18
Koiaka Ana Wava Ani‑vainena?
(Marika 9:33-37; Luke 9:46-48)
Ka auyewana wayahina Iesu a tau vi‑muni‑waiwai iomo wayahina, ivi‑tanaiei, ivona, “Kauvea, koiaka ana wava mani wava vane‑tawanei Yaubada ya pai veimea wahuma nihenina?” Luk 22:24.
Ka Iesu tevana kikituna aitam honei, e tevanina niwania vi‑au‑mini, 3-4 ka a tau vi‑muni‑waiwai vonei, ivona,
“Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, aituhu aviyaivia wayahimia yami nua‑opu, tevana taina deina, akanai itomi heta‑hoina Yaubada ya pai veimea nihenina. Iuna nau‑wawanimi unua‑vinana, ka unua‑opu tevana mwatutukui deina. Aituhu eha unua‑opu, eha ami pata una‑nu Yaubada ya pai veimea nihenina. Mat 19:14; Mar 10:15; Luk 18:17.
Ka aituhu aviyaivia tevana taina deina inau‑kaiwei, iuna tevanana vitumahaneu, vona ahiahina, tomotaui kadu taua inau‑kaiweu deina. Mat 10:40; Luk 10:16; Ioni 13:20.
Ana‑dibidibi Goyona Wayahina
(Marika 9:42-48; Luke 17:1-2)
Kate aituhu wamke evi‑tau vi‑peuna, akanai taum evidoha aituhu naona hanu ananina itana‑ipwe otom wayahina, e bebega ihaponem ena‑opu egavivina deina. Iuna aituhu aitam tevana taina deina vitumahaneu evo‑vi‑peui, ka aituhu apaina tevanana goyona dedewei, akanai munia, dewa‑yaiyai ananina evaniahei Yaubada wayahina.
Aioi! Aituhu mani tomotau goyona idedewei, ka aituhu iuna wamke yam dewa goyona, vona ahiahina, apaina dewa‑yaiyai ananina evaniahei. Eha aka pata dewa goyona aitamoata aitamoata kavito‑pote, kate aioi tau maꞌ tanopi wayahia, iuna taui inahe ananina ivaniahei. Wayahina, aituhu nimam, o aem vo‑vi‑peum edewa‑goyona, nau‑wawanim ena‑upwa‑ohoi, ka enꞌ‑one‑yavunei. Eha aitam aviani aituhu na nimam kukukuna, o penapenam yawai‑vavaha evaniahei. Kate aituhu na nimam, o na aem dewa goyona edewa‑nubunubui, apaina nima‑nuanuam, o ae‑nuanuam ai ananata‑vavaha nihenina ihaponem. Mat 5:29-30. Kadu deina, aituhu matam vo‑vi‑peum edewa‑goyona, nau‑wawanim emoi‑yavunei. Eha aitam aviani aituhu na matam papani‑keana yawai‑vavaha evaniahei. Kate aituhu na matam goyona edewa‑nubunubui, apaina mata‑nuanuam ai ananata‑vavaha nihenina ihaponem.
SipiV Ni‑panipanina
(Luke 15:3-7)
10 Eha aitam tevana taina deina utana‑wavini. Tuta habuhabuna tevana yai anelose wahuma imamaei, ka tuta tuta Amau matana idudueyei. Ebe 1:14. 11  a Tau sinasinapu ivitumahanei mataina 11 eha Mateu ya iginuma. Mataina taina ivona, “Yauke, Tauna Vi‑tomotau, aomo tanopia iuna yau paisewa tau goyogoyona avaniahei, kadu ana‑ito‑yavuhi.” Luk 19:10.
12 Medeina unuanua? Aituhu aitam onoto yana sipiV ai yau 100, ka aituhu aitamoata wayahia ni‑pani, e maiova, onotona medeina yana dewa? Tauna 99‑naia oya bouni, e aitam maimaiovina na‑nenei, a? 13 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, tauna 99‑naia wayahi dewa‑haiawa, kate aituhu maimaiovina vaniahe‑havinei, apaina ya dewa‑haiawa wayahina ani‑vainena. 14 Ka dewana deina, Amami wahuma ya nuanua eha aitam tevana taina deina na‑ni‑pani.
Aituhu Koiaka Goyona Deweyem
(Luke 17:3)
15 Ka aituhu vaneim vi‑goyom yana dewa goyona wayahina, wamke am heta nau‑wawanim enꞌ‑omo tauna ana heta wayahina, ka ami inua ya goyona evo‑vi‑mahetei. Aituhu tauna movim nononi, yawaina avaha vidoha Yaubada matana yam dewana wayahina. Luk 17:3; Gal 6:1. 16 Kate aituhu tauna eha nuanuana movim na‑nononi, eni‑tawanei ena‑ne, e tomotau aitamoata o ainua kadu etaini nui, ka mataia vaneimna ya goyona evo‑vi‑mahetei. Ka itomi habuhabumi nau‑wawanimi Yaubada ya veimea taina uvi‑muniei, ivona,
 
‘Vitana matana wayahina, nau‑wawanimi
tau hae ainua o aitonu mataia
dewa habuhabuna uvo‑vi‑mahetei.’ V.V 19:15; Ioni 8:17.
 
17 Ka aituhu tauna eha nuanuana movimi na‑nononi, akanai uvona‑opuei tau ekalesia habuhabui wayahia. Ka aituhu tauna eha nuanuana kadue tau ekalesia habuhabui yai vona na‑nononi, akanai uvihahaiei. Tauna nau‑wawani na‑opu ekalesia wayahina, taui eha yai vitumahana deina o kadi takesiV a tau vitue deina.
18 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, unononi. Aituhu avi dewa tanopia uvito‑pote deina, avaha dewaia kadu wahuma vito‑potana. Ka kadue aituhu avi dewa tanopia uyavuhi, avaha dewaia kadu wahuma yavuyavuhina. Mat 16:19; Ioni 20:23.
19 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avona‑havinemi, unononi. Aituhu aviyaivia ainua o aitonu wayahimia tanopia uawaeha aitam dewa wayahina, kadue aituhu dewana wayahina uviama Amau wahuma wayahina, akanai tauna yami viamana nꞌ‑awaehei. Mar 11:24; Ioni 15:7. 20 Iuna aituhu avi papani tomotau ainua o aitonu au wavea inau‑hohona, iviama, yauke kadue nui amamaei.”
Aitam Onoto Eha Ya Nuanua Nua‑piaha
21 Ka viwavenena tanoi iakwa, e Pita omo Iesu wayahina, vi‑tanaiei, ivona, “Kauvea, aituhu tuta habuhabuna wayahina au niau vi‑goyou, ai vi‑am tuta wayahina nau‑wawaniu ya goyona anua‑piahi? Akanai tuta ai yau 7?”
22 Ka Iesu vonei, ivona,
“Eha. Tuta ai yau 7 eha ana pata, kate avonem tuta ai yau 490 deina. Iuna avi tuta tauna nua‑vinana, nau‑wawanim enua‑piahi. Luk 17:4. 23 Nau‑wawanim ededewei deina iuna Yaubada ya pai veimea pai dune taina deina. Aitam kiniV ya nuanua ya tau paisewa ai aga inau‑patei. 24 Wayahina kini‑nanaV vi‑putu, e tau paisewa aitam iomanei anꞌ aga talenitaa Talenita me Girisi movia, ka aitam vona pai iaiava. Dewa tutuaina nihenina talenita vi‑maiena dirakima ai yau 4,320 deina. Tuta ataina aituhu onoto aitam K20 vaniahei a nau‑pata ya paisewa auyewa aitamoata wayahina, e talenita aitamoata vi‑maiena vivane K86,400 deina. Ka Iesu ya viviwava nihenina aitam onoto yanꞌ aga vivane talenita ai yau 10,000. Wayahina, tuta ataina yanꞌ aga K864,000,000 deina. (Dimdim ivona 864 million kina.) Edu dirakima Vona nihenina. ai yau 10,000, 25 ka onotona eha ana pata na‑nau‑pate. Wayahina, kini‑nanaV veimeyei onotona, tauna awana, natunatui nui kadue yai gugua habuhabui iaimwaneyei, e kini‑nanaV nau‑pata tupwana vaniahei deina.
26 Kate tau paisewana, ya nua‑vita kadu yanꞌ ate‑viviha nui, viama wayahina ivona, ‘Aioi! Kauvea, enꞌ‑ate‑nuanuaieu. Apaina au aga habuhabuna anau‑patam.’ 27 Akaka kini‑nanaV ate‑nuanuaiei, e anꞌ aga habuhabuna nua‑piahi, e tau paisewa‑nana iopu.
28 Iopu ka a niam aitam vaniahei, ka a niamna anꞌ aga wayahina mamaei, vivane 10 kina ana heta. Ka tau paisewa‑nana a niam otona vo‑vi‑avini, e veimeyei, ‘Ataina tuta am aga wayahiua enau‑patei.’
29 Wayahina, a niamna ate‑viviha, e wayahina viama, ivona, ‘Aioi! Au niau, enꞌ‑ate‑nuanuaieu. Apaina au aga habuhabuna anau‑patam.’
30 Kate tau paisewa‑nana a niamna ya viama vihahaiei, ka manua yohona nihenina boui, e veimeyei tenoke mamae a itoava anꞌ aga habuhabuna na‑nau‑patei. 31 Ka kini‑nanaV ya tau paisewa tupwai dewana idueyei, ka inua‑vita ananina wayahina. Akaka iomo yai kauvea wayahina, e imataedei.
32 Ka kini‑nanaV avaha vaneana nononi, ya tau paisewa‑nana hone‑havinei, omo, e vonei, ivona, ‘Wamke aitam tau paisewa goyo‑vainem! Wamke am aga ani‑vainena wayahiua anua‑piahi. Iuna eviameu, e ate‑nuanuaiem. 33 Wamke kadue nau‑wawanim am niamna enꞌ‑ate‑nuanuaie, e kadu anꞌ aga ena‑nua‑piahi deinake.’ 34 Ka kini‑nanaV nua‑goyo ananina. Wayahina, tauna a tau dune‑vi‑avina veimeyei manua yohona tau paisewa‑nana ivunuvunui a itoava anꞌ aga habuhabuna na‑nau‑pata‑yehai wayahina. Mat 5:25-26.
35 Unononi ahiahina. Amau wahuma kadue dedeweyemi deina. Aituhu eha vavaneimi yai goyona wayahimia una‑nua‑piahi, apaina Amau eha yami goyona na‑nua‑piahi.” Mat 6:15; Mar 11:25; Epe 4:32; Kol 3:13.

18:1: Luk 22:24.

18:3-4: Mat 19:14; Mar 10:15; Luk 18:17.

18:5: Mat 10:40; Luk 10:16; Ioni 13:20.

18:8: Mat 5:29-30.

18:10: Ebe 1:14.

a18:11: Tau sinasinapu ivitumahanei mataina 11 eha Mateu ya iginuma. Mataina taina ivona, “Yauke, Tauna Vi‑tomotau, aomo tanopia iuna yau paisewa tau goyogoyona avaniahei, kadu ana‑ito‑yavuhi.”

18:11: Luk 19:10.

18:15: Luk 17:3; Gal 6:1.

18:16: V.V 19:15; Ioni 8:17.

18:18: Mat 16:19; Ioni 20:23.

18:19: Mar 11:24; Ioni 15:7.

18:22: Luk 17:4.

a18:24: Talenita me Girisi movia, ka aitam vona pai iaiava. Dewa tutuaina nihenina talenita vi‑maiena dirakima ai yau 4,320 deina. Tuta ataina aituhu onoto aitam K20 vaniahei a nau‑pata ya paisewa auyewa aitamoata wayahina, e talenita aitamoata vi‑maiena vivane K86,400 deina. Ka Iesu ya viviwava nihenina aitam onoto yanꞌ aga vivane talenita ai yau 10,000. Wayahina, tuta ataina yanꞌ aga K864,000,000 deina. (Dimdim ivona 864 million kina.) Edu dirakima Vona nihenina.

18:34: Mat 5:25-26.

18:35: Mat 6:15; Mar 11:25; Epe 4:32; Kol 3:13.