑naua kadu ivona‑patapata vonai wayahi. Ka dewana vivane goyona. Ka vi‑bwanou, ka vona‑panina, ka vi‑naua, ka nuanua goyogoyoi ivinꞌ‑omo dewana wayahina. Ka tuta tuta taui ai heta wayahia ivona‑patapata kadu inau‑genanava. Taui nuai vi‑tupatupa, iuna viwavenena tunutunuhina ivo‑haini. Ka inuanua aituhu Yaubada ya nuanua ipaipaisewei, apaina kaikaiwabo tanopia ivaniahei. Kate nuanuana eha tunuhina. 2Ti 3:8; 4:4; Tit 1:14.
Vona tunutunuhina, aituhu Yaubada ya nuanua kapaisewei, ataina kaikaiwabo‑hoina kavaniahei. Aituhu kawaehei aviani ataina wayahikaia aka pata, nua gomagomanina kavaniahei deina, ka nua gomagomanina kaikaiwabo ananina. 1Ti 4:8; Pili 4:11-12; Ebe 13:5. Iuna tutana katupua tanopia nakwakwavika kaomo, kadue avi tuta kanꞌ‑aniga, awakabika kani‑tawanei. Iob 1:21. Wayahina, aituhu aniani kadu kwama wayahikaia, nau‑wawanika aka pata deina.
Aituhu aviyaivia yai nuanua ivi‑tau kaikaiwabo, memeanina Satana nꞌ‑ana‑dibidibiei, vi‑daei, e munia yai nuanua naunau‑wanana habuhabui ivitavitai. Ka yai tuta pai nau‑yehata wayahina, taui ai heta yawai ivi‑goyoi kadu ivita‑vovoni. 10 Iuna dewa goyona habuhabuna ivinꞌ‑omo kina a nua‑epa ananina wayahina. Ka tupwai tomotau ai ayaunena bagibagina ivi‑tau kaikaiwabo. Wayahina, vitumahana tunutunuhina ini‑kaietei, ka idewa‑dadana kina ipoyꞌ‑avina. Ka munia, nua‑vita yawai vunui, apia gamgamna wayahina viha kavaniahei deina. Epe 5:5. 11 Kate wamke, Yaubada yana onoto, nau‑wawanim dewaia habuhabui enovo‑tawanei, ka dewa tunutunuhina evo‑vi‑anai, ka yam dewa deina vivane Yaubada ya nuanua, vivane yam vitumahana, ka yam dune‑nuanuai, ka yam gwahea, ka kadu yam ma‑genuana. Ka dewaia evi‑muni‑waiwaiei. 2Ti 2:22. 12 Ka kadu vitumahana a havia evi‑naua‑vidohei yam dewa tunutunuhina wayahina. Kadu yawai‑vavaha wayahima evo‑vi‑anai. Nonova tutana Yaubada honem yam hae ahiahina yam vitumahana wayahina ehaeyei tau dune habuhabui mataia, ka tuta‑nana wayahina yawai‑vavaha evaniahei. 1Ko 9:25-26; 2Ti 4:7.
13 Yauke aveimeyem Yaubada matana. Tauna dewa habuhabui yawai venevenei. Kadu aveimeyem Tau Ito‑yavuha Iesu matana. Tauna Ponitiusi Pilate matana yana hae ahiahina haeyei. Ioni 18:36-37. 14 Ka am veimea, vivane dewaia habuhabui yam leta taina nihenina, ededewei. Eha goyona edewei, kate dewa tunutunuhina ededewei, ka eha aitam iuna am havia evenei imana‑giboem, tuta ataina a itoava yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha ya mavi‑havinena ana tuta wayahina. 15 Ka avi tuta ahiahina Yaubada matana, tauna tuta‑nana vi‑nua‑dadani, e Iesu na‑mavi‑havinei tanopia. Yaubada ana heta vivane nau‑iaiava iuna, kadue tauna Tau Veimea‑hoina. Tauna kiniV habuhabui yai KiniV, ka kadu tauna kauvea habuhabui yai Kauvea. SiV 17:14.
 
16 Yaubada a heta‑ohota maꞌ‑vavaha,
ka tauna ya pai maꞌ mahemahe‑vainena.
Ka eha aka pata kanꞌ‑omo nepena.
Ka nonova a itoava tuta ataina
eha aitam koiaka ta‑dueye,
ka eha aitam koiaka ana pata na‑dueye.
Ka yau nuanua anꞌ awa‑dava
kadu ya veimea imaꞌ‑vavaha.
Ana pata deina.
 
17 Ka aituhu aviyaivia ataina tuta tanopi wayahina ivi‑kaikaiwabo, enau‑wahei vivane eha inua‑vane. Ka eveimeyei, eha yai nua‑epa nui ipotapota kaikaiwabo wayahina. Dewana eha ahiahina, iuna memeanina kaikaiwabo imaiova. Kate taui nau‑wawani yai nua‑vaniaha nui ipotapota Yaubada wayahina. Tauna dewa habuhabui wayahia vo‑vi‑kaikaiwaboka, e nui kadewa‑haiawa. Luk 12:20-21. 18 Timoti, eveimeyei dewa ahiahina idedewei yai kina wayahia, vivane iam‑venena, kadue nau‑wawani ivo‑pata‑kavokavovo. 19 Ka dewaia wayahina taui yai gugua ahiahi inau‑gwaugwaui wahuma. Ka guguai inau‑gwaugwaui deina vivane ohona toyoina. Ka tuta tepakaia wayahina, taui yai pai maꞌ ahiahina ivaniahei wahuma, ka yawai‑vavaha tenoke yawaika baina tanopia vane‑tawanei. Mat 6:20.
20 Timoti, Yaubada vitumahanem wamke onoto tunutunuhim, ka ya nuanua wayahim ekalesia Epesusi nihenina edune‑vi‑avini. Wayahina, edune‑vi‑anai, iuna paisewana vinꞌ‑omo wayahima Yaubada wayahina. Tomotau kwavakwavai yai ipupuata wayahina taniham etupa‑potepotei. Iuna aviani ivonevonei eha ta‑vinꞌ‑omo Yaubada wayahina. Tomotaui vona tunutunuhina inau‑vonuvonuei, ka avi dewa ivi‑wahani nua‑uya ibou‑vaneyei, kate dewaia eha nua‑uya. Dewaia vivane vitupuata. Wayahina, evihahaiei. 21 Tupwai tomotau vitupuia ivitumahanei pai nua‑uya, ka vitumahana tunutunuhina ini‑kaietei deina.
Yau viama am‑venena awawaehina Yaubada wayahina habuhabumi wayahimia mamaei.
Ana pata deina.
Yauke Paulo 1Ti 1:6; 2Ti 2:18.

a6:1: Tutana Paulo leta taina ginumi, aituhu aviyaivia aga ananina ivaniahei, ka aituhu eha ai pata inau‑pata, me Rom yai veimea babada awaehei tomotaui ivi‑maiei, e munia tomotaui ivi‑tau paisewa‑kavokavovo babadai wayahia. Tau paisewa‑kavokavovo taina deina dimdim ivi‑wahani sileva. (Edu sileva Vona nihenina.)

6:1: Epe 6:5.

6:2: Pile 16.

6:5: 2Ti 3:8; 4:4; Tit 1:14.

6:6: 1Ti 4:8; Pili 4:11-12; Ebe 13:5.

6:7: Iob 1:21.

6:10: Epe 5:5.

6:11: 2Ti 2:22.

6:12: 1Ko 9:25-26; 2Ti 4:7.

6:13: Ioni 18:36-37.

6:15: SiV 17:14.

6:17: Luk 12:20-21.

6:19: Mat 6:20.

6:21: 1Ti 1:6; 2Ti 2:18.