4
Am veimea taina avenem Yaubada matana kadu Tau Ito‑yavuha Iesu matana. Apaina Iesu tomotau yawayawai kadu tomotau aninigai na‑nau‑yanahi, e yai dewa ai nau‑pata na‑venei. Kadu apaina tauna ya vinꞌ‑omana kadueyei, ka ya pai veimea na‑maꞌ‑vavaha. Dewaia enua‑vi‑avini. Wayahina, aveimeyem deina. Nau‑wawanim Vaneana Ahiahina enaunau‑waheyei. Tupwai tuta tomotau yai nuanua inononi, ka tupwai tuta eha yai nuanua inononi. Kate tuta tuta wamke evo‑vi‑aiaiem enaunau‑wahei. Yam paisewa yam nau‑wahe wayahina vivane tomotau yai dewa evo‑vi‑tunuhi, ka yai dewa goyona esi‑vinꞌ‑omanei mataia, ka evo‑vi‑vatui dewa ahiahina idedewei. Ka dewaia habuhabui wayahi nau‑wawanim etoha‑vi‑anaim, kadu aituhu avi tuta eviwavenei, edune‑vivinim yam viwavenena vivane tunutunuhina. Iuna tuta tepakaia wayahina tomotau eha yai nuanua viwavenena tunuhina. Ivihahaiei iuna yai nuanua tunina imamaei. Wayahina, tomotaui tau viwavenena vitupu habuhabui ina‑hone‑hohoni, iuna tau viwavenenaia yai viwavenena vitupu tomotaui yai dewa goyona inꞌ‑awaehei. 1Ti 4:1. Ka tanihai ina‑gudui vona tunutunuhina wayahina, ka ini‑tupatupa viviwavai tutuai wayahia. Kate wamke nau‑wawanim aituhu avi tuta vita ivinꞌ‑omo, nua gomagomanina nui etoha‑vi‑anaim. Ka eha enꞌ‑awaeha tomotau inonom. Vaneana Ahiahina enaunau‑waheyei, ka yam paisewa aitamoata aitamoata edewa‑yehai. Iuna Yaubada avaha vi‑putu yawaiu ito‑iwahi, tau vi‑nomu aitam pai nim ito‑iwahi Yaubada didigana wayahina deina. Ka eha ani‑hoina yau tuta na‑iakwa, ani‑tawanem. Pili 2:17. Yauke avaha havia anau‑haviei ahiahina, kadu avaha nau‑bwanunua anau‑bwanunua‑yehai, kadu eha vitumahana ahiahina ata‑vo‑haini, kate anua‑vi‑avini. 1Ti 6:12. Wayahina, dewa tunutunuhina a kunu‑nabanaba potapotau wahuma. Ka apaina Kauvea, Tau Nau‑yanahi tunutunuhina, auyewa pai nau‑yehata wayahina na‑veneu avaniahei. Ka eha yauke au heta, kate aituhu aviyaivia yai nua‑vaniaha nui ya vinꞌ‑omana ipotepotei idudueyei, taui kadue kunu‑nabanaba ivaniahei deina. 1Ko 9:24-25. Nau‑wawanim egwagwaheyei baina wayahiua evisi‑kwayavoni ena‑ivaiteu. 10 Iuna Demasi tanopi taina nuana epei, e tauna avaha ni‑tawaneu ine meagai Tesalonika wayahina. Ka Keresenisi avaha ine papani Galatia wayahina, ka Titusi avaha ine papani Dalimatia wayahina. 2Ko 8:23; Dew 15:37-39; Kol 4:14. 11 Luke ana heta ama inua amamaei. Wayahina, Marika etaini, ami inua unꞌ‑omo wayahiua, iuna tauna ana pata paisewana Yaubada wayahina apaipaisewei na‑ivaiteu. 12 O, avaha Tikikusi avi‑tunei omomo meagai Epesusi wayahina. 13 Ka avi tuta yami nae wayahina uvo‑vi‑aiai, yau nuanua au pai bwaꞌ badobadona eomanei wayahiua. Nonova, tutana meagai Tiroasi ani‑tawanei, au pai bwaena Karipusi avenei, e ataina tauna wayahina mamaei. Kadu yau nuanua yau pai nunuma Iginuma eomanei wayahiua, ka kadu yau nuanua ananina Iginuma a nau‑vevewana vahitau wagana wayahina eomanei wayahiua. Dew 20:6.
14 Alekisanidera, aitam tau nau‑vevewana silivaV wayahina, vo‑vi‑toutou ananina. Apaina Kauvea onotona na‑nau‑patei ya dewaia goyona wayahia. Isa 59:18; Rom 2:6. 15 Ka wamke kaduke nau‑wawanim edune‑vivinim onoto‑nana wayahina. Kaiwadi, apaina tauna na‑dewam. Iuna Vaneana Ahiahina kanaunau‑waheyei eha ya nuanua. Tauna ya nuanua na‑bou‑potaka.
16 Yau ipupu‑tana‑pota naona ana tuta wayahina eha aitam koiaka ta‑ivaiteu, ka habuhabui inovo‑tawaneu, e au heta amimini. Kate eha yau nuanua dewana wayahina dewa‑yaiyai ivaniahe Yaubada wayahina. 17 Kate edu! Auyewana wayahina Kauvea ama inua amimini, ka tauna vo‑vi‑bagibagiu. Wayahina, au pata Vaneana Ahiahina habuhabuna anaunau‑waheyei taui eha me Iudea habuhabui wayahia, e inononi deina. Ka Kauvea vahitau lioniV nihona wayahina ito‑yavuhiu, ka yau vona yavuha naona wayahina me Rom iyavuhiu, eha ita‑nau‑vi‑anigiu. 18 Ka avaha anamanei tuta tepakaia wayahina, Kauvea na‑ito‑yavuhiu au havia goyogoyoi aitamoata aitamoata wayahia, kadu memeanina tauna na‑omaneu ahiahiu ya pai veimea wahuma avaniahei. Ka yau nuanua Kauvea didigana natanata eha a ito‑vewana wayahina. Ana pata deina.
19 Pirisikila ka Akuila enau‑kaiwei, kadu Onesiporusi yana yoko nui enau‑kaiwei. Dew 18:2; 2Ti 1:16-17. 20 Erasitusi meagai Korinita wayahina mamaei ka Tiropimusi ani‑tawanei bonabona Miletusi wayahina, iuna vi‑kwanaha. Dew 19:22; 20:4; Rom 16:23.
21 Egwagwaheyei baina enꞌ‑omoi. Eha evi‑kiwada a itoava kwadudu ana tuta avaha omo wayahina.
Eubulusi nau‑kaiwem, kadue Pudenisi, ka Linusi, ka Kilaudia. Ka vavaneika habuhabui inau‑kaiwem.
22 Yau nuanua Kauvea nuam nau‑iaiavei, ka kadu yau nuanua habuhabumi am‑venena awawaehina uvaniahei.
Ana pata deina.
Yauke Paulo

4:3: 1Ti 4:1.

4:6: Pili 2:17.

4:7: 1Ti 6:12.

4:8: 1Ko 9:24-25.

4:10: 2Ko 8:23; Dew 15:37-39; Kol 4:14.

4:13: Dew 20:6.

4:14: Isa 59:18; Rom 2:6.

4:19: Dew 18:2; 2Ti 1:16-17.

4:20: Dew 19:22; 20:4; Rom 16:23.