6
Am‑venena‑kavovo Wayahina
Iesu ya viwavenena auyewana neine deina, ivona,
“Avi tuta nuanuami taui payapayaya wayahia unꞌ‑am‑venena‑kavovo, eha tomotau mataia udewadewa. Aituhu udewadewa deina, apaina eha ami nau‑pata uvaniahe Amami wahuma wayahina. Mat 23:5.
Ka avi tuta unꞌ‑am‑venena‑kavovo payapayayai wayahia, eha udedewe tau viam‑nonona yai dewa deina. Avi tuta tau viam‑nonona iam‑venena‑kavovo payapayayai wayahia manua tapanono nihenina, o kaiwadi etawana wayahina, naona taui bwegigi ivaivaini. Iuna yai nuanua tomotau matai inꞌ‑onei idudueyei, e tomotau‑naia inꞌ‑apa‑vidovidohei. Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, taui ai nau‑pata habuhabuna avaha ivaniahei tuta ataina‑ohota wayahina ka baina tanopia. Eha kadu aitam aviani potapotai wahuma. Kate itomi avi tuta unꞌ‑am‑venena‑kavovo, akanai nau‑wawanimi ugenuana, ka eha una‑ipupu yami dewa wayahina. Ka unꞌ‑am‑venena‑hivahiva deinake. Aituhu udedewei deina, akanai tomotau eha idudueyemi, kate Amami dewa hivahivana aitamoata aitamoata dudueyei, kadu tauna ana heta yami am‑venena‑kavovo hivahivana dudueyei, ka munia, tauna nau‑pata ahiahina venemi uvaniahei.
Viama Wayahina
(Luke 11:2-4)
Ka avi tuta uviama Yaubada wayahina, eha udedewe tau viam‑nonona yai dewa deina. Avi tuta tau viam‑nonona iviama, taui yai nuanua ananina imimini manua tapanono nihenina, o kaiwadi imimini etawana mutuna wayahina, e iviama. Yai dewa deina, iuna yai nuanua ananina tomotau matai inꞌ‑onei idudueyei, inꞌ‑apa‑vidovidohei. Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, taui ai nau‑pata habuhabuna avaha ivaniahei, vivane tomotau iawa‑davei. Mat 23:5; Luk 18:10-14. Kate taumi, avi tuta uviama, akanai naona yami bubuna‑honota unui nihenina, ka avaha awana ugudui, akanai Amami nui uviama‑hivahiva wayahina deina. Ka Amami avaha dewa hivahivana aitamoata aitamoata anamane‑yehai, ka munia, tauna ana heta na‑nau‑patami.
Kadu avi tuta itomi uviama, eha uvona‑havihavine. Tau maꞌ novanovana igwenigweni deina, ka ivitumahana yai viama ai nau‑pata ivaniahei iuna itomani‑havihavine. 1Ki 18:26-29. Eha uviama taui deina. Iuna aviani nau‑wawanimi, akanai Amami mai‑anamanei munia amane‑naia wayahi uviama. Mat 6:32.
Yaka Viama A Pai Dune Kauvea Wayahina
Wayahina, avi tuta uviama, viama taina yami pai dune.
 
Amai wahuma,
yama nuanua am wava ahihinata asi‑nai.
10 Ka yama nuanua eveimeyeai.
Kadu yama nuanua yam vona
avi‑ateteyei tanopia,
tau maꞌ wahuma ivi‑ateteyei
aitamoata deina. Luk 22:42.
11 Ka ama maꞌ ataina wayahina eveneai.
12 Ka yamꞌ aga wayahima enua‑piahi,
mani tomotau yai aga wayahiaia
anua‑piahi aitamoata deina. Mat 6:14-15; 18:21-35.
13 Ka kadu eha enau‑dadaneai ananina,
ka tau vito‑nubu yanꞌ ana‑dibidibi wayahia
eito‑yavuhiai. Luk 22:40; Iam 1:13; Ioni 17:15; 2Te 3:3.
 
14 Aituhu yaiam yai goyona wayahima enua‑piahi, munia Amam wahuma kadu na‑nua‑piahim yam goyona wayahina. Mar 11:25-26. 15 Ka aituhu eha yaiam yai goyona enua‑piahi, munia Amam eha na‑nua‑piahim yam goyona wayahina.
Dewa‑didiguna Wayahina
16 Kadu avi tuta yami tapanono wayahina am uvihahaiei dewa‑didiguna wayahina, eha unua‑vita tepamia tau viam‑nonona yai dewa deina. Tau viam‑nonona inua‑vita tepaia, iuna yai nuanua tomotau tepai idueyei, inꞌ‑anamanei vivane idewa‑didiguna, e dewana wayahina inꞌ‑apa‑vidovidohei. Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, taui ai nau‑pata habuhabuna avaha ivaniahei, vivane tau maꞌ tanopi iawa‑davei. Isa 58:5-9. 17 Kate avi tuta am evihahaiei dewa‑didiguna wayahina, tepam enau‑vunahi kadue evꞌ‑imta. 18 Ka aituhu yam dewa deina, eha memeanina tomotau inꞌ‑anamanei edewa‑didiguna. Wayahina, yam dewa‑hivahiva taina Amam wahuma ana heta dueyei. Ka apaina am nau‑pata ahiahina evaniahei tauna wayahina.
Kaikaiwabo Wahuma Wayahina
(Luke 12:33-34)
19 Eha yami kaikaiwabo baina tanopia ugwaugwaui. Iuna kaikaiwabo tanopia imavunu, ka itoi, ka igoyo deina, kadu baina tanopia tau vainau yami manua inuinui, ivainaui. Iam 5:1-3. 20 Kate taumi nau‑wawanimi yami kaikaiwabo ugwaugwaui wahuma nihenina. Iuna kaikaiwabo wahuma eha imavunu, ka eha itoi, ka tau vainau eha ai pata ivainaui. Mat 19:21; Luk 18:22. 21 Avonemi deina iuna aituhu aviani kaikaiwabona matamia o kadi aviani uvitumahanei ananina nuami nihenina, akanai tuta tuta dewaia o guguaia wayahina unuanua.
Maheta
(Luke 11:34-36)
22 Mataka vivane ininika a lampaV deina. Aituhu eha aitam goyona matakaia, maheta ana pata nuinu nuaka nihenina. E dewa tunutunuhina natanata nihenikaia deina. 23 Ka aituhu mataka goyogoyona, maheta eha ana pata na‑nu nuaka nihenina. Wayahina, dewa goyona natanata ininikaia deina. Kaiwadi, wamke evitumahanei, ‘O ahiahina. Maheta nuinu nuau nihenina,’ kate aituhu maheta‑nana vivane maheta vitupu, yawaim novanovana ani‑vainena mamaei!
Kina
(Luke 16:13)
24 Ka kadu avo‑vi‑mahete‑havinemi deina. Eha ami pata tuta aitamoata nihenina kauvea ainua wayahi uvi‑tau paisewa. Apaina aitam kauvea unau‑nikonikoiei, ka aitam udune‑nuanuaiei, o kadi aitam kauvea unꞌ‑apa‑vidovidohei, kate aitam unꞌ‑apa‑goyogoyoei. Wayahina, eha ami pata tuta aitamoata nihenina Yaubada wayahina kadu kina tanopia wayahina uvi‑tau paisewa.
Nuanua Toyoina Wayahina
(Luke 12:22-31)
25 Wayahina, pai mini ananina taina avonemi. Eha unuanua toyoina yami maꞌ tanopia wayahina, vivane ami maꞌ ana pata o eha, o ami daudau ana pata o eha, o kadi ami kwama ana pata o eha. Iuna yawaika dewa ananina wayahikaia, kate guguaia ininika wayahina eha aitam dewa ananina. Pili 4:6; 1Ti 6:6-8; 1Pi 5:7. 26 Taina aitam pai dune avenemi. Manua yaveyaveha wayahia udunedune, ka unuanua wayahi. Eha aitam tuta manua‑naia ita‑bagubaguna, kadu eha itꞌ‑aihana, kadu eha yai anana ita‑totohi. Iuna Amami wahuma ai maꞌ venevenei. Yaubada manua‑naia dewa‑vidovidohei, kate tauna itomi tomotau dewa‑vidovidohemi ani‑vainena. Mat 10:29-31; Luk 12:6-7. 27 Ka aituhu unuanua toyoina yami maꞌ wayahina, aviani ta‑vinꞌ‑omo? Ami pata yawaimi uvo‑vi‑manamanaia deina? Eha ami pata.
28 Wayahina, aviani wayahina unuanua toyoina ami kwama wayahi? Ka buyeta wayahia udunedune, ka unuanua wayahi. Taui eha ita‑paipaisewa ananina ai kwama wayahina, kadu eha ita‑mai‑nuanua medeina ai kwama inau‑vevewanei. 29 Kate vona ahiahina, tuta nonova wayahina KiniV Solomoni kaikaiwabo ananina, kadu tauna ana kwama kadu a vaivana ahiahina, kate avonemi buyeta ana dune ahihi‑vainena. 1Ki 10:4-7; 2Va 9:3-6. 30 Unuanua. Ataina buyeta itapatapa, ka ma‑putua ipeu, ka tomotau ihaponei ai ananata nihenina. Kate Yaubada buyeta ana kwama ahihi‑vainena vevewanei. Yaubada ya dewana vivane ahiahina buyeta wayahina, ka buyeta eha aitam aviani. Wayahina, nau‑wawanimi uvitumahana tunuhina Yaubada yana dewa wayahimi vivane ahiahina. Iuna itomi tomotau buyeta uvidoha‑tawanei. Ataina yami vitumahana kikituna, kate nau‑wawanimi Yaubada uvitumahana‑vavahi. 31 Wayahina, eha nau‑wawanimi uvi‑putu unuanua toyoina ka ami heta uvonevonemi, ‘Aviani anꞌ‑ani? Aviani ana‑nim? Aviani aweteni?’ 32 Taui eha Yaubada itꞌ‑anamane inuanua toyoina guguaia wayahia deinake. Kate Amami wahuma avaha anamanei itomi nau‑wawanimi ami maꞌ, ka ami daudau, kadue ami kwama, ka tauna guguaia venevenemi akanai. Mat 6:8. 33 Kate itomi nau‑wawanimi naona Yaubada ya pai veimea, kadu yana etawana tunutunuhina unaunau‑nene wayahia, uvaniahei. Aituhu yana etawana uvi‑muniei deina, akanai tauna ami maꞌ, kadu ami kwama venevenemi akanai. 1Ki 3:11-14; Sam 37:4, 25; Rom 14:17. 34 Wayahina, eha unuanua toyoina aviani ta‑vinꞌ‑omo ma‑putua wayahina. Iuna auyewa aitamoata aitamoata ana vita iomomo, ka vita‑naia akanai ataina wayahina. Eha nau‑wawanimi auyewa ataina ana vita ma‑putua ana vita nui uvi‑popoi.”

6:1: Mat 23:5.

6:5: Mat 23:5; Luk 18:10-14.

6:7: 1Ki 18:26-29.

6:8: Mat 6:32.

6:10: Luk 22:42.

6:12: Mat 6:14-15; 18:21-35.

6:13: Luk 22:40; Iam 1:13; Ioni 17:15; 2Te 3:3.

6:14: Mar 11:25-26.

6:16: Isa 58:5-9.

6:19: Iam 5:1-3.

6:20: Mat 19:21; Luk 18:22.

6:25: Pili 4:6; 1Ti 6:6-8; 1Pi 5:7.

6:26: Mat 10:29-31; Luk 12:6-7.

6:29: 1Ki 10:4-7; 2Va 9:3-6.

6:32: Mat 6:8.

6:33: 1Ki 3:11-14; Sam 37:4, 25; Rom 14:17.